Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Verkoop erve en goed Wigger Lattrop 1827

Publieke verkoop erve en goed Wigger Lattrop 4 October 1827Jan Wigger, geboren op Wiggerink in Lattrop, is Roomsch Catholijck gedoopt op 30 juni 1769 in de Grote kerk in Ootmarssum. Hij trouwt op 6 september 1789 met Gezina Ellen, gedoopt op 18 augustus 1789 en geboren op het in de nabijheid liggende erf oude Beernink. Uit dit huwelijk worden 8 kinderen geboren. Op 28 october 1823 overlijdt de moeder.
Jan Wigger is niet alleen landbouwer op het erve maar ook handelsman. Hij is tevens koopman in granen en hammen, winkelier in kruideniers-waren, zout en zeep, koffie, thee, tabak en snuif, en ook gezworene en gecommitteerde van de marke Lattrop.
Om dit alles te kunnen bekostigen heeft hij her en der geld geleend, veel geld, meer dan ƒ 20.000,=. Als Jan plotseling op 27 mei 1827 overlijdt, vragen de geldschieters zich af of hun investering nog wel veilig is. Het komt tot een ‘publieke verkoop of veiling van vaste goederen’ waaronder de plaatsjes Olde Haamberg en Wiggersbakhuis. Tevens vindt er op 22 en 23 October een ‘publieke verkoop van roerende goederen’ plaats, bestaande uit 423 percelen.

No 118          

In den Jare achttienhonderd zevenentwintig den Vierden October des morgens ten tien uren compareerden ten hunne woonhuize in No 63 op het erve Wigger te Lattrop in de Gemeente Denekamp Kanton Ootmarssum Voor ons Mr George Bernard ten Pol openbaar Notaris ter ……………. En in ’t Kanton Van Ootmarssum Arrondissement Almelo provincie Overijssel in tegenwoordigheid van Antonij Oinck veldwachter wonende te Denekamp en Bernardus Brandligt dagloner wonende te Ootmarssum als onze tot deze acte verzogte getuigen, Gerhardus of Grades en Jan Wigger de eerste kuiper en de laatste schoolonderwijzer beide op het erve Wigger te Lattrup voormeld in No 63 woonachtig en ons Notaris bekend.
Dewelke verklaarden dat zij als de eenige meerderjarige zoons van wijlen hunne ouders Jan Wigger in leven Koopman en landbouwer en Gezina Ellen in leven zonder beroep gewoond hebbende en overleden te Lattrup.
Aangezien door en namens hunne overige zusters broeder als hunne eenige medeerfgenamen, aan den nalatenschappen hunner voormelde Ouders was gerenuncieerd, dezelven onder benificie hadden aanvaard; dat zij dus als beneficiaire erfgenamen hunner gemelde ouders. Alle de tot de nalatenschappen derzelven behorende vaste goederen in het boerenerve Wigger onder No 63 in de buurtschap Lattrup voormeld gelegen met alle zijne getimmertens huurmanshuizen, hoge en lage Zaailanden hooi weide bosch en potegronden en verdere ap en dependentiën in gevolge de daartoe geschiede afkondigingen en oproepingen op heden alhier ten onzen overstaan ….. publiek en meestbiedend te verkopen, of welken
Tot welken verkoop zij lieden verklaarden de bij artikel 987 van het wetboek van burgerlijke regtspleging vereischten autorisatie van de regterlijke magt te hebben verzogt en te hebben bekomen bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Almelo provincie Overijssel van den negentienden September achttienhonderd zevenentwintig, behoorlijk op de Expeditie geregistreerd, die aan deze Minute zal worden gehegt, en waarbij is gelast dat deze verkoop door ons Notaris voormeld ten overstaan van het Vredegeregt van het Kanton Ootmarssum met Obses……. der bepalingen in de wetten van den twaalfden Junij achttienhonderdzestien Staatsblad No 26, en van den twaalfden September achttienhonderd tweeentwintig Staatsblad No 43 voorgeschreven zoude geschieden.
Ten gevolge van en ter voldoening aan welk te kennen gevens en knechtens gemelden vonnis mij Notaris voornoemd ten overstaan en ten bijzijn van den Heer Andreas Gooszen mederegter des kantons Ootmarssum geadsisteerd met deszelfs griffier den heer Hieronimus Pennink HZ beide wonende te Ootmarssum in conformiteit der opgemelde wet van den twaalfden junij achttienhonderdzestien in bijzijn onzer bovengemelde getuigen zijn overge-gaan tot den verzogten verkoop der nagemelde immobilia op zodane conditien en Koopvoorwaarden als bij de memorie van lasten hier annex die door Heer Vrederegter voormeld zijn geexamineerd en goed gekeurd en geregistreerd te Almelo den derden October achttienhonderd zevenentwintig deel vijf; folio Eenendertig Verzo …… ontvangen met de verhogingen Een gulden een cents de ontvanger getekend Dupont staan vermeld en omschreven.                              

En hebben de comparanten, de Heer Vrederegter en diens Griffier, met ons Notaris en getuigen alhier, na voorLezing der memorie van lasten, van het Vonnis der Regtbank waarbij deze verkoop is geautoriseerd en van het bovenstaande proces verbaal, getekend.

G: Wigger                                A Gooszen

J. Wigger                                                          Vrederegter

                                                                              H. Penninck HZ

                                                                              Griffier

A Oinck:                       B. Brandligt                       

GB ten Pol                                      Notaris

Eerste perceel
Een erf= of woonhuis van tien gebinten No 63 met den gaarden ten zuiden daar bij gelegen groot twee en zeventig roeden tweeenzestig ellen; voorts nog met 1o/ Een stuk zaailand het Nije groot zevenentwintig roeden drie en twintig ellen achter en tusschen de hooischuur en de Hankamp gelegen 2o/ Een stuk weideland het Nije ook aldaar naast het vorige stuk gelegen groot eenentwintig roeden negenen twintig ellen 3o/ Het Lutke Nije zijnde een klaverdreus groot zes roeden eenentachtig ellen ten westen aan voor melden gaarden gelegen. 4o/ De potegrond tot den eigen lijken hof behorende en dus om en bij het Erfhuis en achter den gaarden met het hout daarop staande.
Op dit perceel wordt gelegt de uitgang van s’jaars tachtig centen aan ’t Stift te Weerselo toekomende, en heeft de bouwman van ’t Erve Leferink het regt van weg en over vaart over dezen hof naar het Veld of Keurmors om plaggen te steken: te aanvaarden Martini eerstkomende.
Dit perceel ingezet zijnde door Willem Abraham van Laer fabrikeur wonende te Ootmarssum op twee duizend en tien gulden Zegge f 2010.
Is daarvan na twee hogingen koper geworden gemelde Willem Abraham Van Laer voor twee duizend twee honderd Gulden zegge                            f 2200.=
Die hier na voorlezing heeft getekend

                                                                                          WA van Laer

Tweede perceel
Een stuk zaailand den Hankamp groot twee en zeventig roeden twee en zestig ellen achter het voormelde Nije tusschen de weidegrond van ’t Erve Beernink ten zuiden en ’t land van Zegelvoort ten Noorden.
Dit perceel ingezet zijnde door Lucas Lambers Herm Leferink en Hendrik Boomhuis, de eerste koop man te Nordhorn en de twee laatsten landbouwers te Lattrup op vijfhonderd Vijftig gulden Zegge f 550.-
Is daarvan na eene hoging Koper geworden gezegde Lucas Lambers voor Vijfhonderdvijfenvijftig gulden zegge f 555.=
Die hierna na voorlezing heeft getekend
te aanvaarden Martini eerstkomende                            L Lambers

Derde perceel
Een stuk zaailand het Overagt groot vierenvijftig roeden zevenenveertig ellen gelegen op den Esch ten westen aan ’t land van ’t Erve Bonke en Oost aan dat van ’t Erve Beernink. Te aanvaarden Martini eerstkomende.
Dat perceel ingezet zijnde door Hendrik Boomhuis landman te Lattrop op vierhonderd eenenveertig gulden Zegge f 441.-
Is daarvan na eene hoging koper geworden Jannes Bonke landbouwer te Lattrup voor vierhonderd vijfenveertig gulden Zegge  f 445,=
En heeft deze koper tot principale borgen volgens conditien gesteld Arend Scholten landman te Noorddeuringen en Herm Hulsbeke landman te Lattrup en met dezelve hier na voorlezing getekend
                                H Hulsbeek                  J Bonke              A. Schulten

Vierde perceel
Een stuk zaailand het Mudstukke groot zesendertig roeden eenendertig ellen op den Esch gelegen, west het land van Berend Tijscholte en oost dat van Albert Zegelvoort; dadelijk te aanvaarden.
Dat perceel ingezet zijnde door Jannes Rerink landman te Lattrup op tweehonderd en zestig gulden Zegge f 260.=
Is daarvan na eene hoging koper geworden Bernardus Teders landbouwer te Lattrup voor tweehonderd en zeventig gulden zegge
f 270.=
en heeft deze koper tot borgen volgens de conditien gesteld Albert Zegelvoort en Gerrit Rikkink beide landlieden te Lattrup, en met den eerstgemelden, de laatstgenoemde verklaard hebbende des schrijven onervaren te zijn, alhier na voorlezing getekend.
                                                     B Teders       A Zegelvoort

Vijfde perceel
Een stuk zaailand op den Esch groot vijfenveertig roeden negenendertig ellen gelegen ten westen aan ‘t land van Beernink Erve en ten oosten aan ’t volgende perceel ten noorden aan den weg naar Nordhoorn Dadelijk te aanvaarden
Dit perceel ingezet zijnde door Jan Hendrik Beernink landbouwer te Lattrup op driehonderd en vijfenvijftig gulden zegge f 355,=
Is bij gebrek aan verder bod deze inzetter voor de som daarvan koper geworden en heeft dezelve tot zijne borgen volgens de koopconditien gesteld Jannes Bonke en Hermen Hulsbeke beide landbouwers te Lattrup, die hier na voorlezing hebben getekend, de koper zelf verklaard hebbende des schrijven onervaren te zijn   
                                                  Bonke     H Húlsbek

Zesde perceel
Een stuk zaailand op den Esch groot vijfenveertig roeden negenendertig ellen west aan ’t vorige oost aan ’t volgende perceel noord aan den weg naar Nordhoorn gelegen Dadelijk te aanvaarden
Dit perceel ingezet zijnde door Jan Hendrik Beernink voornoemd op driehonderd en vijfenzeventig gulden Zegge f 375,=
Is daarvan na eene hoging koper geworden Hendrik Stokke landbouwer te Lattrup voor driehonderd tagtig gulden Zegge f 380.=
En heeft deze koper tot borgen luid de conditien gesteld Jannes Bonke en Jan Vreehuis beide landlieden te Lattrup, en met dezelven hier na voor lezing getekend 
                                                             H Stokke          J Bonke     J Vreehuis

Zevende perceel
Een stuk zaailand op den Esch groot zesendertig roeden eenendertig ellen, west aan ’t vorige oost aan ’t volgende perceel noord aan den weg naar Nordhoorn gelegen; dadelijk te aanvaarden
Dit perceel ingezet zijnde door Gerrit Velthuis landbouwer te Lattrup op driehonderd en vijf gulden Zegge f 305.=
Is daarvan na eene hoging koper geworden Hendrik Stokke voormeld voor drie honderd vijfentwintig gulden Zegge f 325,=
En heeft deze koper met zijne bij ’t vorige perceel gemelde principale borgen, alhier na voorlezing getekend
                                                      H Stokke       J Bonke     J Vreehuis

Achtste perceel
Een stuk zaailand op den Esch groot zesendertig roeden eenendertig ellen west aan ’t vorige, oost aan ’t volgende perceel, noord aan den weg naar Nordhoorn gelegen. Dadelijk te aanvaarden Dit perceel ingezet zijnde door Hendrik Stokke Hermen Leferink, Evert Rerink en Derk Wolkotte landlieden te Lattrup en Noorddeuringen op driehonderd en tien gulden Zegge f 310.=
Is daarvan na eene hoging koper geworden Hendrik Stokke voormeld voor Driehonderd  vijfentwintig gulden Zegge  f 325.=
En heeft deze koper met zijne bij ’t zesde perceel vermelde borgen ten principalen. Alhier na voorlezing getekend.
                                                     H Stokke    J Bonke     J. Vreehuis

Negende perceel
Een stuk zaailand op den Esch groot zesendertig roeden eenendertig ellen, west aan ’t vorige oost aan ’t volgende perceel, en noord aan den weg naar Nordhoorn gelegen; dadelijk te aanvaarden.
Dit perceel ingezet zijnde door Evert Rerink landbouwer te Lattrup en Jan Molendijk landbouwer te Brekkelenkamp op drie honderd en twintig gulden Zegge f 320.=
Zijn bij gebrek aan verder bod hiervan kopers geworden genoemde inzetters Evert Rerink en Jan Molendijk voor de som van drie honderd en twintig gulden Zegge f 320.=
En hebben dezelve tot hunne borgen volgens de koopconditien gesteld Albert
Zegelvoort landbouwer te Lattrup en Gerrit Boomhuis landbouwer te Brekkelenkamp en met dezelven alhier na voorlezing Getekend    J Molendijk        E Rerink              A Zegelvoort      G Boomhuis

Tiende perceel
Een stuk zaailand op den Esch groot zesendertig roeden eenendertig ellen west aan ’t vorige, oost aan ’t volgende perceel, noord aan den Nordhoornschen weg gelegen. Dadelijk te aanvaarden
Dit perceel ingezet zijnde door Willem Abraham van Laer, Derk Wolkotte en Jan Hendrik Beernink voormeld op driehonderd vijfentwintig gulden Zegge f 325.=
Is daarvan na eene hoging koper geworden Derk Wolkotte landbouwer te Noord Deuringen voor driehonderd en dertig gulden Z(egge) f 330.=
En heeft deze koper tot borgen volgens de koop conditien gesteld Gerrit Koehorst Schoolonderwijzer te Noorddeuringen die hier als zodanig na voor lezing hebben getekend, de koper zelfs verklaard hebbende des schrijvens onervaren te zijn
                                                                   G. Koehorst        GJ Koehorst

Elfde perceel

Een stuk zaailand op den Esch groot zesendertig roeden eenendertig ellen West van ’t vorige, oost aan volgende perceel, noord aan den Nordhoornschen weg gelegen. Dadelijk te aanvaarden.
Dit perceel ingezet zijnde door Evert Rerink landbouwer te Lattrup op driehonderd drie endertig gulden Zegge f 333.=
Is daarvan na eene door hemzelven daarop gedane hoging koper geworden dezelfde Evert Rerink voor driehonderd vijfendertig gulden Zegge f 335.=
……… borgen luid de conditien heeft ……. Albert Zegelvoort en Herm Schomaker voormeld en met deze hier na voorlezing getekend.
                                                                                         E Rerink    A Zegelvoort      H Schomaker
Twaalfde perceel.
Een stuk zaailand op den Esch groot vijfenveertig roeden negenendertig ellen,
west aan ’t vorige perceel en oost aan den Erfhuisgaarden gelegen. Dadelijk te aanvaarden.
Dit perceel ingezet zijnde door Willem Abraham van Laer voormeld op driehonderd en zesentachtig gulden. Zegge f 386.=
Is bij gebrek aan eenig verder bod hiervan koper geworden gemelde Heer Willem Abraham van Laer voor de som van driehonderd zesentachtig gulden. Zegge f 386.=
Die hier na voorlezing heeft getekend.
                                                                                     WA van Laer

Dertiende perceel.
De noordwestelijke helft van een stuk zaai land de Veldkamp genaamd gelegen ten zuidoosten van en langs den groten weg naar Nordhoorn belendende ten zuidoosten aan ’t volgende perceel zijnde deze helft groot tweeenzeventig roeden tweeenzestig ellen. Dadelijk te aanvaarden.
Dit perceel ingezet zijnde door Hermen Schomaker landbouwer te Lattrup op zes honderd guldens. Zegge f 600.=
Is bij gebrek aan verder bod hiervan koper geworden de gemelde Hermen Schomaker voor de som van zeshonderd gulden Z(egge)
f 600.=
En heeft deze koper tot zijne borgen ingevolge de memorie van lasten gesteld
Evert Rerink en Albert Zegelvoort voornoemd en met dezelven hier na voorlezing getekend.
                                      H: Schomaker   E Rerink    A Zegelvoort

Veertiende perceel.
De zuidoostelijke helft van een stuk zaai land den Veltkamp groot deze helft tweeenzeventig roeden tweeenzestig ellen noord west aan ’t vorige perceel, zuidoost aan den weg. Te aanvaarden dadelijk.
Dit perceel ingezet zijnde door Evert Rerink voornoemd op zeshonderd en dertig gulden. Zegge f 630.=
Is bij gebrek aan hoger bod hiervan koper geworden de genoemde Evert Rerink voor de gemelde som van zeshonderd en dertig gulden. Zegge f 630,=
En heeft deze koper met zijne bovengemelde borgen alhier na voorlezing getekend.
                                      E Rerink    A Zegelvoort      H Schomaker

Vijftiende perceel.
Een bakhuis en verkenhok op den hof staande Dit perceel ingezet zijnde door
Lucas Lambers Voornoemd op zeventig gulden. Zegge f 70.=
Is daarvan na eenige hogingen koper geworden De Heer Hieronimus Pennink HZ (HendrikZoon) burgemeester Voor de som van honderd en veertig gulden Zegge f 140.=
Die alhier na voorlezing met de Heeren Andreas Gooszen en Willem Abraham
van Laer voormeld Als de door hem koper gestelde solidaire borgen
Heeft getekend.
                                             H. Pennink HZ Gooszen    WA van Laer

Zestiende perceel.
Een schuur zijnde de brandschuur van vier gebinten. Te aanvaarden Martini
eerstkomende. Dit perceel ingezet zijnde door Hermen Leferink voornoemd op vijfendertig gulden. Zegge f 35.=
Is daarvan na eenige hogingen koper geworden Arend Scholten landbouwer te Noorddeuringen voor vijfenzestig gulden. Zegge f 65.=
En heeft deze koper tot solidaire borgen volgens de koopconditien gesteld Jannes Bonke en Hermen Hulsbeke beide landbouwers te Lattrup en met dezelven alhier na voorlezing Getekend.
                                      J BonkeH               HulsbekA                Schulten

Zeventiende perceel.
Een stuk land het Rot geheten bestaande in een bunder eenentachtig roeden tweeentwintig ellen hooiland gelegen achter het Zegelvoort aan de Geele beek.
Te aanvaarden Martini eerstkomende met uitzondering van zesendertig roeden eenendertig ellen zaailand bij Gerrit Westerhof voor twaalf gulden s’jaars in huur, welke de koper niet voor Jacobi achttien honderd achtentwintig zal kunnen aantasten mits komt de huur daarvan verschijnende als dan à twaalf gulden voor den aankoper.
Dit perceel ingezet zijnde door Lucas Lambers voormeld op zeventienhonderd en vijf gulden. Zegge f 1705.=
Is bij gebrek aan verder bod daarvan koper geworden gemelde Lucas Lambers
Voordien gemeld inzate som van zeventienhonderd en vijf gulden. Zegge f 1705.=
En heeft deze koper alhier na voorlezing getekend.
                                                   L Lambers

Achttiende perceel:
Een huurmanshuis Martenshuis genaamd gecateerd No 64 benevens den ten westen daarbij en aan gelegen gaarden bestaande in zesendertig roeden eenendertig ellen zaailand; in huur bij Bernardus Teders landbouwer te Lattrup voor twintig gulden s’jaars. Te aanvaarden Martini achttienhonderd zevenentwintig, mits zal de koper tegen genot der huur, den huurder mogen nog tot Martini achttienhonderd achtentwintig moeten laten wonen.
Dit perceel ingezet zijnde door Bernardus Teders voornoemd op vierhonderd vijfentwintig gulden. Z(egge) f 425.=
Is bij gebrek aan verder bod hiervan koper geworden de genoemde BernardusTeders voor de som van vierhonderd vijfentwintig gulden Zegge f 425.=
En heeft deze koper tot borgen ingevolge De Koopconditien gestelt Albert Zegelvoort En Gerrit Rikkink landlieden te Lattrup En met den eerstgenoemden, de laatstgemelde Verklaard hebbende des schrijvens onervaren te zijn. Alhier na voorlezing getekend.
                                                                             B Teders                 A Zegelvoort

Negentiende perceel:
Een huurmanshuis het Oude Haamberg genaamd gecateerd No 65 met en benevens den Haambergskamp zijnde een bunder acht roeden drieennegentig ellen zaailand ten noorden voor en bij dit huis gelegen mitsgaders de helft van het Nieuwe Meiken groot in zijn geheel eenentwintig roeden negenentwintig ellen hooiland gelegen aan de Geele Beek in huur bij Willem Bossink voor een jaarlijkse huur van achtenveertig gulden vijfenzeventig cents. Te aanvaarden Martini achttienhonderd zevenentwintig mits zal de koper tegen genot van een jaar huur den huurder tot Martini achttienhonderd achtentwintig de huur moeten onthouden van dit perceel.
Dit perceel ingezet zijnde door Hermen Leferink voormeld op zevenhonderd eenentwintig gulden Zegge f 721.=
Is hiervan na eene enkele hoging koper geworden Lucas Lambers voormeld voor zeven Honderd vijfentwintig gulden Zegge f 725,=
En heeft deze koper alhier na voorlezing getekend
                                                                              L. Lambers

Twintigste perceel:
Een Huurmanshuis het Bakhuis genaamd gecateerd No 63 met den ten zuidoosten daarvan en bijgelegen zogenaamden bakhuisgaarden groot tweeenzeventig roeden tweeen zestig ellen zoals dit in huur wordt bezeten bij Gerrit Westerhof voor achtentwintig gulden s’jaars. Mitsgaders de zogenaamde Nieuwe Mate zijnde eenendertig roeden drie en negentig ellen hooiland belendende aan den voormelden bakhuisgaarden ten noorden en ten zuiden aan ’t land van Berend Velthuis Te aanvaarden Martini eerstkomende mits zal de koper den huurder tegen genot van een jaarhuur, de huur van het bakhuis en den bakhuisgaarden tot Martini achttienhonderd achtentwintig moeten uithouden
Dit perceel ingezet zijnde door Jannes Reerink landbouwer te Lattrup op vierhonderd en vijf gulden Zegge f 405.=
Is daarvan na eenige hogingen koper geworden Derk Wolkotte landbouwer te NoordDeuringen voor vierhonderd en twintig gulden Z(egge) f 420.=
En heeft deze koper dezelfde borgen gestelt als bij het tiende perceel hierboven de beide als zodanig alhier na voorlezing hebben getekend En heeft de koper verklaard des schrijvens en ervaren te zijn en zijnen naam niet te kunnen tekenen
                                               G Koehorst                GJ Kohorst

Eenentwintigste perceel:
Een stuk hooiland de Groote Mate groot een bunder Zevenentwintig roeden zevenenzeventig ellen gelegen achter het Zegelvoort aan de geele beek tusschen de hooilanden van Pikmaat en Rerink. Te aanvaarden Martini eerstkomende
Dit perceel ingezet zijnde door Lucas Lambers op vijfhonderd gulden Zegge f 500.=
Is daarvan na eenige hogingen koper geworden Gerrit Jan Rerink boerenknegt te Lattrup voor zeshonderd gulden Zegge f 600.=
En heeft dezelve tot zijne borgen ten principalen volgens koopconditien gesteld
Albert Zegelvoort en Berend Keule beide landbouwers te Lattrup, en met den
eerstgemelden de laatstgenoemde verklaard hebbende des schrijvens onervaren te zijn, alhier Na voorlezing getekend
                                              GJ Reerink             A Zegelvoort
Tweeentwintigste perceel:

Een stuk hooiland het Haverland groot drieenvijftig roeden tweeentwintig ellen Gelegen achter Zegelvoorts gaarden tusschen de hooilanden van Beernink en Zegelvoort met het Kampjen daarin gelegen. Te aanvaarden Martini eerstkomende
Dit perceel ingezet zijnde door Jan Hendrik Beernink koper van ’t vijfde perceel hierboven genoemd op driehonderd vijfentwintig gulden Z(egge)f 325.=
Is dezelve bij gebrek aan verder bod voor deze som daarvan koper geworden.
Borgen als bij ’t vijfde perceel hiervoren (Jannes Bonke en Hermen Hulsbeke beide landbouwers te Lattrup) de hier na voorlezing hebben getekend
De koper verklaard hebbende des schrijvens onervaren te zijn
                                              J Bonke         H Hulsbek

Drieentwintigste perceel
Een stuk weideland de Bommert groot een bunder eenentachtig roeden vijfenvijftig ellen gelegen ten zuidoosten tusschen den Veltkamp en Martens gaarden zijnde ’t dertiende veertiende en achttiende perceel hierboven. Te aanvaarden Martini eerstkomende.
Dit perceel ingezet zijnde door Lucas Lambers voormeld op zevenhonderd en tien gulden Zegge f 710.=
Is bij gebrek aan hoger bod deze inzetter voor die som daarna koper geworden
Die alhier na voorlezing heeft getekend                                 L. Lambers

Vierentwintigste Perceel
Een stuk hooiland de Spiek groot drieenzestig roeden zeventachtig ellen gelegen aan den Dinkel Of liever drieenzestig roeden zevenentagtig ellen hooiland in de zogenaamde Spiekmate die met andere mede eigenaren in haar geheel te zamen wordt gemaaid en gehooid Te aanvaarden Martini eerstkomende.
Dit perceel ingezet zijnde door Jan Vreehuis landbouwer te Lattrup op driehonderd gulden Zeggef 300.=
Is bij gebrek aan hoger bod deze inzetter voor de gemelde inzate som daarvan koper geworden; en heeft volgens Koopconditien tot zijne principale borgen gesteld Jannes Bonke en Hendrik Stokke beide landlieden te Lattrup.
En met dezelve alhier na voorlezing getekend
                                                                   J Vreehuis        J Bonke        H Stokke

Vijfentwintigste Perceel
De Hooischuur ten oosten van en bij het Erf huis gelegen. Te aanvaarden Martini eerst komende. Dit perceel ingezet zijnde door Lucas Lambers voormeld op honderdvijfendertig gulden Z(egge) f 135.=
Is daarvan na eene hoging koper geworden Fredrik Meijer bleeker te Ootmarssum voor honderd vijftig gulden Zegge f 150.=
En heeft deze koper tot borgen luidde koops konditien gestelt Jacobus Larink grutter en Willem Geerdink tapper beide wonende te Ootmarssum; en met den eerstgenoemde, de laatstgemelde verklaard hebbende des schrijven onervaren te zijn, alhier Na voorlezing getekend                                                   F Meijer

Zesentwintigste perceel
Twee stukke zaailand de Huisstee en Den Wedakker genaamd het eerste groot een bunder acht roeden drieennegentig ellen gelegen ten oosten aan ’t hooiland van Beernink en ten westen aan Beernink hof en het Meike groot vierenvijftig roeden zevenenveertig ellen gelegen ten westen aan ’t land van Egbert Velthuis en ten oosten aan dat van Beernink Te aanvaarden Martini eerstkomende
Dit perceel ingezet zijnde door Evert Beernink bovengenoemd op achthonderd gulden Zegge f 800.=
Is daarvan na eene enkele hoging koper geworden Gerrit Jan Rerink boerenknegt te Lattrup voor achthonderd vijftig gulden f 850.=
Borg als hierboven bij het eenentwintigste perceel zijn vermeld waarvan de eerste met den koper alhier na voorlezing heeft Getekend, de tweede borge Berend Keule verklaard hebbende des schrijvens onervaren te zijn.
                                                    GJ Reerink   A Zegelvoort

Zevenentwintigste Perceel
Een stuk zaailand den Lankamp groot zesendertig roeden eenendertig ellen gelegen ten westen aan ’t land van ’t erve Leferink en ten oosten aan dat van Zegelvoort, met het boschje en het hout daarop staande, daarbij gelegen. Te aanvaarden Martini eerstkomende.
Dit perceel ingezet zijnde door Lucas Lambers voornoemd op tweehonderd vijfentwintig gulden f 225.=
Is bij gebrek aan verder bod inzetter voor die som daarvan koper geworden en heeft alhier na voorlezing getekend 
                                                                L Lambers

Achtentwintigste Perceel
Een hoekje Veengrond in Bargerveen aan de grenzen van ’t Hannoversche Grondgebied dit perceel ingezet zijnde door Hermen Leferink voormeld op twintig gulden f 20.=
Is daarvan na eene enkele hoging koper geworden Gerrit Koehorst schoolonderwijzer te Noorddeuringen voor dertig gulden
Zegge f 30.=
En heeft dezelven hier na voorlezing getekend
                                                                          G Koehorst

Negenentwintigste perceel
De halfscheid op het halve eigendom van het Kuiphuisje en Iemenschoer waarvan de helft aan Egbert Velthuis toebehoord, of liever het geheele word in onverdeelde eigendom bij de comparanten verkopers en Egbert Velthuis bezeten.
Te aanvaarden Martini eerstkomende Dit perceel ingezet zijnde door Grades Wigger voornoemd op twee gulden en  vijftig cents Zegge f 2=50
Is bij gebrek aan verder bod de gemelde in zetter van de gemelde helft den boedel toebehorende koper geworden voor die inzate som
van twee gulden vijftig cents Zegge f 2.50
En heeft dezelve hier na voorlezing getekend
                                                                           G Wigger

Verkoop erve en goed Wigger Lattrop 1827 (naschrift…)
Tot zover de Publieke verkoop of veiling van vaste goederen 4 October 1827.Wigger Lattrop Publieke verkoop van roerende goederen 1827
Behalve de ‘veiling van vaste goederen’ vindt er ook een ‘Publieke verkoop van roerende goederen’ plaats. Deze wordt gehouden op 22 en 23 October 1827. Deze veiling bestaat uit 423 percelen en hiermee wordt de hele inboedel in de verkoop gebracht. Enkele voorbeelden:
No 1 Een vospaard met een bles; Albert olde Deterink landbouwer te Lohne voor dertig gulden zegge f 30.—
2. Een zwart dito Bernardus Onke? te Ootmarssum eenenzestig gulden
3. Een koe Jacobus Reinders te Ootmarssum zevenendertig gulden
4. Een dito Antonij Peze te Ootmarsum achtenveertig gulden
5. Een dito Gerrit Jan Steggink te Nutter eenendertig gulden vijfenzeventig cent
16. Een boerenbeslagwagen Jan Sanders te Denekamp vijfentwintig gulden
74. Een hekselkist Gerrit Maatman Noordeuringen vier gulden
147. Een spintvat Grades Wigger voormeld dertig cents
Dat gedaan en de avond gevallen zijnde is op verzoek der verkopers deze verkoping voorheden gestaakt, en is de vervolging daarvan verlegt en bepaald op morgen drieentwintigsten October eerstkomende ten half tien uren s’morgens en zijn te presente personen verzogt zich alsdan weder hier te laten vinden.
En hebben de verkopers met ons en Notaris en onze getuigen alhier getekend.
                                    G: Wigger J. Wigger   A: Oinck             B. Brandligt     JB ten Pol                                                                                                                                                                                                                            Notaris

Een transcriptie van deze documenten moet nog worden opgemaakt. Over enige tijd wordt deze publicatie in de nieuwsbrieven vervolgd.