Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 5 nr 11 nov 2018

Website: www.Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.nl
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website………………………….
Op deze site vindt u o.a. de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt u geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl of met het Contactformulier op de site.


Nieuws/mededelingen:
Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief 2018-10
# In de rubriek Kerkgeschiedenis: 1000 Jaar parochie Lattrop


Historie 'Smids-Gradus' of 'Kosthuis' in Lattrop (slot)…

17 Maart 2012

De 5 broers Damhuis met aanhang zijn aanwezig; Herman, Gerard, Alphons, Frans en Harrie. Na een uitgebreide bezichtiging rondom de woning wordt de bijeenkomst binnen voortgezet. Bertie Blokhuis verwelkomt de familie met koffie en gebak en brengt een toost uit met vlierbessenbrandewijn welke nog door Thea Blokhuis-Bruns gemaakt is van vlierbessen die ze geplukt heeft bij het ‘Kosthuis’. Daarna volgt een rondleiding in het huis. Herinneringen aan voorbije tijden zijn er in overvloed, vooral omdat de indeling nog nagenoeg authentiek is. Uitgebreid wordt ingegaan op de belevenissen tijdens de jeugd. Een ‘spannend’ verhaal vertelt Alphons, toen 6 jaar. In het voorjaar van 1945 komen Duitse soldaten op de terugtocht bij hun op het erf. Het hele huis wordt doorzocht en met de bajonet op het geweer wordt in het hooi gestoken om te kijken of daar niet wat verstopt zit. Vader Herman heeft zijn fiets in de ‘hiel’ tegen de sporen gehangen en afgedekt met hooi. De fiets vinden ze niet, maar wel de appels in de onderste la van het ‘speint’. Ze proppen er hun zakken mee vol. Herman ziet een eindje verderop de Engelse militairen al in hun Jeep aan komen rijden. Hij zegt dit tegen de Duitse soldaten in de hoop dat ze zullen vertrekken. Een soldaat laadt echter zijn geweer door en richt deze op Herman. Gelukkig voor hem schiet hij niet en ze verdwijnen richting Breklenkamp.
Hoe Johan ’s morgens wakker wordt door het geknor van het varken dat zijn snuit door de gordijnen van het slaapkamer-raam steekt. Hoe precies vader Herman zijn pruum in de kolnkit kon mikken en hoe vaardig moeder Sina was bij het umdreajn van de spekpankookn. Met 8 kinderen zal zij er veel gebakken hebben.

2012-heden

In Oktober 2012 wordt Willem van Faassen de nieuwe eigenaar van het Kosthoes.
Hij bouwt een nieuwe woning bij het Kosthoes, nagenoeg op de plek waar het in 1900 afgebrande en niet herbouwde ‘Laerhuis’ ooit heeft gestaan. Het Kosthoes wordt gerenoveerd en in gebruik genomen als een aantrekkelijke vakantie-accommodatie.

Auteur: Bennie Busscher Ootmarsum.
Voor overige historische informatie: www.heemkunde-lattrop-breklenkamp.nl


Handbal Dinkelland kampioen in 1971…

Handbalteam 'Dinkelland' Lattrop 1971 (Kampioensteam)

 

Deze foto is gemaakt in café-restaurant Luttikhuis in Reutum.

Staand vlnr: Gonny Kuipers (Sniere) Tilligte, Lidy Teders, Adelgonda Koehorst, Nn, Fien Niehoff (Kooboer) en trainer Bennie ter Brake.

Knielend vlnr: Ans Bruns, Ria Wiefferink (Vreeboer), Marian Tijscholte, Lucy ten Dam (Ewwet) Tilligte en Els Wiefferink.

Wie weet tegen wie en waar werd gespeeld?

 

 

 


Familiegeschiedenis Maatman in Lattrop (5)…

Jan Maatman x ~1945 Johanna Smoes…


Trouwfoto Jan Maatman en Johanna Smoes Lattrop

Jan Maatman, zie nr 1 hierboven, is geboren op 15 november 1912 en wordt erfopvolger. Hij trouwt in 1945 Johanna Smoes geboren op 23 januari 1915 in Hardingen (D). Zij is een dochter van Geert Smoes geboren 1 maart 1866 op Schulten-Geerts of Smoes in Breklenkamp en Geertien Hermelink uit Emsbüren?
Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren; de tweelingen Lucas en Henk, de tweelingen Ferdie en Gerda, en Geert.
Lucas en Hendrik (Henk) zijn geboren op 20 maart 1947. Lucas wordt erfopvolger op het Oude Dasseler en trouwt met Cicilia Maria Thimothea Keur. Henk trouwt met Dina Johanna (Dineke) Linthorst uit Zwollerkerspel.
Geert Maatman is geboren op 21 maart 1949 en trouwt met Johanna Maria Theresia Antonia (Annemieke) Olde Loohuis.
Ferdinand Johan (Ferdie) en Gerda Geziena (Gerda) zijn geboren op 24 februari 1952. Ferdie trouwt met Aleida Geertrui-da Fenne (Leida) Gülink geboren op 7 september 1957 aan de Kommiezendijk in Breklenkamp. Gerda trouwt met Bernardus Joseph Maria (René) Helthuis.

Kinderen Maatman-Smoes  Lattrop

Kinderen Maatman-Smoes Lattrop: vlnr Lucas - Henk - Geert - Ferdie en Gerda.

Eigenaren Oude Dasseler…

Al voor 1700 is het Oude Dasseler een lijftuchthuis van het nabijgelegen erf Dasseler. Oorspronkelijk bedoeld voor uittredende ouders, ook wel het negendedeelhuis genaamd omdat 1/9 deel van de opbrengst van Dasseler toekwam aan de bewoners van het lijftuchthuis.
<1601 - 1811      Commanderie, vanaf ca. 1640 Huis Ootmarsum
  1811 - 1825      De bewoners zelf
  1825 - 1844      Familie ten Brink in Neuenhaus
  1844 - 1940      Familie Palthe in Oldenzaal
  1940 - heden  De bewoners zelf

Het boerenerve Dasselaar inclusief Oude Dasseler is in 1844 verkocht, waarschijnlijk aan familie Racer Palthe, toen 34 bunder groot.
In de ‘Opregte Haarlemsche Courant’ wordt hiervan de volgende advertentie geplaatst:
Maatman op Oude Dasseler Lattrop 2016"Het BOEREN-ERVE DASSELAAR, gelegen in de Boerschap Lattrop, Gemeente Denekamp, Provincie Overijssel, Koningrijk Nederlanden, waartoe de volgende percelen zijn behoorende:
a. Een Woonhuis, onder No. 28 (Dasselaar) in gemelde Boerschap Lattrop gelegen, een Schuur en Bakhuis, ongeveer 10 Mudden Bouwland en 4 Dagwerk Hooiland.
b. Een Huurmans-Woning (Oude Dasseler), met Schuur en Bakhuis, ongeveer 5 Mudden Bouwland en een half Dagwerk Hooiland.
c. Een tweede Huurmans-Woning, met 5 Mudden Bouwland en een Dagwerk Weidegrond.
Bovendien behooren tot dit Erve eenig opgaand Hout of Boschje en eenige afzonderlijke verhuurde Landerijen, zoo Bouw als groenlanden, welke thans aan jaarlijksche Huur opbrengen ƒ 293,50 bedragende de geheele opbrengst van dit Erve eene somma van ƒ 491,50 Holl.
Volgens Kadastrale opgave is de grootte van het geheele Erve 34 Bunders, 62 Roeden, 70 Ellen”.

Als de familie Maatman in 1872 het erf Maatman in de Westerhoek in Noord Deurningen verlaat, worden zij pachter (meijer) op het Oude Dasseler in Lattrop.Gerhardus Bernardus Bodde  'Maseland' Tilligte 1872 - 'Stokke' Lattrop 1952
In 1940 wordt het door Notaris A. Zonnevylle in 36 delen te koop aangeboden i.v.m. overlijden van Mevrouw P.W. Racer Palthe. In het Twentsch dagblad Tubantia wordt op 27 juli 1940 de verkoop hiervan aangekondigd:
“Boerderijen te Lattrop, gem. Denekamp.
Notaris Zonnevylle te Enschede, kantoor Nijverheidstraat 3, zal op WOENSDAGEN 7 AUGUSTUS 1940 bij inzet en 21 AUGUSTUS 1940 bij toeslag, telkens des middags om 2 uur in het HOTEL VAN BLANKEN (Hermelink) te Denekamp, voor de Erven van wijlen Mejuffrouw P.W. RACER PALTHE, publiek verkoopen: DE TWEE BOERDERIJEN te Lattrop L78 en L79, gemeente Denekamp, (resp. bewoond door Lubberman en Maatman), bestaande uit Huizen met schuren, vruchtbaar bouw- en weiland, hooiland, dennenbosch, bosch en hakhout, samen groot ruim 40 h.a., te veilen in 36 perceelen.
Aanvaarden en betalen: 1 november 1940.
Veilingkaarten verkrijgbaar ten kantore van den notaris”. Foto rechts: Gerhardus Bernardus Bodde (Stokke)

Op 10 augustus wordt in hetzelfde dagblad de inzet gepubliceerd en de toeslag aangekondigd.
Het totale bedrag van de inzet is fl. 47.996.--. Overname hout enz. totaal ƒ 4285.--.

Henk Maatman: “De koop wordt door verschillende personen behartigd. De grote spelers zijn:
Johannes Gerardus Klein Breteler, architect wonende te Heng elo, die voor de familie Tassche (modehuis te Hengelo, bestaat nog) 13.38.70 ha. koopt. Bernardus Vincentius Alink, architect te Enschede die voor B. ter Heegde koopman wonende te Enschede, 7.09.70 ha koopt met het woonhuis L 79 (Oude Dasseler).
Drs. Herman Gerrit Brinkman, leraar in Groningen (van 1967-1968 lector wiskunde aan Rijksuniversiteit Groningen (RuG) koopt 6.69.60 ha. voor Jan Maatman en Gerhardus Bernardus Bodde (Stokn Gerard in Lattrop) koopt 3.03.70 ha. voor Jan Maatman.

In principe wordt het bezit verdeeld (gefragmenteerd) in percelen voor diverse kopers, zoals lokale ondernemers, Warmes en Tijscholte in Lattrop, houthandelaren en beleggers. Bernard Tijscholte koopt een perceel bos/hakhout voor de kap om er zijn bakkersoven mee te stoken.
Een jaar later vindt er op 21 augustus 1941 een uitruil plaats van 1.86.00 ha. en 1.60.00 ha. met gesloten beurs, tussen Tasche en ter Heegde, dus een soort grenscorrectie. Omdat ik de percelen niet ken is moeilijk te achterhalen waar dat was. Bovendien zijn tijdens de ruilverkaveling in de jaren ‘50/’60 veel kavels van nummer veranderd. Op 13 mei 1949 koopt Jan Maatman 7 ha van B. ter Heegde”.                                                                           Wordt vervolgd…


Klassenfoto Lattrop 1994…

Schoolfoto Lattrop 1994


Bewoners Görtemaker (Göttert) in Tilligte (2)…

Jan Jansz ten Bokum x 1675 Jenneken Lamberts Benninck

Jan Jansz(oon) ten Bokum, zoon van Jan ten Bokum en Gebbe NN, is ca. 1645 geboren op het erf Bokum, nu Damhuis aan de Ootmarsumsestraat in Tilligte. Op 17 october 1675 trouwt hij Nederduits Gereformeerd in de Grote Kerk in Ootmarsum met Jenneken Lambertsz Benninck, geb. ca. 1850 in Lattrop en vestigen zich op het plaatsje Gortemaecker op de Mukerhorst in Tilligte.
Uit dit huwelijk worden 3 kinderen geboren:
1. Martha (roepnaam Mette) ten Bokum, zie hierna.
NG trouwboek Ootmarsum 1675 Jan Jansz(oon) ten Bokum en Jenneken Lambertsz Benninck2. Jan ten Bokum, NG gedoopt op 4 augustus 1678, ovl voor 22-05-1687, zie 6 hierna.
3. Geert ten Bokum, ged. 13 maart 1681.
Voor 1682 overlijdt de moeder, oud ca. 32 jaar oud.
Jan Jans hertrouwt op 13 augustus 1682 Geesken Harmsz uit Beuningen Ov.
Uit dit 2e huwelijk worden eveneens 3 kinderen geboren.
4. [halfzuster] Joanna ten Bokum, ged. op 23 juli 1683. Doopgetuigen Patrinus Jan (ws grootvader) en matrina Gebbe (ws peetmoeder).
5. [halfbroer] Harmen ten Bokum, ged. op 26 april 1685.
6. [halfbroer] Jan ten Bokum, ged. op 22 mei 1687.
De oudste zoon wordt nog geen 8 jaar oud. Jan Jansz en Geesken Harmsz overlijden na 1687.

Martha ten Bokum x 1703 Johan BekkersNG trouwboek Ootmarsum 1703 Johan Bekkers en Martha ten Bokum

De oudste dochter, Martha ten Bokum met de roepnaam Mette, gedoopt op 11 februari 1677, wordt erfopvolgster op Gortemaecker op de Mukerhorst. Zij trouwt op 21 januari 1703 NG in Ootmarsum met Johan Bekkers, roepnaam Jan, geboren ca. 1673 op het nabij gelegen plaatsje Beckers, nu Beene, aan de Hunenborgseweg in Tilligte. Johan is een zoon van Lambert Beckers en Fenne NN. Vanaf zijn huwelijk noemt hij zich Gortemaker en ten Bokum en hij is hier akkerbouwer van 1703 tot 1718.
Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren, met de namen ten Booke, Gortemaker, Görtemakers, Görtemöllers en ten Bokum. Alle namen volgens doopboek Ootmarsum.
1. Lambert Ten Booke, zie hierna.
2. Joannes Gortemaker, ged. 30 augustus 1705, overleden voor 24-08-1720, zie 7 hieronder.
3. Bernardus Görtemakers, ged. 7 augustus 1707.
4. Joanna Görtemöllers, roepnaam Jenneken, ged. 16 februari 1710. Zij trouwt op 7 mei 1730 met Hendrik ten Enkte ged. ca. 1700, landbouwer op Enkman, beiden overleden na 1748.
5. Gesina ten Bokum, roepnaam Gese, ged. 2 juli 1713. Zij trouwt op 2 juni 1737 in Oldenzaal met de weduwnaar Hermannus (Hermen) Smellink geb. ca. 1702 in Volthe bij Rossum.
Jan Bekkers, alias Gortemaker en ten Bokum, overlijdt in 1718, waarop zijn vrouw Mette ten Bokum op 6 augustus 1719 hertrouwt met Harmen ter Encte, geboren in Tilligte en gedoopt op 16 augustus 1681.Harmen noemt zich dan Görtemaker.
Uit dit 2e huwelijk wordt geboren:
7. Joannes Görtemaker, ged. 24 augustus 1720.
Zowel de 2e vader als de moeder overlijden na 1720.

Lambert ten Booke x 1732 Gese SmellinkRC trouwboek Ootmarsum 1732 Lambert ten Bokúm en Geesken Smellink

Als oudste zoon wordt Lambert ten Booke erfopvolger op Görtemaker. Hij is gedoopt op 25 januari 1704 en trouwt op 10 april 1732 met Gese Smellink, roepnaam Geesjen, geb. ca. 1707 op het erf Smellinck in Volthe bij Rossum, dochter van Jan Smellink en Geesken Rolink.
Uit dit huwelijk worden 3 kinderen geboren:
1. Joannes ten Boecken, roepnaam Jan, ged. op 5 februari 1733. Hij trouwt op 13 april 1755 RC in Ootmarsum met Gerarda (Geertken) Reekers ook Morshuis geb. ca. 1730 in Tilligte.
2. Gesina, ged. 25 maart 1735. Zij overlijdt voor 30 maart 1742, zie nr. 4.
3. Gerardus Joannes (Gerrit Jan) ten Boeken, zie hierna.
De moeder overlijdt in 1740 waarop de vader op 3 april 1741 in Ootmarsum hertrouwt met Susanna (Swenne) in Olde Brungerink in Groten Agelo. Uit nader onderzoek zal moeten blijken wat haar familienaam is.
Uit dit huwelijk worden nog 6 kinderen geboren:
4. [halfzuster] Gesina (Geesjen) ten Bokum, ged. 30 maart 1742.
5. [halfbroer] Joannes Henricus (Jan Henric), ged. 22 januari 1745. Hij overlijdt voor 12 januari 1748, zie nr 6.
6. [halfbroer] Joannes Henricus (Jan Henric) ten Bokum, ged. 12 januari 1748. Hij trouwt op 9 april 1769 met Johanna (Jenne) Groothuijs, geb. op het Grote Janhuijs (’t Groot) in Tilligte en ged. op 2 mei 1737.
Hij noemt zich ten Dam en pacht het Oude Aarnink later Schuurhuis, van de familie Aarnink, Oarnsboer. Dit is het begin van de familie ten Dam in Tilligte en omstreken.
7. [halfzuster] Maria ten Bookum, alias Geuttemaker, ged. 7 september 1750.
8. [halfzuster] Aleida Boekom, ged. 9 april 1753.
9. [halfbroer] Joannes ten Boeckum, ged. 12 juni 1754.
Volkstelling 1748, Tilligte:
Huisgezin: Gortemaker, vrouw Swenne, moeder Martha
Kinderen over 10 jaren: Jan; kinderen onder 10 jaren: Gerrit Jan, Geesjen, Jan Henric
Knechts of meiden: meid Gese.

Gerrit Jan ten Boeken x 1769 Hermina Graal…

Gerardus Joannes (Gerrit Jan) ten Boeken wordt erfopvolger op ‘Gortemaker aen de Moekenfonders’.
Hij is gedoopt op 16 september 1737 en trouwt op 5 februari 1769 RC met Hermina Graal, gedoopt op 17 november 1741 op het erf Grael, nu Bekhuis, in Tilligte. Zij is een dochter van Johannes (Jan) Graal en Maria Vincke uit Lutken Aagel.

RC trouwboek Ootmarsum 1769 Gerrardus Joannes Ten Bookum en Hermina Graal

Uit dit huwelijk worden 6 kinderen geboren:
1. Joannes ten Boekum, ged. 15 maart 1770, ovl. voor 26-09-1810 ongehuwd.
2. Gesina ten Boekum, ged. 24 februari 1773. Zij trouwt op 20 mei 1797 met Joannes (Jannes) Steveling, ged. 20 januari 1780 in Klein Agelo, en trekt bij hem in.
3. Maria ten Boekum, ged. 21 december 1775 en ongehuwd ovl. op 10 maart 1845 op het Görtemakershuis Tilligte 59.
4. Lambertus (Lambert) ten Bokum, ged. 4 februari 1779 en ongehuwd ovl. op 23 juni 1835, eveneens op het ouderlijk huis Tilligte 78.
5. Lambertus Joannes ten Bookem, ged. 21 februari 1780. Hij overlijdt ongehuwd voor 26-09-1810.
6. Gerardus Joannes (Gerrit Jan) ten Bokum, ged. op 28 april 1784, ongehuwd overleden op 20 juni 1868.                                                                                                                                              Wordt vervolgd…


Gevraagd: foto en bidprentje van Hendrika Rippert Tilligte…

In de vorige nieuwsbrief is op bladzijde 8 een oproep geplaatst voor een foto en bidprentje. Maria Löbker-Ribbert in Weerselo reageert hierop. Zij is een dochter van Bennie Ribbert (Kötte Bennie) en Lies Groeneveld (Roolsboer) in Lattrop en geboren op Lankamp in Tilligte. Hendrika is een zuster van haar overgrootmoeder Gezina (Sina) Ribbert-Rippert die erfopvolgster was op Rippert. Maria stuurt een bidprentje van Hendrika en de foto komt uit het archief van Henk ten Dam in Tilligte. Deze is gemaakt ter gelegenheid van haar gouden professiefeest op 25 juli 1935.
Op 22 januari 1884 treedt zij in bij de Congregatie van de Zusters van Onze Lieve vrouw in Amersfoort onder de naam Zuster Maria Agatha. In 1930 komt zij naar het klooster Maria Ad Fontes in Ootmarsum waar zij ook overlijdt. Zij wordt daar begraven op 20 januari 1938 op het kloosterkerkhof.

Zuster Maria Agatha (Henrica) Rippert Tilligte 1864-1938


Bewonersgeschiedenis Nije Meijer (Groeneveld) in Lattrop (3)…

Maria Tijscholte x 1886 Hendrikus Groeneveld…

Maria (Mei) Tijscholte is geb. 3-11-1862 op het erf Tijscholte en trouwt op 18 mei 1886 met Johannes Hendrikus Groeneveld, geb. 9-6-1859 op het erf Lutke Veldman in Breklenkamp.
Uit dit huwelijk worden 9 kinderen geboren:Maria  Tijscholte ev Johannes Hendrikus Groeneveld (de Meijer) lattrop 1862-1925
1. Johanna Maria (Hanna), geb. 28-8-1888. Zij trouwt op 10 juni 1910 met Bernardus Johannes (Johan) Reerink, geb. 10-1-1875 op het Koelhuis (Koelman) in Lattrop.
2. Maria Gezina (Marie), geb. 27-11-1891, Zij trouwt op 17 juni 1921 met Johannes Pikkemaat van het gelijknamige erf (Pikmoat) in Lattrop. Slechts enkele maanden later, op 2-10-1921, oud 29 jaar, beneemt zij zich van het leven. Hannes radeloos en voor het leven getekend achterlatend. Hannes Pikkemaat trouwt 8 jaar later, op 19 april 1929, met haar 10 jaar jongere zuster Aleida Maria (Leis) Groeneveld, geb. 16-10-1901.
3. Johannes Hendrikus (Hannes) Groeneveld, erfopvolger.
4. Geertruida Gezina (Trui), geb. 3-3-1896. Zij trouwt op 15 mei 1919 met Gradus Hermannus Baalhuis, geb. 3-9-1885 op het erf oude Voskamp in Noord Deurningen. Uit dit huwelijk worden 9 kinderen geboren.
5. Op 18-4-1897 wordt een levenloos jongetje geboren.
6. Gezina Maria (Sientje), geb. 16-10-1898. Zij lijdt aan kroep en overlijdt op 9-10-1904 in het ziekenhuis in Nordhorn, net geen 6 jaar oud.
7. Gerardus Bernardus (Gerard), geb. 28-2-1900. Hij trouwt met Gesina Aleida (Leida) Roelofs geb. 24-10-1907 op het plaatsje oude Scholten of Sniedersboer in Breklenkamp. Haar vader, Gerardus (Gerard) Roelofs, is hier in 1905 vanaf Roolsboer naar toe getrouwd met de daar geboren en wonende Anna Johanna (Jannoa) Ruël. Een broer van Gerardus Roelofs blijft wonen op het Roelofshuis of Roolsboer. Dit is Johannes (Jens) Roelofs, hier geb. 6-9-1862 en hij trouwt op 8 mei 1903 met Aleida (Leida) Wiefferink (geb. Wijfferink) geboren in de Mekkelhorst in Beuningen.
Hun huwelijk blijft kinderloos waarop de eerdergenoemde Leida Roelofs terugkeert op het ouderlijke huis van haar vader en erfopvolgster wordt. Gerard overlijdt hier in 1973, oud 73 jaar en Leida in 2000, oud 92 jaar.
8. Aleida Maria (Leis), geb. 16-10-1901. Zij trouwt op 19 april 1929 als 2e vrouw van Hannes Pikkemaat. Zie ook 2 hierboven, Maria Gezina.
Bidprentje Groeneveld Joannes Henricus ev Maria Tijscholte Lattrop 1859-19129. Bernardus Gradus (Bernard), geb. 27-12-1903. Hij trouwt op 28 oktober 1953 met Johanna Maria (Hanna) Haamberg, geb. 7-3-1905 op het erf oude Stokke, tegenover de oude lagere school in Lattrop. Begin jaren ’50 bouwt Bernard een boerderij aan de Bergvennenweg, tegenover het boerderijtje van Hannes en Dika Horsthuis-Borggreve op Pandoer. Sina, de ongehuwde zuster van Hanna gaat mee. Het huwelijk blijft kinderloos. Hanna overlijdt hier in 1970 oud 64 jaar, Bernard op 10-11-1987 83 jaar en de schoonzuster Sina op 24-5-2002 oud 92 jaar.

17 juli 1898. Jan Gradus Reerink, landbouwer, wonende op het Erve Reerink te Lattrop, eerst gehuwd geweest met wijlen Janna Zwiep, thans echtgenoot van Maria Bruggink, verklaart verkocht te hebben en dientengevolge in vollen en vrijen eigendom over te dragen onder vrijwaring als naar de wet aan:
Jan Groeneveld Johannes zoon, landbouwer op Meijer te Lattrup voornoemd, voor de somma van drie honderd vijftig gulden, zegge ƒ 350.=
Een perceel bouwland gelegen te Lattrup, gemeente Denekamp, zijnde de noordelijke helft circa -zooals op het terrein door eene voore is afgescheiden- van nummer 137 van Sectie F geheel groot zes en zeventig aren, tachtig centiaren.
De vader Joannes Henricus Groeneveld overlijdt hier in 1912 oud 54 jaar en de moeder Maria Tijscholte in 1925 oud 62 jaar. De oudste zoon Johannes Hendrikus Groeneveld wordt erfopvolger.

Hannes Groeneveld x 1927 Trui Meinders…Foto Militaire Dienst Plm 1918 (vlnr Hannes Groeneveld, Herman Hulsmeijer en Jan Busscher)

De 1e maandag na Pasen 1901 gaat Hannes voor het eerst naar de Openbare Lagere School in Lattrop op de Schoolberg bij Wiggerskuper. Hij zit nog in de klas bij meester Horsthuis en hoofd der school meester Wilhelmus Antonius Veldman. Na deze schooltijd steekt hij de handen uit de mouwen op de boerderij. Dat moet ook wel want op 9 mei 1912, overlijdt plotseling zijn vader op de leeftijd van 52 jaar. De weduwe Maria Groeneveld-Tijscholte, dan oud 49 jaar, blijft achter met 6 kinderen in de leeftijd van 9 tot 21 jaar. De oudste dochter Johanna Maria (Hanna) is dan al, in 1910, getrouwd met Johan Reerink op Koelman in Lattrop. Er wordt een knecht in dienst genomen, Johannes Mazeland, geboren in 1884 op het plaatsje Keule. Dit boerderijtje lag tot ca. 1895 in de noaberschop van de Meijer, zuidelijk van het Rothuis (verdwenen). Johannes blijft hier knecht tot 1916, het jaar waarin hij trouwt met Johanna Gezina Maathuis in Albergen.

Tijdens de 1e wereldoorlog wordt Hannes opgeroepen voor de militaire dienst. Zijn opleidingstijd brengt hij door in de Generaal Krayenhoffkazerne (eerste infanteriekazerne) aan de Groesbeekseweg in Nijmegen. Jongens uit de omgeving, die met hem hier gelegerd waren zijn: Herman Hulsmeijer van het Dekkersplaatsje in Breklenkamp, Jan Busscher van het Vaderlandsch Historisch Volksfeest Arnhem 3, 4 en 5 September 1919Veldkarspel in Tilligte en Gerrit Mensink, beter bekend als ‘Gerrit schoen’, van de gelijknamige schoenenzaak aan de Oldenzaalsestraat in Denekamp. Na de opleiding wordt de laatste overgeplaatst naar Zeeland waar hij ziekenbroeder is.
Na afloop van de 1e Wereldoorlog wordt in Arnhem op 3, 4 en 5 September 1919 het Vaderlandsch Historisch Volksfeest gehouden. Noord- en Zuid Twenthe zijn hier ook vertegenwoordigd; beide met een grote groep kloatscheters. Deze demonstratiewedstrijd wordt beschouwd als de 1e kloatscheet wedstrijd om ‘’n zulvern kloat’. Van Lattrop zijn vertegenwoordigd Meijer’s-Hannes, Hannes Fox (stroat’n-Fox) en Gerard Niehoff (Koole Gerrad). Het gezelschap reisde per trein naar Arnhem en verbleef ’s nachts in een tentenkamp.                                                       Wordt vervolgd…


Foto archief Molendijk op Brookman in Breklenkamp…

Bruiloft Bernhard Selkers en Gese Evers Lage 19.. - Bruiloft Bernhard Selkers en Gese Evers Lage-Neustadt (foto voor 1938)

Staand rij vlnr:
1 Janna Brookhuis geb. Vos *~1885 Lage-Neustadt moeder van 2 en 4
2 Hinie Brookhuis dochter van 1
3 Geertken Oldegeerds *1904 zuster van 7 op Olde Brookman
4 Geesken Brookhuis dochter van 1
5 Leida Molendijk (Brookman) *1906 zuster van 9 x Herman Goorman
6 Zwenne Molendijk (Brookman) zuster van 9 *1908 x Jan Harm Bosch
7 Harm Oldegeerds broer van 3 *1870 op Olde Brookman
8 Wilhelmina Molendijk-Bolk *1873 Weerselo moeder van 5, 6 en 9
9 Jan Molendijk (Brookman) *1904 zoon van nr 8 en broer van 5 en 6
10 Harm Gülink *1913
Zittend vlnr:
11 Nn Evers vader van de bruid
12 Nn Evers-Nn moeder van de bruid
13 Bruid Gese Evers
14 Bruidegom Bernhard Selkers

15 Nn Selkers-Nn moeder van de bruidegom
Harm Hendrik Molendijk *1876 ev nr 8 staat niet op de foto. De nrs. 1 t/m 9 zijn noabers.
Nr. 10 Harm Gülink is ook knecht bij Molendijk op Brookman en neef van de bruidegom Bernhard Selkers.


Bewoners Brookman in Breklenkamp (1)…Brookman Breklenkamp Hottingerkaart 1773-1794

Aan de Brookmanweg nr. 8, net achter het Olde Brookman nu Aureolustheater, ligt het vanouds bekende erf Brookman, in de volksmond Brookm. De straat naar Duits Breklenkamp is vernoemd naar dit erf.
In 1346 wordt het erf genoemd in de Leenregisters van de Graaf van Bentheim, in 1411 in de Leenregisters van het klooster Sankt Marienwolde in Frenswegen in 1394 gesticht door Graaf Bernhard I von Bentheim. In 1414 wordt als erfnaam Broichus vermeld. In 1475 komt het erf voor in het Schattingsregister: Broichus, 2 schilt, betaalt F3. Verpondingsregister 1601 1e annotatie: Brockhuss, 8 mud zaailand, 2 dagwerk hooiland, behoort bij Frenswegen, betaalt F4-0-0. Verpondingsregister 1602 2e annotatie: Brochaus, 8 mud zaailand, 2dagwerk hooiland.
Het erf is van voor 1346 tot na 1364 een leen (pachtboerderij) van de Graaf van Bentheim en van 1411 tot 1809 horig onder het klooster in Frenswegen. Van 1809 tot 1829 is Brookman eigendom van de Nederlandse Domeinen, die het erf in 1829 verkoopt aan de bewoners.
Het Nederduits Gereformeerd trouwboek van Ootmarsum begint op 25 augustus 1661. Om een stamboom voor 1661 te kunnen opstellen kan alleen hiervan gebruik worden gemaakt. In de genoemde documenten worden echter geen namen van de ouders vermeld.
Het 1e bekende huwelijk op Brookman is in 1688: 30-09-1688 Harmen ten Broekhuijs Breckelenkamp en Geesken Noordtbecke in Hardingen, copul. Ulsen (getrouwd in Ulsen). Zie hierna.
Overige ingeschreven huwelijken in de periode 1662-1717:
13-07-1662 Arent ten Broeckhuijs Breckelenkamp en Geesjen Dappers in Hesinckvelt copul. Velthuis
21-04-1667 Lambert Broeckman Breckelintkamp en Enne ten Loohuijs van't Hasinckfelt uijt het kerspel Velthuijsen copul. Velthuisen
Otr 24-11-1667 tr 08-12-1667 Hendrick Gerrits Rijckerman en Beerte Berens Broechuijs beijde van Breckelenkamp
27-08-1676 Harmen Broeckmans Breckelenkamp en Ale Spaeltmans wed. in Hardingen copul. Ulsen
Otr 10-11-1678 tr 08-12-1678 Jan ten L. Velde en Jenne ten Broeckhuijs beijde van Breckelenkamp
21-10-1683 Derck Brookman tr. Ulzen, ondertr. Ootmarsum Lutgerd Maatman wed. uit Breklenkamp)
21-10-1683 Derck ten Broeckhuijs en Lutgerd ten Maethuijs wed. Breckelenkamp copul. Ulsen)
20-05-1683 Berent ten Broeckhuijs en Jenne Rotmans beijde van Breckelenkamp
25-11-1683 Fenneken Brookman tr. Ulzen, ondertr. Ootmarsum 25 nov. 1683 Jan Derck Graman uit Lage)
25-11-1683 Jan Derck Grame in Lage en Fenneken ten Broockhuijs Breckelenkamp copul. Ulsen)
25-11-1703 Hendrik Broekmans Breckelenkamp en Jenne Alerink wed. copul. Ulsen
26-04-1711 Evert Souren en Geertjen ten Broeckhuijs beijde in Brecklenkamp getr. tot Ulsen
Otr 05-03-1713 tr 05-04-1713 Jan Broeckhuijs Breckelenkamp en Swenneken Wassinck Nijenhuijs Swenneken is "Borger dochter van Nijenhuijs"
Otr 15-08-1717 tr 07-09-1717 Henrick Broeckman en Berentien Sourman wed. beijde in Breckelencamp

Otr = ondertrouw tr = trouw.

Van deze personen is de plaats in de stamboom nog niet bekend. Nader onderzoek volgt.
De familienaam Brookman wordt door de eeuwen heen op verschillende manieren geschreven; 1414 Broichus, 1601 Brockhuss, 1602 Brochaus, 1675 Broeckman, 1682 Broockman, 1688 Broeckhuijs, 1723 Brokman. Bij de invoering van de burgerlijke stand in 1811 wordt als familienaam Brookman aangenomen.
Vuurstedengeld 1675: Broeckman, 1 vuurstede, 1 oven
Vuurstedengeld 1682: Broockman, 1 vuurstede

Harmen ten Broekhúijs x 1688 Geesken Noortbeck

NG trouwboek Ootmarsum Harmen ten Brookhúijs en Geesken Noordtbeck 30-09-1688Harmen Broekhúijs (Brookman) is geboren ca. 1656 op het erf Brookman in Breklenkamp. De vader is mogelijk Berend Brookman en de moeder is onbekend. De ondertrouw vindt plaats op 30 september 1688 in de Nederduits Gereformeerde (NG) grote kerk in Ootmarsum. Het huwelijk met Gese Noortbecke (Nordbeck) geboren ca. 1666 in Hardingen wordt voltrokken in Ulsen.
Uit dit huwelijk worden 7 kinderen geboren:
1. Fenneken gedoopt maart 1697 in Lage. Zij gaat op 10 maart 1720 in Ootmarsum in ondertrouw met Henric Griep ged. ca. 1690 in Ulsen waar ook het huwelijk plaats vindt.
2. Teeuwes ged. 7 januari 1700 in Lage.
3. Berentje ged. 27 november 1701 in Lage. Zij trouwt op 5 maart 1724 in Veldhausen met Jan Wilhelm Boerwinkel, geboren in Grasdorf, ged. op 26 februari 1702 in Veldhausen. Jan Wilhelm wordt in Veldhausen begraven op 11 februari 1759 en Berentje Brookman overlijdt in Grasdorf op 22 april 1775.
4. Gese Brookman, zie hierna.
5. Geertje is ged. 13 februari 1707 in Lage. Zij gaat op 26 mei 1737 in Ootmarsum in ondertrouw met Jan Nijhuis geb. ca. 1707 in Kleine Ringe bij Emlicheim.
6. Jenneken is ged. 27 october 1710 in Lage. Zij trouwt op 11 februari 1742 in Ootmarsum met Jan Brookman geb. ca. 1712 in Neuenhaus.
 7. Jan ged. 21 juni 1716, gaat op 1 april 1742 in Ootmarsum in ondertrouw met Gese Maatman geb. plm. 1709 in Ulsen. Beiden overlijden in Lage na 1743.
Harmen en Gese overlijden beiden na 1716.
Vuurstedengeld 1675: Broeckman, 1 vuurstede, 1 oven

1682 Broockman vuurstedenregister BrekelenkampAfbeelding hierboven: Broockman Brekelenkamp vuurstedenregister 1682.

Wordt vervolgd…


Herfst in Breklenkamp…

'Ulke Jan Hendrik' of 'Het Westerhof' Breklenkamp 2012


Artikelen in voorbereiding…
# Bewoners Kiphuis en Kip-smid in Noord Deurningen
# Bewoners Olde Brookman in Breklenkamp
# Bewoners Silderjans in Noord Deurningen
# Familie Pil van Deegveld bij Nordhorn naar Breklenkamp, Noord Deurningen en Boerschap Denekamp