Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 8 nr 12 dec 2021

 

Website: www.heemkunde-lattrop-breklenkamp.nl
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de Website……………….
Op deze site vindt u o.a. de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt u geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl of met het Contactformulier op de website.

Nieuws/mededelingen:
Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief 2021-11 (87)


Rectificatie Nieuwsbrief 2021-11: In het artikel ‘Dorpsstraat Lattrop bij avond’ moet een deel van de tekst als volgt worden gelezen: “Na het overlijden van Hanna in 1957 oud 73 jaar…”
Nieuwsbrief 2021-10: foto archief van Annie Roelofs-Wassink in Breklenkamp…
Hierop zijn geen reacties binnen gekomen.

5o De betaling der kooppenningen zal moeten geschieden in éénen termijn ten kantore van ons notaris te Ootmarsum voor of op den tienden mei eerstkomende in goede grove Nederlandsche zilveren muntspeciën en zonder eeniger hande korting of vergelijking; zullende bij gebreke van de betaling op genoemden tijd de nalatige kooper onverminderd zijne dadelijke aansprakelijkheid moeten bij betalen vijf procent van zijne koopsom.
6o Tot waarborg der koopsom zullen verkoopers inschrijving kunnen nemen in de registers van hypotheken op het verkochtte goed; zullen de kooper zoo lang de koopsom om niet is voldaan, het gekochte niet mogen verhuren, terwijl verkoopers onherroepelijk zullen zijn gemagtigd om bij gebreke van betaling op den bepaalden tijd, zonder den debiteur te behoeven in morates te stellen, dat goed in het openbaar te doen verkoopen en de voorwaarden te bepalen, teneinde uit de opbrengst dat meerdere ten voordeele van verkoopers, doch voor het mindere blijven de nalatige koopers en hunne medeschuldenaren hoofdelijk aansprakelijk.
7o De koopers zullen binnen acht dagen na den toeslag mede ten kantore van ons notaris moeten betalen het genoemde inzate en hooggeld, zoo mede de kosten op deze verkoop en de levering vallende, en het salaris van den notaris, alles overeenkomstig de wet van den eenendertigsten maart achttienhonderd zevenenveertig, (staatsblad nummer 12i) zullende de koopers die een afschrift of uittreksel dezer acte als koopbrief mogten verlangen hetzelve extra moeten betalen; indien er eene nadere door meting of scheiding der perceelen mogt noodig zijn, komen de kosten daarvan ten laste van koopers.
8o Voor de rigtige betaling der kooppenningen der kosten en het verder nakomen dezer conditiën zijn de koopers en bieders verpligt bij elk bod en hooging, welke laatste ook tusschen de inzate en den toeslag ten kantore van ons notaris kan plaats hebben, des gevorderd te stellen een of twee medeschuldenaren die met den kooper hoofdelijk volgens de bepalingen bij de wet voor hoofdelijke verbintenissen vastgesteld zullen verbonden wezen, en zulks onder afstand van alle mogelijke uitvlugtenTopografische Militaire kaart 1830-1850 zullende het den notaris vrijstaan zoodanige bieders, koopers en medeschuldenaren te weigeren als verkoopers niet genoegzaam gegoed mogten voorkomen zonder van die weigering eenige rekenschap te behoeven te geven; zullende bij gebreke van de gevraagde medeschuldenaar stelling het perceel ten laste en schade van den gebrekkingen bieder worden herveild, en de laatst voorgaande hooger tot den inzetter ingesloten zijn bod moeten gestand doen.
9o Verkoopers reserveren aan zich het regt om ten dage van den toeslag de perceelen samen gevoegd in veiling te brengen, alsmede na afloop der veiling een uur beraad, om de koopers alle of eenige toe te slaan of te bedanken naar goedvinden.
10o Alle geschillen en vergissingen bij inzate of veiling ontstaande, worden door den notaris in het hoogste resort beslist.
11o Voor alle gevolgen dezer acte worden zoo wel verkoopers als koopers, bieders en medeschuldenaren geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris te Ootmarsum gevestigd.
Omschrijving der perceelen uitmakende het plaatsje Pilhuis gelegen te Lattrup gemeente Denekamp onder de secties F. en volgende kadastrale nummers:
Eerste perceel. Een huis en erf met bij en om gelegen gaarden grond bouwland en groengrond nummers 2837 en 2838 zamen groot negenenzeventig aren tachtig centiaren.
Tweede perceel. Een aan het vorige perceel gelegen stuk nieuwe grond en heide nummer: 2475 heide groot zesendertig aren tachtig centiaren.
Derde perceel. Een stuk broekgrond nabij het vorige perceel gelegen nummer: 2436 heide en weiland groot zeventien aren negentig centiaren. Staande dit perceel abusif ten name van Jan Wigger voornoemd niettegenstaande de tegenwoordige eigenaren en gemelde hunne voorgangers dit meer dan dertig jaren in ongestoord bezit hebben gehad.
De requirant verkooper in qualiteit voornoemd verklaarde, dat de laatste titel van aankomst der perceelen bestaat in eene acte van publieke veiling gehouden ten overstaan van Meester George Bernard ten Pol, notaris te Ootmarsum den vierden mei achttienhonderd vierenveertig, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Almelo den zesden januari achttienhonderd vijfenveertig, deel 28, nommer 46, waarbij gezegde wijlen Evert brink en Berendina Kamphuis, die perceelen ieder voor de helft hebben aangekocht van de Commissie der Marke Lattrup.
De percelen zijn dadelijk na den verkoop te aanvaarden.
De twee gemerkte peppelen en eene wilg staande op het eerste perceel worden gereserveerd met het regt om dezelve te vervoeren voor den twaalfden December eerstkomende.
Na voorlezing van het vorenstaande aan de vergaderde personen zijn wij notaris in bijzijn van Antonie Jan Kip, logementhouder en Hermannus ten Voorde omroeper beide wonende te Ootmarsum als getuige overgegaan tot de inzate als volgt:
Eerste perceel, ingezet door oude Hassink voornoemd op vijfhonderd vijf gulden          ƒ 505
Tweede perceel,
ingezet door Albertus Wolkotte Theodorus zoon, landbouwer te Noord Deuringen gemeente Denekamp op eenenveertig gulden                                                                                      ƒ   41
Derde perceel,
ingezet door oude Hassink voornoemd op vijfentwintig gulden               f   25
En hiermede de inzate afgeloopen zijnde zoo hebben wij notaris aan de vergaderde personen bekend gemaakt dat de finale veiling der perceelen zal plaats hebben op den twaalfden november eerstkomende ter zelfder uur en plaats.
De verschenen personen voornoemd en de getuigen zijn ons notaris bekend, waarna wij notaris dit proces verbaal van inzate hebben gesloten en ……… jaar en plaats als in het hoofd dezer staat vermeld in bijzijn der genoemd getuigen.
En is deze acte die onder onze minuten zal berusten blijven na voorlezing door den requirant oude Hassink en de inzetter Wolkotte voornoemd, ons notaris en de getuigen onderteekend.

B Oude Hassink   A Wolkotte   J Kip   H ten Voorde

 J.A.H. ten Pol   notaris

Geregistreerd te Almelo den negentienden November 1800 acht en zeventig, deel 66, folio 114 verso vak 8, drie bladen geen renvooi.
Ontvangen voor recht    ƒ 0,80., voor 38 opcenten ƒ 0,30 te zamen een gulden tien en een halve cent

? 1.105                                                                                                                                                Beijerink 

                                                                                                                                 Wordt vervolgd…

Zie ook Nieuwsbrief 2021-10.
Van Jan Peters (Lutke Veldman) in Breklenkamp is de volgende reactie binnen gekomen.
De man links op de foto heet volgens mij Toon Rammelkamp. Hij woonde destijds op het Singraven. De man op de foto rechts bij het hout kappen in het Marke bos is Geert Bekhuis uit Ootmarsum. Hij was het die het hout kocht. Ik weet nog wel dat het gekapt is. Mijn vader Johan was destijds voorzitter van de (Stichting) Marke. 
Jan Busscher Tilligte:Geert Bekhuis en Wil Reinders in Ootmarsum
Rechts is Geert Bekhuis uit Ootmarsum, vroeger ook al in het leger in Frankrijk gezeten bij het Vreemdelingen Legioen. Kwam midden jarig ‘60 terug naar Ootmarsum.
Had veel lawaai aan zich, was gehandicapt aan een been (van het vreemdelingenlegioen).
In Ootmarsum bekend als ‘Bekhoes Poot’.
Volgens mij getrouwd met een weduwvrouw met kinderen, waar hij heel gek mee was.
Eigenlijk alleen maar goede dingen over hem, was doodeerlijk en ging hout/bomen zagen bij boeren enz.. Dat hij Rammelkamp heeft gevonden, logisch, beiden uit hetzelfde hout gesneden.

Wie is nu Geert Bekhuis alias Bekhoes-Poot?
Gerardus Hermanus (Geert) Bekhuis is geboren in 1928 in Hezingen. Hij trouwt >1964 met de weduwe Wilhelmina Theodora (Wil) Reinders geboren in 1929 in Ootmarsum. Wil is eerder in 1958 getrouwd met de smid Gerhardus Johannes Joseph (Gait) Jansen. Hij wordt ook wel ‘Smid-Jaansn’ genoemd. Zij wonen op de hoek van de Grotestraat en de Ganzenmarkt. Als Gait in 1964 overlijdt hertrouwt de weduwe met Geert Bekhuis. Geert overlijdt in 2011 in Nordhorn en Wil Reinders in 2020 in Ootmarsum.
Antoon Kleine Rammelkamp 1927-1989Antoon/Anton (roepnaam Toon) Kleine Rammelkamp, want zo is zijn volledige naam, is geboren op 3 januari 1927. Hij werkte in de houtzagerij van het landgoed Singraven. Hij is ongehuwd overleden op 12 december 1989 en begraven op het Nederlands Hervormde kerkhof in Denekamp.

Foto L : 25-9-1976.

 

 

Gesina Vrehe is dus geboren in de Klosterschänke als dochter van Gerd Vrehe en Phenenna Kuiper. In de omgang worden zij Tranß genoemd.
Hier in Duitsland is de voornaam van Jan verandert in Johann Gerhard en zijn achternaam wordt vanaf dan geschreven als Segelfort. Uit dit huwelijk worden 13 kinderen geboren:
1 Johanna Segelfort *~1690 trouwt 1e met Franz Wilschmann en 2e met Heinrich ten Vrehe uit Frenswegen.
2 Johan Gerhard, vernoemd naar zijn vader, *1-11-1691, voor 1706 overleden.
3 Gerhard Segelfort *24-5-1693 verder onbekend.
4 Johanna Segelfort *11-7-1394 trouwt in 1721 met Alexander Dulling.
5 Maria Segelfort *4-2-1696 verder onbekend.
6 Susanna Segelfort *10-11-1697 trouwt in 1723 met Joannes Schiltmann van het Olde Schiltman uit Noord Deurningen.
7 Euphemia, ook Phenenna is *13-12-1699 verder onbekend.
8 Johann Arnold Segelfort *27-1-1705 verder onbekend.
9 Johann Gerhard Segelfort *25-6-1706, vernoemd naar zijn overleden broer *1691.
10 Bernardus Segelfort zie hierna.
11 Andreas Sebastian Segelfort *3-2-1709 verder onbekend.
12 Bernhard Segelfort *8-3-1711 verder onbekend.
13 Christina Segelfort *8-7-1714 trouwt in 1742 met Johann Gerhard Quaink uit Frenswegen. Hij is een broer van Christina zie hierboven onder 10.

Bernardus Segelfort x 1733 Christina Quaink…

Bernardus (Bernhardt) Segelfort is geboren op 8 maart 1708. Als oudst levende zoon wordt hij erfopvolger en trouwt op 25-11-1733 met Christina Quaink *21-12-1708 in Frenswegen. Trauzeugen: Gerhardus Quaink, broer van de bruid, van Wietmarschen, Henricus den Vrehe en Phenenna Segelfort zuster van de bruidegom.
Uit dit huwelijk worden 9 kinderen geboren:
1 Johann Heinrich Bernhard Segelfort zie hoofdstuk 3.
2 Gerhard Hermann Segelfort *23-1-1737 verder onbekend.
3 Gesina Johanna Segelfort *26-4-1739 verder onbekend.
4 Gerhard Johann Segelfort *18-7-1742 verder onbekend.
5 Johann Heinrich Paul Segelfort *16-1-1745 verder onbekend.
6 Maria Adelheid Segelfort *31-12-1747 verder onbekend.
7 Johann Bernhard Segelfort zie hoofdstuk 4…
8 Euphemia Gesina Josephina Segelfort *17-3-1750 verder onbekend.
9 Gesina Christina Segelfort *21-8-1751 verder onbekend.

Hoofdstuk 3…

1 Johann Heinrich Bernhard Segelfort is geboren op 21-11-1734 in Frenswegen. Hij trouwt op 8-11-1763 in Nordhorn met Helena Karting *~1735. Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1 Bernardus Johannes Segelfort *6-9-1764 trouwt ca. 1797 met Susanna Maria Schulte *13-12-1771. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1 Anna Maria *28-10-1798, 2 Maria Helena *18-1-1801 en 3 Bernardina Adelheid *19-7-1803. Vervolg van deze kinderen is niet bekend.
2 Maria Christina Segelfort *22-12-1765 trouwt op 1-5-1792 met Johann Vinke.
3 Lucas Josephus Segelfort *12-3-1768 verder onbekend.
4 Gerhard Heinrich Segelfort *16-7-1771 verder onbekend.
5 Johann Bernhard Segelfort *4-11-1773, trouwt op 16-2-1802 met Anna Margaretha Vinke *~1775. Zij is een zuster van Johann Vinke zie 2 hierboven. Uit dit huwelijk voor zover bekend 2 kinderen: 1 Euphemia Helena Segelfort *16-11-1802 verder onbekend. 2 Euphemia Anna Helena Segelfort *~1805 trouwt op 30-6-1833 met Johann Bernard Theodor Meyer.

Als Johann Segelfort overlijdt hertrouwt de weduwe Helena Karting op 18-2-1778 met Bernardus Schrichten.

Hoofdstuk 4…

7 Johann Bernhard Segelfort *~1750 trouwt ~1775 met Helena Kotting *~1760. Uit dit huwelijk in ieder geval een dochter:
Maria Christina Segelfort *23-12-1787. Voor 1815 trouwt zij met een nog onbekende man. Na zijn overlijden hertrouwt Maria op 11-11-1816 in de St. Augustinuskerk in Nordhorn met Johann Völker *10-08-1783 in Lattrop. De plaats waar hij is geboren is mogelijk het Bossink Bakhuis dat gelegen heeft op de Horst, tussen Bossem en Scholte Lubberink.                                                  Wordt vervolgd…

1914-09-07 Verboden uitvoer De telegraafHet betreft hier de 26-jarige commies Janus Magielsen. Hij is geboren op 11-10-1887 in Rilland Bath op Zuid-Beveland (Zeeland). In het jaar van opsporing is hij in de kost bij de kinderen van de familie Horsthuis-Wintels op oude Haamberg of Meestershuis, nu Wolkotte in Lattrop. Op 29 december 1913 wordt hij overgeplaatst van Rijsbergen zuidelijk van Breda. In Lattrop is hij gestationeerd van 29-12-1913 tot 31-01-1916. Dan wordt hij overgeplaatst naar Haaften. Deze plaats ligt aan de Waal ten noorden van ’s Hertogenbosch.
In 1914 wonen hier de 3 ongehuwde gezusters Gerarda Maria Johanna (Hanna) Horsthuis *1882 oud 32 jaar, Gerharda Hendrika (Grada) *1885 oud 29 jaar en Hermina Maria (Mina) *1887 oud 26 jaar. Hanna, Grada en Mina hebben nog een broer thuiswonend. Fransiscus Antonius (Frans) *1889 oud 24 jaar. Hij trouwt in 1919 met Catharina van der Haar uit Kampen en verlaat het ouderlijk huis. Zij allen hebben nog een broer, Johannes Fransiscus (Johan). Hij is in 1912 al uit huis getrouwd. Deze 3 zusters en broer hebben in de periode 1900-1920 25 kostgangers. Allen commies of rijksambtenaar. 
In Lattrop woont Janus met enkele collega’s: 1. Vanaf 28-06-1914 met Pieter Klop rijksambtenaar *1886 in ’s Gravenzande, overgeplaatst vanuit Losser. 2. Vanaf 15-01-1914 met Harm van Weerden rijksambtenaar *1888 in Vlagtwedde, overgeplaatst vanuit Dalfsen, vertrekt op 21-08-1916 naar Nieuweschans. Vlagtwedde ligt bij Bourtange in Groningen en Nieuweschans oostelijk van Veendam tegen de Duitse grens.

Jan Hendrik ter Linde x 1814 Johanna Bos…

Jan Hendrik ter Linde, zie 6 hierboven, wordt erfopvolger. Hij is gedoopt op 30 maart 1791 en trouwt op 23 juni 1814 met Johanna (Janna) Bos ~5-4-1786 op Olde Klinge, aan de knik, in Noord Deurningen.Uit dit huwelijk worden 4 kinderen geboren:
1 Johanna ter Linde *25-12-1815, zij trouwt 1e met Gerrit Jan IJland en 2e met Gerardus Westerhof.
2 Johannes ter Linde, zie hierna.
3 Maria ter Linde *18-6-1826, trouwt op 11-5-1859 met de weduwnaar Gerrit Jan Mulder *1821 in Rossum. Zij trekt bij hem in op de boerderij in groot Agelo.
4 Albertus ter Linde *9-1-1829 verder onbekend.
Kadasterkaart 1832 Imhorst of Wevershuis en Hilgenhorst of Greetnboer TilligteVolgens de kadastrale gegevens van 1832 is hij eigenaar van het Imhorst. Hij zal dus in de periode 1787-1832 het erf hebben aangekocht van de eerder genoemde A.J. Kip.
Het bestaat uit 10 percelen inclusief huis en erf. 4 percelen hooiland, 2 percelen weiland, 2 percelen bouwland en een perceeltje hakhout groot 0.11.70 ha. Tussen huis en schöp. Totaal groot 7.62 ha..
Jan Hendrik overlijdt hier op 14-1-1859 oud 67 jaar en Johanna op 5-12-1863 oud 77 jaar.
In het bevolkingsregister 1861-1880 staan de volgende dienstmeiden opgetekend: Maria Wolters *1836 in Weerselo dienstmeid. Vertrekt in 1864 naar Losser. Johanna Hulst *1840 in Denekamp dienstmeid.

Johannes ter Linde x 1862 Johanna Poppe…

Johannes ter Linde, zie 2 hierboven, wordt erfopvolger. Hij is geboren op 22-11-1822 en trouwt op 19-9-1862 met Johanna Poppe of Poppink *1830 in Reutum. Uit dit huwelijk worden 6 kinderen geboren:
1 Johanna ter Linde *14-7-1863, trouwt op 22-11-1888 in Losser met Jan Hendrik Nijenhuis *1853.
2 Hendrikus ter Linde zie hierna.
3 Susanna ter Linde *19-8-1866 verder onbekend.
4 Geertruida ter Linde *20-4-1870, trouwt op 7-7-1897 met Albertus Bernardus Beernink.
5 Johannes Gerardus ter Linde *19-6-1873, trouwt op 2-2-1904 in Losser met Johanna Maria beverborg *1870. Zij vestigen zich in de gemeente Losser maar waar is niet bekend. Uit dit huwelijk worden, voor zover bekend 3 kinderen geboren: 1 Johannes Bernardus *1905, 2 Bernardus Johannes 1910-1921 en 3 Geertruida Maria *1914.
6 Maria ter Linde *29-11-1877 overleden op 30-10-1882 oud 4 jaar.
Op de landkaart van 1901 is het boerderijtje verdwenen. Het is aannemelijk dat het kort na 1888 is afgebroken.

Hendrikus ter Linde x 1897 Hermina Beernink…

Op 8 februari 1888 verlaat de familie het Imhorst en vestigt zich op het erve Bosman in Losser.
Zoon Hendrikus is dan uitwonend en landbouwersknecht in Noord Deurningen en dochter Susanna is dienstmeid in Noord Deurningen
1923 Overstroming naar Iemhorst of erve Bosman in LosserHendrikus ter Linde, zie 2 hierboven, is geboren op 26-2-1865 op Imhorst in Tilligte. In zijn jonge jaren is hij nog landbouwersknecht in Noord Deurningen. Hij is 23 jaar oud als hij met zijn ouders vertrekt naar Losser. Hij wordt erfopvolger op Bosman en trouwt op 22-5-1897 in Losser met Hermina Beernink *1870. Hierna het vervolg van deze familie in Losser. Uit dit huwelijk worden 9 kinderen geboren.
1 Gerhardus Johannes *1898 erfopvolger zie hierna.
2 Geertruida Maria ongehuwd 1899-1926.
3 Gezina Johanna (1900-1966) trouwt in 1928 met Johannes Gerardus Pelster *1904 in Weerselo. Zij vestigen zich in Deurningen.
4 Gerhardus Hendrikus 1902-1904.
5 Bernardus Albertus (1904-1984) trouwt in 1941 met Maria Geertruida Kortman.
6 Johanna Geertruida (1906-1926) ongehuwd.
7 Maria Berendina (1906-1983) x 1955 Bernardus Antonius Bloemen van Poelert uit Beuningen.
8 Hermanus Hendrikus (1908-1978) ongehuwd.
9 Gerardus Antonius (1912-1967) trouwt met Cornelia Maria Aleida Oonk.
Hermina overlijdt hier op 24 mei 1943 oud 73 jaar en Hendrikus op 12 october 1947 oud 82 jaar.

Gerhardus Johannes ter Linde x 1935 Johanna Gezina Kortman…

Gerhardus Johannes ter linde is erfopvolger en geboren op 29 april 1898. Hij trouwt op 26 juni 1935 met Johanna Gezina Kortman, geboren 6 april 1900 in De Lutte. Uit dit huwelijk 5 kinderen waaronder zoon Hennie. Hij wordt erfopvolger op Bosman.

Hottingerkaart 1773-1794 Imhorst of Wevershuis in Tilligte

Afscheid Hennie Evers melkventer in Lattrop

Afscheid Hennie Evers melkventer in Lattrop…

Hennie Evers voor de laatste keer met zijn Ormet ventersbus
in de Dorpsstraat in Lattrop
(foto jaren ’80?)

Vlnr op de foto, jaar onbekend: Truus Beld-Groeneveld (1928-2020) geboren op Bennaads-zienHannes en getrouwd met Gerard Beld (1928-2005).
Marietje Damhuis-Grondman, *1933 op Lohuis (Ep’n Beand) in Oud Ootmarsum. Trouwt met Hennie Damhuis van Kost-Herman en -Sina.
Marie Beld-Masselink, 1903-1991 geboren op Rieks in Mander. Trouwt in 1927 met Gradus Jan Beld *1901 in Tubbergen.
Marie Niehof-Rikkink, 1919-2016 geboren op Bosch-Jan aan de Brookhaasweg, nu Niehof. Trouwt in 1950 met Bernard Niehof 1910-1980 kleermaker. Bernard is geboren op Koo-Gerrit of Kooboer.
Hennie Evers melkventer.
Sientje Teders/Borggreve-Peters
1923-2021. Geboren op Bommerd in het Lattropperveld. Zij trouwt in 1951 met Hendrik Teders (1915-1957) geboren op oude Wigger. Na zijn overlijden hertrouwt Sientje met Gerard Borggreve (1919-2006) geboren op Wönner van Lohuis in Breklenkamp, later Brüna.
Sientje Beld-Niehoff *1936 op Evert in ’t veld later SniereBeand. Zij trouwt in 1961 met Jan Beld (1933-2016) broer van Gerard Beld.
Marietje Bruns-Beld 1927-2008, geboren op Rieks in Mander. Trouwt in 1950 met Toon Bruns (1921-1983) geboren op Broekhuis, later Brook-Herm in het Binnenbrook.
Marie Beld-Masselink is de moeder van Marietje Bruns-Beld, Gerard en Jan Beld. Truus en Sientje zijn dus haar schoondochters. Marie woont in bij haar oudste dochter Marietje.

Dochter Maria vertrekt in 1896 naar Tilligte. Zij is de laatste Loman op de Molenbult maar niet de laatste bewoner. Dat is Jan Horsthuis *1823 op oude Reerink. Hij overlijdt hier op 30 mei 1898. Kort daarna wordt het huisje afgebroken want in 1900 komt het niet meer voor op de landkaart.

Bidprentje Maria Loman en foto Herman Beijerink TilligteRechts: Herman Beijerink bakker in Tilligte.
Hieronder: Het verdwenen huis met bakkerij en winkel van Herman Beijerink en Maria Loman.
Huis en winkel bakker Herman beijerink TilligteNa publicatie van het 2e deel wordt hierop gereageerd door André Brunninkhuis in Lattrop.
Het artikel in jullie nieuwsbrief over de molen en bewoners op de molenbult geef je aan dat niet vast te stellen is hoe de molen aan zijn einde is gekomen. Op de site www.allemolenskaart.nl kun je op de verdwenen molen (rood icoon) klikken, daar komen alle huidige bekende gegevens naar boven over de betreffende standaardmolen, (zoeken.allemolens.nl/tenbruggencatenummer/15042), (www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnummer=15042) Hier wordt aangegeven dat Roessing Udink in 1837 vergunning krijgt om de molen af te breken en te herbouwen in Lonneker/Enschede als vervanger van de daar afgebrande Beerenbroekstermolen. De herbouwde molen kun je op de kaart in Enschede weer terug vinden, daar heet hij de molen op de Eschmarke in de hoek Espoortstraat en C.F. Klaarstraat, (Allemolens.nl - Detail) ( /www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnummer=15104) De molen brandde daar in 1859 af. Ik hoop dat je met deze informatie verder kunt, mochten er vragen zijn dan hoor ik het wel.
Met vriendelijke groet.
André Brunninkhuis Lattrop.

De Zuidmolen (stenderkast) in EnschedeAanduiding Tilligter Koornmolen
tandplaats Frensdorferweg z.z., nabij de Oude Dinkelbrug plaats Tilligte.
Eigenaar Johannes Theunis Roessingh Udink, burgemeester.
Gebouwd 1820 verdwenen/verplaatst in 1837
Type Standerdmolen, aandrijving windmolen, functie Korenmolen.
Mr. J.F. Roessingh Udink liet de molen in 1820 bouwen tussen Lattrop en Tilligte, om ‘de wind uit de zeilen te halen’ van de nieuwe Brandehofmolen te Denekamp, dit ondanks felle protesten van de Heer van Singraven.
In 1837 verkreeg Roessingh Udink vergunning om de molen naar Lonneker/ Enschede te verplaatsen, ter vervanging van de verbrande Beerenbroekstermolen.
Op de landkaart van 1850 en 1864 staat alleen nog het Molenhuis in Lattrop aangegeven.

Aanduiding Berenbroeksche Molen
tandplaats Berenbroeksweg z.z. plaats Enschede (vh. Broekheurne)  gemeente Enschede.
Kadaster 1811-1832 Lonneker G (3) 205
Eigenaar Hendrik Berenbroek, landbouwer.
Gebouwd 1797-1805 verdwenen 1831 verbrand.
Type Onbekend aandrijving Windmolen functie Korenmolen.
De Beerenbroeksmolen zal gebouwd zijn tussen 1797 en 1805.
Hij verbrandde in het sterfjaar van Hendrik Beerenbroek 1831.
Ter vervanging mocht in 1837 mr. J.F. Roesingh Udink zijn molen verplaatsen van Lattrop naar Enschede.
Bron: A.G. Kleinjan in Wiek en Rad 1989-2.

Website ‘Enschede in ansichten’.

Molen op de Eschmarke: Afkomstig uit Tilligte (Tilligter koornmolen).  Standerdmolen, windmolen, korenmolen. De molen werd in 1837 door Joh. Teunis Roessingh Udink, burgemeester te Denekamp, overgebracht vanuit Lattrop. Hij kwam op kad. perceel O 900, en diende ter vervanging van de verbrande Berenbroekse molen. Het stadsbestuur van Enschede protesteerde wel tegen de verplaatsing, maar het ministerie verleende toch goedkeuring omdat het eigenlijk om een vervanging ging, zij het op een andere plaats. In 1846 nam David Heusinkveld de molen over. Op 22 juli 1859 verbrandde de molen.

Op erve Rijgwart-Heenboer Foto 1954 (1)

Foto bij Rijgwart-Heenboer in Tilligte…
Foto voor 1954.

1 ?
2 Johannes Bernardus (Jan) Ribbert Ribbert 1843 Lankamp 1962 x5
3 Susanna Geertruida (Santje) Hesselink-Meenderink (Lölf Oud Ootm 1899 Tilligte 1954
4 Cato Kardos
5 Maria Gezina (Meiken) Ribbert-Kotman 1870-1957 (Lankamp) x2
6 Johannes Antonius Franciscus (Jan) Koopman 1917-1961 x9
7 Susanna Geertruida (Santje) Hesselink-Meenderink
8 Berendina Maria Kamphuis-Nijland *1903 x21
9 Femie Koopman-Blokhuis x6
10 Hermina Berendina Josephina Voorpostel-Boomkamp (Enschede 1896 Tilligte 1966) x13
11 Johannes Bernardus (Jan) Ribbert (Ribbert 1886 Lankamp 1962)
12 Albertus Bernardus (Bets) Rijgwart 1912-1982 (Janman)
13 Johannes Hermanus (Jan) Voorpostel (hoofdonderwijzer) (Rossum(O) 1898 Tilligte 1972) x10
14 Johannes Joseph (Jan) ten Dam (Ewwet) Njoes 1912 Ewwet 2010 x16
15 Johannes Gerardus (Jan) Wermelink (Geesteren 1905 Tilligte 1985) x18
16 Geertruida Hendrika Maria (Truus) ten Dam-Bodde (Ewwet) (Maseland 1919 Ewwet 1995) x14
17 Johan Baalhuis 1921-2004
18 Susanna Johanna (Santje) Wermelink-Reerink 1905-1988 x15
19 Geertruida Hendrika (Trui) Lankamp ongehuwd Lankamp 1870 Ootmarsum 1958
20 Geertruida Susanna (Truus) ter Brake-Warmes Breklenkamp 1915-1997
21 Bernardus (Bernard)  Kamphuis aannemer 1892-1964 x8
22 Franciscus (Frans) Hesselink (Kapotter) Ootmarsum 1888 1973 Tilligte
23 Bernardus Gerhardus Mensink (Enkman) 1891-1971
24 Susanna Maria Mensink-Pikkemaat (Enkman) 1883-1955
De oudst overledene is nr. 3 in 1954. De foto is dus <1954 gemaakt. Bij welke gelegenheid is niet bekend. Nummer 1 is onbekend. Wie was Cato Kardos? Informatie hierover aan het mailadres op blz. 1. Achter Trui Lankamp (19) is nog net Herman Beijerink (organist) te zien.


Foto melkexamen Groot Agelo: er zijn geen reacties ontvangen.


Voorouders van Johanna Christina Nolte

Haazn-Hanna…

Joanna Christina (Hanna) Nolte is geboren op 1 mei 1905 op het boerenplaatsje van Steenbeke dat later nog Enter-Jan zal gaan heten als de familie Küpers er woont. Nu de familie Oude Wolcherink aan de Elsweg 9 in Lattrop.

Haar voorouders komen uit Duitsland…

Het oudst bekende familielid is Harmen Hans Nolte geboren <1678, plaats van herkomst onbekend. Hij overlijdt in de plaats Lenne zuidelijk van Hannover. Hij trouwt met een nog onbekende vrouw en uit dit huwelijk wordt in Lenne in ieder geval een zoon geboren:

Heinrich Harm Nolte x Anna Catharina Watermann…

Heinrich Harm Nolte is geboren <1705 in Lenne (D). Hij trouwt ca. 1728 met Anna Catharina Watermann *<1700 in Wickensen (D). Het echtpaar vestigt zich in Wangelstedt bij Hannover. Heinrich Harm overlijdt hier op 9 maart 1760 oud >55 jaar en zijn vrouw Anna in october 1775 oud >76 jaar. Uit dit huwelijk wordt in ieder geval een zoon geboren:

Hermen Hendrik Nolte x Gesina Hesselinck…

Hermen Hendrik Nolte is geboren in 1731 in Wangelnstedt bij Hannover. Als zijn zoon Berend in 1823 voor de 2e keer trouwt wordt in de ‘acte van bekendheid’ met betrekking tot zijn vader het volgende vermeld: “dat zijn vader in den oorlog die in zeventien honderd acht en veertig opgehouden heeft, met de Hanoversche troepen hier te lande gekomen is”. In hetzelfde document wordt over zijn grootvader (Heinrich Harm Nolte) het volgende vermeld: “wat de grootouders van vaderszijde, deze zegd Requirant in het Hanoversche te hebben gewoond”.

Hermen Hendrik verlaat Wangelstedt en trekt westwaarts. Hij komt uiteindelijk terecht in Nutter bij Ootmarsum. Na enige tijd boerenknecht te zijn geweest trouwt hij ca. 1755 met Gesina Hesselinck geboren <1723 in Nutter. Het is niet bekend waar zij zich in Nutter vestigen. Een inschrijving in het rc trouwboek van Ootmarsum is niet gevonden. Volgens documenten is hij hier ambtsdienaar en armenjager. De gemeenten (lees Marken) benoemden eind 18e eeuw iemand om onvermogende personen weg te jagen.

Uit dit huwelijk worden in ieder geval 2 kinderen geboren. In ~1756 Hermen Hendrik en in 1759 Berend doopnaam Bernardus.

RC trouwboek Ootmarssum 14-01-1796 Berend Nolten en Geertruij Veldhuis Lattrop

Berend Nolten x 1796 Geertruij Veldhuis…

Berend Nolten is gedoopt op 2-11-1759 en trouwt op 14-1-1796 in Ootmarsum met Geertruij Veldhuis geboren op Veldhuis of Veldboer in het Lattropperveld, nadien bewoond door de familie Scholte Lubberink. Hier worden uit dit huwelijk 10 kinderen geboren. Dan overlijdt Geertruij op 13-1-1821 waarna Berend op 8-4-1823 hertrouwt met Berendina Kamphuis uit Vasse. Uit dit 2e huwelijk nog 4 kinderen. In 1812 is de familie verhuisd naar het boerderijtje Pilhuis of Pilplaatsje in de Rammelbeekmaten in Lattrop. De oudste zoon uit het 2e huwelijk wordt erfopvolger op het Pilhuis.

Gerrit Jan Nolte x 1860 Euphemia Aleida Oortman…

Kadasterkaart 1832 Haazn Hanna en omgeving in de Mekkelhorst in BeuningenGerrit Jan Nolte is geboren op 30-1-1824 op het Pilhuis in Lattrop. Hij trouwt op 15-2-1860 met Aleida Euphemia Oortman *1-9-1822 op Wevers in Breklenkamp. Uit dit huwelijk 1 zoon. Euphemia overlijdt op 6-5-1861 oud 38 jaar waarna Gerrit Jan op 15-5-1862 hertrouwt met Gesina Schabos *14-11-1830 op het plaatsje ‘Loeks op den Eendenbeld’ nabij Wevers in Breklenkamp. Uit dit huwelijk 4 kinderen.
Gesina overlijdt op 22-11-1875 oud 45 jaar en Gerrit Jan op 19-05-1878 oud 54 jaar.
Vier weeskinderen blijven achter; Bernardus oud 16 jaar, Berendina oud 13 jaar, Euphemia oud 11 jaar en Johannes oud 8 jaar. Bernardus Oude Hassink wordt aangesteld als voogd over drie van de kinderen en Hendrik Jan Oortman over Bernardus Nolte.
Nog geen half jaar later wordt het Pilhuis met gronden openbaar verkocht.
Eerste perceel. Een huis en erf met bij en om gelegen gaarden grond bouwland en groengrond nummers 2837 en 2838 zamen groot negenenzeventig aren tachtig centiaren (0.79.80 ha.).
Eerste perceel staande op vijfhonderd en vijf gulden (inzate oude Hassink)                     ƒ  505

Albertus Wolkotte, Theodorus zoon landbouwer te Noord Deuringen gemeente
Denekamp hoogt vijf en twintig gulden                                                                               ƒ    25
Die ………….. van is kooper gebleven voor vijf honderd en dertig gulden                         ƒ  530

De jongste zoon wordt erfopvolger op het Pilhuis                                                  Wordt vervolgd…