Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 5 nr 1 januari 2018


Website: www.Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.nl
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website………………………….
Op deze site vindt u o.a. de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt u geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl


Nieuws/mededelingen:
Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief 2017-12.
# In de rubriek Genealogie is toegevoegd: Meijer op Arendsboer in Lattrop.
# en Pickemaet Backhuijs (Baksboer) in Lattrop


Foto Geertruida Maria Harperink-Koehorst op Getskaamp in Tilligte…
Oproep Nieuwsbrief 2016-6:Geertruida Maria Harperink-Koehorst op Getskaamp in Tilligte
4 Geertruida Maria Koehorst, geb. Tilligte 30 (Getskaamp) 24 febr. 1856, † Ootmarsum 11 jan. 1947, begr. Ootmarsum (RK Kerkhof) 15 jan. 1947, dr. van Gerardus Johannes en Maria Johanna Kuiper, tr. Ootmarsum 31 jan. 1889 Antonius Franciscus Harperink, geb. Ootmarsum 5 juni 1852, Koopman, winkelier en arbeider, † Ootmarsum (Wijk BK nr. 297) 22 okt. 1912, begr. Ootmarsum (RK Kerkhof) 26 okt. 1912. Gevraagd: foto van Geertruida Maria Koehorst.

Van Henk ten Dam in Tilligte ontving de redactie bijgaande foto. Haar man overleed in 1912; van hem is geen foto bekend. Haar zoon Gerhardus Bernardus trouwt in 1921 met Maria Hendrika Droste en dochter Johanna Cornelia trouwt in 1923 met Hendrikus Johannes ter Beek uit Hengelo(O). Zij heeft nog 2 kinderen, Johannes Antonius 1890-1896 en Bartha Geertruida 1898-1899.


Transcriptie van het testament uit 1817 van Hendrik Agterpostel…
Notariële akte nr. 330
Op heden den vierentwintigsten Maart achttien honderd en zeventien (24-03-1817) hebben wij Mr. George Bernard ten Pol openbaar notaris in de residentie en Canton van Ootmarsum Arrondissement Almelo Provincie Overijssel deze hebbende getekend op verzoek van Hendrik Agterpostel landbouwer wonende in de buurtschap ouden Ootmarsum Gemeente en Canton Ootmarsum ons begeven ten huize van genoemden Hendrik Agterpostel op het erve Agterpostel gelegen in de wijk Ouden Ootmarsum onder nr 4 gelegen alwaar des namiddags ten vier uren voor ons en de vier hierna genoemde medeondergetekende getuigen gecompareerd is de reeds genoemde Hendrik Agterpostel bij ons notaris genoegzaam bekend zijnde, ongehuwd en wel enigzinds zwakkelijk van lighaam dog zijn geheugen en oordeel en uitspraak zeer goed hebbende.
Zoals ons notaris voormeld en ook de vier getuigen uit zijne redeneringen genoegzaam is gebleken Welke Comparant in aanmerking nemende de zekerheid des doods en de onzekerheid van diens ure, na vooraf zijne ziel in de handen van Zijnen Almachtigen God en Heiland te hebben aanbevolen, aan ons notaris voornoemd in tegenwoordigheid des nagenoemde vier getuigen heeft opgegeven en gedicteerd en voorgezegd zijn testament of bevel van uiterste wille luidende als hierna volgt.Familieteken (possel of gagel) op sluitsteen Scholten-Aaldert op Achterpostel Oud Ootmarsum
Ik geef en legateer aan de vijf kinderen van mijne wijlen zuster Euphemia (Fenne) Agterpostel gehuwd geweest met Gerrit oude Deperink te Reutum, met name Janna, Hendrika, Maria, Jan en Jannes oude Deperink wonende alle te Reutum, ieder eene som van honderd gulden of vijfhonderd gulden zamen eenmaal te betalen.
Ik legateer aan mijne nigten Euphemia Agterpostel egtgenote van Gerrit Hendrik Steggink en Aleida Agterpostel zonder beroep wonende thans ook bij Steggink te Tilligte ieder eene som van Honderd gulden en dus aan deze beide kinderen van mijne wijlen zuster en zwager Maria en Berend Agterpostel te zamen eene som van tweehonderd guldens eens.
Ik legateer aan mijnen neef Berend Jan Agterpostel thans gehuwd en wonende bij of in het dorp Denekamp eene som van een honderd guldens eens.
Ik geef en legateer aan mijne nigte Janna Agterpostel echtgenote van Jannes Keppel te Lemselo eene som van honderd gulden eens.
Ik legateer aan mijne nigte Helena Agterpostel echtgenote van Jan Veelers te Ouden Ootmarsum eene som van honderd gulden eenmaal te betalen.
Ik legateer aan mijne nigte Helena Agterpostel zijnde ongehuwd en zonder beroep wonende met mij ten huize van Jan Hendrik Agterpostel in de wijk ouden Ootmarsum onder nr 4 eene som van eenhonderd gulden eens.
Ik geef en legateer aan mijnen neef Jan Agterpostel dienstknegt bij Jannes Voorpostel in Ouden Ootmarsum eene som van een honderd gulden eenmaal te betalen.

Wat het overschot betreft van mijne verdere goederen zo roerende als onroerende inschulden regten actiën en crediten en in t algemeen verder of andershoegenaamd mijne nalatenschap zal uitmaken niets daarvan uitgezonderd, zelfs ook mijn lijfstoebehoor, na mijne schulden en bovenstaande legaten voldaan zullen zijn, het zelve geef en legateer aan mijnen neef en nigte Jan Hendrik Agterpostel en vrouw Janna Kolthof egtelieden en landbauwers wonende met mij in nr 4 in de wijk Ouden Ootmarsum voornoemd, dewelken ik bijdezen stelle tot mijne univerzeelen erfgenamen.

Ik herroep alle testamenten of makingen ter zake des doods die ik zoude mogelijk gemaakt hebben voor het tegenwoordige waarbij ik mij alleen bepale als mijne wil bevattend. Het vorenstaande testament door de testateur Hendrik Agterpostel voormeld aan ons notaris waarnemend in bijwezen der vier getuigen voorgezegd en gedicteerd door ons notaris hier overeenkomstig in prezentie der vier getuigen staande de gemelde opgave geschreven en voorgelezen door ons notaris aan hem testateur in bijzijn en ten aanhoren der nagenoemden getuigen voorgelezen zijnde, heeft de testateur in prezentie der vier getuigen verklaard het zelve zeer wel te verstaan en daarbij te volharden met begeerte dat dit zijn testament na overlijden zal worden nagevolgd en in allen opzigte nagekomen.

Aldus gedaan en gepasseerd ter gemelde woonplaatze van den testateur namenlijk op het erve Agterpostel in Ouden Ootmarsum in tegenwoordigheid van Berend Berends tapper en Gerrit Heespelink zonder beroep wonende beide te Ootmarsum en van Berend Schutte en Jannes Droste landbouwers te Ouden Ootmarsum. alle vier getuigen hiertoe expres verzogt waarvan de twee eersten benevens ons notaris dit testament na duidelijke voorlezing van hetzelve ten hunnen aanhoren en aan ons ter hand gesteld ondertekend hebben, hebbende de twee laatstgenoemde getuigenen en de textateur niet getekend als verklarende niet te kunnen schrijven noch hunne namen tekenen. Zijnde dit testament ten platten lande gemaakt, en geen vier getuigen die alle hunne namen schrijven konden te vinden geweest.

Ondertekend door B. Berends en G. Heespelink

Redactie: Hendrik Agterpossel, doopnaam Henricus, is een zoon van Johannes (Jan) Kucks of Coks geboren ca. 1713 in Nutter. Hij trouwt op 16 april 1741 met Euphemia (Fenne) Voorpossel van het gelijknamige erf in Oud Ootmarsum en ze vestigen zich op het erf Agterpossel. Hendrik heeft nog oudere zusters Euphemia, Maria en Johanna, een jongere zuster Aleida en een broer Jan Hendrik.
Hendrik helpt zijn zuster Maria en zwager Bernardus (Berend) Bodde (noemt zich Agterpossel) met het boerenwerk. Hij blijft ongehuwd en als hij zijn einde voelt naderen laat hij een testament opmaken. Als hij zijn testament door Mr. George Bernard ten Pol, notaris in Ootmarsum, ten huize van Agterpossel laat opmaken, zijn de 5 broers en zusters van hem al overleden. Hij vermaakt dan ook zijn bezittingen aan de kinderen van zijn overleden zuster Euphemia en Maria.
Euphemia is in 1784 getrouwd met Gerardus (Gerrit) oude Deperink in Reutum en trekt bij hem in op het gelijknamige erf. Maria wordt erfopvolgster op het Agterpossel en trouwt in 1763 met Bernardus (Berend) Bodde (noemt zich Agterpossel) uit Oud Ootmarsum. Hun kinderen, voor zover nog in leven, erven van Hendrik. Een omschrijving van zijn ‘verdere goederen’ is niet bekend.
Samenvatting schenkingen:
1. Vijf kinderen oude Deperink in Reutum, van mijne wijlen zuster Euphemia
(Fenne) Agterpostel, f 500,-
De volgende schenkingen zijn aan de kinderen van zijn zuster Maria op Agterpossel.
2. Aan mijne nigten Euphemia Agterpostel egtgenote van Gerrit Hendrik
Steggink en Aleida Agterpostel zonder beroep wonende thans ook bij Steggink te Tilligte f 200,-
3. Aan mijnen neef Berend Jan Agterpostel thans gehuwd en wonende bij
of in het dorp Denekamp f 100,-
4. Aan mijne nigte Janna Agterpostel echtgenote van Jannes Keppel te Lemselo f 100,-
5. Aan mijne nigte Helena Agterpostel echtgenote van Jan Veelers te Ouden Ootmarsum f 100,-
6. Aan mijne nigte Helena Agterpostel zijnde ongehuwd     en zonder beroep wonende met mij ten huize van Jan Hendrik Agterpostel in de wijk ouden Ootmarsum onder nr 4 f 100,-
7. Aan mijnen neef Jan Agterpostel dienstknegt bij Jannes Voorpostel f 100,-
In totaal schenkt hij    f 1.200,-
Een jaar en 2 maanden later overlijdt Hendrik op zijn geboorte erf op de leeftijd van 70 jaar.


G.J. Voorhuis Hengelo(O) (4)…

Hoofdstuk 5
Geschreven 28 april 1985.

Familie Gerard Voorhuis-Anna Pries in HasseloIk heb nog enige herinneringen aan de eerste meidagen van de oorlog. We wisten in ieder geval dat de inval spoedig zou komen. Op een nacht werden we wakker door gezang en muziek en wij snel uit bed. En jawel… daar had je de eerste Duitse soldaten, gewoon op platte wagens met paarden er voor. De wagens versierd met groen en bloemen. De soldaten vol enthousiasme, harmonica spelend en maar zingen: “Und wir fahren gegen England”. Ze gingen niet zo snel en op een gegeven moment stopten ze bij ons voor het huis. We hadden toen nog een lindeboom voor het huis staan, daar stonden de paarden bij om de bladeren ervan op te eten. Wij stonden buiten toe te kijken toen er een soldaat op ons toekwam en ons naar ‘der beste Kammer’ vroeg. Waar hij natuurlijk de wc mee bedoelde. Hij woonde waarschijnlijk dicht bij de grens omdat hij ‘beste kamer’ zei.
Intussen zette de groep zich weer in beweging en die man snel van de wc. Met de broek nog om de benen rende hij, zover je kunt rennen met een broek om je benen, achter de wagens aan. Dat ging zo vele dagen; steeds kwamen er nieuwe Duitse troepen voorbij. Tussen haakjes, voor dat de eerste Duitsers eraan kwamen, heb ik nog de laatsteDika Borggreve-Hassink Breklenkamp-Weerselo Hollandse soldaten gezien. Ze stonden op een grote vrachtwagen van Gelderman. Ik ging natuurlijk niet naar de fabriek maar na tweede of de derde dag moesten we er wel heen. Daar werd eerst nog niet gewerkt. We moesten eerst nog een aantal sprekers aanhoren. Daarna kregen we allemaal een Stork's Ausweis. Toen werd de werkplaats geheel ontruimd. In de ketelmakerij werden grote kasten in elkaar gelast en op het fabrieksterrein werden in de grond lange gangen gegraven voor schuilkelders. Toen kwamen de eerste bommen; er was helemaal geen luchtalarm gegeven.
Ik werkte ‘op de plas’ toen we de vliegtuigen zagen. Ze vlogen om de fabriek heen en ja daar vielen de eerste bommen al, nog geen dertig meter achter mij. Wij plat op de grond, van alles viel ons op de rug; steeds denkend dat een stuk balk gemakkelijk op ons kon vallen. Ja hoor twee doden aan de fabrieksstraat. Wij naar huis, vol schrik, de eerste belevenis van een bombardement. Stork is de verdere jaren meermaals gebombardeerd, maar nooit zonder het vooraf gegeven luchtalarm. Als de bommenwerpers over de kust binnen kwamen vliegen, was er bij ons luchtalarm.
We hadden ook een aantal verplichtingen jegens de bezetter. Er werd zo langzaamaan sabotage gepleegd door treinen te laten ontsporen, electrische leidingen te vernielen enz.. Tegen het vernielen van kabels, hadden ze de burgers een verplichte kabelwacht opgedragen. Ook op Weerselo's  grondgebied lag een lang eind kabel. Vanaf de grens met Berghuizen, de Oldenzaalse straat tot Bartelinkslaantje en de Torenlaan.
Alle Weerselose mannen moesten kabelwacht lopen, vijf uur aaneen. Iedereen een stuk van ongeveer twee à drie kilometer, dag en nacht. Veel jonge mannen werden opgepakt door de Duitsers om in Duitsland in de fabrieken te werken. Daarom was het erg gevaarlijk voor deze jongens om opgeroepen te worden voor kabelwacht. Om die reden hadden ze het in Weerselo voor elkaar gekregen vaste kabelwachten aan te stellen. Deze kregen een band om de arm van kabelwacht en de benodigde papieren. Zo kwam Meester Aarninkhof ook aan mij vragen om op kabelwacht te staan. Ik was toen al bij huis omdat mensen die verder dan 5 kilometer van de fabriek woonden thuis mochten blijven. Ik heb kabelwacht gestaan met Hendrik Altena, Jan Scheffer en Herman Bijen. En Herman Meenderink uit Weerselo. De mannen uit Weerselo overdag twaalf uur. Scheffer en ik  's nachts. Maar meestal zaten we bij ons thuis koffie te drinken en te kaarten. Het waren lange afstanden die we moesten lopen en we kwamen lang overal niet. Het werd trouwens nog goed betaald ook. 's Avonds na ondergang mocht niemand meer op straat komen. We troffen dan ook niets anders dan Duitsers aan. De cafés Lotgerink en Frans op de Bult waren bezet en zaten vol Duitse soldaten. Daar stond natuurlijk een soldaat op wacht. Hij riep ons een halt toe maar we lieten hem de papieren zien. Alles was oké. We knoopten een praatje met hem aan en hij vroeg hoe lang we moesten lopen. Dat was volgens hem ‘viel zu lang’. We waren erachter gekomen dat hij altijd om acht uur vrij was en dat er dan een nieuwe soldaat op wacht kwam te staan. Daar hebben we handig gebruik van gemaakt door om vijf voor acht langs hem gaan en vijf minuten over acht weer terug langs de andere soldaat.Familie Voorhuis-Borggreve (Timmersboer) Volthe ca. 1921

Enige herinneringen over de bevrijding van de tweede wereldoorlog 1940-1945.
Pasen 1945…

Het zal wel enigszins door elkander staan maar dit is nu ook al weer veertig jaar geleden. Het is zaterdag voor Pasen, mooi weer. De berichten dat de invasietroepen van de Geallieerden de Duitsers steeds verder terug dreven was overal merkbaar. Men zag steeds meer Duitse soldaten terugtrekken. Overal zijn wagens, paarden, fietsen en alles wat hun te pas kwam, meegenomen om maar zo gauw mogelijk terug te kunnen trekken.
Zo kwam er ook zo'n groepje van die jonge soldaten bij ons. Ze hadden een kapotte fiets bij zich en wilden die bij ons repareren. Daar moest allerlei gereedschap aan te pas komen, zo ook ijzerdraad.                                                                                                                                                                                    Wordt vervolgd…


Klassenfoto Lattrop schooljaar 1992-1993…

Van deze foto is geen namenlijst.

Lagere school Lattrop 1992-1993Nr 1 is Jan Steinmeijer en nr 11 is Agnes ten Dam-Koopman.


Bewonersgeschiedenis Boershuijs in Breklenkamp (1)…
Hottingerkaart 1773-1794Op het erf Maatman in Duits Breklenkamp, net over de grens, wordt in ca. 1691 Gerrit Maatman en zijn broer Henric geboren. Beiden zijn zonen van Derk Maatman en Harmken Nn. Dit tegenwoordige Twickelerf wordt nu bewoond door de familie Lohuis en wordt ook wel ’t Zwart genoemd.
Gerrit trouwt op 27 april 1721 met Harmken Molendijk van het gelijknamige erf in (Hollands) Breklenkamp. Zij erven/kopen een stuk grond van zijn of haar ouders of van de marke Breklenkamp. Hiervan zijn geen documenten bekend. Gerrit bouwt hier, tegenover het plaatsje Coopman en de Wever en niet ver van het Huis Breklenkamp, zijn eerste boerderijtje.
Volgens de Volkstelling van 1748 komt zijn moeder Harmken, na het overlijden van vader Harm, bij hun wonen, evenals zijn broer Henric. Gerrit en Henric noemen zich Boers.

Gerrit Boers (geb Maatman) en Harmken Molendijk…

Uit het huwelijk van Gerrit Boers en Harmken Molendijk worden 7 kinderen geboren:
1. Jan Boers, gedoopt 28 maart 1722 in Lage (Nederduits Gereformeerd), overlijdt ongehuwd na 1748.
2. Derck Boers, gedoopt 4 februari 1725 in Ootmarssum (NG), verder onbekend.
3. Gerrit Boers, gedoopt 19 december 1728 in Ootmarssum (NG), vernoemd naar zijn vader. Hij overlijdt ongehuwd na 1767.
4. Geesken Boers, gedoopt 4 juli 1734 in Ootmarssum (NG). Zij trouwt op 29 mei 1763 in Uelsen(D) met Harmen Mons, geboren 18 juli 1734 in De Borg bij Uelsen.
5. Harmen Boers gedoopt 17 augustus 1738, in het NG doopboek van Ootmarssum Maathuis genaamd. Hij overlijdt ongehuwd voor 1748.
6. Hermken Boers, gedoopt ca. 1740 in Lage (NG); de doopinschrijving is niet gevonden.
7. Janna Boers, gedoopt 8 september 1743 in Ootmarssum (NG).

VOLKSTELLING 1748:Doopboek Ootmarsum Janna Boers 08-09-1743
Gerrit Boers, vrouw Hermken, kinders over de 10 jaar oud Gerrit en Geesken,
Kinders onder de 10 jaar oud: Hermken en Janna.
Kostgangers en inwooners: Sijn broeder Henric Boers.
RECHTERLIJK ARCHIEF Landgericht Ootmarsum, nr. 7, fol. 289, 28 mei 1763:
Gerrit en Harmken in Boershuijs kopen ¾ dagwerk hooiland van Antoni Gooszen en Geertruid Groll.
HOOFDGELD BREKLENKAMP 1767:
1. Register van degenen die het hoofdgeld kunnen en moeten betalen
De Buirs, oude vrouw Harmken, zoon Gerrit, dochter Janna

De moeder van Gerrit, Harmken overlijdt voor 1763, Gerrit tussen 1763 en 1767 en Harmken Molendijk na 1767.

Janna Boers en Gerrit Weberink…

Janna Boers wordt erfopvolgster en trouwt op 9 mei 1773 met Geert of Gerrit Weebrink, gedoopt ca. 1743 in Bakelt bij Nordhoorn. Hij wordt ook wel Weberink of Brink genoemd, maar vanaf zijn huwelijk noemt hij zich Boers.
Uit dit huwelijk worden 8 kinderen geboren:
1. Gerrit Boers, zie hierna.De Boers hoofdgeldregister 1723
2. Hendriken Boers, gedoopt 1 november 1775 in Lage (NG). Zij overlijdt hier ongehuwd op 18 october 1818.
3. Harmpjen Boers, gedoopt 2 november 1777 in Ootmarssum (NG). Zij overlijdt ongehuwd voor 1795.
4. Jan Boers, gedoopt 22 augustus 1779 in Ootmarssum (NG). Jan trouwt op 20 juli 1820 in Uelsen (D) met de twee keer weduwe Geerdjen Klifman geboren 12 december 1779 in Halle(D). Geerdjen was eerder getrouwd, in 1798 met Harmen Hölling uit Halle en Berend Lucassen, eveneens uit Halle. Jan Boers overlijdt in Halle in 1850 en Geerdjen in 1859.
5. Geerd Boers, gedoopt op 6 januari 1782 in Lage (NG). Hij trouwt op 5 november 1837 met de weduwe Jenne Wegbönder, geboren 20 februari 1794 in Frensdorf bij Nordhorn, dochter van Geert Wegbönder en Telle Scholte Rigtering. Zij trouwde eerder, in 1818, met Geerd Ennen (1798-1837) uit Frensdorf.
Trouwboek Ootmarsum Geert Weberink en Janna Boers 09-05-1773 6. Harm Boers, tweelingbroer van Geerd, gedoopt 6 januari 1782 in Lage (NG). Harm trouwt op 8 februari 1818 in Nordhorn met de weduwe Gese Gülink, gedoopt op 13 november 1785 in Brandlecht. Gese was eerder, in ca. 1814, getrouwd met Gert Hendrik Koelmann (1785-1817), eveneens uit Brandlecht.
7. Lambert Boers gedoopt op 12 april 1784. Hij overlijdt voor 1795.
8. Hendrik Boers, gedoopt op 13 juli 1788. Hij overlijdt ongehuwd in Breklenkamp op 8 augustus 1851, oud 63 jaar.

Volkstelling 1795: Johanna Boershuis, 8 personen.
Deze telling suggereert dat Geert Boers niet aanwezig is.
Het is niet duidelijk waarom zijn naam niet vermeld wordt.
6 Kinderen worden vermeld, Harmpjen en Lambert zijn dan al overleden.

Gerrit Boers en Christina Kotkamp…

De oudste zoon Gerrit Boers wordt erfopvolger op het Boershuijs en is er landbouwer van 1809 tot 1818. Hij is gedoopt op 17 april 1774 in Lage (NG). Hij trouwt op 27 april 1809 in Ootmarssum (NG) met Christiena Kotkamp, roepnaam Stiene, geboren op 30 januari 1779 in Hestrup bij Nordhorn. Zij is een dochter van Frederik (Evert) Kotkamp en Zwenne Vos.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                     Wordt vervolgd…


Oproep…

Vanaf 2012 heeft de redactie regelmatig filmopnamen gemaakt van diverse activiteiten in Lattrop en Breklenkamp. O.a. van bijeenkomsten van de Bejaardensoos, dodenherdenking bij de kerk, van de bouw en opening van het Jongkindmonument, karborit, Lattrop pakt oet, opening van de Oale School, carnavalsoptocht etc… Enkele ouderen zijn geïnterviewd en hun verhalen zijn vastgelegd. De redactie wil meer historische activiteiten op film en foto vastleggen maar hiervoor ontbreekt de tijd. Voelt u zich geroepen ons hierbij te helpen, dan kunt u zich melden bij de redactie.


Oorlogskinderen bij Groeneveld (Bennaads-zien-Hannes) in Lattrop…

Oorlogskinderen bij Groeneveld (Bennaads-zien-Hannes) in Lattrop…In de 2e wereldoorlog, en ook daarna, zijn veel kinderen, hoofdzakelijk uit het westen van het land, in deze regio ondergebracht bij boerenfamilies. Zo ook twee jongens bij Hannes en Trui Groeneveld in Lattrop. Hun namen zijn niet bekend. Wie heeft informatie hierover?


Over de schoolkwestie te Lattrop (7)…

11. Was dezen kachgel niet voor eenige jaaren door de boerman­nen van Latterup in de schoole te gebruike van hunne kinderen   geplaatst geworden?
Eerste getuige (Herm Hindrik Damhuis) verklaard, dat dezen kachgel voor eenige jaaren door de gezamelijke boermannen van Latterup betaald en in die schoole ten gebruike van hunne kinderen is geplaatst geworden.
Tweede getuige (Hendrik Kokkert) verklaard, hetzelfde als de eerste getuige.
Derde getuige (Hermen Kuijlen) verklaard, hetzelfde als de eerste getuige.
Vierde getuige (Jannes Rothuis) verklaard, hetzelfde als de eerste getuige.
12. Is niet kort daarna ook deeze school werkelijk geruineert en uit elkanderen getrokken, zoo dat daarin zedert geen school heeft kunnen gehouden worden?
Eerste getuige (Herm Hindrik Damhuis) verklaard, dat deze school kort daarna ook werkelijk geruineert en uit elkanderen getrokken is, zoo dat daarin zeedert geen school heeft kunnen gehouden worden.
Tweede getuige (Hendrik Kokkert) verklaard, hetzelfde als de eerste getuige.
Derde getuige (Hermen Kuijlen) verklaard, hetzelfde als de eerste getuige.
Vierde getuige (Jannes Rothuis) ?
13. Hebben getuigen ook niet welgehoord, dat vervolgens tus­schen den heer Bentinck van Brekkelenkamp en den schoolmeester Jurrien Bonke, over het wegmaaken van die school of den eigen­dom van den grond waarop die staat, proces is onstaan?
Eerste getuige (Herm Hindrik Damhuis) verklaard, wel gehoord te hebben dat er vervolgens tusschen den heer Bentinck van Brekkelenkamp en den school­meester Jurrien Bonke, over het wegmaaken van die school, of den eigendom van dien grond waarop die staat, proces is onstaan.
Tweede getuige (Hendrik Kokkert) verklaard, hetzelfde als de eerste getuige.
Derde getuige (Hermen Kuijlen) verklaard, hetzelfde als de eerste getuige.
Vierde getuige (Jannes Rothuis) verklaard, hiervan niets gehoord te hebben.
14. Staat die school voor en zeer nabij het huis van den boer Tijscholte?
Eerste getuige (Herm Hindrik Damhuis) verklaard, dat die school aan de kante van den mistvaalt van het huis van den boer Tijscholte staat.
Tweede getuige (Hendrik Kokkert) verklaard, dat die school nabij het huis van den boer Tijscholte staat.
Derde getuige (Hermen Kuijlen) verklaard, dat die voor en zeer nabij het huis van den boer Tijscholte staat.
Vierde getuige (Jannes Rothuis) verklaard, dat die school voor en stijff aan den mistvaalt van het huis van den boer Tij­scholte staaat.
15. Is den heer Bentinck van Brekkelenkamp niet eigenaar van het erve Tijscholte voormeld?
Eerste getuige (Herm Hindrik Damhuis) verklaard, dat den heer Bentinck van Brekkelenkamp eigenaar is van het erve Tijscholte voornoemd.
Tweede getuige (Hendrik Kokkert) verklaard, hetzelfde als de eerste getuige.
Derde getuige (Hermen Kuijlen) verklaard, niet anders te weeten dan dat de heer Bentinck van Breklenkamp eigenaar is van het erve Tijscholte voor­noemd.
Vierde getuige (Jannes Rothuis) verklaard, hetzelfde als de eerste getuige.
Ik, F.van Raet, richter des landsgerichtes Ootmarsum, certificeere bij dezen, dat voor mij en assessooren, G. Ooster­wijk en G. van Assen, na voorgegaane wettige citatien ter instantie van Evert Hofste, Jan Wigger, Jan Leferink en Egbert in Olde Leferink alhier in den gerichte perzoonlijk gecompa­reert zijn, de voorenstaande vier getuigen Hermen Hendrik Damhuis, Hendrik Kokkert, Hermen Kuijlen en Jannes Rothuis.
En hebben na voorhouden en erinnering van de zwaare straffe des meineeds en daarop informa gedaanen en geponeerden eede op ieder der voorenstaande vraagarticulen gedeponeerd, zoo en als onder desselve in het breede staat geregistreerd.
Des ten oirconde hebbe ik richter voorzeid, dezen eiegenhandig getekend en gezeegeld.

            Actum Ootmarsum den 11 februarij 1797.
            /get/ F. van Raet, richter.

            Proverz. copie A. Gooszen verw. richter.
            *********************

            RECHTELIJK ARCHIEF
            LANDGERICHT OOTMARSUM
            INVENTARIS NR.53
            RIJKSARCHIEF OVERIJSSEL ZWOLLE.

1796 DEN 28 OCTOBER.

Compareert in dit gericht J.H.Hofstede de rato caveerende voor desselfs schoonvader Evert Hofstede, Jan Wigger, G.J.Lee­ferink, de rato caveerende voor desselfs vader Jan Leferink en Egbert in Olde Leeferink, geadsisteert met pr.G.Aeijelts, die zij te zamen en ijder in het bijzonder, met en neffens den advocaat dr. Ant.Berends tot hunne bedienden in deezen en gevolge van dien naar landrecht qualificeeren, zeggende dat gemelde zijne principalen met die van hunnen rade bij examina­tie van den eisch en aanspraak van den advocaat fiscaal van Twente, tegens hun gadaan en genomen, wegens pratente spolie en eigenrichting, daardoor zullende zijn begaan dat zij uit hunne school te Latteruppe, bij verre de meerderheid van stemmen en van erschijnlijk meer als tien tegen een tegens protest van den schoolmeester zouden hebben helpen wegnemen een kagchel, door de gezamelijk boermannen van hunne marke voor enige jaaren in die school doen plaatsen, ten einde hunne kinderen daar van het genot zouden kunnen hebben.                                                                                                                                                                                       Wordt vervolgd…


Huwelijksfoto Herman Budde en Marie Beijerink Tilligte 1917…
(Oproep nieuwsbrief november 2017)

Huwelijksfoto Herman Budde en Marie Beijerink Tilligte 1917

Uitsnede huwelijksfoto Herman Budde en Marie Beijerink Tilligte 1917

Bruidspaar: Hermannus Jacobus (Herman) Budde * Ootmarsum 1886 en Johanna Maria (Marie) Beijerink * Baijerman Tilligte 1884.
Echtpaar links van de bruidegom, de ouders van de bruid: Bernardus Beijerink *1853 en Gezina Borggreve *Möschoes 1857. Vrouw rechts van de bruid: onbekend.
De ouders van Herman Budde zijn Gerhard Hermann Budde (1848-1916) uhrmacher, geboren in Nordhorn en Johanna Hermanna Warnink (1847-1908) geboren in Ootmarsum.
Foto inzet: 25-jarig huwelijk in 1908 van Bernardus Beijerink (oud 64 jaar) en Gezina Borggreve (oud 60 jaar). Volgens gebruik in die tijd zit de bruid/bruidegom naast de schoonouders.


Archief…
Van ’t Onderschoer, uitgegeven door de Heemkunde Denekamp, mist de redactie de volgende exemplaren: alle jaargangen t/m 1979 en 2002 t/m 2004.
Er zijn ook dubbele exemplaren: 1991: 1 t/m 4, 1992: 3+4, 1994: 1 t/m 4, 1995: 2 t/m4, 1996: 1 en 2, 1997: 1, 1998: 1, 2 en 4, 1999: 1 t/m 4 en 2001: 1 t/m 4.
Deze zijn gratis af te halen.


Verkoop erve en goed Wigger Lattrop 1827 (4)…

Achtste perceel.
aan ’t volgende perceel, noord aan den weg naar Nordhoorn gelegen. Dadelijk
te aanvaarden Dit perceel ingezet zijnde door Hendrik Stokke Hermen Leferink,
Evert Rerink en Derk Wolkotte landlieden te Lattrup en Noorddeuringen op
driehonderd en tien gulden Zegge f 310.=
Is daarvan na eene hoging koper geworden Hendrik Stokke voormeld voor
Driehonderd  vijfentwintig gulden Zegge                                                                        f 325.=
En heeft deze koper met zijne bij ’t zesde perceel vermelde borgen ten principalen
Alhier na voorlezing getekend.
               H Stokke     J Bonke      J. Vreehuis

Negende perceel.
Een stuk zaailand op den Esch groot zesendertig roeden eenendertig ellen, west
aan ’t vorige oost aan ’t volgende perceel, en noord aan den weg naar Nordhoorn
gelegen; dadelijk te aanvaarden.
Dit perceel ingezet zijnde door Evert Rerink landbouwer te Lattrup en Jan Molendijk
landbouwer te Brekkelenkamp op drie honderd en twintig gulden Zegge f 320.=
Zijn bij gebrek aan verder bod hiervan kopers geworden genoemde inzetters Evert
Rerink
en Jan Molendijk voor de som van drie honderd en twintig gulden Zegge f 320.=
En hebben dezelve tot hunne borgen volgens de koopconditien gesteld Albert
Zegelvoort landbouwer te Lattrup en Gerrit Boomhuis landbouwer te Brekkelen
kamp en met dezelven alhier na voorlezing
Getekend              J Molendijk         E Rerink
               A Zegelvoort        G Boomhuis

Tiende perceel
Een stuk zaailand op den Esch groot zesendertig roeden eenendertig ellen west
aan ’t vorige, oost aan ’t volgende perceel, noord aan den Nordhoornschen weg
gelegen. Dadelijk te aanvaarden Dit perceel ingezet zijnde door Willem Abraham
van Laer
, Derk Wolkotte en Jan Hendrik Beernink voormeld op driehonderd
vijfentwintig gulden Zegge f 325.=
Is daarvan na eene hoging koper geworden Derk Wolkotte landbouwer te Noord
Deuringen voor driehonderd en dertig gulden Z(egge)                                                 f 330.=
En heeft deze koper tot borgen volgens de koop conditien gesteld Gerrit Koehorst
Schoolonderwijzer te Noorddeuringen die hier als zodanig na voor lezing hebben
getekend, de koper zelfs verklaard hebbende des schrijvens onervaren te zijn
                     G. Koehorst          GJ Koehorst

Elfde perceel
Een stuk zaailand op den Esch groot zesendertig roeden eenendertig ellen West
van ’t vorige, oost aan volgende perceel, noord aan den Nordhoornschen weg
gelegen. Dadelijk te aanvaarden.
Dit perceel ingezet zijnde door Evert Rerink landbouwer te Lattrup op driehonderd drie
endertig gulden Zegge f 333.=
Is daarvan na eene door hemzelven daarop gedane hoging koper geworden dezelfde
Evert Rerink voor driehonderd vijfendertig gulden Zegge                                       f 335.=

……… borgen luid de conditien heeft ……. Albert Zegelvoort en Herm Schomaker voormeld en met deze hier na voorlezing getekend.
                     E Rerink    A Zegelvoort       H Schomaker

                                                                                                                                    Wordt vervolgd…


Uw reactie…

Nieuwsbrief september 2017: Huwelijksfoto 1903 Bernardus E.A. Verkuijl en Johanna Maria Brookhuis… Bent u in het bezit van meer informatie? Meld het ons.
Foto familie Velers-Borggreve Tilligte… Bij de foto is de naam Jansen vermeld. Wie heeft informatie hierover? Weet u wie dit zijn? Meld het ons.
Nieuwsbrief october 2017 Op het Bloemendaalse strand… Foto uitstapje personeel 'Rijwielpad' gemeente Denekamp
Bewoners gevlucht uit boerderij voor het wassende water…
Gezina Beijerink-Kuipers… De redactie is op zoek naar een contactadres. Wie heeft nog informatie, foto’s, brieven of ansichtkaarten van deze familie?
Op bovenstaande oproepen zijn geen reacties ontvangen.

22-12-2017 Ik ben op zoek naar gegevens over mijn opa Jan Keuters geboren in Lattrop en later verhuisd naar Denekamp en getrouwd geweest met Dini Rosens. Hij komt uit een gezin met als het goed is 2 broers (Bertus, Antoon). Wellicht kunt u mij iets meer vertellen of de richting opsturen waar ik meer kan vinden. Hij zat bij de ‘vrijgezelleclub’, geen idee wat dat in hield.
Leon Kappert in Borne.

Redactie: Leon is een kleinzoon van Johannes Bernardus (Jan) Keuters, die weer een zoon is van Gerard Keuters en Meike Koehorst. Een artikel over deze familie, afkomstig uit Wietmarschen, is bijna gereed en zal later in de nieuwsbrieven worden gepubliceerd.

Johannes Antonius Leisink 1867-1945, hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school in Breklenkamp23-12-2017 Op uw prachtige site ontbreekt nu nog de pagina met onderwijzers Breklenkamp. Ik ben benieuwd of u in de archieven informatie heeft over mijn overgrootvader (Johannes Antonius Leisink, 1867-1945) die schoolhoofd geweest is in Breklenkamp in de periode 1902-1909 (denk ik, weet ik niet zeker). Daarna werd hij hoofd van een school in Stokkum. Ik heb hier ook het een en ander aan materiaal wat ik zou kunnen delen. Met vriendelijke groet, Martijn Leisink.
Redactie: Er heeft een uitvoerige mailwisseling plaatsgevonden waarbij de nodige familiegegevens en -foto’s zijn uitgewisseld. In een latere nieuwsbrief meer hierover.
Foto links: Johannes Antonius Leisink 1867-1945, hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school in Breklenkamp van 1893 tot 1909. Deze foto is gemaakt ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijk in 1918 in Stokkum (Gld).


As de eegn koo onner ’n droad henvrèt, dan kik de boer noch zoo nauw.

Vroag nich noar de de bekeande weg en dreug’n reag’n.

In de proem’n tied kö’j de spinköp d’r achter good veurhen holn.

Eén hoar in de soep is völ, één hoar op ’n kop is wenig.

As de vaa gearn nen borrel lust, spie’jt de zön d’r ok nich in.