Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 9 nr 2 febr 2022

 

Website: www.heemkunde-lattrop-breklenkamp.nl
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de Website……………….
Op deze site vindt u o.a. de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt u geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl of met het Contactformulier op de website.


Nieuws/mededelingen:
Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief 2022-1 (89)
Klik ook eens op https://www.youtube.com/watch?v=RDyoGLDABq4&t=22s
om de film van Jan Busscher in Lattrop 1992 te starten.

Een eenderde gedeelte van gemelde koopsom van vijftig gulden, hetgeen door de requirant ten verkoopers wordt erkend en toegestemd. Hierop zijn de beide eerste perceelen zamen gevoegd ter veiling gebracht doch niet verhoogd.
En hiermede deze veiling afgeloopen zijnde zoo verklaarden de requiranten verkoopers voornoemd, binnen den tijd voor het beraad bepaald, gemelde perceelen voorgenoemde koopsommen in koop te gunnen. De genoemde verschenen personen en de getuigen zijn ons notaris bekend.
Waarna wij notaris dit proces verbaal van finale veiling hebben gesloten ten dage, jaar en plaats als in het hoofd dezer staat vermeld in bijzijn der genoemde getuigen. En is de ……. ….. onder onze minuten zal berusten blijven terstond na voorlezing door genoemde verschenen personen ons notaris en de getuigen onderteekend met uitzondering van Johanna Brink of ten Brink en Albertus Nolte, voornoemd die verklaarden deze niet te kunnen onderteekenen als het schrijven niet verstaande.
J G Nolte                                                                                                       J.A.H. ten Pol
J Nolte                                                                                                           Notaris
H J Oortman                                                                                                  A J Kip
                                                                                                                      H ten Voorde

Overzicht familie Nolten…
Gerrit Jan Nolte is geboren op 30-01-1824 om 19:00 in Lattrop (Pilplaatsje), zoon van Berend Nolte en Berendina (Dina) Kamphuis of Braakhuis (ook Teuten). Hij is gedoopt op 31-01-1824 in Lattrop (RK). Gerrit is overleden op 19-05-1878 om 13:00 in Lattrop 112 (Pilplaatsje), 54 jaar oud. Gerrit:
(1) trouwde, 36 jaar oud, op 15-02-1860 in Denekamp met Euphemia Aleida Oortman, 37 jaar oud. Euphemia is geboren op 01-09-1822 om 11:00 in Breklenkamp 28 (Wevers), dochter van Albert Herman Immink (noemt zich Oortman) en Maria Rekers (Oude Bonke of Rekers). Zij is gedoopt op 31-08-1822 in Lattrop (RK). Euphemia is overleden op 06-05-1861 in Lattrop 112 (Pilplaatsje), 38 jaar oud.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 15-05-1862 in Denekamp met Gesina Schabos, 31 jaar oud. Gesina is geboren op 14-11-1830 om 14:00 in Brecklenkamp 36 (Loeks op den Eendenbeld, tegenover Wewwe), dochter van Lucas Schabos (geb Westerhof) en Engelijna (Engel) Ottink. Zij is gedoopt op 12-11-1830 in Lattrop (RC). Gesina is overleden op 22-11-1875 in Lattrop 112 (Pilplaatsje), 45 jaar oud.
Kind van Gerrit en Euphemia: [geboren in Lattrop 112 (Pilplaatsje)].
1 Bernardus Nolte
, geboren op 27-03-1861. Bernardus is overleden voor 05-11-1878 in Lattrop 112 (Pilplaatsje), minstens 17 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Gesina: : [geboren in Lattrop 112 (Pilplaatsje)].
2 Johannes Nolte
, geboren op 26-04-1864. Johannes is overleden op 23-05-1864 om 03:00 in Lattrop 112 (Pilplaatsje), 27 dagen oud. Johannes bleef ongehuwd.
3 Berendina of Bernardina Nolte, geboren op 23-06-1865. Berendina is overleden op 07-11-1927 in Denekamp, 62 jaar oud. Berendina:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 10-06-1891 in Denekamp met Gerardus Blokhuis, ongeveer 27 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1864 in Denekamp.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 19-08-1898 in Denekamp met Johannes Hermannus Nijmeijer, ongeveer 30 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1868 in Denekamp, zoon van Gerrit Nijmeijer en Maria Groeneveld. Johannes is overleden op 05-03-1940 in Denekamp, ongeveer 72 jaar oud.
4 Euphemia Aleida Nolte, geboren op 15-08-1867. Euphemia is overleden op 01-08-1938 in Denekamp, 70 jaar oud. Zij is begraven op 03-08-1938 in Denekamp (RK Kerkhof). Euphemia:
(1) begon een relatie met NN.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 20-11-1896 in Denekamp met Bernard Aveskamp, ongeveer 26 jaar oud. Bernard is geboren omstreeks 1870 in Beuningen, zoon van Gerardus Aveskamp en Anna Prior. Bernard is overleden op 05-02-1947 in Denekamp, ongeveer 77 jaar oud.
5 Joannes Nolte, geboren op 12-05-1870. Joannes is overleden op 01-10-1916 in Losser, 46 jaar oud. Joannes trouwde, 20 jaar oud, op 22-04-1891 in Denekamp met Johanna Nijmeijer, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 27-06-1865 in ?, dochter van Gerrit Nijmeijer en Maria Groeneveld. Johanna is overleden op 06-04-1944 in Losser, 78 jaar oud.


Een geslaagde huwelijksnacht?
Daagns noa de trouwerij geet de broed noar ’n winkel um wat bosschopn te haaln. Bie ’t ofrek’n wod vrogd hoe of de brulft is west. “Donders mooi feest had…. en ik geleuf ok a da’k in vewochting bin!”.

1829 Koopacte erf Segelfort van de dienst Domeinen…

In 1829 koopt Albert Zegelvoort het erf Segelfort van de Dienst Domeinen van de Nederlandse Staat. Het document bevat meerdere bladzijden. De belangrijkste citaten worden hieronder weergegeven.
Voor Meester George Bernard ten Pol openbaar notaris van het kanton Ootmarssum… …en deszelfs ambtgenoot Meester Jacobus van Riemsdijk notaris in de Stad Almelo…
Ter eenre de Wel Edel gestrenge Heer Gerrit van Riemsdijk, administrateur der Domeinen, residerende te Arnhem… als zijnde in uitvoering van Hoogstdeszelfs Besluit van 17-9-1828 nr. 27… Geregistreerd zonder renvooijen te Almelo den vier en twintigsten Augustus achttien honderd negen en twintig… …
…De Heer Comparant ter eenre mitsdien ten deze handelende in naam en van wege ’s Rijks-Domeinen en ten andere zijde Albert Segelvoort landbouwer wonende in de buurschap Lattrup gemeente Denekamp kanton Ootmarssum voorzeid en zoals hij verklaarde tijdelijk Meijer of bezitten van het voormaals hofhorig Erve Segelfort gelegen in de buurschap Lattrup evengemeld.
…naar opgave van den Comparant ten andere zijde, voor de deugdelijkheid van welke opgave, de Comparant ter andere zijde, in zoo verre, is instaande, dat, bij bevinding, te eenigen tijd van meerdere bestanddelen, te dien opzigte, zijn blijvende onverkort.
Te weten: nu volgt een opsomming van bebouwingen en landerijen.
1: Een woonhuis, een Schoppe en een Bakhuis.

Het Zegelvoort-Bakhuis wordt nu bewoond door de familie Koehorst, verder aan de Korenmorsweg. Dit boerderijtje wordt door ouderen nog wel oude Zegelvoort genoemd, maar de tegenwoordige erfnaam is Heinik, afgeleid van Hendrik Damhuis. Johan Koehorst werd ook wel ool-Zeggelvoorts-Johan genoemd.
2: Een perceel bouwland, genaamd den Gaarden, groot 25 roeden.
In het in 1816 ingevoerde Nederlands metriek stelsel gebruikte men de naam vierkante roede voor de are. In 1937 werd de roede definitief afgeschaft.
3: Een perceel dito, genaamd de Haankamp, groot 36 roeden.
4: Een perceel dito, genaamd de Brinkkaamp, groot 54 roeden.
5: Een perceel dito, genaamd het Rot, groot 54 roeden.
6: Een perceel dito, genaamd den Hoogenkamp of Hoogemate, groot 36 roeden.
7: Een perceel dito, genaamd het Stukjen op den Esch, groot 45 roeden.
8: Een perceel Hooiland, genaamd de Koemate, groot 38 roeden.
9: Een perceel dito, genaamd het Meiken, groot 27 roeden.
10. Een perceel dito, mede de Koemaat genaamd, groot 18 roeden.
11: Een perceel potegrond, groot 18 roeden.
12: Tien Eiken Boomen en veertig kleine dito en Telgen.
13: De whare in de Marke.
En zijnde het ten aanzien van den Afkoop der regten, welke ’s Rijks-Domeinen op het evengemelde Erve zijn hebbende, dat Partijen zeiden, tusschen hen tot stand te zijn gebragt de navolgende, door Zijne Majesteit, den Koning, geapprobeerde Overeenkomst.
Voor de natemeldene en, op voet, als hierna vermeld, te betalen som, verklaard de heer Comparant ten eenre, in naam als boven, aan en ten totaal van Een duizend, zeven honderd, zeven en twintig guldens, drie en zeventig en een halve cents.
Waarvan de betaling door de Comparante ter andere zijde, zonder eenigerlei korting hoe ook genaamd, in goede, gangbare, nederlandsche muntspeciën en wel ten kantore der Domeinen te Almelo zal worden daargesteld, bij vijf gelijke termijnen, ieder van drie honderd, vijf en veertig guldens, vier en vijftig zeven-tiende-cents te verschijnen.
De eerste, acht weken na den dag van heden;
De tweede, op den elfden November eerstkomende;
Ten derde, op den elfden November achttien honderd en dertig;
Ten vierde, op den elfden November achttien honderd, een en dertig, en
De vijfde of laatste, op den elfden November achttien honderd, twee en dertig; -iedere termijn met bijbetaling van vijf percent in het jaar, voor interest over de nog onvoldane hoofdsom, gerekend van den elfden November achttien honderd, zeven en twintig af, - onverminderd de bevoegdheid van de Comparant ter andere zijde, om de voorschreven voldoening, zoo ten aanzien der bijzondere termijnen, als ten opzigte van het geheel te mogen vervroegen en daar door tevens het tijdvak der interest betaling verkorten;
Zullende dan ook dieswegens komen in toerekening de gelden, ter onderhavige zaak, door de Comparant ter andere zijde, bij anticipatie, reeds ten voornoemden Kantore overgestort, bestaan de gelijk de Heer Comparant ter eener zijde verklaard, hem te zijn gebleeken, / op den dertigsten April achttien honderd, acht en twintig, in de Som van vijf honderd vijf en veertig guldens doch zal, zoo lang niet de geheel voorschreven schuld van Een duizend, zeven honderd, zeven en twintig Guldens, drie en zeventig en een halve cent, met de interest als voormeld, zal zijn gekweten, door den Comparant – ter andere zijde, zijne Erfgenamen of regtverkrijgenden geenerlei opgaand stamhout of eenig gedeelte van het voorschreven Erve mogen worden verkocht, anders, dan publiek, ten overstaan van eenen, daartoe bevoegden, openbaren Ambtenaar, waarna, te zijnder tijd, het zuiver beloop der, daarvan komende, kooppenningen, of geheel, indien namelijk hetzelve niet te boven ga het dan nog aan ’s Rijks Domeinen verschuldigde, of anders, ter concurrentie van dat verschuldigde, onmiddellijk zal moeten worden overgestort, ten bovengemelde kantore der Domeinen en waartegen alsdan, ten koste van den des begerenden, van wege ’s Rijks Domeinen zal worden geëffectueerd in korting of, casuquo, geheele Opheffing van natemeldene Inschrijving; terwijl, bijaldien in het daarstellen der betaling van den een of anderen der bovengenoemde vier eerste termijnen, aan zijde van den Comparant – ter andere zijde, zijne Erfgenamen of regtverkrijgenden, langer dan eene maand nalatigheid mogt plaats hebben, (waaromtrent) enkel tijdverloop genoegzaam zal zijn, om hen te stellen in staat van verzuim,) de Administrateur der Domeinen of regtverkrijgenden bevoegd zijn zal, om terstond. Zonder aanschouwneming op die anders vergunde termijnen, het geheel of, eventueel, resterend beloop der hoofdsom, met de interest, dan te goede, op te vorderen, en zal in geen geval, ter erlanging van het verschiuldigde op den voet als hiervoren vermeld, ooit eenigerlei regtsvordering, buiten eenvoudig bevelschrift tot betaling, behoeven te worden gebezigd.
Ten Waarborge en tot zekerheid van al het welk, niet alleen aan ’s Rijks Domeinen blijft voorbehouden het regt van legaal privilege of preferentie op de hoervoren afgestane regten, maar ook de Comparant ter andere zijde, dien 0onver,minderd, speciaal heeft verhijpothekeerd, ten effecte regtens, het boven omschreven Erve Segelfort.; zullen de kosten, uit de tegenwoordige akte voortvloeijende, zoo veel aangaat de Registratie en Overschrijving, als ook die der Opheffing, te zijner tijd, van de nog, ten behoeve van ’s Rijks Domeinen, te nemen Inschrijvingen, mitsgaders alle zoodanige, waartoe de den Comparant ter andere zijde voor het geheel, doch alle overige wederzijdsch, ieder voor de helft, worden gedragen.
En hebben. Voor de executie dezes, Partijen domicilie gekozen, de heer Comparant ter eenre – aan het Bureau van Zijne Excellentie, den Heer Gouverneur der Provincie, en de Comparant ter andere zijde ter zijner woonstede te voren uitgedrukt.
Gedaan en geparafeerd te Ootmarssum ten huize van Willem Berends logementhouder aldaar heden den vijfentwintigsten Augustus achttien honderd negen en twintig. En hebben de Comparanten met de Notarissen voorschreven deze minute, die onder bewaring en in ’t bezit van eerstgenoemden Notaris zal verblijven na daarvan gedane voorlezing getekend.
Geregistreerd houdende vier bladen en geen renvooijen (teksten in de kantlijn) te Almelo, den Zevenden September Achttienhonderd negen en twintig (7-9-1829), deel dertien, folio drie en dertig recto, vak vijf en volgende, ontvangen vijf en twintig gulden tachtig cents voor regt van verkoop, en tachtig cents voor los kondiging, te samen uitmakende met de zes en twintig opcenten drie en dertig gulden een en vijftig en een halve cents.
De Ontvanger (handtekening)
F 25.80 + 0.80 = f 26.60 + f 6.90½ = f 33.5 ½
Overschreven ten kantore van Hypotheken te Almelo den veertienden September Achttienhonderd negen en twintig, deel vijf en twintig, nummer negen en dertig. Zijnde mede op dezen datum de Inschrijving Amtshalve genomen in deel vier en twintig nummer een honderd zes en negentig:
Ontvangen voor Regt en verhoogingen vier gulden zes en een halve cents          f 4.06½
Zegels der registers twee gulden zes en twintig cents                                            f 2.26
Salaris twee gulden zeven en vijftig en een halve                                                  f 2.57½
Totaal acht gulden en negentig cents                                                                     f 8.90
De hypotheek bewaarder ad interim (handtekening)

1829 Koopacte erf Segelfort van de dienst Domeinen

Haamberg op Zegelvoort in LattropHaamberg op Zegelvoort Lattrop anno 2012

Johanna Pikmaat is geboren op 22 november 1848 op het erf Meenderink, nu Steghuis, in Groot Agelo. Zij is een dochter van Johannes Pikmaat geboren in 1821 op het oude Mensman in de Mekkelhorst in Beuningen en Euphemia Voorpostel *1820 op Voorpostel in Oud Ootmarsum. Haar grootvader is Berend Jan Pikmaat geboren in 1787 op het oude Boomhuis of Bek-Jan in Lattrop en Aleida Sleiderink geboren in 1789 in Groot Agelo. Deze boerenplaats in Lattrop staat nog bekend onder de naam Bek-Hannes.
Zij vertrekt op 25-7-1873 op vijfentwintigjarige leeftijd vanuit Rotterdam naar Fort Wayne in de staat Indiana in Amerika.

De grootouders van Johanna…

Berend Jan Pikmaat, doopnamen Bernardus Joannes, is geboren op 5 november 1787 als 4e kind van Joannes Pickemaet en Eva Leemhuijs van het gelijknamige erf in Noord Deurningen.

RC doopboek Ootmarssum Bernardus Joannes in oude Boomhuis Lattrop 5-11-1787

Kadasterkaart 1832 Mensman Oude mensman en Heerman in BeuningenIn totaal worden 7 kinderen uit dit huwelijk geboren. De oudste zoon (1) Joannes (Jan) Pikkemaat *1780 wordt hier erfopvolger. Hermannus Joannes Pikkemaat (2) *1783 trouwt met de weduwe Sophia Nijhof *1783 op Olde Wassink of Dolf op het boerenplaatsje De Gaardener nu De Geurner in Breklenkamp. Sophia was eerder in 1810 hier getrouwd met Joannes Sprikkel, gaardener (tuinman) op het Huijs Brecklenkamp. Helena Pikkemaat (3) *1785 trouwt in 1828 in Neuenhaus met Joannes Bernardus Stroetman uit Lage waar zij zich ook vestigen. Antonius Piggemaat (5) is geboren in 1790 en overleden voor 1806. Joanna Piggemaat (6) *1791 trouwt in 1819 in Nordhorn met Johannes Heinrich Wibben uit Frenswegen. En als laatste (7) Anna Pikkemaat *1795 trouwt in 1841 in Denekamp met de weduwnaar Gerhardus Henricus Ottenjann *1793 in Saerbeck-Pruissen. Zij vestigen zich in Denekamp.
Berend Jan trouwt in 1814 in Ootmarsum met Aleida Sleiderink *1789 op het gelijknamige erf in Groot Agelo. Zij vestigen zich op het pachtboerderijtje olde Mensman in de Mekkelhorst in Beuningen, waar zij inwonen bij Euphemia (Fenne) Mensink een kloppe. Hier worden hun 1e 4 kinderen geboren. 1 Joanna *1815. 2 Susanna 1818-<1824. 3 Johannes zie hierna. 4 Susanna *1824.
De familie verlaat het olde Mensman in 1826 en vestigt zich op Meenderink in Groot Agelo. Hier wordt hun jongste dochter Maria geboren in 1827.

De ouders van Johanna…

Johannes Pikmaat, zie nr. 3 hierboven, wordt erfopvolger en trouwt in 1848 oud 27 jaar met Euphemia Voorpostel *1820 in Oud Ootmarsum. Uit dit huwelijk worden 8 kinderen geboren.
De oudste (1) is Johanna *1848 zie hierna. (2) Johannes 1850-1855. (3) Maria 1851-1916 trouwt in 1880 in Denekamp met Joannes Dolders *Groot Agelo. (4) Aleida Gesina 1854-1874 ongehuwd. (5) Maria Aleida *1856 trouwt in 1875 in Vriezenveen met Johannes Engbers uit Vasse. Zij vestigen zich in Bruinehaar waar nu de familie Rouwers woont. Zoon Gerard Engbers *1889 trouwt 1e in 1925 met Aleida Tijink van Broenman in Mander. Trouwt 2e in 1930 met Hanna Rolefes van de Hotten in de Bekzied bij Vasse. Meer over deze familie kunt u vinden op de website van de heemkunde Lattrop-Breklenkamp. Klik links in het menu op ‘In gesprek met…’. Klik nu rechts hiervan op ‘Jan Bossink in Hezingen’. (6) Bernardus Johannes Pikmaat 1858-1873 ongehuwd. (7) Anna Pikmaat 1860-1883 trouwt in 1881 in Ootmarsum met Gerhardus Johannes Huls *1853 in Ootmarsum. (8) Gerardus Pikmaat *1861 en ongehuwd overleden in 1903 in Fleringen.
Johanna Pikmaat is geboren op 22 november 1848 op Meenderink in Groot Agelo, later Stengman genaamd. Wordt nu bewoond door de familie Steghuis. Zij vertrekt op 25-7-1873 op vijfentwintigjarige leeftijd vanuit Rotterdam naar Fort Wayne in de staat Indiana in Amerika. Tijdens de overtocht maakt zij kennis met Hendrikus Nijland geboren op 26 augustus 1848 op ’n Sieuwert in Gammelke bij Deurningen. 

VAN GAMMELKE NAAR FORT WAYNE…

Riet Nijland in Gammelke

ln "Oet de Boerschopn" van zomer 1989 staat een artikel van Bert Wolbert over ‘Avontuurlijke Weerseloërs’. Dit stuk ging over ‘De Kluppels’ die emigreerden naar Fort Wayne in lndiana, Noord-Amerika. Hierbij was een foto geplaatst met daarop afgebeeld Joh. Hendr. Nijboer op Stoelhuis en Hendricus Nijland uit Gammelke. ('n Siewert). Aangezien Hendricus Nijland (geboren 26-8-1848) een broer is van mijn opa: Jan Hendrik Nijland, Siewers Heinik, wil ik daarover iets schrijven. Ze hadden nog vier broers die allen jong gestorven zijn, op zes, zeventien, vierentwintig en zesentwintigjarige leeftijd. Hun enige zuster, Johanna trouwde met Jan Hollink uit Deurningen. Zij werd al vroeg weduwe. Het zal dus voor mijn overgrootouders een hard gelag zijn geweest toen Hendricus aankondigde te willen emigreren. Hij vertrok op 25-7-1873 op vijfentwintigjarige leeftijd vanuit Rotterdam naar Amerika. Hij ging niet alleen naar ‘den vreemde’, maar reisde samen met Johannes Kluppel, zijn vrouw Maria Kluppel-Kamphuis en hun twee kinderen. Hendricus Nijland vestigde zich, evenals de Kluppels in Fort Wayne, een stad die in 1870 17.7O0 inwoners telde en nu 250.000. Volgens mijn vader werkte zijn oom als smid bij de spoorwegen. Hij trouwde daar met een Twentse vrouw en stichtte zijn gezin. Af en toe gingen er brieven, foto's en kaarten over en weer en het leek hem goed te gaan. In 1907 kwam Hendricus Nijland, na 34 jaar, met zijn oudste zoon voor enkele weken naar het ouderlijk huis waar zijn broer intussen woonde.
Zijn ouders waren reeds overleden. Mijn tante Maria Arends weet zich dit nog te herinneren. Ze was naar haar moeder gerend, die in ‘’n tuffelkeller’ was en had geroepen: "More, more, kom gauw, d'r bint 'n paar vrómde keals veur ’t hoes”. Volgens Maria waren ze deftig gekleed. Ze zullen elkaar veel te vertellen hebben gehad. Hendricus en zijn vrouw hadden twee dochters en vier zonen. Mijn vader wist dat één dochter getrouwd was en dat drie van zijn neven bij elkaar woonden. Ze hadden een huishoudster. In december 1946 kreeg mijn opa onderstaande brief van de zoon van zijn broer Hendricus.
Ft. Wayne, Dec, 20-1946. (Geschreven door Joseph Nijland *1888).
lleveda Oom Nichten en Neven,
Wiji winchen u aal een Salliges Kersmiss en een Froeliges newjaar. Wij sijn noch allen goed gesont en hopen dat desen brief U in de beste gesontheit antfankt. Da ís veel weerk in America, maar sijn so veel menschen willen niet meer werken. Goeten verdeenst maar niet veel werk. Als is hier goed duer. Franz gaat veel op de jacht. Hij heft bij nu 14 hasen geskoten een denkt niet dat ik Jaan se niet oop de taafet kan kreigen om te eeten. See smaaken good en ik kan ze noch zulf koken.
Het winter is hier noch niet so could. Wij hebben tot nu 2 maat shnee gehaat. Oom weet u noch dat ík een paar klompen have koft van Snel du ik da waar in 1907. See zijn noch so good als niev. Ik kriek veel plazeer da out da zijn feely menchen hier dat noot een paar klompen hebben geseyn. Se konen et niet verstaan dat de menchen holten shoen konen dragen. lk heb u een kersmis kart gesturet en J. Dolders ook. Als eh em seyt frakt em oof hij de kart heft oontfangen. Ik weet niet oof ik síijn address reckt hav oof níet een oof he het kríegen heft. Daan du ik em een brief schreijfen. Nu brak ik aaf met de pen maar niet met het haart. De groeten vaan ons aan aal fremdem en bekenden. Het schreijven is bij mee niet so goot. Wij hooren hier keen Hollandze spraak. Het is hier alls English, in de keerk en overal.
Nu daan nockmaals de beste gesondheid en een geluckick NewJaar vaan Jaan, Franz en Joseph Nijland, Gebroeders.                                                                                                     
 Wordt vervolgd…

Geboortehuis Haazn-Hanna in Lattrop

Zie foto hieronder

Bewoners daarna de familie Bernard Küpers-Meiken Horsthuis (Enter Jan) en dan de familie Hendrik Oude Wolcherink van Buurks uit Rossum en Leis Steenbeke van Steenbeke nu Bonnes aan de Korenmorsweg in Noord Deurningen.
Tot slot:
Er is een zoektocht gestart naar een foto van Hanna Nolte en Bernard Kroep, maar dat heeft nog geen resultaat opgeleverd. De redactie doet hierbij een beroep op de lezer en de familie van Langen in De Lutte/Oldenzaal. Stuur deze foto dan naar: b.busscher@kpnplanet.nl

Boerderij Steenbeke in Lattrop, geboortehuis van Haazn Hanna

Rika Niehoff-Leliefeld (op SniereBeand)

Op de foto rechts Hendrika Johanna (Rika) Niehoff-Leliefeld geboren op 19 april 1903 op Hoamberg aan de Braakweg in Lattrop. Zij trouwt in 1931 met Hermannus Hendrikus (Hendrik) Niehoff geboren 18 april 1900. Rika overlijdt in 1966 oud 62 jaren en Hendrik in 1990 oud 90 jaren.
De foto is gemaakt door G.E. Wigger meteropnemer van het G.E.B. in Denekamp en huisfotograaf.
Mogelijk is deze foto nog voor haar huwelijk in 1931 bij haar ouderlijk huis gemaakt.
Wie is de jonge vrouw links op de foto en in welk jaar is deze foto gemaakt?

 

 

Ligging.

Het boerenplaatsje Hilgenhorst, in latere jaren ook wel Greetnboer genoemd, ligt aan de tegenwoordige Schiphorstdijk. Komend vanaf de Harseveldbrug over het kanaal Almelo-Nordhorn zien we links de boerderij van Broekhuis ook wel Dan’n kemper genoemd. Schuin hier tegenover lag de boerenplaats van de familie ter Linde op Imhorst (verdwenen). Een eindje verder, rechts aan de weg, staat een nieuw woonhuis met schuren. Hier stond destijds het boerderijtje van Hilgenhorst; laatste bewoners de familie oude Wolcherink.

Hottingerkaart 1773-1794 Hilgenhorst TilligteHottingerkaart 1773-1794

Oorsprong en 1e bewoners…

De oudst bekende bewoner is Gosen Hilgenhorst geboren ca. 1725 in Denekamp. Aan de Oude Dijk in Denekamp ligt stuk grond met deze veldnaam. In de jaren ’70 van de vorige eeuw is hier een school gebouwd met dezelfde naam. Na afbraak hiervan ontstaat een woonwijkje met als adressering Hilgenhorst. Maar of deze Gosen hier vandaan komt is niet bekend.
Na 1700 komt deze familienaam vaker voor in Denekamp. Bijvoorbeeld Fenne van de Hilgenhorst geb. ca. 1710, trouwt in 1736 met Jan Eekman van ’t Olde Eekmanshuis in de boerschap Denekamp. Eveneens een Berentjen ten Hilgenhorst geb. voor 1715 in Beuningen.  Zij trouwt in 1736 in Oldenzaal met Roelf Jansen weduwnaar van Ale Hermsen uijt Vasse. Roelf woont dan in ’t olde Roelvink in Volthe. Gosen Hilgenhorst heeft nog andere voornamen, Gozink, Goossen en Gooszen. Hij trouwt op 2 october 1752 met Margaretha (Grete) Knippers, geb. ca. 1728 in Denekamp. Mogelijk kopen zij een stuk grond van de Markte Tilligte. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat het een wönnerhoes (pachthuis) is.

RC trouwboek Denekamp 2 october 1752RC trouwboek Denekamp 2 october 1752

Uit dit huwelijk worden 2 kinderen geboren:
1 Geertrui Hilgenhorst gedoopt ca. 1766 en ongehuwd overleden op 27-11-1839 in Dorp Denekamp oud ca. 73 jaar.
2 Gerrit Jan Hilgenhorst zie hierna.

Gerrit Jan Hilgenhorst x 1801 Euphemia Kampste…

RC trouwboek Denekamp 11 februari 1801Gerrit Jan (GertJan) Hilgenhorst is geboren ca. 1771. Hij trouwt op 11 februari 1801 in Ootmarsum met Euphemia Kampste gedoopt in Ootmarsum 15-02-1773 en geboren in de noaberschop op het erf Campstede op korte afstand van het Hilgenhorst.
Uit dit huwelijk worden 2 kinderen geboren:
1 Gerardus Joannes Hilgenhorst zie hierna.
2 Johannes (Jan) rc ged. 29-11-1804 in Ootmarsum, ongehuwd thuis overleden op 15-10-1884 te Tilligte 1, oud 79 jaar.
Gerrit Jan overlijdt op 25-04-1821 oud 50 jaar. Euphemia op 7-9-1832 oud 59 jaar.
Aangifte: Jan Schallink (Schalman) oud 39 jaren en Jan Hendrik ter Linde (Imhorst) oud 30 jaren beide landbouwers te Tilligte en buren van den overledenen.
Euphemia op 7-9-1832 oud 59 jaar.
Aangifte: Berend Jan Hulsbeek oud 50 jaren tapper in de gemeente Weerselo en Jan Hendrik ter Linde (Imhorst) oud 40 jaren landbouwer wonende in de wijk Tilligte en beide naburen van de overledene.

Gerrit Jan Hilgenhorst x 1825 Geertruida Tulk…

Als oudste zoon wordt Gerrit Jan, doopnamen Gerardus Joannes, erfopvolger. Hij is gedoopt op 11-05-1802 in Ootmarsum en trouwt op 8-9-1825 in Denekamp met Geertrui(j)da Tulk geboren ca. 1798 in Weerselo.

11 Mei 1802 RC doopboek Ootmarssum Gerardis Joannes HielgenhörstRC doopboek Ootmarssum: Maij [1802] 11 baptizatus est Gera[r]dus Joannes, f.l. Gera[r]di Joannis Hielgenhörst & Euphemiae Kampste, susc. Bernardus Joannes Kampste & Margareta Heinen.
1832 Kadasterkaart Hilgenhorst TilligteUit dit huwelijk worden 6 kinderen geboren:
1 Gerrit Jan *6-10-1826 ongehuwd overleden op 14-2-1849 oud 22 jaar.
2 Gertruida *3-4-1828, trouwt op7-11-1860 met Gerardus Poelert in Beuningen.
3 Gerardus *24-11-1830 †9-3-1832 1 jaar.
4 Gezina *9-9-1832, trouwt op 27-4-1868 met Stephanus Poelert.
5 Johannes *13-12-1835, trouwt in 1865 met Johanna Hermanna Redlich *1847 in Denekamp.
Na haar overlijden in 1870 hertrouwt Johannes in 1871 met Johanna Smit *1849 in Losser.
6 Gerardus Hilgenhorst, zie hierna.
Volgens het Bevolkingsregister 1861-1880 is inwonend: Maria Poelert *1861 in Beuningen, dochter van nr. 2 hierboven
Geertruida Tulk overlijdt op 4-1-1869 oud 71 jaar en Gerardus op 1-1-1874 eveneens oud 71 jaar.                                                                                                                Wordt vervolgd…

Rechterlijk Archief, Richterambt Ootmarsum, toegang 0071.1,
inventarisnummer 17   15 februari 1785
Testament van Alberdina VARWIJK in Tilligte 

Transcriptie Jan Bossink Hengelo(O)

Ik P. Hubert, J.U.Dr. van wegens zijne Hoogheid den Here Prince van Orange en Nassau, etc. etc. etc. als Erfstadhouder van de Provincie van Overijssel, Richter van Ootmarssum, certificere bij dezen, dat voor mij en Assessoren Jan Lamberts en Gerrit Lamberts in den Gerichte erschenen is.
Alberdina VARWIJK (ongehuwd) in dezen geassisteert met Harmen Geerts als haaren hiertoe gekoornen en toegelatenen momboir, welke wel zwak van lichaam, dog bij blijkelijk goeden verstande en memorie; verklaarde om redenen haar daartoe moverende te rade te zijn geworden om bij dezen op te richten haare uiterste wille en testamentaire dispositie. Waartoe dan tredende, zo verklaarde zij vooraf te vernietigen alzodane testamenten of andere makingen van uiterste wille, welke te voren bij haar afzonderlijk, of met iemand anders mogten zijn opgerigt geweest.                                                                                                                                           
En dan komende tot deze haare tegenwoordige dispositie, zo verklaarde zij tot haar Erfgenaam te institueren en te nomineren, zulks doende bij dezen, haaren Broeder Lambert MASELAND (geb. Scholte Verwik *1716 x 1751 Swenne Maselandt) in Tilligte, of bij zijn vooroverlijden zijn kind of kinderen, als dan in leven zijnde, zo nogtans dat de tagtig G(u)l(den)s welke hij thans van haar op rente heeft, na zijn overlijden zullen vervallen op zijn twee kinderen Gerrit Hendrik (*1759) en Henrica MASELAND(1) (*1753).  Voorts legateert zij van zodane Een honder G(u)l(den)s als bij SCHOLTE VARWIJK in Tilligte van haar staan, aan Jan SCHOLTE VARWIJK(2) (*1774) de somma van twintig G(u)l(den)s en aan de drie zoons van HEUVERMAN in Lutken Agelo: Albert (*1763 Schulte Vaervick huisken),  , Henricus (*1765) en Jan (*1768) ieder twintig Guldens.  Nog legateert zij aan Jan SCHOLTE VARWIJK(2) de plaats op de Banken in de Kerke, welke echter weer na zijn overlijden aan Het VARWIJK zal vererven.  En aan de twee zoons van CLAASHUIJS in Tilligte: Albert (*1736) en Berend (*~1740) ieder tien Guldens. Aan Jan WESTERHOFF (?) aan het Heuvels in Noorddeuringen legateerd zij zodane veertig G(u)l(den)s als hij van haar op rente heeft.                                                                                              
Aan Henrica MASELAND(1) legateerd zij  haar Huisraad en beddegoed, dog aan haare zusters dogter legateerd zij haar lijffstoebehoren van klederen en linnen.
Waarmede zij deze haare uiterste wille sluijtende, verklaarde dezelve vrij en onbedwongen te hebben opgerigt, begerende derhalven, dat dezelve na haar overlijden effect moge sorteren ’t zij als een testament, codicil, gifte ter zake des doods of zo en als dezelve best na regte zal kunnen bestaan.
Des ten oirkonde hebbe ik Richter voornoemd nevens de Testatrice en haar momboir (Harmen Geerts) dezen eigenhandig getekend en gezegeld, zijnde daartoe bij haar bij gebrek van eigen, het bijgedrukte zegel gebruikt.
Actum Ootmarssum den 15 Febr(uari) 1785
(: getekend en gezegeld:)L.S.  
P. Hubert, Richter   L.S. Alberdina Scholte Varwik                                                                               L.S.  H. Gers  (Geerts) als momber (voogd)

Naschrift:
De vader van Everdina (ook Alberdina) Scholte Varwijk is Hendrick Elferinck. Hendrick is gedoopt NG (Nederduits Gereformeerd) in de grote kerk van Ootmarssum op 16 februari 1679 en ook geboren in de Stad. Op 16 mei 1706 trouwt hij NG in Ootmarssum met Fenneken Scholte Verwigh gedoopt NG op 20 october 1678 en geboren op Scholte Varwik in Tilligte. De eerste jaren na hun huwelijk woont zij bij Hendrick in Ootmarssum. Tot 1713 worden hier 4 kinderen geboren onder de naam Elferinck waaronder Alberdina in ca. 1709.
In 1712 wordt Fenneken erfopvolgster op haar ouderlijk huis in Tilligte. Vanaf dat jaar noemt de vader zich Schulte Varwick en zo worden ook hun volgende 5 kinderen genoemd.
Als haar ouders in 1712 naar Tilligte verhuizen wordt haar naam  van Everdina gewijzigd in Scholte Varwik.
In het jaar van deze akte zijn de volgende broers/zusters van Alberdina nog in leven:
Lambert *ca. 1716 x 1751 Swenne Maselant en hun 2 kinderen Gerrit Hendrik (*1759) en Henrica MASELAND (*1753). Zij wonen op Maseland. Lambert is haar jongere broer die in 1751 trouwt met Swenne Maselant.
Jan SCHOLTE VARWIJK (*1752). Zoon van Henricus SW. Henricus is de jongste broer van Alberdina.
HEUVERMAN in Lutken Agelo: Albert (*1763 Schulte Vaervick huisken),  , Henricus (*1765) en Jan (*1768). Adelheid Maria (Ale) Elferinck *1707 is de oudere zuster van Everdina en in 1734 getrouwd met Harmen jan (Jan) Heuver op het olde Scholte Varwijk. Hun zoon Hermannus Heuver trouwt in 1758 met Susanna Tiethof uit Lutke Agele. Henricus en Jan zijn hun twee zonen en moeten oud-tante zeggen tegen Everdina.
CLAASHUIJS in Tilligte: Albert (*1736) en Berend (*~1740).
Joanna Vaerwijck is geboren in 1704 als dochter van Lambert Rijkhof (noemt zich Scholte Varwik) en Swenne Schallinken; trouwt in 1729 in Ootmarssum met Bernardus Claesen *1708 op Claashuis (Kloasboer) op het Kerspel in Tilligte. Albert en Berend zijn hun zoons en moeten tante zeggen tegen Everdina. Albert wordt hier erfopvolger en is in 1773 getrouwd met Euphemia Rekers.

Jan WESTERHOFF aan het Heuvels in Noorddeuringen. Geen familie.
In totaal doneert zij als volgt:

Lambert MASELAND    f   80,=
Lambert heeft dit bedrag van zijn zuster Alberdina geleend

Jan SCHOLTE VARWIJK   f   20,=
de plaats op de Banken in de Kerke
Albert Heuverman Agelo   f   20,=
Henricus Heuverman Agelo   f   20,=
Jan Heuverman Agelo    f   20,=
Albert Claashuijs    f   10,=
Berend Claashuijs    f   10,=
Jan Westerhoff (aan het heuvels)   f  40,=
Jan heeft dit bedrag van Alberdina geleend
Henrica Maseland (dochter van Lambert) huisraad en beddegoed
Gesina Maselant (dochter van Henrica) lijffstoebehoren van klederen en linnen

Breklenkamp in woord en beeldHet boek ‘Het boek Bewoners Breklenkamp in woord en beeld’ nadert de voltooiing. Gedurende een groot aantal jaren zijn stamboomgegevens, foto’s, documenten en verhalen verzameld en gebundeld. Het resultaat is een overzichtelijk boek met foto’s van de voormalige inwoners. Verder zijn in dit boek opgenomen foto’s van de boerenerven, groepsfoto’s met namenlijsten, landkaarten met uitleg, schoolfoto’s met namenlijsten en een overzicht van de schoolonderwijzers in Breklenkamp. Tevens een aantal verhalen verteld door de bewoners.
Het boek telt bijna 400 bladzijden, volledig in kleur, formaat binnenwerks B230xH275 mm.  Gebonden in hard cover en voorzien van een leeslint.
Op de website ‘Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.nl’ wordt binnenkort in het horizontale menu een hoofdstuk toegevoegd waarin u meer kunt lezen over de uitgave. U kunt hier ook bladeren in een aantal bladzijden wat een beeld geeft van de uitvoering.
Hier worden ook nadere mededelingen opgenomen hoe en waar u dit boek kunt aanschaffen. Dus regelmatig de site raadplegen.
In de volgende Nieuwsbrieven wordt hier ook aandacht aan besteed.
U kunt op dit bericht reageren via mailadres b.busscher@kpnplanet.nl


1922-05-13 Overijsselsch dagblad…

1922-05-13 Overijsselsch dagblad