Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 4 nr 10 oktober 2017

Website: www.heemkunde-lattrop-breklenkamp.nl

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website………………………….
Op deze site vindt u o.a. de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt u geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl


Nieuws/mededelingen:
Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief 2017-9
# In de rubriek Kerkgeschiedenis is toegevoegd: Trouwboek 1819-1921
# Er is een begin gemaakt met de plaatsing van de klassenfoto’s van Breklenkamp.


Toite=meijer of Teutemeijer bij Denekamp (1)…Dinkellust en Beugelskamp bij Denekamp

Het plaatsje Toijte of Toitemeijer, later Teutemeijer ligt in de gemeente Losser, net buiten de grenzen van Dorp Denekamp. Ten noorden hiervan ligt Huis Beugelskamp en ten zuiden Lutkenkamp, en nog weer zuidelijker, aan het riviertje de Dinkel, de uitspanning Dinkellust. De plaats waar de eerste Teutemeijer woonde was aan de Denekamperstraat tegenover het café van Kampbeek. In 1832 is het kadastraal bekend gemeente Losser, Sectie A 231 en is eigendom van Johan Frederik Wubben uit Denekamp.
In de volkstelling van 1748 in de Marke Beuningen staat dat er op het erf wonen G. (Gerrit Jan) Toitemeijer met zijn vrouw Hendrina (Lankamp uit Tilligte) en hun zoon Albert jonger dan 10 jaar (*1744). Verder is er zijn oude vader in huis, (Jan Gerrijtsen Toijtemeijer geboren plm. 1675, dus oud ca. 73 jaren). Toitemeijer is daghuurder.
In september 1793 is de overdracht van de publiek geveilde katerstede ‘Teutemeijer’, eigendom Grave van Rechteren tot Borg Beuningen, aan Baron de Raedt tot Bögelscamp.
29 Maart 1794: verzetting hypotheek 14 Mei 1762 door de voogden Harmen Tijkotte en GJ Scholten van de minderjarige kinderen van Albert Toijtemeijer. Ten profijte van pastoor Weerman Denekamp. Onderpand grond in Beuningen.
In de volkstelling van 1795 staat een Berend Jan Tuijtemeijer, Hij is wever, en woont hier met in totaal 3 personen. Na Teutemeijer woont hier nog de familie Steenhof-Aveskamp en kinderen. Ca. 1900 wordt het boerderijtje afgebroken.

Toijtemeijer of Teutemeijer…

In ca. 1668 vestigt zich hier Gerrijt Toite, geboren ca. 1640, herkomst onbekend. De naam Toite doet vermoeden dat hij uit Duitsland komt maar er zijn geen documenten die dit kunnen staven. In ca. 1668 trouwt hij met een vrouw waarvan de naam niet bekend is. Hij is ‘Meijer’ (pachter) op dit boerenplaatsje en krijgt al gauw de naam Toijte=Meijer. Gerrijt overlijdt in 1714. Zie afbeelding hieronder.

de Toite-meijer Gerrijt 02-10-1714
Uit dit huwelijk worden, voor zover bekend, 3 kinderen geboren.
1. Deele Toijten geboren ca. 1670; zij overlijdt hier ongehuwd op 3 februari 1708, oud ca. 38 jaar.
2. Peter Gerrijtsen Toijtemeijer geb. ca. 1672. Gerrijtsen is een afkorting van Gerritszoon, zoon van Gerrijt. Hij gaat op 12 december 1697 in Ootmarssum in ondertrouw met Fenneken Lankamp geb. ca. 1675 op het erf Lankamp in Tilligte en wordt bijgeschreven in het Nederduits gereformeerde trouwboek  en ze gaan wonen in Denekamp. Nakomelingen zijn 1. Hermen Toijtemejer die in 1730 met een onbekend vrouw trouwt. 2. Zoon Nn Toijtemeijer, jaar van geboorte niet bekend. In het Nederlands hervormde kerkboek van Denekamp wordt zijn overlijden vermeld: ’30 november 1712 Peter Toitemeijer sijn zoon, betaalt (voor het verluiden).
3. Jan Gerrijtsen Toitemeijer, zie hierna.

Jan Teutemeijer en Aeltjen Ottens…

Jan Gerrijtsen Teutemeijer (zo wordt hij nu genoemd), landbouwer op Toitemeijer, is geb. ca. 1675 en wordt erfopvolger. Hij gaat op 18 september 1706 in Denekamp (NH) in ondertrouw met Aeltjen Ottens geb. ca. 1680 in Enter.
Zie afbeelding hieronder.

Toitemeijer Jan Gerrijtsen en Aeltjen Ottens 18-09-1706
Uit dit huwelijk worden 8 kinderen geboren:
1. Gese Teutemeijer geb ca. 1710. Zij trouwt op 26 april 1734 met Lambert Poelert.
2. Berent Jan of Bernardus Joannes Teutemeijer geb. ca. 1712. Hij trouwt op 7 december 1744 met Janna Meijners, herkomst onbekend. Zij gaan wonen op het Kapiteinshuijsken of Velthuijs (Veldboer) in het Lattropsche Veld. Uit dit huwelijk wordt in ca. 1746 een zoon Gerrit Jan geboren.
In de Volkstelling van 1748 wordt vermeld: Berent Jan in't Velthuijs, vrouw Janna en zoon Gerrit Jan (onder de 10 jaar oud).Teutemeijer kadasterkaart 1832
De moeder Janna overlijdt in 1749 en Berent Jan hertrouwt kort daarna met Christina Kuiper (Cupers).
Uit dit 2e huwelijk wordt op 5 augustus 1750 Henrica Teutemeijer geboren. (rechts: kadasterkaart 1832)
3. Nn Teutemeijer geb. ca. 1714 ovl 16-12-1715.
4. Jan Teutemeijer geb. ca. 1715.
5. Nn Teutemeijer geb. ca. 1717 ovl. 25-03-1720.
6. Hermken Teutemeijer geb. ca. 1718. Zij trouwt op 8 januari 1739 met Gerrit Lucassen (Lucaszoon) Teunissen geb. ca. 1718 in ’t oude Jannink of Bloomhuis ook wel Christiaanshuis in Beuningen.
7. Nn Teutemeijer geb. ca. 1718 ovl. 13-02-1721.
8. Gerrit Jan Teutemeijer geb. ca. 1720, zie hierna.
Het overlijden van de kinderen nrs. 3, 5 en 7 wordt in het Gereformeerde doodenboek van Denekamp vermeld:

16 december 1715 Jan de Toijtemeijer zijn kind.
25 maart 1720 Jan Toijtemeijer zijn kind.
13 februari 1721 Jan Toitemeijer zijn kind.                                                                               
Wordt vervolgd…


Op het Bloemendaalse strand…

 

Uitstapje  personeel 'Rijwielpad' gemeente Denekamp

Deze foto is afkomstig uit het familiearchief van de familie Velers in Oud Ootmarsum. Nr. 11 is Hanna Velers-Borggreve en nr. 12 is haar man Hendrik Velers geboren op Middelhuis en zij wonen op het ool Greuneveld in Tilligte.

Nr. 8 is waarschijnlijk Swennenhuis uit Rossum.

Wie herkent de overige rijwielpad-medewerkers en hun vrouwen?

 


Smokkelen en smokkelaars (slot)…

Verteld door B.H. Kokkeler uit Denekamp

en opgetekend door H.J. Asma.

Polen op een motor…

Een poos na de oorlog, kwam ik op een dag 's morgens van de grens. Opeens hoorde ik een motor achter me. Toen ik omkeek zag ik dat er twee Polen op de motor zaten. Ze waren door twee kommiezen op de fiets aangehouden waarschijnlijk om te controleren of hun papieren wel in orde waren, wat niet het geval bleek, want ze moesten met de douane mee. Om te voorkomen dat de belde mannen er vandoor zouden gaan, werd de ene Pool op de fiets van de douaneman gezet, terwijl de andere douanebeambte achter bij de tweede Pool op de motor ging zitten. Het was een grote 750 cc Zündapp motor. ln de buurt van Brookhuis Bets gal de ene Pool opeens zoveel gas dat de douaneman van de motor viel, zodat de Pool er vandoor kon gaan. Op de zandweg bij Groonman kwam de Pool aan het slingeren en iets later sloeg de motor af. Toen hij na vele pogingen de motor niet meer aan de gang kon krijgen, werd hij opnieuw gearresteerd. Even later zijn de kommiezen met de Polen bij Groonman naar binnen gegaan, terwijl ze de motor daar onbeheerd achter lieten, de contactsleutels hadden ze er wel uitgehaald. Met een spijker heb ik toen geprobeerd om contact te maken en dat lukte me ook nog. Even heb ik nog gedacht om er met de motor vandoor te gaan, maar dat heb ik bij nader inzien toch maar niet gedaan.

Wraak…

ln de oorlog waren er behalve veel goede Duitsers, zoals een van onze noabers, ook wel minder goede, fanatieke partijleden. Als die ene buurman van ons er niet was geweest, hadden we veel minder mensen illegaal de grens over kunnen brengen. Bij een van onze noabers was een jonge vrouw in huis, die de daar in de oorlog tewerk gestelde Polen en Russen als oud vuil behandelde. Als daar na de bevrijding niet twee Denekampse jongemannen waren geweest, was zij zeker door vroegere Poolse en Russische knechten vermoord.
Bij een andere boer, waar ook een Pool gedwongen tewerk was gesteld, was de behandeling ook slecht. In de oorlog beweerde die bewuste Pool dat hij, wanneer de ”Krieg” was afgelopen, terug zou komen en dat het er dan niet best voor zijn Duitse baas zou uitzien.
Direct na afloop van de oorlog kwam hij inderdaad terug op de boerderij, vergezeld van twee landgenoten. De boer was niet thuis, maar zijn vrouw vertelde, dat hij op het land bezig was. Had ze dat nu maar niet gedaan, dan was het misschien nog goed afgelopen. De drie Polen zijn vervolgens naar het land gegaan en hebben daar de boer eerst halfdood geslagen en in de auto gezet. Tussen Brandlecht en Nordhorn hebben ze hem verder mishandeld en daarna doodgeschoten.

Boerderij Kokkeler nabij de grens na verbouw 1957Dit verhaal is, met toestemming van de Stichting Heemkunde Denekamp, overgenomen uit ‘Kuieren langs de grens’, uitgegeven in 1992.


Verkoop erve en goed Wigger Lattrop 1827 (1)…

Jan Wigger, geboren op Wiggerink in Lattrop, is Roomsch Catholijck gedoopt op 30 juni 1769 in de Grote kerk in Ootmarssum. Hij trouwt op 6 september 1789 met Gezina Ellen, gedoopt op 18 augustus 1789 en geboren op het in de nabijheid liggende erf oude Beernink. Uit dit huwelijk worden 8 kinderen geboren. Op 28 october 1823 overlijdt de moeder.
Jan Wigger is niet alleen landbouwer op het erve maar ook handelsman. Koopman in granen en hammen, winkelier in kruidenierswaren, zout en zeep, koffie, thee, tabak en snuif, maar ook gezworene en gecommitteerde van de marke Lattrop.
Om dit alles te kunnen bekostigen heeft hij her en der geld geleend, veel geld, meer dan ƒ 20.000,=. Als Jan plotseling op 27 mei 1827 overlijdt , vragen de geldschieters zich af of hun investering nog wel veilig is. Het komt tot een ‘publieke verkoop of veiling van vaste goederen’ waaronder de plaatsjes Olde Haamberg en Wiggersbakhuis. Tevens vindt er een ‘publieke verkoop van roerende goederen’ plaats, bestaande uit 423 percelen.   

Publieke Verkoop of veiling van vaste goederen 4 October 1827.
Overgeschreven Ten K van Hyp te Almelo 25 oct 1827 D 20 No 16                  

In den Jare achttienhonderd zevenentwintig den Vierden October des morgens ten tien uren compareerden ten hunne woonhuize in No 63 op het erve Wigger te Lattrop in de Gemeente Denekamp Kanton Ootmarssum Voor ons Mr George Bernard ten Pol openbaar Notaris ter ……………. En in ’t Kanton Van Ootmarssum Arrondissement Almelo provincie Overijssel in tegenwoordigheid van Antonij Oinck veldwachter wonende te Denekamp en Bernardus Brandligt dagloner wonende te Ootmarssum als onze tot deze acte verzogte getuigen, Gerhardus of Grades en Jan Wigger de eerste kuiper en de laatste schoolonderwijzer beide op het erve Wigger te Lattrup voormeld in No 63 woonachtig en ons Notaris bekend.
Dewelke verklaarden dat zij als de eenige meerderjarige zoons van wijlen hunne ouders Jan Wigger in leven Koopman en landbouwer en Gezina Ellen in leven zonder beroep gewoond hebbende en overleden te Lattrup.
Aangezien door en namens hunne overige zusters broeder als hunne eenige medeerfgenamen, aan den nalatenschappen hunner voormelde Ouders was gerenuncieerd, dezelven onder benificie hadden aanvaard; dat zij dus als beneficiaire erfgenamen hunner gemelde ouders. Alle de tot de nalatenschappen derzelven behorende vaste goederen in het boerenerve Wigger onder No 63 in de buurtschap Lattrup voormeld gelegen met alle zijne getimmertens huurmanshuizen, hoge en lage Zaailanden hooi weide bosch en potegronden en verdere ap en dependentiën in gevolge de daartoe geschiede afkondigingen en Opvaeringen op heden alhier ten onzen overstaan ….. publiek en meestbiedend te verkopen, of welke   ……………….. Tot welken verkoop zij lieden verklaarden de bij artikel 987 van het wetboek van burgerlijke regtspleging vereischten autorisatie van de regterlijke magt te hebben verzogt en te hebben bekomen bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Almelo provincie Overijssel van den negentienden September achttienhonderd zevenentwintig, behoorlijk op de Expeditie geregistreerd, die aan deze Minute zal worden gehegt, en waarbij is gelast dat deze verkoop door ons Notaris voormeld ten overstaan van het Vredegeregt van het Kanton Ootmarssum met Obses……. der bepalingen in de wetten van den twaalfden junij achttienhonderdzestien Staatsblad No 26, en van den twaalfden September achttienhonderd tweeentwintig Staatsblad No 43 voorgeschreven zoude geschieden.
Ten gevolge van en ter voldoening aan welk te kennen gevens en knechtens gemelden vonnis mij Notaris voornoemd ten overstaan en ten bijzijn van den Heer Andreas Gooszen mederegter des kantons Ootmarssum geadsisteerd met deszelfs griffier den heer Hieronimus Pennink HZ beide wonende te Ootmarssum in conformiteit der opgemelde wet van den twaalfden junij achttienhonderdzestien in bijzijn onzer bovengemelde getuigen zijn overgegaan tot den verzogten verkoop der nagemelde immobilia op zodane conditien en Koopvoorwaarden als bij de memorie van lasten hier annex die door Heer Vrederegter voormeld zijn geexamineerd en goed gekeurd en
geregistreerd te Almelo den derden October achttienhonderd zevenentwintig deel vijf; folio Eenendertig Verzo ……
…… ontvangen met de verhogingen Een gulden een cents
de ontvanger getekend Dupont ……..vermeld en omschreven.                                                                                                                                                                                                                          Wordt vervolgd…


Klassenfoto school Lattrop 1992-1993...

Klassenfoto school Lattrop 1992-1993

1 Petra Ruël 2 juf Lohuis 3 Shanon Groener 4 Jarno Pegge 5 Michel Groeneveld 6 Jordy Hek 7 Raymond Bergman 8 Anton Kleizen 9 Thijs Hofstee 10 Bram Wiefferink 11 Manon Haamberg 12 Karen Rerink 13 Chantal Schröder 14 Marlotte Hassink 15 Joyce Reerink 16 Jan Hofstee 17 Lotte Teders 18 Martin Velthuis 19 Maaiken Maatman 20 Kim Oude Wolcherink 21 Femke Lohuis 22 Martin Haamberg 23 Linda Scholten 24 Marieke Goossink 25 Marleen Hofstee en 26 Anneke Benerink.


Acte op het Huis Ootmarssum 26 maart 1800…

Versterf van Gerrit Graal (1739-1799) op het Erve Graell in Tilligte en zijn vrouw Aleida Rikhof (1743-1799) en Erfwinning van zoon Gerrit Jan Graal (1774-1847) en zijn toekomstige vrouw Janna Brunger (1778-1802) geboren in Groot Agelo.

In 1770 trouwt Gerrit Grael met Aleida Rikhof. Uit dit huwelijk worden 10 kinderen geboren. Beide ouders overlijden in 1799, de vader in februari en de moeder in december. De erfopvolger Gerrit Jan Graal is dan 25 jaar maar nog ongetrouwd. 3 Maanden na het overlijden van zijn moeder, vervoegt hij zich bij de Rentmeester op het Huis Ootmarsum voor het afwikkelen van het versterf van zijn beide ouders en de erfwinning van hemzelf en zijn toekomstige vrouw.
Hiervan wordt een acte opgemaakt en door hem ondertekend.
Het versterf, de helft (halfscheid) van de waarde van de inboedel, wordt gewaardeerd op f 225,= en de erfwinningspenninge wordt vastgesteld op f 300,=. Op 9 april 1800 betaalt hij f 100,= van het verschuldigde versterf en op 4 mei f 80,=. Van de resterende f 45,= is geen notitie aanwezig. De kosten van de erfwinning betaalt hij, zoals overeen gekomen, ineens op 5 mei 1801, 3 maanden na zijn huwelijk met Janna Brunger. Wellicht is, een deel van, de bruidsschat hiervoor gebruikt.

Verklaringen:
Wasegte                     : wie kan hiervan een omschrijving geven?
Versterf                      :  bij het overlijden van de hofhorige eigenaar van het gebruiksrecht moest aan de hofheer betaald worden voor het gebruiksrecht. Dat was meestal de halfscheid (helft) van de waarde van de inboedel en soms ook vee.
Veraccordeert            : overeengekomen.
Erfgewinn                   : het recht om het erf te mogen bewonen en bebouwen.
Consideratie               : rekening houden met.


Bewoners gevlucht uit boerderij voor het wassende water…

Tilligte bewoners gevlucht uit boerderij voor het wassende water januari 1928

Als gevolg van de ‘watersnood-plaag’ in 1928 liepen veel landerijen en boerenplaatsen in Tilligte e.o. onder water.
In de Katholieke Illustratie van dat jaar is hieraan uitvoerig aandacht besteed. Het artikel is geïllustreerd met diverse foto’s, o.a. van het erf Beijerink.
Ook bijgaande foto is gemaakt in Tilligte.
Wie herkent dit erf?

 


Registrum Memoriale (10)…

Caput IX

Gedenkwaardige zaken en gebeurtenissen dezer parochie.

Door pastoor GJ Blankenvoort.

In het jaar 1833 den 28 augustus is door den Zeereerw. Heer Engbers aartspriester van Twenthe geassisteerd door de W.Eerw Heeren J Wachters pastoor in Ootmarsum en G Binkhorst pastoor in Denekamp, het kerkhof gewijd.

Door pastoor A. Slutken.
In het jaar 1870 van den 4 tot den 12 januarij is ter waardige viering van het ……., tijdens het Vaticaans ………………eene Missie gegeven, door de Zeer Eerw Paters Redemptoristen van Dijk en Rijker…
In het jaar 1871 is het zilveren jubelfeest van Z.H. Pius IX, van den 16 tot den 21 Junij, ook in deze parochie op het plechtigst, met algemeene deelneming en belangstelling gevierd.
De inwendig met groen en bloemen versierde kerk werd met buitengewonen ijver door de geloovigen bezocht: bij uitnemendheid op den 16 tijdens de zoo plechtig mogelijke Hoogmis met preek benevens op den 21en  bij de plechtige Hoogmis als ook het avondlof op elk der dagen van den 16-21. Met de meeste geestdrift werden gedurende die dagen de Pius hymne en andere Pius liederen gezongen, Vele zeer vele vurige gebeden voor Zijne heiligheid te hemel gezonden en zijn ook alle geloovigen dezer parochie tot de H.H. Sacramenten genaderd en hebben de H. Communie voor Zijne heiligheid aan God opgedragen.
In het jaar 1871 is door het kerkbestuur met vereischte machtiging gekocht het perceel bouwland op den kadastralen legger der gemeente Denekamp bekend onder Sectie E No 762 waarop eene nieuwe begraafplaats aangelegd, die volgens daartoe door Z.D. Hoogw den Aartsbischop verleende faculteit op den 31 Mei dezes jaars 1871 is gebeneficeerd.
Achter het kruis is over de geheele breedte van het kerkhof langs de weg een strook van 2 Nederl ellen ongewijd gebleven voor ongedoopten enz., door paaltjes afgescheiden.
In het jaar 1875 van den 7 November tot den 13en is ter waardige viering van het jubilee een Missie gegeven door den WelEerw Heer GJ Wiegink Pastoor te Saasveld en den WEerw Heer J Scholten-Reemer kap. te Weerselo.
In het jaar 1886 is een zesdaagsche Oefening gehouden, gesloten op den feestdag van de H Jozeph, door de Weleerw Paters Dominicanen van Gent en Thijsseling.
In het jaar 1889 van 16 – 26 Februari is een Missie gegeven door de Weleerw Paters Redemptoristen Beehrs en te Winkel.

Door pastoor F.Th. Weitjens.
In het jaar 1891 van 1 – 10 Januari id de vernieuwing van de Missie gegeven door de Weleerw Paters Redemptoristen Beehrs en Haagh.
In het jaar 1897 is 13 – 23 Februari een Missie gegeven door de Weleerw Paters Redemptoristen Bless en Doens.
In het jaar 1898 is 5 – 13 Februari een vernieuwing van de Missie gegeven door de Weleerw Paters Redemptoristen Wouters en Doens.

Door pastoor J.G. Berbers.
In het jaar 1906 den 22en Juni is door zijn Doorl Hoogwaardigheid Mons. H. van de Wetering het altaar plechtig geconsacreerd.

Door pastoor H.B.G. van Bijleveld.
In het jaar 1907 is 7 – 17 Februari eene H. Missie gegeven door de WelEerw. Paters Redemtoristen Klessens en Lijns van Amsterdam.

Door pastoor J.W.J. Brandts.
Den 19 mei 1914 werd doorZ. D. Hoogwaardigheid Mons: H. van Wetering machtiging verleend tot het jaarlijks houden eener processie met het H. Sacrament op zondag onder het octaaf van het H. Sacrament.
In het jaar 1916 van 11 – 21 Maart is eene H. Missie gegeven door de Weleerw Paters Redemptoristen J. van Aseten en Hesseling.
In het jaar 1920 vanaf 1 Mrt tot 10 Maart werd eenen Missie gegeven door de Weleerw Paters Capucijnen Bonifacius.
In het jaar 1930 vanaf 1 Maart tot den 10 Maart is eene H. Missie gegeven door de Weleerw Paters Redemptoristen van Keulen en Rottier.

Door pastoor Leferink.
In het jaar 1942 van ’s Heren hemelvaart tot de eerste Pinksterdag van 14 – 24 Mei werd een H. Missie gepreekt door de Weleerw. Paters Redemptoristen A. Machielse en W. Jonckbloedt.
In het jaar 1943 van 18 mei tot en met 23 mei werd er in de parochie een Misweek gegeven door de Heren Norbertijnen van de Abdij Berne Heeswijk (N Br) den ZE Heren F.W. Looijmans en J.H. Oderkerk. Tevens werd daarbij de volkszang ingevoerd onder de H Mis en ’t Lof. Een jongenskoortje opgericht, een nieuwe dirigent benoemd den heer J. Groothuis hoofd vd school en een tweede organist voor de volkszang den Heer W. Ruijgrok onderwijzer aan de Kath. School.
Gedurende de 2e wereldoorlog bood de pastorie vanaf 11 Oct 1944 – 2 Juli 1945 het jaar der bevrijding onderdak aan 60 personen nl behalve de pastoor en zijn zuster Nina als huishoudster en Truus Hagedoorn als tweede meisje: Den Heer J. Jansen onderwijzer aan de school aan 55 Eerw. Zusters van O.L. Vrouw v Amersfoort nl om de postulanten en novicen met Moeder Theresia en enige geprofeste Zusters met Moeder Loyola en de rector der Zusters pater Hackmann S.V.D.
15 Sept 1946 werd na een voorafgaand Triduum op plechtige wijze het 1ste landkruis geplaatst aan de weg naar Nordhorn op het erve van Joh’ Pikkemaat, die daartoe welwillend toestemming gaf.
Daags voor Kerstmis 1947 werd in de kerk de centrale verwarming in werking gesteld geleverd door de Firma Bürhmann in Enschede voor de prijs van 8775 gulden.                                                                   Wordt vervolgd…


Uw reactie:

 

Huwelijksfoto Beijerink-van Benthem Ootmarsum… (oproep 2017-9).

            Het is inmiddels duidelijk dat Johanna Maria Keizer (1871-1945),
            foto rechts, niet op de foto staat.
            De namen van de vrouwen, haar nichten misschien, zijn vooralsnog niet bekend.

Familie Bos op oude Klinge… (oproep 2017-8),
Familie Bults-van Putten… (oproep 2017-8) en
Foto familie Velers-Borggreve… (oproep 2017-9)

     

Hierop zijn geen reacties binnengekomen.


Over de schoolkwestie te Lattrop (4)

DROSTAMBT TWENTE

                                          INVENTARIS NR. 51

                                     RIJKSARCHIEF ZWOLLE.

Patet 1.

Vraagarticulen om daar op ter instantie van Evert Hofste, Jan Wigger, Jan Leferink en Egbert in Olde Leferink, na voor­gaande wettige citatie, errinnering van de zwaare straffe des meineeds gerichtelijk onder ede te hooren: Jan Voet, Hermen Keuijer, Berend Zegelvoort, Jan Beerneman senior en Albert Gooszink alle te Latteruppe.
1. Ouderdom en verwantschap?
De eerste getuige Jan Voet verklaard om de 40 jaar oud en aan de producen­ten onverwand te zijn. Tweede getuigen Hermen Keuijer verklaard om de 49 jaar oud en aan de producenten onverwand te weesen. Derde getuige Berend Zegelvoort verklaard ruim 40 jaar oud en aan de producenten, zo ver hij weet, onverwand te zijn.
Vierde getuige Jan Beernink senior zijnde wegens ziekte ab­sent.
Vijfde getuige Albert Gooszink verklaard om de 56 jaar oud en een zwager van de Hofste en een volle neef van Jan Wigger te wesen en aan beide volgende producenten onverwand te zijn.
2. Zijn de getuigen in de maand december 1795, wanneer de boermannen van Latteruppe in de schoole vergadert waaren, om over markenzaaken te spree­ken, toen aldaar ook niet tegenwoor­dig geweest?
Eerste getuige (Jan Voet) verklaard in de maand december 1795 in de schoole in Latteruppe geweest te zijn, toen de boerman­nen aldaar vergadert waaren om over markenzaaken te spreken. Tweede getuige (Hermen Keuijer) verklaard den inhoud van dezen articul waar­heid te zijn. Derde getuige (Berend Zegelvoort) verklaard, dito.
Vierde getuige (Albert Gooszink) verklaard, dito.
 3. Is de vrouw van den heer Bentinck tot Brekkelenkamp toen daar mede tegenwoordig geweest?
Eerste getuige (Jan Voet) verklaard, dat toen de vrouw van den heer Bentinck tot Brekkelenkamp daar mede tegenwoordig is geweest. Tweede getuige (Hermen Keuijer) verklaard, dito. Derde getuige (Berend Zegelvoort) verklaard, dito.
Vierde getuige (Albert Gooszink) verklaard, dito.
 4. Is bij die gelegenheid door de vrouw van gemelden heer Bentinck en den schoolmeester Jurrien Bonke, niet gesprooken en heftig gedisputeert geworden, over het recht van eigendom van den grond waar op die schoole staat?
Eerste getuige (Jan Voet) verklaard dat als toen door de vrouw van den heer Bentinck tot Brekkelenkamp en den schoolmeester Jurrien Bonke, gesprooken  is geworden over het recht van de grond waarop die schoole stond. Tweede getuige (Hermen Keuijer) verklaard datzelfde maar vermeld; gesprook­en en gedisputeert geworden. Derde getuige (Berend Zegelvoort) verklaard datzelfde als eerste getuige. Vierde getuige (Albert Gooszink) verklaard dat van het ge­vraagde in dezen articul niet gehoord te hebben.
 5. Heeft toen de vrouw van den heer Bentinck, voornoemd, niet opentlijk gezegt: `die schoole moet hier vandaan, die staat op mijn grond', of diergelijke woorden?
Eerste getuige (Jan Voet) verklaard, niet gehoord te hebben dat de vrouw van den heer Bentinck toen gezegd heeft, dat de schoole daar vandaan moest, maar wel dat deselve op haar grond stond. Tweede getuige (Hermen Keuijer) verklaard gehoord te hebben dat de vrouw van den heer Bentinck gezegd heeft dat de schoole daar vandaan moeste, dat deselve op haare grond stond. Derde getuige (Berend Zegelvoort) verklaard hetzelfde als de tweede getuige.
Vierde getui­ge (Albert Gooszink) verklaard van het gevraagde in dezen arti­cul niet gehoord te hebben.
 6. Hebben daarop de boermannen van Latteruppe, of de zeer groote meerder­heid van deeze, niet goed gevonden en beslooten om tot voortkoming van desselvs ruine, den daar in staanden kaggel daar uit te neemen?
Eerste getuige (Jan Voet) verklaard, dat de meerderheid van de boermannen van Lattrup als toen goedgevonden hebben, den daarin staande kachgel daaruit te neemen, maar niet te weten, dat er van desselvs ruine gesprooken is.
Tweede getuige (Hermen Keuijer) verklaard, niet gehoord te hebben dat de meerderheid van desselve goedgevonden en be­slooten hebben om desselvs ruine, den daarin staanden kachgel er uit te neemen,maar dat er van gesprooken is, die er voor was om denselven er uit te neemen, dat die buiten de schoole moest koomen, dat er aldaar over gestemd zoude worden.
Derde getuige (Berend Zegelvoort) verklaard, hetzelfde als de eerste getuige.
Vierde getuige (Albert Gooszink) verklaard, dat er als toen wel gestemd is over het weg neemen vandien kachgel uit de schoole, maar niet te weeten of zulks door de meerderheid beslooten is.           Wordt vervolgd…


Gezina Beijerink-Kuipers…Beyerink Gezina 1828-1902

Gezina is geboren in 1828 op het erf ‘de Snieder’ in Tilligte dat daarvoor deel uit maakt van het erf Scholten Varwik. Zij trouwt in 1849 met Gerhardus Beijerink van het erf Baijerman. Uit dit huwelijk 8 kinderen; vader Gerhardus overlijdt in 1868, anderhalf jaar na de geboorte van de jongste dochter Johanna. Zoon Bernardus *1853 wordt erfopvolger op Baijerman en Johannes *1853 trouwt in 1888 naar het plaatsje Dekker in Noord Deurningen. Bernardus en Johannes zijn tweelingen.
In ca. 1882 besluit de weduwe Gezina Beijerink-Kuipers met de overige 5 kinderen naar Amerika te emigreren. Hendrikus *1855, Gerhardus *1858, Maria *1861, Lambertus *1864 en Johanna *1867. De oudsten worden vooruitgestuurd en zij komt na met haar jongste kinderen. De familie komt te wonen in Carroll County, Iowa USA. (rechts: foto grafsteen Gezina Beyerink). Alle kinderen trouwen en krijgen vele nakomelingen.
De redactie is op zoek naar een contactadres. Wie heeft nog informatie, foto’s, brieven of ansichtkaarten van deze familie?