Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 6 nr 12 dec 2019

Website: www.heemkunde-lattrop-breklenkamp.nl
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website………………………….
Op deze site vindt u o.a. de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt u geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl of met het Contactformulier op de site.


Nieuws/mededelingen:
Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief 2019-11


Bewoners Brookhuijs (Brook Beand) Lattrop (slot)…

Samenvattingen.

Eigenaren:
1718 – 1780       Riquin Ignatius Bentinck tot Breckelenkamp
1780 – 1796       Herman Otto Frederik Bentinck tot Breckelenkamp
1796 – 1827       Bernardus Joannes (Berend Jan) Brookhuis
1827 – 1863       Gerardus (Gerrit) Oortman
1863 – 1955       Gerhardus Scholte Lubberink
1955 – 2001       Bernardus (Beand) Bruns
2001 –                Bennie Bruns
Bewoners:
1718 – 1734       Bernardus (Berent) Lúbberinck (noemt zich Brookhuijs)
1734 - <1748      Hermen Blankenauw (noemt zich Broekhuis)
<1748 - ~1757   Weduwe Aéle Broekhuis-Haamberg
1757 - >1788      Bernardus (Berent) Broeckhuijs
1794 – 1827       Bernardus Joannes (Berend Jan) Brookhuis
1827 – 1858       Gerardus (Gerrit) Oortman
1858 – 1904       Hermannus Hendrikus (Hermen Hendrik) Oortman
1904 – 1940       Herman (Herm) Bruns
1940 – 2005       Bernardus (Beand) Bruns
2001 –                Bennie Bruns

Koopcontract ‘Oortman’ Lattrop 9 januari 1863

No 671
Voor ons Josephus Antonius Hendrikus ten Pol, notaris in het arrondissement Almelo residerende te Ootmarsum en in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen zijn verschenen:
Gerrit Oortman, landbouwer en diens echtgenote Maria Blokhuis, zonder beroep, de vrouw onder bijstand en met magtiging van gezegden haren man, wonende tezamen te Lattrup in de gemeente Denekamp, die verklaarden verkocht te hebben, zulks als nog doende en dientengevolge in vollen en vrijen eigendom over te dragen onder vrijwaring als naar de wet, aan den mede comparant
Gerhardus Scholtenlubberink, landbouwer mede te Lattrup, gemeente Denekamp woonachtig die verklaarde in koop aan te nemen|    De nagenoemde aan de Comparante verkooper volgens hunne verklaring in vollen en vrijen eigendom en gemeenschap toebehorende onroerende goederen, uitmakende het plaatsje Oortman, gelegen te Lattrup in de gemeente Denekamp onder de Kadastrale Sectie E nummers:
514. huis en erf groot drie roeden veertig ellen (0.03.40ha).
515. bouwland groot achtenzeventig roeden tachtig ellen (0.78.80ha).
497. bouwland groot zesenveertig roeden veertig ellen (0.46.40ha).
1119. heide groot eenennegentig roeden vijftig ellen (0.91.50ha).
1433. weiland groot eenenvijftig roeden twintig ellen (0.51.20 ha).
1453. weiland groot drieendertig roeden tien ellen (0.33.10ha).
Verkoopers verklaren  den eigendom van de  drie eerst genoemde perceelen te hebben verkreegen als hebbende de comparant Gerrit Oortman dezelve aangekocht van Berend Jan Broekhuis en Helena Beverborg, destijds echtelieden te Lattrup voormeld, blijkens acte gepasseerd voor Hendrikus Mensink, notaris destijds te Weerselo, den drieentwintigsten Augustus achttienhonderd zevenentwintig, behoorlijk geregistreerd, en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Almelo den twaalfden October achttienhonderd zevenentwintig in deel negentien nummer honderddrieentwintig en de overige 3 perceelen of nummers te hebben gekregen bij scheiding en  deeling der Markte gratulen van Lattrup voormeld, zonder daarvan echter titels van herkomst te kennen of te bezitten, noch te weten dat daarvan overschrijving heeft plaats gehad ten kantore van hypotheken.
   De comparant aankooper die verklaart genoemde anderen wel te kennen en daarvan geene nadere beschrijving dan de in deze daarvan gegevene te verlangen, zal dezelve dadelijk kunnen aanvaarden met alle derzelver lusten en lasten regten en geregtigheden, zo en in dier voege als verkoopers daartoe zijn geregtigd die niets vooral nadeeligs daarop willen houden evenmin als zij willen instaan voor de ter goeder trouw opgegeven grootte.
   Deze Verkoop en Koop is tuschen de wederzijdsche Comparanten gesloten en aangegaan voor en om eene som van  duizend en vijftig gulden omtrent de voldoeninge waarvan tusschen verkooper en Kooper is overeengekomen dat de aankooper voor zijne rekening zal nemen een bedrag van achthonderd gulden welke op genoemde onroerende goederen krachtens de aangehaalde Koopacte, hypothekair zijn gevestigd ten behoeve der erfgenamen van wijlen den heer Theodorus Frederikus Antonius Kistemaker in leven  grondeigenaar te Oldenzaal; verklarende verkoopers de resterende tweehonderd en vijftig gulden op heden van den aankoper in contanten te hebben ontvangen en dus voornoemde koopsom  den aankooper finaal en zonder eenige namaning kwijting te geven.
   Tenslotte verklaren de comparanten verkoopers den aankooper te magtigen om een afschrift dezer acte te doen overschrijven ten kantore van hypoyheken te Almelo, ten einde daardoor te verkrijgen de levering en opdracht als volgens artikel zes honderd een en zeventig van het Burgerlijk Wetboek.
   Eindelijk verklaarden de wederzijdsche comparanten, die alle evenals de na te noemen getuigen ons Notaris bekend zijn, om deze acte tenuitvoer te kunnen leggen, woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris te Ootmarsum gevestigd.

Waarvan acte

Aldus gedaan en verleden te Ootmarsum ten onzen kantore op heden den negenden Januarij achttienhonderd drieenzestig in tegenwoordigheid van Hendrikus van Benthem ……… zoon/landbouwer/ zegge afslager en Mozes Wittgensteiner, Koopman beide wonende te Ootmarsum als getuigen, die met ons Notaris benevens de comparanten, met uitzondering van de comparante Maria Blokhuis, die verklaarde de schrijfkunst niet te verstaan, deze minute onmiddellijk na de door ons gedane voorlezing en eigene lezing door de comparant Gerrit Oortman geteekend hebben.

Bewoners Brookhuijs (Brook Beand) Lattrop Geregistreerd te Almelo den dertienden Januarij 1800 drie en zestig deel 45 folio 49 verso, van 4. Een blad geen …….. Ontvangen voor regt f 42.- Voor 38 opcenten f 15.96 samen zevenenvijftiggulden zes en negentig cents f 57.96

Den ontvanger Poulie


Klassenfoto Lattrop 1994…
Klassenfoto Lattrop 1994

1. Jan Steinmeijer Ootmarsum
2. Laura Roelofs
3. Danita Scholten
4. Marieke Busscher
5. Kristel Pegge
6. Suzan Groener
7. Mareille Schröder
8. NN 
Groetjes Marieke Koehorst-Busscher Lattrop

 

 


Bewoners Scholtenhof Breklenkamp (3)...

Lambert Scholten x 1802 Hindrikjen Vos (VI)

Lambert Scholten, zie 1 hierboven, wordt als oudste zoon erfopvolger. Hij is ged. op 1 juli 1764 in Ootmarsum en trouwt op 24 april 1802 met Hindrikjen Vos, geboren op Vos (nu Molendijk) in Breklenkamp. Hindrikjen is ged. op 3 december 1780. Uit dit huwelijk worden 11 kinderen geboren:
1 Jan Scholten, zie hierna.1812 Naamsaanneming Lambert Scholte BreklenkampScholte Lambert
2 Egbert geb. 22 april 1805, ged. 28 april in Ootmarsum, overleden voor 2 april 1806.
3 Egbert geb. 2 april 1806, ged. 7 april 1806, trouwt op 22 october 1845 Swenne Brink geb. 2 maart 1823 in Frensdorf bij Nordhorn. Zij gaan wonen op het Groot Bonke nu Molendijk in Lattrop, vroeger bekend als Bonken-Geert. Egbert overlijdt hier op 12 augustus 1882 oud 76 jaar en Swenne op 11 maart 1895 oud 72 jaar.                    4 Albert geb. 26 november 1808 en overleden 9 februari 1810 oud 1 jaar.
5 Aaltje (Eule) geb. 3 maart 1811, trouwt op 1 juni 1838 in Denekamp met Berend Boomhuis ged. 11 october 1799 op Boomhuis in Lattrop. Berend overlijdt op 21 november 1875 oud 76 jaar in Veldgaar (Pruissen) en Eule op 15 april 1890 oud 79 jaar in Grasdorf.
6 Jan Harmen Scholten geb. 12 april 1814, trouwt op 9 juli 1846 in Uelsen met Fenne Maatman geb. 14 januari 1813 op Maatman, nu Lohuis, in Breklenkamp. Jan Harmen noemt zich Maatman. Fenne overlijdt hier op 15 november 1870 oud 57 jaar en jan Harmen op 1 januari 1885 oud 70 jaar.
7 Lambert geb. 12 maart 1817 en ongehuwd overleden op 1 juli 1850.
8 Hendrik geb. ca. 1820 en overleden voor 13 september 1829.
9 Nn levenloos geboren zoon op 30 januari 1824.
10 Stiene geb. 18 juni 1826 en overleden 24 januari 1829 oud 2 jaar.
11 Hendrik geb. 13 september 1829, vernoemd naar zijn overleden broer 1820-<1829. Hij trouwt op 18 mei 1848 in Uelsen met de weduwe Alijda Kuipers-Nijhof geb. 17 december 1816 in Hardingen bij Lage.
Hindrikjen overlijdt op 11 januari 1837 oud 56 jaar en Lambert op 3 mei 1848 oud 83 jaar.

Jan Scholten x 1840 Aleida Molendijk (VII)

1 Als oudste zoon uit het huwelijk Scholten-Vos is Jan Scholten erfopvolger. Hij is geb. op 26 april 1803 en op 1 mei in Ootmarsum Nederduits Gereformeerd gedoopt. Hij trouwt op 6 januari 1840 in Denekamp met Aleida Molendijk geb. 25 juni 1818 op Molendijk in Breklenkamp. Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren:
NG doopboek Ootmarsum Lambert Scholten 26 april 18031 Lambert Scholten, zie hierna.
2 Jan geb. 2 october 1843. Hij trouwt op 13 november 1896 met Johanna (Hanna) Hagink geb. 5 januari 1840 in Getelo bij Uelsen. De familie vestigt zich op ’t Laars in Nutter. Hij koopt het erf Achterpostel maar verongelukt vlak voor het vertrek daarnaartoe. Nog in hetzelfde jaar 1933 vertrekt de weduwe Hindrikjen Scholten-Alert en haar dochter Johanna naar het Achterpostel.
3 Jenne geb. 29 juli 1844 verder onbekend.
4 Hendrik geb. 24 juli 1846. Hij trouwt in Nordhorn met Fenne Bakkers uit Hohenkörben en na haar overlijden voor de 2e keer met Hendrikje Brookhuis in Neustadt.
5 Jan hendrik geb. 23 april 1849 ongehuwd overleden op 1 april 1925 oud 75 jaar.
Moeder Aleida overlijdt op 24 maart 1853 oud 34 jaar en Jan hertrouwt op 27 april 1854 in Denekamp met Jenne Thijs geb. ca. 1831 Veldhuizen bij Grasdorf. Uit dit 2e huwelijk:
6 [half] Albert Scholten geb. 2 november 1855 en ongehuwd overleden op 1 juni 1814 op Slim’n Ulk of Schoelt'n Hennik Jaan, nu Vos aan de Aaksbergweg.
7 [half] Hendrik Jan geb. 20 october 1860. Hij trouwt op 12 juli 1895 met Fenna Christina Vos geb. 15 mei 1867 op Vos, nu Molendijk in Breklenkamp. Zij vestigen zich op de plaats Slim’n Ulk dat nu Schoelt'n Hennik Jaan genoemd wordt. Vorige bewoner is de familie Westerhof-Achtermaat.
Jan Scholten overlijdt op nieuwjaarsdag 1871 oud 68 jaar en Jenne Thijs op 12 januari 1894 oud 63 jaar.

Lambert Scholten x 1872 Gesina Alert (VIII)

1 Lambert Scholten, zie 1 hierboven, als oudste zoon wordt erfopvolger. Hij is geb. op 3 maart 1841 en trouwt op 27 juni 1872 in Denekamp met Gesina Alert, geb. 4 juni 1844 in Bauerhausen bij Uelsen.
Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren:Twickel boerderij Scholten Breklenkamp
1 Jan Scholten, zie hierna.
2 Hendrik geb. 11 maart 1876, verder onbekend.
3 Jenne geb. 29 juni 1878, trouwt op 9 october 1903 met Wasscke (Wasse) Molendijk geb. 11 januari 1872 op Molendijk in Breklenkamp. Jenne overlijdt hier op 27 september 1971 oud 93 jaar.
4 Aleida geb. 18 april 1880 en ongehuwd overleden op 29 mei 1957 oud 77 jaar.
5 Janna geb. 29 augustus 1882, trouwt met Geerd Ascherman uit Hestrup bij Brandlecht. Zij overlijdt hier op 30 januari 1961 oud 78 jaar.

Jan Scholten x 1909 Geze Alert (IX)Jan Scholten 1874-1956 en Geze Alert

1 Jan Scholten wordt erfopvolger. Hij is geb. op 20 maart 1874 en trouwt op 16 juni 1909 met Geze Alert geb. 26 januari 1883 in Neustadt bij Lage. Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1 Lambert Scholten, zie hierna.
2 Berend Hendrik geb. 27 december 1911, verder onbekend.
3 Gerrit Hendrik geb. 15 maart 1914, ongehuwd overleden 30 mei 1933 oud 19 jaar.
4 Gerhard (Geert) geb. 21 januari 1916; hij trouwt op 24 mei 1951 met Johanna Hendrika (Anneke) Scholten geb. 13 maart 1921 op Groot Bonke in Lattrop. Geert overlijdt hier op 11 november 1986 oud 70 jaar.
5 Geziena geb. 9 augustus 1919 en overleden op 23 maart 1920 oud 7 maanden.
6 Jan Hendrik geb. 15 februari 1921 en overleden op 29 april 1929 oud 8 jaar.
Moeder Geze overlijdt op 21 maart 1945 oud 62 jaar en vader Jan op 29 mei 1956 oud 82.

                                                                                                                                                  Wordt vervolgd…


Herman Pikkemaat *Klein Agelo 1897-1994…Gradus Pikkemaat en Hendrika Maria Broekhuis op Broekhuis Klein Agelo

Herman Pikkemaat is geboren op 14-06-1897 in Klein Agelo (Broekhuis), zoon van Gradus Pikkemaat en Hendrika Maria Broekhuis. Herman is overleden op 09-07-1994 in Beek-Ubbergen (bij Nijmegen), 97 jaar oud.
Herman trouwde, 30 jaar oud, op 03-08-1927 in Enschede met Johanna Wilhelmina Aleida Pot, 33 jaar oud. Johanna is geboren op 26-02-1894 in Borculo.
Johanna is tijdens hun vakantie overleden op 21-07-1975 in Daun W-Duitsland), 81 jaar oud. Zij is begraven op 24-07-1975 in Beek bij Nijmegen.
Foto rechts: de ouders van Herman.
Herman schrijft de volgende boekwerken:
1977: ’Jeugdherinneringen’
1979: ’Herinneringen’
1982: ’Het erve Broekhuis en zijn bewoners’

Van het boekje ‘Herinneringen’ is een transcriptie gemaakt. Dit verhaal zal in de komende maanden worden gepubliceerd.

1912

STUDIETIJD OLDENZAALHerman Pikkemaat en zijn vrouw Johanna Wilhelmina Pot

In 1912 kwam er een eind aan mijn dagelijkse schoolgang naar Ootmarsum. Ik had het toelatingsexamen gedaan voor de avondnormaalschool te Oldenzaal. Deze school was een avondopleiding voor onderwijzer. Van half vijf tot half acht werd er door enkele hoofden van scholen uit Oldenzaal en omgeving les gegeven. De opleiding duurde 4 jaar en dan moest men staatsexamen doen. Dit examen was voor alle examinandi van Rijkskweekscholen, bijzondere kweekscholen en de normaalscholen gelijk en omvatte een schriftelijk en mondeling gedeelte.
Vanuit Ootmarsum fietsten we 4 jaar lang elke dag over Rossum naar Oldenzaal. Met die ‘we’ bedoel ik Jan Huls uit de Nieuwstad, Carel Luttikhuis van het café naast het stadhuis, Annie Staverman van de steenfabriek aan de weg naar Almelo en dan ik zelf. Op de heenweg waren we met zijn drieën, op de terugweg 's avonds moesten we op verzoek van haar vader Annie meenemen, daar we in het begin na de les snel onze fietsen pakten en in sneltreinvaart Oldenzaal uitrenden. Annie kan ons aardig bijhouden, maar bij harde tegenwind en regen bleef zij achter en moest ik de verbindingsschakel vormen, daar Jan en Carel probeerden voor te komen. Zomers was het ritje naar Oldenzaal een pleziertochtje. Met zijn drieën hadden we onderweg soms echt pret. Vaak zwaaiden de mensen, werkzaam op het land ons vrolijk toe. Ze kenden de bengels van Ootmarsum wel.                                                                                                                                                                                                                                                                     Wordt vervolgd…


Fotoarchief Pikkemaat (de Geurner) Breklenkamp…

Marie Niehof-Horsthuis met kinderen Annie (aan de hand) en Marietje  Dolf Breklenkamp 1941 (Foto Antoon Pikkemaat Breklenkamp)Zie oproep voorgaande nieuwsbrief.
De foto van mijn moeder, Marie Niehof-Horsthuis, is genomen bij onze boerderij. Hier ziet u mijn moeder met haar dochters Annie aan haar hand en Marietje op haar arm. De foto moet in 1941 zijn gemaakt, ik weet niet door wie; misschien wel door Antoon Pikkemaat.
Groetjes Johan Niehof Breklenkamp.
Red.:
Johan is een broer van Annie en Marietje en als oudste zoon erfopvolger op (Dan’n) Dolf in Breklenkamp. Annie *1939 trouwt met Jan Fox van De Hüüne of Veldkaptein in Lattrop en Marietje *1940 trouwt met Hendrik Hulsmeijers van de Koetscher in Breklenkamp.


Bewonersgeschiedenis Lubbertinc (Lubberman) Lattrop (3)...

Engelina Scholte Lubberink x 1755 Hermannes Notsel (VI)…

In 1755 heeft de oudste dochter Engelina uit het 1e huwelijk de huwbare leeftijd bereikt. Het merendeel van haar broers en zusters is dan al overleden of is nog jong. Walburga woont nog thuis. Haar jongere broers Antonie Joseph *1747 en Joannes *1752 zijn te jong om erfopvolger te worden. Derhalve wordt Engelina Scholte Lubberink erfopvolgster op Lubberman en trouwt op 13 april 1755 met Hermannes (Hermen) Notsel, geb. ca. 1725 in Enschede en hij noemt zich Scholte Lubberink. Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren:
Hermen Notsel en Engele Scholte Lubberink Lattrop otr 09-04-1755 tr 13-04-17551. Walburga Scholte Lubberink, erfopvolgster, zie hierna.
2. Joannes Hermanus (Hermen), ged. 15 januari 1759. Hij trouwt op 15 februari 1789 met Aleijda Kaptein geb. op Kaptein in Lattrop en ged. 11 october 1767. Hij noemt zich Kaptein en zo heten ook zijn nakomelingen.
3. Joannes Bernardus ged. 23 augustus 1761, ovl. voor 1767.
4. Joanna ged. 15 december 1764, ongehuwd ovl. na 1793.
5. Joannes Bernardus vernoemd naar zijn broer 1761-<1767, ged. 2 december 1767 en ongehuwd ovl. na 1791.
HOOFDGELD 1767 LATTROP:
Register van de Huijsgesinnen en Personen welke het Hoofdgeld kunnen en moeten betalen in Lattrup
Schult Lubbrink de man Hermen de vrouw Engel. Haar suster zijnde een kloppe te samen 3 Personen

De moeder Engelina overlijdt na 1767 en de vader Herman na 1779.

Walburga Scholte Lubberink x 1778 Hermannus Henricus Beernink (VII)…

Volgens eeuwenoud gebruik zal Joannes Hermanus Scholte Lubberink erfopvolger worden. Hij trouwt echter in 1789 naar het plaatsje Kaptein in Lattrop. De 2e zoon Joannes Bernardus overlijdt op jonge leeftijd. Waarom de 3e zoon, ook Joannes Bernardus, geen erfopvolger wordt is niet bekend.
De oudste dochter Walburga Scholte Lubberink, ged. 26 september 1756, wordt dan erfopvolgster.
Doopinschrijving RC in Grote Kerk Ootmarssum: 26 baptisata é Walburgis parenti Engelina et Gerrardy Scholtelubberink Suscepit (getuige) Helena Schultenlubberinck.
Zij trouwt op 22 februari 1778 met Hermanus Henricus (Hermen Hendrik) Beernink, van de gelijknamige boerenplaats aan de tegenwoordige Esweg. Hermen is ged. op 11 october 1740 en neemt bij zijn huwelijk de naam Scholte Lubberink aan. Uit dit huwelijk worden 10 kinderen geboren:Harmen hendrik Beernink en Walburg Schulte Lubberink 22-02-1778
1. Everardus ged. 1 januari 1779 en overleden voor 24 december 1779.
2. Everardus ged. 24 december 1779, vernoemd naar zijn overleden broer 1779-1779. Hij overlijdt ongehuwd voor 1806.
3. Hermannus Scholte Lubberink, erfopvolger, zie hierna.
4. Hermelinda Hermina Maria ged. 11 november 1785, overlijdt ongehuwd op 7 augustus 1819, oud 33 jaar.
5. Joanna ged. 29 augustus 1788 en ovl. voor 10 juli 1797.
6. Joanna ged. 10 juli 1791, vernoemd naar haar overleden zuster 1788-1791.
7. Hermanus Scholte Lubberink, ged. 25 december 1793, ovl. voor 1799.
8. Hermina Scholte Lubberink, ged. 19 februari 1796, trouwt op 12 mei 1815 met Johannes (Jannes) Roepe op het Roepenhuijs in Hesingen.
9. Hermanus Joannes (Herm Jan) Scholte Lubberink, ged. 6 november 1798. Hij trouwt op 15 september 1824 in Amsterdam met Hendrika Morshuis ged. 9 april in 1783. Een zoektocht naar nakomelingen heeft nog niets opgeleverd.
10. Joannes (Jannes) Scholte Lubberink, ged. 24 mei 1803, trouwt op 30 augustus 1832 met Joanna Maria (Anna) Nijhof, geb. op Nijhof in Breklenkamp en ged. op 15 augustus 1791. Zij komen te wonen op de boerenplaats Morsman nu Mössem in Lattrop.

Roosch Catholijck doopboek Ootmarsum 11 october 1740

Volkstelling 1795: Walburg Scholte Lubberink, 8 personen. Opvallend hier is dat Hermen Hendrik, als hoofd van de familie, niet wordt genoemd. Mogelijk is hij tijdelijk ergens anders woonachtig.
Rechterlijk archief Landgericht Ootmarsum:
Nr. 11, fol. 481, 16 jan. 1799: Harmen Hendk Beernink nu Scholte Lubberink en Walborg Scholte Lubberink kopen op 17 jun. 1798 de Scholte Lubberinkplaatse voor ƒ5000 van H.O. (Hendrik Otto) Bentink, Heer van Breklenkamp en zijn vrouw Sophia van Haxthausen.
Nr. 11, fol. 488, 16 jan. 1799: Harm Hendrik Beernink nu Scholte Lubberink en Walborga Scholte Lubberink lenen F1200 van Ad Teusse en vrouw.
Nr. 11, fol. 489, 16 jan. 1799: Harm Hendk Beernink nu Scholte Lubberink en Walborg Scholte Lubberink lenen ƒ1000, ƒ500 en ƒ500 van Geert Teijsink en vrouw, Berend Dierink en Teders Leunink te Aalde
Nr. 11, fol. 490, 17 jan. 1799: Harmen Hendk Beernink nu Scholte Lubberink en Walborg Scholte Lubberink lenen ƒ500, ƒ900, 300 en ƒ300 van J.H. Hupkes en vrouw, Wessel Immink en vrouw, Jan Rakels en vrouw en Willem Scholte en vrouw.
De koopsom bedraagt ƒ 5.000,= en hij leent in totaal een bedrag van ƒ 5.200,=. De ƒ 200,= heeft hij waarschijnlijk nodig gehad om de notariskosten te kunnen betalen.1812 Naamsaanneming Scholten Hermannus
Op 9 december 1810 overlijdt Walburga op de leeftijd van 54 jaar.
Register van naams-aanneming 1812: Hermannus Scholten met zussen en broers Maria, Hermina, Herm Jan en Jannes neemt de naam Scholten aan. Het is opmerkelijk dat de familie officieel de naam Scholten aan-neemt, terwijl hierna in de Burgelijke Stand de naam Scholte Stand gevoerd wordt.
Hermen Hendrik overlijdt op 18 januari 1825 oud 84 jaar.                                           Wordt vervolgd…


Uit de krant van toen…

1899-05-29 Pastoor Berbers ingehaald Prov Over en Zwolsche Courant1899-05-29 Pastoor Berbers ingehaald Provinciale

Overijsselsche en Zwolsche Courant


Bewoners Tijscholte (Nij-Scholte) Lattrop (3)...

3e generatie…

Bernardus (Berend) Morsink, erfopvolger op Tijscholte, is geboren in 1743 op het boerenplaatsje Morsman, nu Mössem in Lattrop. Hij is een zoon van Joannes Morsink en Maria Tijscholte. Bernardus is ged. op 15 februari 1778 en trouwt op 22 mei 1807 RC in Ootmarssum met Maria Voorpossel geboren in 1781 op het erf Posselman in Oud Ootmarsum.
Uit dit huwelijk worden 7 kinderen geboren:
1 Maria Tijscholte 1808-1856. Zij trouwt in 1828 met Joannes Ahuis 1803-1883 uit Noord Deurningen. Maria overlijdt te Lattrop nr. 5 (Gosink Bakhuis nu Fox) en Joannes in Lattrop nr. 47 op de Horst.
07-07-1808 Morsink op Teijschoelte Marija dv Bernardus Morsink op Teijschoelte en Marija Voorpossel
Uit dit huwelijk geen kinderen.1812 Naamsaanneming Berend Tijscholte Lattrop
2 Susanna Johanna 1810-1883. Zij trouwt in 1839 met Joannes Rikkink 1818-1875 van het Olde Morsink of Morsink Huusken en gaan wonen op het plaatsje Nij-Goossink in Lattrop.
19-02-1810 19 baptizata est Susanna Johanna Morsink op Tijschoelten, f.l. Bernardi Morsink op Tijschoelten et Marijae Possel, patr. Johannes Morsink.
Register van naamsaan-neming 1812: Berend Tijscholte met kinderen Maria 4 jaar en Johanna 2 jaar neemt de naam Tijscholte aan.

3 Johannes (Jan) geb 28-05-1812, landbouwer, ongehuwd overleden 15-06-1843.
4 Bernardus geb. 17-10-1814, verder nog onbekend.
5 Christina 1816-1894, spinster, trouwt in 1861 met Gerrit Schoenmaker 1814-1869 op Nije meijer.
6 Gezina geb. 11-05-1819, spinster, ongehuwd ovl 02-03-1851 oud 31 jaar.
7 Hendrikus Tijscholte, zie hierna.
Berend Morsink overlijdt hier op 27 october 1828 oud 50 jaar en Maria op 18 februari 1846 oud 64 jaar.

4e Generatie…

7 Hendrikus (Hendrik) Tijscholte wordt erfopvolger. Hij is geb.30-10-1821 en trouwt in 1862 met Johanna Nijhuis geb. in 1833 in Mander, dochter van Gerrit Jan Nijhuis en Maria Vrielink.
Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren:
1 Maria Tijscholte geb. 03-11-1862. Zij trouwt in 1886 met Johannes Hendrikus Groeneveld geb. 09-06-1859 op Lutke Veldman in Breklenkamp. Maria is erfopvolgster op Nij Meijer, zie nr. 1 hierboven.
2 Gezina Tijscholte geb. 28-12-1863. Zij trouwt in 1893 met Bernardus Fox geb. 1866 op het Goosinkbakhuis, nu Fox laantje in Lattrop.
3 Johanna Tijscholte geb. 16-12-1865. Zij trouwt in 1891 met Johann Bernard (ook Johan berend) Muntel, geb. 22-11-1846 in Lohne-Pruissen. Zij gaan wonen op de boerderij Leferink in Lattrop.
4 Bernardus Gerardus Tijscholte, zie hierna.
5 Geertruida Tijscholte geb. 03-01-1870. Zij trouwt in 1907 met Hermanus Johannes Hulsmeijers, geb. 27-11-1872 op het Koetschersplaatsje nabij de Koetschers-mös in Breklenkamp. Zij gaan wonen in Beuningen(O).
Het gaat voortvarend met de boerderij want onder hun bewind dienen achtereenvolgens, in de periode 1861-1880 de volgende knegten en meiden:
Koopman Geertrui 10-4-1840 Breklenkamp dienstmeid
Benerink Jannes 26-10-1841 Denekamp dienstknecht

Volgens de Kerkentelling 1881-1886:Vlnr Hendrik, Jan en San Kloeze in Berghum
Gerardus Damhuis Dienstknecht
Frans Koehorst Knecht
Hendrik Kloeze (Berghum)         *20-01-1883 Koejongen

Hendrik trouwt in 1916 in Losser met Willemina Bosch en verhuist naar Noord-Berghuizen.
Joannes Kloeze (Berghum) *18-08-1873 Knecht
Johannes (Jan) Kloeze trouwt in 1907 met Johanna Maria Nijhuis en vertrekt naar Groot Agelo (Meijer).
Susanna Kloeze (Berghum) *11-06-1878 Meid
Susanna (San) trouwt in 1905 met Bernard Veldhuis in Volthe en trekt bij hem in.
In de periode 1880-1900:
Rikkink Gradus 12-6-1880 Denekamp Knecht
Hendrik overlijdt hier op 18 april 1892 oud 70 jaar en Johanna op 7 maart 1899 oud 66 jaar.

Gezusters Tijscholte in Lattrop       5e Generatie…

4 Bernardus Gerardus Tijscholte is de erfopvolger. Hij is geb. op 06-01-1868 en trouwt in 1901 met Maria Gesina Reerink geb. 28-05-1877 op Koelhuis of Koelman in Lattrop.
Uit dit huwelijk worden 12 kinderen geboren:
1 Gerhardus Hendrikus (Hendrik) Tijscholte, zie hierna.
2 Gerard Lambertus (Gerard) *20-08-1904, trouwt Johanna Maria Scholte Lubberink *19-03-1903 op Lubberman. Gerard koopt het erf Reerman van de familie Huiskes. Uit dit huwelijk Trees, Corrie, Fien en Marietje. Trees trouwt met Hennie Groener. Johanna overlijdt hier op 25-08-1987 oud 84 jaar en Gerard op 13-02-1995 oud 90 jaar.
3 Bernardus Franciscus (Bernard) *24-05-1906, trouwt in 1940 Maria Christina (Marie) Lammerink *17-10-1916 op Lammerink-Vroonk in Reutum. Bernard koopt een stuk grond van Zwiep-Krake tegenover de kerk en bouwt hier een woonhuis met winkel, bakkerij en café.
Bernardus  Gerhardus Tijscholte  ev  Maria Gesina Reerink (Koelhuis) Lattrop 1868-1925Uit dit huwelijk Annie, Gerrit, Fien, Lucy, Jan en Marianne. Bernard overlijdt hier op 02-09-1979 oud 73 jaar en Marie op 26-06-1980 oud 63 jaar.
4 Levenloos geboren dochter op 06-04-1908.
5 Levenloos geboren dochter op 25-04-1909.
6 Levenloos geboren zoon op 22-04-1910.
7 Johanna Gesina (Hanna) *12-03-1911 ongehuwd overleden op 19-02-1999 oud 87 jaar. Hanna blijft op de ouderlijke boerderij aan de Frensdorferweg.
8 Levenloos geboren dochter op 08-03-1913.
9 Gesina Maria (Marie) *29-01-1914. Zij trouwt in 1942 met Gerardus Johannes Schepers *1904 in Fleringen.
10 Geertruida Aleida (Trui) *12-07-1916, trouwt in 1940 met Johannes Hermannus (Jan) Lammerink *23-09-1919 op Lammerink-Vroonk in Reutum. Jan overlijdt hier op 15-01-1999 oud 79 jaar en Trui op 28-12-2001 96 jaar.
11 Levenloos geboren dochter op 08-03-1913.
12 Aleida Euphemia (Leis) *01-09-1919, trouwt in 1949 met Gerardus Hendricus (Hendrik) Ruël *05-04-1909 op het Willems of Reulke in het Binnenbrook in Lattrop.Maria Gesina Tijscholte-Reerink  (geb Koelman) 1877-1963
Bernardus Gerardus Tijscholte overlijdt hier onverwacht op 21-01-1925 oud 57 jaar. Omdat geen foto van hem beschikbaar is wordt alsnog, door fotograaf GE Wigger van Wiggerskuper, een foto van hem gemaakt gelegen in de doodskist. Zijn vrouw Sina Reerink overlijdt hier op 16-11-1963 oud 86 jaar.
Knechten en meiden in de periode 1901-1923:
Schiphorst Gezina Maria 26-1-1885 Denekamp dienstbode. Herkomst nog onbekend.
Edelkamp Dina Maria *15-1-1888 op Schabos in Breklenkamp dienstbode. Meike trouwt in 1912 met Johannes (Hannes) Teders in Lattrop.
Fox Hendrikus Johannes *23-6-1894 op Goosinkbakhuis later Fox in Lattrop knecht. Hannes trouwt in 1930 met Marie Reerink van Bossem in Lattrop.

 

±1928 Familiefoto Tijscholte-Reerink.

Familie Tijscholte-Reerink Lattrop  en kinderen (Foto plm 1928)

1 Maria Gesina Rerink          * 28-05-1877, + 16-11-1963
2 Getruida        Tijscholte      *12-07-1916, 
3 Aleida            Tijscholte      * 01-09-1919, + 20-04-1982
4 Gerardus       Tijscholte      * 20-08-1904, + 13-01-1995
5 Bernardus     Tijscholte      * 24-05-1906, + 02-09-1979
6 Maria            Tijscholte      * 29-01-1914, + 21-08-1979
7 Hendrikus     Tijscholte      * 28-05-1902, + 12-06-1994
8 Johanna        Tijscholte      * 12-03-1911, + 19-02-1999

 Wordt vervolgd...                                                                                                                                                                                                                    


Volksfeest in Breklenkamp…

Volksfeest in Breklenkamp…

Bovenstaande foto is gemaakt tijdens een volksfeest in Breklenkamp. Op de achtergrond links de openbare school, rechts hiervan de meesterswoning. De foto is waarschijnlijk nog voor de oorlog gemaakt.
Op de 2e wagen zien we Geert Bergman en zijn vrouw Gesina Rengelink, maar zij is onherkenbaar.
De vraag is: welk echtpaar zit op de 1e wagen?


Ten Dam in Tilligte e.o.... (rectificatie en aanvulling)

Rectificatie:
Tekst 'Hoofdstuk 2c' bij ‘Jan ten Dam x ...’ verwijderen.
Aanvulling:
Na 2b nieuw Hoofdstuk 2c invoegen.

Hoofdstuk 2c Johan ten Dam x 1911 Suzanna Maria Arens…Trouwfoto Johan ten Dam en Suzanna Arens 1911

Johan ten Dam is geb. op 6 augustus 1885 op de boerderij aan de Heuvelweg in Oud Ootmarsum. Hij trouwt op 30 juni 1911 in Weerselo (wet) met Susanna Maria Arens geb.16 april 1889 op de Volther Smid in Volthe. Bij zijn huwelijk woont hij minder dan zes maanden in Volthe, waarschijnlijk als boerenknecht. Waar is niet bekend.
Zij gaan wonen op een boerderij in De Lutte. Volgens informatie van de familie ligt of lag dit boerderijtje bij houtzagerij Meuleman, aan het begin van het Omleidingskanaal. Zekerheid hieromtrent kan nog niet worden verkregen.
Hier worden hun eerste twee kinderen geboren:
1. Maria Johanna (Marie) ten Dam geb. 19 mei 1912. Zij trouwt op 18 october 1938 in Weerselo met Hendrik Bernhard (Hein) Steggink geb. 21 november 1907 op Steggink aan de Ootmarsumsestraat 24a in Volthe bij Rossum(O). Dit is het tegenwoordige adres.
Hein overlijdt hier op 6 september 1997 oud 89 jaar en Marie op 28 october 2007 oud 95 jaar.
2. Johanna Geziena (Annie) ten Dam geb. 10 november 1913. Zij trouwt in 1946 met Gerardus Antonius (Gerard) Leliefeld geb. 9 october 1914 in Borne. Zijn vader is Gerhardus Leliefeld geb. 1871 op het boerenplaatsje Hoamberg in Lattrop. Gerard overlijdt 14 december 1995 op het Borsthuis in Hengelo(O) oud 81 jaar en Annie op 8 october 2004 in Borne.
Voor het 3e kind wordt in 1916 wordt geboren vertrekt de familie naar een boerderij aan de Zoekerstraat 3 (huidig adres) in Volthe.
Bidprentje ten-Dam Hendrikus 1916 1919 en Johan Jozef 1918-1919 Volthe3. Hendrikus ten Dam, vernoemd naar zijn grootvader, geb. 24 september 1916, overleden aan de spaanse griep op 28 september 1919.
4. Johan Jozef ten Dam geb. 24 maart 1918 en overleden aan de spaanse griep op 5 october 1919.
5. Gerard ten Dam geb. ca. 1919 en overleden na 2000 op het ouderlijk huis in Volthe. Hij blijft ongehuwd vanwege zijn handicap en legt zich toe op het repareren van uurwerken, met name horloges.
6. Susanna Antonia (Santje) geb. 25 october 1919. Zij trouwt in 1940 met Gerardus Antonius (Gerard) Loos geb.in Losser en daar overleden op 19 mei 1983.
7. Truus ten Dam geb. 3 october 1921. Zij trouwt met Johan Sleiderink van de gelijknamige boerderij in Beuningen en trekt bij hem in. Truus overlijdt hier op 13 januari 1974 oud 52 jaar en Johan op 17 februari 2006 oud 83 jaar.
8. Hendrik Jozef (Hendrik) ten Dam geb. 4 maart 1923. Hij wordt erfopvolger op ten Dam, want zo wordt de boerenplaats inmiddels genoemd, en trouwt met Gesina Maria Engbers geb. 29 mei 1921 in Lonneker (niet zeker). Uit dit huwelijk wordt ca. 1960 een zoon Jan geboren. In 1963 helpt Hendrik zijn gehandicapte broer Gerard bij het oversteken bij café Ossenvoort in Rossum. Hierbij worden ze aangereden door een bromfietser waarbij Hendrik om het leven komt.Johan ten Dam 1885-1970 en Suzanna Maria Arens 1889-1969 Volthe De weduwe ten Dam-Engbers en haar zoon Jan oud 3 jaar verlaten de boerderij en vertrekken naar Lonneker.
De ouders ten Dam-Arens wonen nog op de boerderij maar zijn oud. De jongste dochter Sientje, die naar Oldenzaal is getrouwd komt dan met haar man en kinderen van de Glindestraat naar de ouderlijke boerderij. Zie 12 hierna.
9. Geziena Hendrika ten Dam geb. augustus 1924 en 2 maanden later overleden op 11 october 1924.
10. Nn ten Dam levenloos geboren dochter op 19 september 1925.
11. Johan ten Dam, vernoemd naar zijn vader, geb. ca. 1927 en overleden op 12 januari 1928.

                                                                                                                        Wordt vervolgd…