Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Deel 2

Uit de krant van toen…(2)

Van mond tot mond

De T?d 9 augustus 1903

Zoo ver is het reeds gekomen door de treffende gevallen van onverwachte genezingen, die verkregen zijn door een regelmatig gebruik van de Pink Pillen, dat ware vrienden ze elkander aanbevelen. We laten hieronder de raadgeving volgen, die de heer J. H. Boers, wonende te Breklenkamp, aan een zijner vriend, den heer B. Hofste, gegeven heeft. Genoemde persoon woont thans niet meer in ons Vaderland, maar in Lage Pruisen, graafschap Bentheim. Gewoonlijk zeggen wij, als wij nog een oud Hollandsch spreekwoord mogen gebruiken : 'Een goede buur is beter dan een verre vriend.' Maar in dit geval is het juist het tegenovergestelde, want zijn verre vriend, namelijk de heer Boers, heeft hem een goeden raad gegeven.De heer Hofste

De heer Hofste (zie foto rechts) had lange jaren gesukkeld aan een ziekte, waaraan men om zoo te zeggen geen naam kan geven : hij had een vermoeid en onaangenaam gevoel, gepaard aan moedeloosheid, en alle lust tot werken ontbrak hem. Het was wonderbaar, te bemerken dat na het gebruik van slechts één doos pillen de keer Hofste reeds eenige verbetering ondervond; wel een bewijs dat zij onmiddellijk op het bloed gewerkt hadden, en thans, na het gebruik geregeld te hebben voortgezet, gevoelt hij zich veel krachtiger dan voorheen; het is of hij nieuw bloed door zijn aderen voelt stroomen.

De heer Boers schrijft ons: "Ik heb de machtiging van den heer Hofste bekomen, dat U in het belang der lijdende menschheid zijn genezing moogt bekendmaken. Zoo er nog twijfelaars zijn, dat zij zich tot mij wenden, en met genoegen zal ik hun schriftelijk of mondeling in oprechtheid het bovenstaande bevestigen."

Dat de lijders aan bloedarmoede, bleekzucht, neurasthenie, rheumatiek en algemeene zwakte, zoowel bij man als bij vrouw, en de huismoeders voor haar jonge dochters en jonge zonen niet meer aarzelen, want hier is thans het middel, dat aan hunne zorgen een gewenschte voldoening zal geven. Prijs f 1.75 de doos en f 9.— per 6 doozen.

Naschrift: De namen Boers en Hofste komen in Breklenkamp en Lattrop wel voor maar het verhaal is waarschijnlijk uit de duim gezogen, evenals de heilzame werking die van deze pillen uitging.
 
'Brulftneuger' G F uit Lattrop
De T?d 29 november 1888
Uit Ootmarsum wordt gemeld: Gisteren-namiddag werden, eenige landbouwers nabij deze stad beetgenomen. Zekere G. F., uit Lattrop, gaf zich bij hen uit als „Brulftneuger", dat wil zeggen: iemand, die gasten ter bruiloft nodigt. Mooi gekleed en met een versierde pet vervulde hij deze functie. Bij den boer, bij wien hij zich het eerst aanmeldde, dronk hij eerst zes borrels en gebruikte daarna ruim een kilo stoeten met een pond spek; bij den volgende at hij 8 groote pannenkoeken, waarin niet minder dan een kilo spek gebakken had, en daarna deed hij zich te goed aan een oort bittere jenever. Bij zijn vertrek zijde hij: „Noe kan ik ook best wachten tot morgen oavend eerder ik weer wat hoof te etten". Intussen had de bruiloft, waarop hij de gasten nodigde, al vóór veertien dagen plaats gehad.
 

Watersnood

Het nieuws van den dag 21 october 1903
Uit Ootmarsum schrijft men aan de „Prov. AOV. & ZWO. Ct.:
Op het ogenblik heerst hier een ware watersnood; rondom Ootmarsum is alles water wat men ziet. De meeste wegen van en naar de buurtschappen staan er geheel onder, en dit niet over een klein gedeelte, maar over afstanden van honderden meters. De weg naar de buurtschap Lattrop staat voor het grootste gedeelte onder. Vele boeren hebben rondom hun boerderijen wallen opgeworpen om het water te beletten in de huizen te komen.
De Dinkel en de Gele Beek staan geheel buiten hun oevers, terwijl dag en nacht gewaakt wordt op één plaats aan de Gele Beek, waar men vreest, dat de dijk doorbreken zal; mocht dit gebeuren, dan raakt Lattrop voor het grootste gedeelte onder water. Het loof van de te veld staande aardappelen, knolrapen en mangelwortelen kan de oppervlakte van het water met meer bereiken.
In Tilligte is het al even treurig gesteld, wegen en bouwlanden; staan blank. Het vee moet allemaal gestald worden, daar de weiden in meren herschapen zijn. Het water stroomt daar over den provincialen weg naar Denekamp, hetgeen het slechts 's winters bij zeer hoog water doet. Zelfs in de hooger gelegen buurtschappen als Ageloo en Nutter, staan de wegen onder water.
 
Klootschieten in Twenthe
Tilburgsche Courant 9 juni 1927
Uit Ootmarsum wordt aan de N. R. Crt. geschreven:
Zaterdag was het de dag der klootschieters. In de Haarlerheide bij Ootmarsum zou beslist worden, welke partij, Noord- of Zuid Twente, den zilveren kloot in zijn bezit zou krijgen. Zou hij blijven berusten in de Noordelijke gouwe van het aloude Tubantenland of zou hij in triomf over de Kanaalbrug gedragen worden naar het Zuiden, om daar zijn rondegang door de buurtschappen te maken? De belangstelling was enorm. Nimmer is de Haarlerheide door zooveel voeten betreden. Naar schatting gaven meer dan 2000 menschen van hun belangstelling in dezen worstelkamp blijk. Naast struische jonge kerels, afgeleefde grijsaards, die een halve eeuw geleden 'de mannen' waren, die den De Zilveren Kloat is opgehangenkloot „beuren konden". Tien personen uit elke buurtschap worden tot den strijd uitverkozen. Noord telt de buurtschappen: Reutum, Agelo, Vasse, Fleringen, Mander, Tubbergen, Tilligte. Lattrop en Maria Parochie; Zuid brengt Rossum, Albergen, Weerselo, Hasselo-Deurningen, Saasveld, Volthe, Noord-Deuningen, Berghuizen en Losser in het veld. Natuurlijk moet er eerst even gekibbeld worden, zonder dit toch schijnt een klootschieterswedstrijd niet bestaanbaar. Noord beweert, dat Noord-Berghuizen, als hebbende in Arnhem niet meegedaan, moet worden uitgesloten; Zuid zegt, dat Noord- en Zuid- Berghuizen één buurtschap zijn, evenals b.v. Groot» en Klein-Agelo van de tegenpartij. Zuid krijgt zijn zin.
Alvorens de strijd begint, neemt de heer H van Koersveld, uit Albergen, het woord. Hij is de man die zeer geijverd heeft voor het behoud van onze mooie Twentsche klootschieterssport. Hij las de z.g. „krijgs* artikelen voor, waaraan de partijen zich te houden hadden. Er zou één ronde gespeeld worden, d.w.z. elke deelnemer deed slechts één schot. Wie den kloot tweemaal achter een of driemaal in het geheel gewonnen heeft, is voorgoed eigenaar. Dan zullen de gezamenlijke buurtschappen een nieuwen wisselprijs vaststellen. Het geroep: de weg los, de weg los! was het sein, dat de wedstrijd beginnen zou. Jassen en vesten worden uitgegooid, de klompen uitgetrokken, de petten neergesmeten. Na een spannenden wedstrijd werd Noord overwinnaar.

Man uit Tilligte overlijdt na krachtmeting

Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad 02-01-1862
OOTMARSUM, 31 Dec. Gepasseerden Zondag zijn 4 boeren uit de naburige boerschap Tilligte naar de Haar geweest, zijnde even over de grenzen, waar zij een en ander te verrigten hadden, en gebruik makende van den goedkoopen Hannoverschen Jenever, hebben ze overtollig gedronken; dit evenwel heeft zeer treurige gevolgen gehad. Op de terugreize, wilden zij onderzoeken wie de sterkste van hen was en kreeg één hunner zulk een geduchte slag op het hoofd, dat (zoo als gezegd wordt) de hersens zigtbaar waren. Hij bleef ter plaatse dood ligggen, en laat eene bedroefde weduwe met kinderen na. De verslagene G uit Tilligte was overigens een oppassend bouwman en maakte van sterken drank zelden gebruik. De justitie heeft zich de zaak reeds aangetrokken en zijn drie personen gevankelijk opgebragt. Al weder een bewijs van hetgeen het misbruik van sterken drank kan veroorzaken.
 
Het nieuws van de dag
29 september 1910
Het nieuws van de dag 29 september 1910