Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Verkoop Pilhuis Lattrop 1878

Verkoop van het Boerenplaatsjen Pilhuis te Lattrup…

N 3167 Inzate (inzet) 5 November 1878.

In het jaar achttienhonderd achtenzeventig den vijfden november desmiddags om twaalf uur ten huize van den logementhouder Kip binnen Ootmarsum.

Ten verzoeke en in tegenwoordigheid van Bernardus Oude Hassink, landbouwer te Lattrup gemeente Denekamp, in zijne hoedanigheid van voogd over de drie minderjarige kinderen van wijlen Gerrit Jan Nolte (zoon van wijlen Bernardus Nolte en Berendina Kamphuis) en diens wijlen tweede echtgenoote Gezina Schabos, met namen Berendina Aleida en Johannes Nolte, alle zonder beroep, voorts in zijne hoedanigheid en zich noemende mondeling gemachtigde van:

a. Lukas Schabos, van beroep dienstknecht te Lattrup voornoemd in zijne hoedanigheid van toeziende voogd over genoemde drie minderjarigen.

b. Hendrik Jan Oortman, landbouwer te Lattrup voornoemd, in zijne hoedanigheid van voogd over het eenige nog minderjarige kind van gezegden wijlen Gerrit Jan Nolte, en diens wijlen eerste echtgenoote Aleida Oortman, met name Bernardus Nolte, zonder beroep.

c. Gerrit Jan Nijhof, dakdekker te Brekkelenkamp gemeente Denekamp, in zijne hoedanigheid van toeziend voogd over gemelden Bernardine Nolte.

d. Johannes Nolte, landbouwer te Langeveen, gemeente Tubbergen, zoon van wijlen genoemde echtelieden Bernardus Nolte en Berendina Kamphuis.

e. Gerrit Jan ten Hove, landbouwer te Hasselo gemeente Weerselo als in gemeenschap van goederen gehuwd met Susanna Brink of ten Brink, dochter van wijlen Evert Brink.

f. Johanna Brink of ten Brink, landbouwster te Denekamp, dochter van wijlen Brink, weduwe van Johannes Hendrikus Nolte, zoo voor zichzelve en als moeder voogdes over haar, met gezegden haren wijlen man in echte verwekt nog minderjarige kind genaamd Gerrit Jan Nolte, zonder beroep.

g. Albertus Nolte, dienstknecht te Noorddeuringen gemeente Denekamp.

h. Gradus Doornekate, winkelier te Enschede als in gemeenschap van goederen gehuwd met Johanna Nolte.

i. Geertruida Nolte, dienstmeid te Enschede woonachtig, zijnde genoemde Albertus, Johanna en Geertruida Nolte meerderjarige kinderen van de sub f genoemde echtelieden.

j. Jan Wigger landbouwer te Lattrup voornoemd woonachtig.

Zal door ons Josephus Antonius Hendrikus ten Pol, notaris in het arrondissement Almelo residerende te Ootmarsum, in tegenwoordigheid der natenoemen getuigen in gevolge gedane behoorlijke bekendmakingen alsmede ingevolge bevel gedaan door de arrondissements Regtbank te Almelo bij haar vonnis van den zestienden october jongsleden worden overgegaan tot de openbare inzate der hierna te omschrijven onroerende goederen aan de lastgevers en minderjarigen tot en met i. hiervoren vermeld in onverdeelden eigendom en gemeenschap toebehoorende en afkomstig uit de nalatenschappen van wijlen Evert Brink en Berendina Kamphuis voornoemd en zulks op den volgende door den requirant en zijne gemelde gunliteiten vastgesteld.

Koopsvoorwaarden

Pilhuis in de Rammelbeekmaten Gerrit Jan Westerhof kadasterkaart 18321o De verkooping geschiedt bij inzate, hooging en slag aan de meest biedende, zullende voor en zate een en voor hooggeld vijf procent van de geboden som door de koopers worden betaald, en deze door de inzetters en hoogers worden genoten, wanneer het betrekkelijke perceel bij deze wordt verkocht en niet weder ingetrokken wordt; voorst zal de inzetter het regt hebben om eerst te hoogen en iedere hooging ten minste van vijf gulden moeten zijn.

2o De grond- en andere belasting komt vanaf den eersten Januari eerst-komende voor rekening van de koopers.

3o De eigendom der goederen gaat op de koopers over zoo als zulks bij de wet is bepaald, doch zijn dezelve dadelijk na de gunning zoo wegens brand als andersints voor rekening van de koopers, aan welke den eigendom zal worden geleverd door overschrijving dezer acte of van een grosse, afschrift of uittreksel daarvan ten kantore van hypotheken.

4o De goederen worden verkocht zoo groot en zoo klein als dezelve zijn, zonder dat verkoopers aan enige maat willen zijn gebonden, noch omtrent eenige disputen over limietscheidingen wegen, overvaarten of dergelijke iets te willen doen hebben en zonder dat dus ook eenige kooper uit hoofde van onvermaat iets aan de kooppenningen zouden mogen korten; wordende de goederen overgedragen zoo als die inhunne belendingen zijn gelegen en zoover het regt van verkoopers zich uitstrekt en niet verder; voorst wordt alles verkocht met lusten en lasten, raad en onraad, regten en geregtigheden, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, in, uit en overwegen, zooals de eigenaren daartoe zijn verpligt en geregtigd, en die niets voor- of nadeeligs op het verkochtte voor zich willen behouden, zullen echter de goederen met vrij van hypotheek worden geleverd; wordende de koopers gerekend de goederen met alle hunne bezwaren, en in hunne grootte, ligging, afbakening en belendingen, wel en nauwkeurig te kennen en afstand te hebben gedaan van alle daar tegens strijdende perceptiën en befeficiën der wet, terwijl alle guarantie behalve die van den eigendom voor zoo verre zulks naar de wet kan geschieden wel expresselijk wordt uitgesloten.

5o De betaling der kooppenningen zal moeten geschieden in éénen termijn ten kantore van ons notaris te Ootmarsum voor of op den tienden mei eerstkomende in goede grove Nederlandsche zilveren muntspeciën en zonder eeniger hande korting of vergelijking; zullende bij gebreke van de betaling op genoemden tijd de nalatige kooper onverminderd zijne dadelijke aansprakelijkheid moeten bij betalen vijf procent van zijne koopsom.

6o Tot waarborg der koopsom zullen verkoopers inschrijving kunnen nemen in de registers van hypotheken op het verkochtte goed; zullen de kooper zoo lang de koopsom om niet is voldaan, het gekochte niet mogen verhuren, terwijl verkoopers onherroepelijk zullen zijn gemagtigd om bij gebreke van betaling op den bepaalden tijd, zonder den debiteur te behoeven in morates te stellen, dat goed in het openbaar te doen verkoopen en de voorwaarden te bepalen, teneinde uit de opbrengst dat meerdere ten voordeele van verkoopers, doch voor het mindere blijven de nalatige koopers en hunne medeschuldenaren hoofdelijk aansprakelijk.

Topografische Militaire kaart 1830-1850 Pilhuis Lattrop7o De koopers zullen binnen acht dagen na den toeslag mede ten kantore van ons notaris moeten betalen het genoemde inzate en hooggeld, zoo mede de kosten op deze verkoop en de levering vallende, en het salaris van den notaris, alles overeenkomstig de wet van den eenendertigsten maart achttienhonderd zevenenveertig, (staatsblad nummer 12i) zullende de koopers die een afschrift of uittreksel dezer acte als koopbrief mogten verlangen hetzelve extra moeten betalen; indien er eene nadere door meting of scheiding der perceelen mogt noodig zijn, komen de kosten daarvan ten laste van koopers.

8o Voor de rigtige betaling der kooppenningen der kosten en het verder nakomen dezer conditiën zijn de koopers en bieders verpligt bij elk bod en hooging, welke laatste ook tusschen de inzate en den toeslag ten kantore van ons notaris kan plaats hebben, des gevorderd te stellen een of twee medeschuldenaren die met den kooper hoofdelijk volgens de bepalingen bij de wet voor hoofdelijke verbintenissen vastgesteld zullen verbonden wezen, en zulks onder afstand van alle mogelijke uitvlugten zullende het den notaris vrijstaan zoodanige bieders, koopers en mede-schuldenaren te weigeren als verkoopers niet genoegzaam gegoed mogten voorkomen zonder van die weigering eenige rekenschap te behoeven te geven; zullende bij gebreke van de gevraagde medeschuldenaar stelling het perceel ten laste en schade van den gebrekkingen bieder worden herveild, en de laatst voorgaande hooger tot den inzetter ingesloten zijn bod moeten gestand doen.

9o Verkoopers reserveren aan zich het regt om ten dage van den toeslag de perceelen samen gevoegd in veiling te brengen, alsmede na afloop der veiling een uur beraad, om de koopers alle of eenige toe te slaan of te bedanken naar goedvinden.

10o Alle geschillen en vergissingen bij inzate of veiling ontstaande, worden door den notaris in het hoogste resort beslist.

11o Voor alle gevolgen dezer acte worden zoo wel verkoopers als koopers, bieders en medeschuldenaren geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris te Ootmarsum gevestigd.

Omschrijving der perceelen uitmakende het plaatsje Pilhuis gelegen te Lattrup gemeente Denekamp onder de secties F. en volgende kadastrale nummers:

Eerste perceel. Een huis en erf met bij en om gelegen gaarden grond bouwland en groengrond nummers 2837 en 2838 zamen groot negenenzeventig aren tachtig centiaren (0.79.80 ha.).

Tweede perceel. Een aan het vorige perceel gelegen stuk nieuwe grond en heide nummer: 2475 heide groot zesendertig aren tachtig centiaren (0.36.80 ha.).

Derde perceel. Een stuk broekgrond nabij het vorige perceel gelegen nummer: 2436 heide en weiland groot zeventien aren negentig centiaren (0.17.90 ha.). Staande dit perceel abusif ten name van Jan Wigger voornoemd niettegenstaande de tegenwoordige eigenaren en gemelde hunne voorgangers dit meer dan dertig jaren in ongestoord bezit hebben gehad.

De requirant verkooper in qualiteit voornoemd verklaarde, dat de laatste titel van aankomst der perceelen bestaat in eene acte van publieke veiling gehouden ten overstaan van Meester George Bernard ten Pol, notaris te Ootmarsum den vierden mei achttienhonderd vierenveertig, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Almelo den zesden januari achttienhonderd vijfenveertig, deel 28, nommer 46, waarbij gezegde wijlen Evert brink en Berendina Kamphuis, die perceelen ieder voor de helft hebben aangekocht van de Commissie der Marke Lattrup.

De percelen zijn dadelijk na den verkoop te aanvaarden.

De twee gemerkte peppelen en eene wilg staande op het eerste perceel worden gereserveerd met het regt om dezelve te vervoeren voor den twaalfden December eerstkomende.

Na voorlezing van het vorenstaande aan de vergaderde personen zijn wij notaris in bijzijn van Antonie Jan Kip, logementhouder en Hermannus ten Voorde omroeper beide wonende te Ootmarsum als getuige overgegaan tot de inzate als volgt:

Eerste perceel, ingezet door oude Hassink voornoemd op vijfhonderd vijf gulden            ƒ 505

Tweede perceel, ingezet door Albertus Wolkotte Theodorus zoon, landbouwer te Noord Deuringen gemeente Denekamp op eenenveertig gulden                                                                                     ƒ   41

Derde perceel, ingezet door oude Hassink voornoemd op vijfentwintig gulden                 ƒ   25

En hiermede de inzate afgeloopen zijnde zoo hebben wij notaris aan de vergaderde personen bekend gemaakt dat de finale veiling der perceelen zal plaats hebben op den twaalfden november eerstkomende ter zelfder uur en plaats.

De verschenen personen voornoemd en de getuigen zijn ons notaris bekend, waarna wij notaris dit proces verbaal van inzate hebben gesloten en ……… jaar en plaats als in het hoofd dezer staat vermeld in bijzijn der genoemd getuigen.

En is deze acte die onder onze minuten zal berusten blijven na voorlezing door den requirant oude Hassink en de inzetter Wolkotte voornoemd, ons notaris en de getuigen onderteekend.

         B Oude Hassink
         A Wolkotte
         J Kip                                                                                                        J.A.H. ten Pol
         H ten Voorde                                                                                          Notaris

Geregistreerd te Almelo den negentienden November 1800 acht en zeventig, deel 66, folio 114 verso vak 8, drie bladen geen renvooi.

Ontvangen voor recht    ƒ 0,80., voor 38 opcenten ƒ 0,30 te zamen een gulden rien en een halve cent
 1.105                                                                                                                                                                         Beijerink.

 

No 3168 Toeslag 12 November 1878.

En op heden den twaalfden November achttienhonderd achtenzeventig (12-11-1878) des middags om twaalf uure ten huize van den logementhouder Kip binnen Ootmarsum ten verzoeke en in tegenwoordigheid van Johanna ten Brink landbouwster te Denekamp zoo voor zich zelve als in gemeenschap van goederen zegge weduwe van Johannes Hendrikus Nolte, met gezegden haren wijlen man in echte verwekt, voorts in hare qualiteit van gemagtigde van haren schoonzoon en dochter Jan Gradus Doornkate, winkelier te Enschede in gemeenschap van goederen gehuwd met Johanna Nolte.

1o Geertruida Nolte dienstmeid te Enschede. C. Haren zwager Gerrit Jan ten Hove landbouwer te Hasselo gemeente Weerselo in gemeenschap van goederen gehuwd met Susanna ten Brink, blijkens volmagt in onderhandsche voren opgemaakt en geteekend te Hasselo en Enschede den vierden november jongstleden, welke volmagt na door de lasthebster in tegenwoordigheid van ons notaris en de getuigen te zijn bekend / als hebbende lasthebbende verklaard wegens onervarenheid in het schrijven die niet te kunnen onderteekenen …….. deze acte zal worden vast gekocht en gelijktijdig met dezelve ter registratie zal worden aangeboden; voorts nog in hare hoedanigheid een zich noemende mondeling gemagtigde voor dezelven instaande en zich als sterkmakende voor zoo veel nodig en zij in de te veilen vaste goederen mogten zijn geregtigd, van Gradus Nolte, fabriekarbeider te Schuttorf en Pruissen en 2. Johannes Rekers, landbouwer te Denekamp, als gehuwd met Maria Nolte, kinderen van wijlen Joannes Hendrikus Nolte en diens wijlen echtgenoote Aleida Pot.

2o Jan Gerrit Nolte, wever te Ootmarsum als toeziende voogd over gezegden Gerrit Jan Nolte.

3o Albertus Nolte, dienstknecht te Noord Deuringen gemeente Denekamp.

4o Johannes Nolte, landbouwer te Langeveen gemeente Tubbergen.

5o Hendrik Jan Oortman, landbouwer te Lattrup gemeente Denekamp, qua voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Gerrit Jan Nolte en wijlen zijne eerste echtgenoote Aleida Oortman genaamd Bernardus Nolte, eenig kind uit dat huwelijk.

6o Gerrit Jan Nijhof, dekker te Brekkelenkamp gemeente Denekamp, qua toeziende voogd over genoemden Johannes Nolte.

7o Bernardus oude Hassink, landbouwer te Lattrup voornoemd, qua voogd over de drie nog minderjarige kinderen van gezegden wijlen Gerrit Jan Nolte en diens wijlen tweede echtgenoote Gezina Schabos genaamd Berendina Aleida en Johannes Nolte.

Veldnamenkaart Pilhuis Lattrop8o Lukas Schabos, dienstknecht te Lattrup voornoemd, qua toeziend voogd over de drie laatst genoemde minderjarigen zal door ons Josephus Antonius Hendrikus ten Pol notaris in het arrondissement Almelo residerende te Ootmarsum, in tegenwoordigheid van Antonie Jan Kip logementhouder en Hermannus ten Voorde omroeper beide wonende te Ootmarsum als getuigen, ingevolge gedane behoorlijk bekendmakinge en een bevel van het arrondissementsregtbank te Almelo van den zestienden october jongstleden worden overgegaan tot het opnemen van verhogingen en verder tot de finale veiling der in vorenstaande proces verbaal van inzate van den vijfden november jongstleden omschreven en aan de requiranten verkoopers in privé en qualiteit voornoemd en gemelde minderjarigen in eenigen eigendom toebehoorende onroerende goederen en zulks na voorlezing van al het vorenstaande van genoemd proces verbaal van inzate en der daarin vervatte en door verkoopers goedgekeurde koopvoorwaarden.

Eerste perceel staande op vijfhonderd en vijf gulden (inzate oude Hassink) ƒ  505
Albertus Wolkotte, Theodorus zoon landbouwer te Noord Deuringen gemeente
Denekamp hoogt vijf en twintig gulden ƒ    25
Die ………….. van is kooper gebleven voor vijf honderd en dertig gulden   ƒ  530

Tweede perceel staande op een en veertig gulden (inzate Albertus Wolkotte)   ƒ    41
Oude Hassink voornoemd hoogt vijf gulden   ƒ      5
Wolkotte voormeld hoogt dertig gulden   ƒ    30
Die hiervan kooper is gebleven voor zes en zeventig gulden   ƒ    76
En tot hoofdelijken medeschuldenaar voor dit en het vorige perceel stelde den
mede comparant Johannes Wolkotte timmerman te Noord deurningen voornoemd.

Derde perceel staande op vijf en twintig gulden (inzate oude Hassink)   ƒ    25
Oude Hassink voornoemd hoogt vijf gulden   ƒ      5
Johannes Wigger genaamd Jan Wigger landbouwer te Lattrup voornoemd hoogt
twintig gulden                                                       ƒ    20
Die zonder verder hoging daarvan de hoogste bieder is is gebleven voor vijftig gulden   ƒ    50
En tot hoofdelijken medeschuldenaar stelde den …… comparant Albertus Wolkotte voornoemd, en voorts verklaarde, dat hij kooper met de verkooper in privé en qualiteit voornoemd ter dezer zake was overeengekomen dat hij kooper wegens …….erden eigen stand van vroeger van het nu gekochte perceel, zal kunnen volstaan om op ge……………. Betalingstermijn te betalen …………………………………………. Perceel, zonder meer wilens.

Landkaart 1901 Pilhuis LattropDe ondergetekende
1o Gerrit Jan ten Hove, landbouwer wonende te Hasselo gemeente Weerselo, als in algeheele van goederen gehuwd met Susanna Brink of ten brink
2o Gradus Doornekate, winkelier te Enschede, als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Johanna Nolte
3o Geertruida Nolte, dienstmeid, wonende de beide laatsten te Enschede verklaren magtig te maken en volmagt te geven aan:

Johanna Brink of ten Brink, landbouwster wonende te Denekamp weduwe van Johannes Hendrikus Nolte
Speciaal om voor en in hunnen naam met de overige regthebbende ten overstaan van den notaris ten Pol te Ootmarsum publiek te verkoopen alle hunne regten en aandeelen die zij mogten hebben in het plaatsjen Pilhuis gelegen te Lattrup gemeente Denekamp onder Sectie F. nummers 2475. 2837. 2838 en 2436. Zijnde heide, huis en erf en bouwland; de voorwaarden van dien verkoop vast te stellen, den koopers den eigendom over te dragen, de kooppenningen te ontvangen daarvoor kwijting te geven, domicilie te kiezen ten voormelden einde de noodige acten te passeren en doen opmaken, al dat geene meer te doen, wat de ondergeteekenden zelve tegenwoordig zijnde zouden kunnen, mogen en moeten doen, alles met belofte van goedkeuring en onder verband als naar de wet.

Gedaan na lezing en voorlezing geteekend te Hasselo en Enschede voornoemd den 4 november 1800 achtenzeventig.
G J ten hoven
Gradus Doorenkaat
Getruij daa nolt

Voor echt erkend door de gemagtigde in tegenwoordigheid van den ondergeteekend notaris en de getuigen ten blijke waarvan deze door den notaris en de getuigen is geteekend, hebbende de gemagtigde verklaard niet te kunnen teekenen als het schrijven niet verstaande.

         AJ Kip
         H ten Voorde
                                                         J.A.H. ten Pol
                                                                                              Notaris
Geregistreerd te Almelo den negentienden november 1800 acht en zeventig (19-11-1878), deel 51, folio 193 recto, vak 3, een blad, geen renvooi.
Ontvangen voor recht ƒ 0.80, voor 38 opcenten ƒ 0.305, zamen een gulden tien en een halve cent
ƒ 1.105.                                                                                
                                                         Meijerink

Een eenderde gedeelte van gemelde koopsom van vijftig gulden, hetgeen door de requirant ten verkoopers wordt erkend en toegestemd.
Hierop zijn de beide eerste perceelen zamen gevoegd ter veiling gebracht doch niet verhoogd.
En hiermede deze veiling afgeloopen zijnde zoo verklaarden de requiranten verkoopers voornoemd, binnen den tijd voor het beraad bepaald, gemelde perceelen voorgenoemde koopsommen in koop te gunnen.
De genoemde verschenen personen en de getuigen zijn ons notaris bekend.
Waarna wij notaris dit proces verbaal van finale veiling hebben gesloten ten dage, jaar en plaats als in het hoofd dezer staat vermeld in bijzijn der genoemde getuigen. En is de ……. ….. onder onze minuten zal berusten blijven terstond na voorlezing door genoemde verschenen personen ons notaris en de getuigen onderteekend met uitzondering van Johanna Brink of ten Brink en Albertus Nolte, voornoemd die verklaarden deze niet te kunnen onderteekenen als het schrijven niet verstaande.

J G Nolte                                                                                                       J.A.H. ten Pol
J Nolte                                                                                                           Notaris
H J Oortman                                           A J Kip
                                                               H ten Voorde