Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 9 nr 1 jan 2022

Website: www.heemkunde-lattrop-breklenkamp.nl
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de Website……………….
Op deze site vindt u o.a. de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt u geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl of met het Contactformulier op de website.


Nieuws/mededelingen:

Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief 2021-12 (88)
# in de rubriek ‘Op zoek naar…’ is toegevoegd:
77 Foto van Gezina (Sina) Laarhuis-Damhuis *1857 op Lubberinkbaks in Lattrop, voorheen Herman en Marietje Scholte Lubberink-Veldhuis. Sina is overleden in 1951 oud 93 jaar op EksLarink-Rieks, voorheen Johan Hulsmeijers, aan de Horstweg.
Wie heeft haar nog gekend?
78 Foto van de 2e man van Sina (zie 77), Hermen Hendrik Albertus (Albert) Laarhuis *1853 Eks-Laarhuis, later Hulsmeijers op Brookdekker, overleden in 1930 oud 76 jaar, eveneens op EksLarink-Rieks aan de Horstweg.
In dezelfde rubriek onder ‘Foto’s Timmer Albert Breklenkamp’: foto familie Bos-Koopman met namenlijst.

No  3168 Toeslag 12 November 1878.

En op heden den twaalfden November achttienhonderd achtenzeventig des middags om twaalf uure ten huize van den logementhouder Kip binnen Ootmarsum ten verzoeke en in tegenwoordigheid van Johanna ten brink landbouwster te Denekamp zoo voor zich zelve als in gemeenschap van goederen zegge weduwe van Johannes Hendrikus Nolte, met gezegden haren wijlen man in echte verwekt, voorts in hare qualiteit van gemagtigde van haren schoonzoon en dochter Jan Gradus Doornkate, winkelier te Enschede in gemeenschap van goederen gehuwd met Johanna Nolte.
1o Geertruida Nolte dienstmeid te Enschede. C. Haren zwager Gerrit Jan ten Hove landbouwer te Hasselo gemeente Weerselo in gemeenschap van goederen gehuwd met Susanna ten brink, blijkens volmagt in onderhandsche voren opgemaakt en geteekend te Hasselo en Enschede den vierden november jongstleden, welke volmagt na door de lasthebster in tegenwoordigheid van ons notaris en de getuigen te zijn bekend / als hebbende lasthebbende verklaard wegens onervarenheid in het schrijven die niet te kunnen onderteekenen …….. deze acte zal worden vast gekocht en gelijktijdig met dezelve ter registratie zal worden aangeboden; voorts nog in hare hoedanigheid een zich noemende mondeling gemagtigde voor dezelven instaande en zich als sterkmakende voor zoo veel nodig en zij in de te veilen vaste goederen mogten zijn geregtigd, van Gradus Nolte, fabriekarbeider te Schuttorf en Pruissen en 2. Johannes Rekers, landbouwer te Denekamp, als gehuwd met Maria Nolte, kinderen van wijlen Joannes Hendrikus Nolte en diens wijlen echtgenoote Aleida Pot.
2o Jan Gerrit Nolte, wever te Ootmarsum als toeziende voogd over gezegden Gerrit Jan Nolte.
3o Albertus Nolte, dienstknecht te Noord deuringen gemeente Denekamp.
4o Johannes Nolte, landbouwer te Langeveen gemeente Tubbergen.
5o Hendrik Jan Oortman, landbouwer te Lattrup gemeente Denekamp, qua voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Gerrit Jan Nolte en wijlen zijne eerste echtgenoote Aleida Oortman genaamd Bernardus Nolte, eenig kind uit dat huwelijk.
6o Gerrit Jan Nijhof, dekker te Brekkelenkamp gemeente Denekamp, qua toeziende voogd over genoemden Johannes Nolte.
7o Bernardus oude Hassink, landbouwer te Lattrup voornoemd, qua voogd over de drie nog minderjarige kinderen van gezegden wijlen Gerrit Jan Nolte en diens wijlen tweede echtgenoote Gezina Schabos genaamd Berendina Aleida en Johannes Nolte.
Veldnamenkaart Pilplaats Lattrop en omgeving8o Lukas Schabos, dienstknecht te Lattrup voornoemd, qua toeziend voogd over de drie laatst genoemde minderjarigen zal door ons Josephus Antonius Hendrikus ten Pol notaris in het arrondissement Almelo residerende te Ootmarsum, in tegenwoordigheid van Antonie Jan Kip logementhouder en Hermannus ten Voorde omroeper beide wonende te Ootmarsum als getuigen, ingevolge gedane behoorlijk bekendmakinge en een bevel van het arrondissementsregtbank te Almelo van den zestienden october jongstleden worden overgegaan tot het opnemen van verhogingen en verder tot de finale veiling der in vorenstaande proces verbaal van inzate van den vijfden november jongstleden omschreven en aan de requiranten verkoopers in privé en qualiteit voornoemd en gemelde minderjarigen in eenigen eigendom toebehoorende onroerende goederen en zulks na voorlezing van al het vorenstaande van genoemd proces verbaal van inzate en der daarin vervatte en door verkoopers goedgekeurde koopvoorwaarden.

Eerste perceel staande op vijfhonderd en vijf gulden (inzate oude Hassink)   ƒ  505
Albertus Wolkotte, Theodorus zoon landbouwer te Noord deuringen gemeente
Denekamp hoogt vijf en twintig gulden   ƒ    25
Die hiervan is kooper gebleven voor vijf honderd en dertig gulden   ƒ  530
Tweede perceel staande op een en veertig gulden (inzate Albertus Wolkotte)   ƒ    41
Oude Hassink voornoemd hoogt vijf gulden   ƒ    5
Wolkotte voormeld hoogt dertig gulden   ƒ    30
Die hiervan kooper is gebleven voor zes en zeventig gulden   ƒ    76
En tot hoofdelijken medeschuldenaar voor dit en het vorige perceel stelde den
mede comparant Johannes Wolkotte timmerman te Noord deurningen voornoemd.
Derde perceel staande op vijf en twintig gulden (inzate oude Hassink)   ƒ    25
Oude Hassink voornoemd hoogt vijf gulden   ƒ      5
Johannes Wigger genaamd Jan Wigger landbouwer te Lattrup voornoemd hoogt twintig gulden   ƒ    20
Die zonder verder hoging daarvan de hoogste bieder is is gebleven voor vijftig gulden   ƒ    50

En tot hoofdelijken medeschuldenaar stelde den …… comparant Albertus Wolkotte voornoemd, en voorts verklaarde, dat hij kooper met de verkooper in privé en qualiteit voornoemd ter dezer zake was overeengekomen dat hij kooper wegens …….erden eigen stand van vroeger van het nu gekochte perceel, zal kunnen volstaan om op ge……………. Betalingstermijn te betalen …………………………………………. Perceel, zonder meer wilens(?).

De ondergetekende
Landkaart 1901 Pilplaats in de Rammelbeekmaten en omgeving1o Gerrit Jan ten Hove, landbouwer wonende te Hasselo gemeente Weerselo, als in algeheele van goederen gehuwd met Susanna Brink of ten brink
2o Gradus Doornekate, winkelier te Enschede, als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Johanna Nolte
3o Geertruida Nolte, dienstmeid, wonende de beide laatsten te Enschede verklaren magtig te maken en volmagt te geven aan:
Johanna Brink of ten Brink, landbouwster wonende te Denekamp weduwe van Johannes Hendrikus Nolte
Speciaal om voor en in hunnen naam met de overige regthebbende ten overstaan van den notaris ten Pol te Ootmarsum publiek te verkoopen alle hunne regten en aandeelen die zij mogten hebben in het plaatsjen Pilhuis gelegen te Lattrup gemeente Denekamp onder Sectie F. nummers 2475. 2837. 2838 en 2436. Zijnde heide, huis en erf en bouwland; de voorwaarden van dien verkoop vast te stellen, den koopers den eigendom over te dragen, de kooppenningen te ontvangen daarvoor kwijting te geven, domicilie te kiezen ten voormelden einde de noodige acten te passeren en doen opmaken, al dat geene meer te doen, wat de ondergeteekenden zelve tegenwoordig zijnde zouden kunnen, mogen en moeten doen, alles met belofte van goedkeuring en onder verband als naar de wet.

Gedaan na lezing en voorlezing geteekend te Hasselo en Enschede voornoemd den 4 november 1800 achtenzeventig.
G J ten hoven   Gradus Doorenkaat   Getruij daa nolt
Voor echt erkend door de gemagtigde in tegenwoordigheid van den ondergeteekend notaris en de getuigen ten blijke waarvan deze door den notaris en de getuigen is geteekend, hebbende de gemagtigde verklaard niet te kunnen teekenen als het schrijven niet verstaande.
AJ Kip         H ten Voorde   J.A.H. ten Pol   Notaris
Geregistreerd te Almelo den negentienden november 1800 acht en zeventig, deel 51, folio 193 recto, vak 3, een blad, geen renvooi.
Ontvangen voor recht ƒ 0.80, voor 38 opcenten ƒ 0.305, zamen een gulden tien en een halve cent
ƒ 1.105.                                                                                

                                                         Meijerink                                                             Wordt vervolgd…

Uitstapje van de dames die in de school van Tilligte huishoudonderwijs volgden

Uitstapje van de dames die in de school van Tilligte huishoudonderwijs volgden.

Foto waarschijnlijk gemaakt bij de Westerbouwing in Oosterbeek.

1 Maria Gezina (Marie) ten Dam Njoes 1898-de Smid Lattrop 1973 (x1924 Gerard Arends *1892)
2 Denekampse
3 Geertruida Johanna (Hanna) Busscher 1898-1990 [in 1930 x Gerardus Johannes (Gerard) Niehoff]
4 Hanna Mollink
5 Denekampse
6 Juffrouw Siebersma
7 Denekampse
8 Susanna Maria (Santje) Mensink Schalman 1901-1993 ongehuwd
9 Denekampse 
10 Denekampse  
11 Sina Mensink
12 Maria Euphemia (Meike) Oude Lashof Graal 1892-Möschoes 1951 (in 1920 x Gradus Albertus Ribberink) 
13 Maria Johanna (Meike) Kienhuis Geesteren 1896 oude Scholte Varwik 1956 (x1918 Herman Kloeze Berghum
14 Geertruida Gezina (Trui) Meinders Mensman 1893-Mensman Beuningen 1978 (x Bernardus Nieuwhuis)
15 Geziena Johanna (Sina) Loman Veldschoelt 1901 Rothuis Lattrop 1977 (x 1930 Hendrik Roelink-*Vootsmid)
16 Denekampse   17 Denekampse   18 Denekampse   19 Denekampse
20 Geertruida Maria (Trui) Reichwart-Ribberink Heinenhuis 1872 Janman 1946 (x1900 Gerrit Jan Reichwart)
21 Denekampse
22 Meester Mulders
23 Suzanna Maria (Santje) Aarnink *1893 Oarnman (in 1922 x Johannes Bernardus Blenke Borne)
24 Denekampse
25 Gertruida (Trui) Oude Sanderink- Veldscholten BroekReker 1872 (naar Weerselo)
26 Wilhelmus Antonius Veldman Denekamp 1875-Oldenzaal 1922 (hoofdonderwijzer)
27 Marie Mollink-Bodde 1876-1958 (Hösthoes)

Wikipedia:
De Westerbouwing was een uitspanning in de gemeente Renkum gelegen op de zuidpunt van de Veluwe op een hoge stuwwal tussen Heveadorp en Oosterbeek met uitzicht over de Nederrijn, de BetuweDriel, het Stuw- en sluizencomplex Driel en het Drielse Veer. Kijkend naar het oosten zijn Arnhem en Elst duidelijk zichtbaar en aan de horizon in het zuiden ligt Nijmegen. Het restaurant is sinds 2004 eigendom van Buitenpoort Catering en wordt als evenementencentrum gebruikt voor recepties, feesten en partijen; de grond is echter van de gemeente Renkum en vrij toegankelijk. Alle oude speeltuinfaciliteiten zijn later verdwenen.

Westerbouwing in Oosterbeek

Johannes Nolte x 1891 Johanna Nijmeijer…

Franciskus Antonius (Frans) Nolte verdronken 18-7-1908.Johannes Nolte is geboren op 12-5-1870 op het Pilhuis in de Rammelbeekmaten in Lattrop. Hij is tot aan zijn huwelijk landbouwersknecht in Weerselo en daarna nog een tijd op “Elschenboer” bij zijn broer Jan Hendrik Nolten komen wonen. Hij trouwt op 22-4-1891 met Johanna Nijmeijer *27-6-1864 in Noorddeuringen. Tot 1904 woont de familie in Noord Deurningen. Van 1904 tot 1914 op een boerderijtje in Lattrop dat later Enter-Jan zal heten; nu bewoond door de familie Oude Wolcherink.
Uit dit huwelijk worden in totaal 13 kinderen geboren; 11 in Noord Deurningen en 2 in Lattrop. Van deze 13 kinderen worden er 8 levenloos geboren en 3 overlijden na enkele dagen. Johanna Christina is de jongste dochter. Zij heeft nog een jongere broer Franciskus Antonius (Frans) *18-7-1908. Hij komt op een tragische wijze om het leven waarmee Johanna het enigst overgebleven kind is.
Boerderij Haaz'n Hanna in de Mekkelhorst in BeuningenOp 11 juni 1914 vertrekt de familie naar Haazn-Hanna in de Mekkelhorst in Beuningen. Ook kwam mee naar dit erf  hun nicht Maria Gesiena Aveskamp, geboren 20-10-1894 uit Denek-amp.  Het adres van dit erf was voor 1962, B.117 en werd toen Mensmanweg. Het is wel bereikbaar vanaf de Mekkelhorsterstraat maar officieel hoorde het dus bij de Wegter aan de Mensmanweg. Johanna overlijdt hier op 6-1-1944 oud 79 jaar.
Het erf Haaz’n Hanna ligt aan de noord-oostkant van de splitsing Mekkelhorsterstraat en de Mensmanweg. Het erf ligt schuin tegenover Aveskamp, in de Mekkelhorst, Marke Beuningen, Gemeente Losser, kadastraal bekend: Sectie B. Nr. 25.
Johannes Nolten heeft maar kort van zijn nieuwe huis kunnen genieten want reeds op 1-10-1916 in Beuningen is hij overleden oud 46 jaar. Hij heeft dus maar twee jaar op Haaz`n Hanna gewoond.

Hans Lenderink…

Hanna bleef achter met haar moeder.
Ze hadden het niet breed. Om een paar centen bij te verdienen ging Hanna in de winterdag de kachels van de Beuningerschool aansteken en bijvullen. Dat moest vroeg gebeuren. Voordat de meesters, juffen en kinderen kwamen moest het warm zijn in de lokalen. Daarom vertrok Hanna in de winterdag, weer of geen weer, in alle vroegte in de duisternis te voet uit de Mekkelhorst om haar werk in de school te doen. Dat heeft ze jarenlang gedaan. In de oorlog kwam haar moeder op 6-4-1944 te overlijden. Hanna bleef alleen achter in het oude boerderijtje.

Bernard Kroep.
De Lagere School in BeuningenNa de tweede wereldoorlog kreeg ze kennis aan Bernard Kroep, die met zijn moeder woonde in een van de armenhuisjes aan de huidige Essenweg in de Lutte. Kleine huisjes met een laag dak. Als je door de deur naar binnen wilde moest je je bukken. Bernard woonde daar met zijn moeder, Kroeps Trui. Bernard was knecht op erve Hanhof bij de familie Benneker. Zoon Bernard Benneker herinnert zich nog dat, toen ze trouwden, de bruiloft werd gehouden bij ‘De Kul’ in Denekamp. Uiteraard was de familie Benneker uitgenodigd op de bruiloft.
Het echtpaar ging wonen in het boerderijtje van Hanna.

Terug naar de Lutte.
In de winter was het wonen op het boerderijtje bijna niet te doen. De wind waaide dwars door dak en gebinten. Het was er niet warm te krijgen en men zat er met dekens om bij de kachel. Door bemiddeling van de gemeente kregen ze in de Lutte aan de Pastoor Geerdinkstraat (in de volksmond op Nieuw Amsterdam) een woning. Ze leefden daar een tevreden leven, gingen elke dag naar de kerk en hadden er hun kennissen. Lang mocht hun geluk niet duren. Bernard werd ziek en is al na een paar dagen op 31 augustus 1965 gestorven, pas 67 jaar. Hanna werd ziek en was helemaal van slag. Haar buurvrouw Marie van Langen heeft haar opgevangen.
Ze heeft enkele nachten bij van Langen geslapen en is toen naar het ziekenhuis in Oldenzaal gebracht. Op 7 september 1965, acht dagen na haar echtgenoot is ze, wie zal het zeggen, van verdriet gestorven.
Haaz’n Hanna. Doordat het boerderijtje een tweede leven krijgt zal haar naam verbonden blijven aan die plaats in de Mekkelhorst. En de naam? Misschien was haar vader een stroper die, om in het onderhoud van zijn gezin te voorzien, hazen verschalkte. Wie zal het zeggen.                                               

Bidprentjes Johanna Christina Nolte (1905-1965) en Bernardus Johannes Kroep (1898-1965)                                                                                                             Wordt vervolgd…

Gezusters Beld in Tubbergen 15 mei 1937

Gezusters  Beld in Tubbergen 15-05-1937 (foto Smit Almelo)

De ouders: Gradus Beld *1871 in Zenderen trouwt in 1899 met Gezina Elizabeth van der Wal *1875 in Tubbergen. Zij vestigen zich op een boerderij aan de weg van Tubbergen naar Fleringen, niet ver van het dorp af. Uit dit huwelijk 4 kinderen met als oudste zoon Gradus Jan Beld die in 1927 trouwt met Marie Masselink in Mander. Gezina overlijdt in 1906 waarop Gradus in 1908 hertrouwt met Joanna Gezina Kroeze *1877 in Tubbergen. Het huwelijk vindt plaats op 4 januari 1908 en in october daaropvolgend wordt een meisje geboren, Johanna. Op 1 november 1908 overlijdt Joanna Kroeze en haar dochter Johanna Beld overlijdt op 30 januari 1909.
Gradus trouwt voor de 3e keer op 26 mei 1909 met Susanna Kroeze, een zuster van zijn 2e vrouw. Uit dit huwelijk worden 14 kinderen geboren waaronder de 6 gezusters hierboven.
Het is (nog) niet bekend waar en bij welke gelegenheid deze foto is gemaakt.
1e nummer: volgorde op de foto vlnr.
( ) Volgnummer volgens geboorte.

1 (12) Geertruida Maria (Truus) Beld
is geboren op 11-05-1918 in Tubbergen. Truus is overleden op 20-04-1982 in Harbrinkhoek (Gem Tubbergen), 63 jaar oud. Truus trouwde, 27 jaar oud, op 08-09-1945 in Almelo met Hendrikus Johannes (Hendrik) Hofste.
2 (11) Hermina Gezina (Mientje) Beld
is geboren op 23-12-1916 in Tubbergen. Mina is overleden op 16-08-1991 in Oud Ootmarsum (Laagsestraat 39) 74 jaar oud. Mina trouwde met Herman Jozeph (Herman) Olde Meule van Troest.
3 (9) Hendrika Maria (Riek) Beld is geboren op 08-05-1914 in Tubbergen. Riek is overleden op 26-10-2000 in Mariaparochie, 86 jaar oud. Riek trouwde met Bernardus Fransiscus (Bernard) oude Voshaar.
4 (10) Aleida Hermina (Leis) Beld is geboren in 1915 in Tubbergen. Leis is overleden op 24-01-2002 in Langeveen, 86 of 87 jaar oud. Leis trouwde met Gerardus (Gerard) Haarhuis.
5 (8) Johanna Geertruida (Han) Beld is geboren op 22-11-1912 in Tubbergen. Hanna is overleden op 27-01-1992 in De Lutte, 79 jaar oud. Hanna trouwde, 27 jaar oud, op 20-05-1940 in Losser met Hendrik Antonius (Hendrik) Kristen, 28 jaar oud. Hendrik is geboren op 06-03-1912 in De Lutte.
6 (7) Johanna Susanna (Santje) Beld is geboren op 19-09-1911 in Tubbergen. Santje is overleden op 12-09-1998 in Deurningen, 86 jaar oud. Santje trouwde, 31 of 32 jaar oud, in 1943 met Bernardus Johannes (Bernard) Mazeland, 30 of 31 jaar oud. Bernard is geboren op 02-03-1912 in Losser. Bernard is overleden op 26-04-2004 in Deurningen, 92 jaar oud.

Boerderij Beld Tubbergen (aan de weg naar Fleringen)

De voormalige Boerderij van Beld in Tubbergen.

Foto hieronder: Frans Beld, de jongste van 19 kinderen (1930-2015) ongehuwd. R: zijn woning.

Frans beld in Tubbergen en zijn woning

Schema van de bewoners…

Arend Segelvoort *~1610 x ~1640 Geese Nn
1 Geertjen ~~1642 x 1667 Jan Piggemaet
2 Harmen Segelvaert *~1644 x <1678 Euphemia Roelofs
     1 Derck *1678
     2 Geesken *1682 x 1705 Jan ter Vechte
3 Stientjen *~1645 x 1671 Jan Rekers
4 Swenneken *~1653 x 1678 Hermen Vedder
5 Berent *~1656 zie hierna
6 Jan *~1660 x Gesina Vrehe

Berent Segelvaert *~1656 x 1686 Geesken Boddinck *~1661
1 Harmen *1689 zie hierna
2 Gerrit *1692
3 Adelheid *1694 x 1719 Lambertus Haemberg *1694

Harmen Segelvaert *1689 x 1718 Anne Roelevinck *~1693
1 Bernardus *1719
2 Joanna zie hierna
3 Gesina *1725 †>1757
4 Swenneken *1729 †>1748 x Jan Schiltman

Joanna Segelvaert *1720 x 1740 Wolter Beerninck *~1710
1 Hermannus *1742 †>1748
2 Johanna *1745 †<1748
3 Joannes zie hierna
4 Bernardus *1750 †1808 ongehuwd
5 Gesina *1756 †<1806

Joannes Seegelvoort *1747 †<1806 x 1774 Euphemia Leferink *1725 †1832
1 Johanna Zegelvoort zie hierna

Johanna Zegelvoort *1777 †1822 x 1799 Albertus Reerink *1772 †1835
1 Joanna *1802 †1844 x 1830 Joannes Weenders *1794 †1875
2 Maria Zegelvoort zie hierna
3 Gerrit Jan *1811 †1831 Grave ongehuwd

Maria Zegelvoort *1806 †1864 x 1828 Harmen Hendrik Blokhuis *1794 †1874
1 Johannes Blokhuis zie hierna
2 Gerardus Joannes *1833 †1884 x 1871 Joanna Weenders *1845 †1909
3 Gerardus Bernardus *1834 †1836
4 Albertus *1836 †1894 x 1866 Hendrika Oortman *1842 †1918
5 Berendina *1839 †1860 ongehuwd
6 Gerardus *1844 †1914 x 1875 1e Johanna Werger 1844-1914 x 2e 1900 Joanna Vleerbos

Joannes Blokhuis *1829 †1880 x 1e 1861 Johanna Maria olde Horst *1839 †1872
1 Berendina 1863-1955 x 1887 Antonij Meenhuis Dulder 1855-1919
2 Hermannus Joannes 1864-1903 x 1901 Johanna Gezina Engbers 1882-1953
3 Gesina 1866-1877
4 Johanna Maria 1869-1873
5 Gerardus 1871-1872
Joannes Blokhuis x 2e 1872 Geertruid Koopman 1840-1925
6 [half] Gerardus 1874-1878
7 [half] Johanna Maria 1875-1878
8 [half] Hermannus 1877-1880
Geertruid Koopman x 2e 1881 Johannes Meenhuis 1850-1925
9 [half] Johanna Maria Meenhuis zie hierna
10 [half] Johanna Maria Gesina 1885-1966 x 1918 Bernardus Haamberg 1871-1940

Johanna Maria Meenhuis *1882 †1966 x 1e 1908 Johannes Haamberg *1880 †1913
1 Johannes Bernardus zie hierna
2 Geertruida Johanna 1911-1962 ongehuwd
3 Gerardus Fransiscus 1913-1967 x 1963 Berendina Hendrika Boonk 1925-2010
Berendina x 2e 1969 Hendrikus Gerardus Edelkamp 1924-1977
Johanna Maria Meenhuis x 2e 1916 Hein Hendrikus Timmerhuis 1883-1963
4 [half] Bernardus Gerhardus 1917-1990 x 1954 Geziena Johanna Hulsmeijers *1925-2018
5 [half] Hendrikus Fransiscus 1918-2008 ongehuwd
6 [half] Hermannus Fransiscus 1920-1988 x 1955 Antonia Maria Brinker
7 [half] Fransiscus Bernardus *1922 x 1951 Marietje Vrijkotte
8 [half] Antonius Bernardus 1924-1987 x 1955 Anna Theresia Westerhof

Johannes Bernardus Haamberg 1909-1987 x 1953 Maria Kleissen 1921-2006
Johan, Hennie, José, Irma Laura en Imelda.                                             Wordt vervolgd…

Dit boerderijtje ligt aan een eigen weg vanaf de Düsinksweg in Klein Agelo. Voorheen ook bereikbaar vanaf de Kooiweg. Boer Broekhuis, nu Rudy Broekhuis, stelt een stuk grond beschikbaar op de Haar en hier wordt in 1880 een boerderijtje gebouwd voor de familie Gerhardus Johannes ter Braak (1849-1928) en zijn vrouw Maria Oude Alink (1848-1914) geboren in Vasse. Voorheen woont deze familie in een huisje op Markegrond tegenover Boswèèver aan de Timmusweg.
Hun jongste dochter Hendrika Johanna ter Brake (1888-1956) wordt erfopvolgster en trouwt in 1915 met Hendrikus Olde
Meule
van Troest (1884-1967) aan de Laagsestraat in Oud Ootmarsum. Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren:
1 Maria Johanna (Marie) Olde Meule *1918 en ongehuwd overleden in 1846 in het R.K. Ziekenhuis ‘Heil der kranken’ in Oldenzaal.
2 Bernardus Gerardus (Beand) Olde Meule *1920. Hij wordt ook wel Haar-Beand genoemd en overlijdt ongehuwd in 1998 oud 77 jaar in Huize Franciscus in Ootmarsum.
3 Johanna Maria (Annie) Olde Meule (1920-2017). Zij trouwt met Johan Spit in Oldenzaal. Uit dit huwelijk Hanny, Rian, Jan en Marianne.
4 Gradus Bernardus Olde Meule 1922-1928.
5 Hendricus Hermanus (Hennie) Olde Meule *1927. Hij overlijdt ongehuwd in 1996 oud 69 jaar.
Beand en Hennie blijven op het Haarboer en later komt bij hun inwonen Johanna Geertruida (Anna) Laarhuis *1907 aan de Goorweg in Volthe. Zij is de huishoudster.
Anna, in Klein Agelo en Ootmarsum wordt zij ook wel Hanna genoemd, is geboren op 5 december 1907 en is de 2e van 8 kinderen. Zij blijft op het ouderlijk huis wonen en verzorgt haar ouders naar Twents gebruik. Haar vader Jan Laarhuis (alias Goor-Jan) is geboren in 1868 en overlijdt in 1953 oud 84 jaar. Haar moeder is Sientje Groener geboren 1880 in Losser. Zij overlijdt in 1960 oud 80 jaar. Anna is het 2e kind en oudste dochter. Haar jongere broer Gerard is nog boerenknecht en tuinman op het Singraven bij Denekamp. Vanaf 1949 is hij jarenlang koster in Rossum. In 1960, na het overlijden van haar moeder, neemt zij haar intrek op Haarboer in Klein Agelo bij de gebroeders Olde Meule.

Familie Laarhuis-Groener in Volthe 1921

 

In 1994 verlaten Beand, Hennie en Anna het Haarboer en verhuizen naar Huize Franciscus in Ootmarsum. Anna overlijdt hier in 2000 oud 92 jaar. De eigenaar Broekhuis verkoopt dan het erf aan Herman Borgerink van Loeks-Hendrik in Tilligte.
Marianne Spit, dochter van Johan Spit en Annie Olde Meule, trouwt met Berno Leerkotte.
Zij gaan, met dochter Ellen, regelmatig op visite bij Beand, Hennie en Anna. In 1992 neemt Berno de videocamera mee en maakt een filmpje van het boerderijtje, de omgeving en natuurlijk van de 3 bewoners.
Dit filmpje van amper 3 minuten kunt u zien op de website www.heemkunde-lattrop-breklenkamp.nl, rubriek ‘Oude filmbeelden’ in het linkermenu. Of via de volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=MD6KtuAHu1o

Vlnr Beand en Hennie Olde Meule en Hanna Laarhuis op Haarboer in Klein AgeloStills uit het filmpje: vlnr Beand en Hennie Olde Meule, Anna (Hanna) Laarhuis.

Overijsselsche courant 10 januari 1823…

1823-01-10 Overijsselsche courant schoolonderwijzer der jeugd in Lattrop

Het nieuws van den dag 6 maart 1911…

1911-03-06 Landbouwersschuur J Hofstee afgebrand Het nieuws van den dag

Overijsselsch dagblad 9 maart 1921…

1921-03-09 Overijsselsch dagblad

Het betreft hier Hendrik Pikkemaat van de Geurner in Breklenkamp.