Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 6 nr 10 oct 2019

Website: www.Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.nl
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website………………………….
Op deze site vindt u o.a. de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt u geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl of met het Contactformulier op de site.


Nieuws/mededeling:
Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief 2019-9
# In de rubriek Erven: Roling van Drievorden naar Voet(smid) in Lattrop.
                                   Bewoners Silderjans (nu Nijboer) Noord Deurningen.


Familie ten Dam in Tilligte en omgeving (slot)…

Hoofdstuk 2c Jan ten Dam x 1950 Sien Tijhuis…

Grafstenen Jan ten Dam en Sien Tijhuis Tilligte5 Johannes (Jan) ten Dam, erfopvolger op Getskaamp, is *21-11-1915. Hij trouwt in 1950 met Gezina Maria (Sien) Tijhuis *25-3-1925 op WaterNaats in Beuningen-Oost.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
Marijke, Marga, Ria, Jan, Gerda, Joke, Harrie, Tonnie, Agnes, Gerard en Martin.

Hoofdstuk 2d Hendrik ten Dam x 1918 Euphemia Schomaker…Bidprentje Euphemia Schomakers Hezinge

1 Hendrik ten Dam is geboren aan de Heuvelweg in Oud Ootmarsum op 11-3-1892. Op 27 september 1918 trouwt hij met Euphemia Schomaker *27-6-1877 op het plaatsje Joa-Jans in  Klein Agelo, gelegen tussen Wiegink en Schot-Graads (verdwenen in de jaren ’50 tijdens de ruilverkaveling). Zij gaan wonen op de ‘Hoogboer’ nabij de grensovergang ‘Laagsche Paal’.
Uit dit huwelijk in ieder geval 2 kinderen: (overige gegevens niet openbaar)
1 Johanna Euphemia ten Dam 1920-2007.
2 Geertruida Marie ten Dam 1922-1999.

30-12-1835 Jan Splinterink op Speelman verkoopt grond aan Jannes ten Dam

No 159.

Voor ons Mr George Bernard ten Pol openbaar notaris in het Kanton Ootmarsum Arrondissement Almelo provincie Overijssel residerende ter hoofdplaats Ootmarsum en in tegenwoordigheid van onze nagemelde getuigen is gecompareerd Jan Splinterink op Speelman landbouwer wonende in de buurtschap Ouden Ootmarsum Gemeente Denekamp Kanton en provincie voormeld; dewelke bij dezen heeft verkogt aan Jannes ten Dam landbouwer mede te Ouden Ootmarsum voormeld woonachtig hier present en dezen koop accepterende eener hem eigendommelijk toebehorenden hoek woeste veldgrond groot om de drieenzestig roeden gelegen in het verdeelde Ouden Ootmarsummer veld ………… en noordwest van den Ulserweg en wel aldaar ten zuiden belend aan de gronden van het Erve Lansink en van Hendrikus ten Oever en aan de overige zijden aan het veld; kadastraal beteekend Sectie A Nommer tweeenzestig, waarvan naar des verkoopers verklaring geen ……… van aankomst noch overschrijving bekend is.

De aankooper zal van stonden aan gemelde hoek veldgrond, die hij verklaarde wel te kennen, en daarvan geene nadere beschrijving te begeeren, kunnen aanvaarden en daarover dadelijk in ………..eigendom te beschikken, naar lust en welgevallen en dit wel met alle zelfs regten en geregtigheden weg opvaart, …….. op plagge winning en zoover de grond daartoe regt heeft, en verder ook met alle lusten en lasten, raad en onraad, even en invoegen als verkooper dezelve heeft bezeten, mits voorheen daarvan de lasten betalende.

Dezen koop verklaarden partijen gesloten te hebben voor en om de som van dertig gulden die de comparant verkooper bij dezen erkende ten vollen van den aankooper ontvangen te hebben en denzelven daarvoor aucterende bij dezen verklaarde hij verkooper den aankooper Jannes ten Dam voormeld hiermede te ………….. in alle hunne regten van eigenaam …………. …..den opgemelden en boven omschreven hoek veldegrond ten dezen verkoop zonder daarop eenig regt te behouden, noch wederte machten te hebben met belofte en onder verband van den aankooper ten allen tijde te zullen wachten en ………… voor alle ……… en opspraak of ………. ter zake van dezen koop.

Waarvan Acte enz…

Aldus gedaan en geparapheerd binnen Ootmarsum ten kantore van ons Notaris voormeld op den dertigsten December Achttien honderd vijfendertig in tegenwoordigheid van Hermannus van Olffen hoedemaker en Jacobus van Benthem horlogemaker beide wonende te Ootmarsum als onze getuigen hiertoe verzocht die met ons notaris deze acte, die onder ons zal berusten blijven na derzelve voorlezing geteekend hebben en hebben de partijen niet getekend maar verklaard des schrijvens onervaren te zijn.

Js van Benthem

 

 


Foto archief Marietje Scholte Lubberink-Veldhuis Lattrop…

Foto archief Marietje Scholte Lubberink-Veldhuis LattropVoor zover bekend staan de volgende personen op de foto:
1 Geert Wolkotte 2 Johan Huisken (Ool Bossink) 3 Herman Scholte Lubberink (Lubberinkbaks) 4 Nn 5 Corrie Beld 6 Jan Scholte Lubberink (Lubberinkbaks, broer van 3) 7 Frans Arens (Bergsmid) 8 Geert Muntel (Levink) 9 Johan Damhuis (Kosthoes). Wie is nr. 4? Zijn de overige namen juist?


Bewoners Brookhuijs (Brook Beand) Lattrop (3)…

Gerrit heeft het plaatsje Broekhuis in 1827 gekocht. Van 1817 tot 1827 worden kadastrale metingen verricht. In 1832 worden de kadastrale kaarten gepubliceerd en de bijbehorende OAT’s waarin de perceelsgegevens worden weergegeven. In dit register staat het boerderijtje nog op naam van de vorige bewoners Broekhuis.
In 1863 neemt Gerhardus Scholten Lubberink contact met hem op want hij wil het plaatsje, dat vroeger bij ‘zijn’ erf hoorde, wel kopen.

Koopcontract ‘Oortman’ Lattrop 9 januari 1863 door Gerhardus Scholtenlubberink, landbouwer mede te Lattrup:
Verkoopers verklaren  den eigendom van de  drie eerst genoemde perceelen te hebben verkreegen als hebbende de comparant Gerrit Oortman dezelve aangekocht van Berend Jan Broekhuis en Helena Beverborg, destijds echtelieden te Lattrup voormeld, blijkens acte gepasseerd voor Hendrikus Mensink, notaris destijds te Weerselo, den drieëntwintigste Augustus achttienhonderd zevenentwintig, behoorlijk geregistreerd, en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Almelo den twaalfden October achttienhonderd zevenentwintig in deel negentien nummer honderddrieentwintig en de overige 3 perceelen of nummers te hebben gekregen bij scheiding en  deeling der Markte gratulen van Lattrup voormeld, zonder daarvan echter titels van herkomst te kennen of te bezitten, noch te weten dat daarvan overschrijving heeft plaats gehad ten kantore van hypotheken.Koopcontract ‘Oortman’ Lattrop 9 januari 1863

Gerrit Oortman (Brook-Gerrit) overlijdt hier op 3-8-1868 oud 70 jaar en Mei Blokhuis (Brook-Mei) op 12-10-1881 oud 82 jaar.

Herm Oortman x 1858 Hermina Bruns…

4 Hermannus Hendrikus (Hermen Hendrik) Oortman, erfopvolger op Oortman, is geboren op 25-4-1832. Hij wordt vernoemd naar zijn overleden broer Harmen Hendrik 1826-1832. Hij trouwt op 24-11-1858 met Hermina Bruns geb. 20-5-1826 in Noord Deurningen huisnummer 32 (plaats onbekend). 
Zij is een dochter van Jan Albert Bruns geboren 1796 in Schepsdorf/Darme bij Lingen en Henrica (Hellen) Steggink geboren 1794 op het Hellenhuis aan de priorweg in Noord Deurningen.

RK doopboek Lattrop 25 september 1832 Hermannus  Henricus Oortman LattropRK doopboek Lattrop 25 september 1832

Hermen Hendrik is calicotwever en akkerbouwer op het Oortman van 1858 tot 1863.
Het huwelijk blijft kinderloos en er wordt in de families naar een erfopvolger gezocht. Deze wordt gevonden bij een broer van Hermiena Bruns wonend aan de Brinkstraat in Denekamp. Jannes Bruns, de oudste broer van Hermina is in 1847 getrouwd met Susanna Gesina Meinders uit Nordhorn-Altendorf. Uit dit huwelijk 6 kinderen. Als Susanna in 1877 in de Boerschap Denekamp overlijdt hertrouwt Jannes in 1878 nog met Gesina Wolterink uit Beuningen. Dit 2e huwelijk blijft kinderloos.
Herman, de jongste zoon uit het 1e huwelijk, wordt erfopvolger op het Oortman in Lattrop.
Van 1863 tot 1904 is Herm Oortman calicotwever en akkerbouwer op het huurmansplaatsje Oortman. Hun huwelijk blijft kinderloos. Hermen Hendrik overlijdt hier op 22-2-1904 oud 71 jaar en Hermina op 20-4-1906 oud 79 jaar. In de volksmond wordt dit plaatsje echter niet Oortman genoemd maar Brook-Herm.

Herman Bruns x 1905 Johanna Lansink…Hermannus Bruns en Johanna Lansink Lattrop

Herman (Brook-Herm) Bruns is geboren op 26 mei 1869 op Brinkstraat nummer 180 in Denekamp, zoon van Jannes Bruns en Gesina Meinders. Hij wordt al op jonge leeftijd door zijn oom Herm en tante Hermina Oortman-Bruns als pleegkind in huis opgenomen. Hij krijgt al gauw de naam Brook-Herm en trouwt op 10 mei 1905 met Johanna Lansink geboren op 4 augustus 1879 op het plaatsje Oude Boomhuis of Kniep aan de Kerspelweg in Tilligte. Vanaf haar huwelijk wordt zij Brook-Jannoa genoemd.
Uit dit huwelijk worden 10 kinderen geboren: (allen op Lattrop 50)
1 Johannes (Jan) Bruns *8-6-1906 †13-6-1906 oud 5 dagen.

Susanna Gezina (Brook-Sien) Bruns *21-7-1907. Zij trouwt met Gerhardus Johannes (Gerard) Loman, *24-12-1904 op Ool Baink aan de Damweg in Tilligte. Gerard was verzekeringsagent in dienst van de Boerenleenbank Lattrop-Tilligte. Zij vestigen zich aan de Schoolstraat in Tilligte. Omdat hun huwelijk kinderloos blijft nemen ze Trees Bruns, dochter van Jan Bruns en Marie Meijer in Lemselo, bij zich in huis. Zie hieronder 4 Jan Bruns. Gerard overlijdt op 25 februari 1976 oud 71 jaar en Sien op 9 augustus 1997 oud 90 jaar in het R.K. Ziekenhuis ‘Heil der Kranken’ in Oldenzaal.
3 Maria Josephina Geertruida (Brook-Marie) Bruns *11-3-1909. Zij trouwt op 2 september 1932 met de weduwnaar Jan Goosink op Derks in Breklenkamp. Jan is hier geboren op 12 october 1889 en overlijdt hier op 3 juni 1971 oud 81 jaar. Marie overlijdt op 19 september 2004 in het verzorgingshuis Gerardus Majella in Denekamp oud 95 jaar.
4 Gerhard Johan (Brook-Jan) Bruns *12-1-1911. Jan trouwt in 1934 met Maria Aleida (Marie) Meijer *3-10-1915 op Steg-Dieks in Lemselo. Uit dit huwelijk worden 11 kinderen geboren. Jan, Trees, Henk, Annie, Marietje, Suze, Sientje, Herman, Mientje en Dientje. Het 11e kind wordt levenloos geboren en moeder Marie overlijdt dezelfde dag nog in het kraambed. Vader Jan blijft achter met 10 jonge kinderen in de leeftijd van 1 tot 10 jaar. Jan hertrouwt in 1947 Gerda Gerritdina (Grada) Oude Lenferink geboren in 1924 in Hasselo bij Deurningen. Uit dit 2e huwelijk worden in de periode 1949-1962 nog 9 kinderen geboren; Harrie, Truus, Christina, Ria, Martin, Els, Tonnie, Gerdie en Jos.
Na het overlijden van de 1e moeder in 1944 wordt dochter Trees ondergebracht bij tante Sien Bruns en oom Gerard Loman in Tilligte. Dochter Sientje gaat tijdelijk naar haar oom Bernard Bruns en Annie Goosink op het ouderlijk huis in Lattrop. Jan overlijdt in Enschede op 10 november 1992 oud 81 jaar en Grada op 31 januari 2004 in Oldenzaal oud 79 jaar.

Familie  Bruns-Lansink in Lattrop                                                                                                                                                    Wordt vervolgd…


HOOFDGELD BREKLENKAMP 1767…

Transcriptie Charles Horsthuis in Noordwijkerhout

Hoofdgeldregister Breklenkamp 1767


Familie Scholten van Beuningen naar Tilligte en Lattrop (2)…

6 Gerardus (Graads) Scholten is geboren op 20 October 1844 in de Westerhoek in Noord Deurningen.
Op 7 augustus 1878 trouwt hij met Maria Veldhuis uit Volthe. Zij is geboren op 7 december 1848 in Volthe, dochter van Albertus Veldhuis en Johanna Nijhuis. Eerst wonen zij in Rossum op huisnummer 88, plaats onbekend misschien in Volthe, waar hun 1e 6 kinderen worden geboren.
1 Gerardus Johannes Scholten, zie hoofdstuk 1
2 Johanna Maria (Hanna) Scholten geb. 28 september 1879. Zij heeft in 1901 een relatie met een onbekende man. Hieruit wordt een dochter geboren, Gesiena Maria Scholten op 7 april 1902. Na haar schooltijd is zij dienstmeid op Enkman in Tilligte waar zij ongehuwd overlijdt op 16 november 1941.
Hanna trouwt op 4 september 1902 met Henricus Loman, geb. 24 september 1867 op Veldschoelt in de Voddenhoek in Tilligte. Haar dochter uit de 1e relatie wordt gewettigd en heet nu Loman.
Uit dit huwelijk 9 kinderen.
3 Bernardus Johannes Scholten geb. 21 november 1880 en overleden op 19 october 1886 oud 5 jaar.
Boerderij Scholten Dinkel-Graads in Tilligte4 Geertruida Maria (Trui) Scholten geb. 17 augustus 1882. Zij trouwt op 21 mei 1908 met Bernardus Henricus (Bernard) Ruël geb. 16 mei 1876 op het plaatsje Snieders-Willem, gelegen tussen Veld-Jan en in Lattrop en Smoes in Breklenkamp. Uit dit huwelijk 8 kinderen.
5 Gerardus (Gerard) Scholten, zie hoofdstuk 2.
6 Gesina Scholten geb. 24 juni 1886, trouwt op 28 april 1811 met Johannes Oude Wolcherink geb. 20 november 1877 op Beuks in Rossum. Later meer over deze familie; e.e.a. is nog in onderzoek.

Eind 1887 verlaat de familie Volthe en pacht een boerderijtje van boer Aarnink aan de Dinkel in Tilligte. Pachtovereenkomst aangegaan door de fam. Aarnink te Tilligte en H.J. Scholten, landbouwer te Tilligte.
Een boerderij te Tilligte gem. Denekamp, een schuur met tuin, bouw-wei-hooiland, hakhout kad. bekend gem. Denekamp sectie F nrs 4071, 1422, 1423, 1415, 1416, 2242, 1401, 2236, 'n Z deel van 1323 en 'n N deel van 2221 groot 5.80 00 ha.Johanna Scholten Zr Reinaldis Tilligte 1888 Amersfoort 1959

Al naar gelang de roepnaam van de bewoner wordt deze plaats dan Dinkel-Graads, Dinkel-Hendrik of Dinkel-Scholten genoemd. Hier worden hun laatste twee kinderen geboren:
7 Johanna (Hanna) Scholten geb. 25 november 1888. Dienstbode bij de familie Scholtenhave-Grimberg op Scholtenhave in Tilligte 79. Zij deed op 4 maart 1915 haar intrede in de congregatie van de H. Jozef te Amersfoort en werd op 30 September 1917 geprofest onder de naam Maria Raineldis. Zij overlijdt ongehuwd op 22 april 1959, oud 70 jaar, in het Elisabeth-ziekenhuis in Amersfoort en werd 3 dagen later begraven op het Kloosterkerkhof van het Moederhuis van de Congregatie.
8 Aleida Maria (Leida) Scholten geb. 29 september 1892. Zij trouwt op 5 november 1920 met Bernardus Johannes (Bernard) Peters, geb. 11 maart 1888 op Bommerd in het Binnenbrook in Lattrop. Zijn vader Jannes komt van Oud Ootmarsum en bouwt in 1887 een nieuwe boerderij op 'de Bommerd' aan de huidige Spiekweg in Lattrop.
De boerderij brandt geheel af in 1915. Zij besluiten daar niet te blijven, mede de vaak hoge waterstanden waardoor langdurig ondergelopen weilanden. 'Bossem' (Rerink) bouwt daarop in 1915/1916 op een stuk grond aan de huidige Kommiezendijk, een nieuw boerderijtje. De erfnaam 'Bommerd' verhuist mee. Deze boerderij wordt door Bossem aan hen verpacht. Jannes helpt mee met de bouw. Hij is dan 59 jaar oud en geen van de kinderen is getrouwd. Bij met mengen van kalk en zand in een kuil zijn de mannen wat onvoorzichtig te werk gegaan. De kalk spat in de ogen van Jannes, waardoor hij behoorlijk in zijn gezichtsvermogen beperkt wordt. In 1916 verhuizen zij naar dit huurmansplaatsje. Leida overlijdt hier op 1 mei 1962 oud 69 jaar.

Hoofdstuk 1

Familie Engbers-Droste Dinkel Graads Tilligte juli 19351 Gerardus Johannes Scholten is geb. op 28 september 1879 in Volthe. Eind 1887 gaat hij met zijn ouders en 5 broers/zussen naar de huurmansplaats van Aarnink in Tilligte. Hij trouwt op 25 april 1912 in Denekamp met Maria Susanna (Marie) Droste geb. 26 januari 1885 op Droste in Groot Agelo. Uit dit huwelijk worden geboren:
1 Johanna Maria (Marie) Scholten geb. op 10 juli 1913. Zij trouwt op 17 april 1947 met Albertus Johannes Olde Meule geb. 25 februari 1913 op de Haar in Klein Agelo. Marie overlijdt in Ootmarsum op 13 december 1983 oud 70 jaar en Albertus op 18 september 1993.
2 Gerhardus Hendrikus (Gerard) Scholten geb. 10 januari 1915, ongehuwd overleden op Dinkel-Scholten op 6 maart 2000.
3 Hermanus Johannes (Jan) Scholten geb. 10 augustus 1917. Hij is de erfopvolger en trouwt op 20 januari 1944 met Maria Helena Veldscholten geb. op 19 augustus 1921 in Haarle bij Reutum. Uit dit huwelijk 8 kinderen; Marietje, Jan, Suze, Gerrit, Theo, Bennie, Lida en Henk. Jan overlijdt op 9 november 1993 oud 76 jaar en marie op 13 juni 2015 oud 93 jaar.
Henk Scholten wordt erfopvolger en trouwt met Annie Grootelaar uit Tubbergen.

Hoofdstuk 2

5 Gerardus (Gerard) Scholten is geboren op 15 april 1884 in Volthe. Tot 1903 is hij knecht bij de familie Hemmelder-Borggreve (Vendel) in Tilligte 8 (nu ool Mensink) daarna 76 (Oale Moat). Vanaf 1907 knecht bij de familie Aarnink-Schutte (Aarnink) in Tilligte 80. Daarna van 10-05-1909 tot 23-05-1910 veldarbeider in Andijk in Noord-Holland. Hij keert terug naar huis en vertrekt nog 2 keer naar Andijk; van 4-7-1910 tot 26-5-1911 en op 7-7-1911 vertrekt hij voor de laatste keer.
Op 31 mei 1916 trouwt hij met Maria Aleida Peters erfopvolgster op Egbers in Lattrop. Zij is geboren op 13 augustus 1889 op het plaatsje Bommerd in het Spiek in Lattrop. Zij trekken in bij het kinderloze echtpaar Rekers-Morsink. Gerard is hier landbouwer en tevens klompenmaker. Uit dit huwelijk worden 10 kinderen geboren.
                                                                                                                                                               Wordt vervolgd…


Onbekend persoon…

Toon de Rooie

 

De naam van man op deze foto is bij de redactie niet bekend.

Herkent u hem?

Wat kunt u over hem vertellen?


 

Bewoners Scholtenhof Breklenkamp (1)…Hottingerkaart 1773-1794 Scholten Breklenkamp

(Bron onbekend): Erve Scholten aan de Jonkershoesweg werd in 1391 door Baldewijn van den Laer verkocht aan Berend graaf van Bentheim. In 1475 kreeg het belasting opgelegd van één schilt oftewel 30 stuivers. Erve Scholte had het markerichterschap, in wezen het voorzitterschap van de markevergadering.
Oudste vermeldingen:
Leenregisters Graaf van Bentheim 1392
Verponding 1475: De Hoff gewart, 2 schilt, sal men penden dabit Egidy tho Lagen, dach geven
Verponding 1601: Schultenhoff, 15 mudde geseides (mud zaailand), 5 dachmal hoielandes (dagwerk hooiland), betaalt F7-15-0
Verponding 1602: Schultenhoff, 15 mud zaailand, 6 dagwerk hooiland

Jan Scholte x ~1634 Nn (I)

De oudst bekende bewoner is Jan Scholte geboren ca. 1606. Hij trouwt ca. 1634 met Nn.
Uit dit huwelijk in ieder geval 3 kinderen:
1 Lambert Scholten, zie hierna.
2 Diele Jansz Scholten, geboren ca. 1637, trouwt op 15 december 1667 met de weduwnaar Lubbert Borghorst geboren in Hezingen. Uit de toevoeging Jansz blijkt dat haar vader Jan Scholte is.
3 Anneke Scholten, geboren ca. 1645, trouwt in Ulsen met Jan Kloisterman.Eigenaren erve Scholten - Hof te Brecklenkamp
(bron onbekend): Na het overlijden van Everhard Bentinck veranderden de machtsverhoudingen in Breklenkamp ingrijpend en Gerard Adolph Bentinck moest alle zeilen bijzetten om zijn bezittingen te verdedigen. Door de overdracht van de Scholtenhof aan Twickel werd Van Raesfelt markerichter en, zoals gezegd, in 1660 ook nog drost van Twente. Weinig bleef erover van de rust in de marke zoals die er was geweest voor zijn komst. Zo was er de op de Scholtenhof wonende boerenfamilie Scholten, die drie generaties lang door de Bentincks was ondersteund. Daardoor was een schuld ontstaan van in totaal 870 gulden en 7 stuivers, zo’n groot bedrag dat Jan Scholten het vrijwel niet meer kon terugbetalen.
In 1651 werd het verkocht aan A.H. van Raesfelt op Twickel. Laatste bewoner was Scholten, eigenaar Huis Twickel Delden. Langs tien boerderijen moest de rentmeester in Breklenkamp om de schatting te innen. Van deze tien worden Brookman, Lutke Veldman, Alberman, Grote Veldman, Nijhof, Molendijk en Scholten, dat in 1475 als De Hoff optrad, nog steeds genoemd.

Lambert Scholten x 1e ~1663 Fenne Nn (II)

1 Lambert Scholten erfopvolger is geboren ca. 1635 en trouwt ca. 1663 met Fenne Nn. Uit dit huwelijk worden geboren:
1 Fenne geboren ca. 1665 trouwt op 20 september 1691 in Ootmarsum met Geert Kloosterman geboren ca. 1661 in Hilten.
2 Geesken geboren ca. 1667 trouwt op 26 februari met Harmen Jansz Schnotte geboren ca. 1663 in Nordhorn.
3 Jurrien Scholten, zie hierna.
4 Jenneken geboren ca. 1670 trouwt op 14 maart 1694 met Aelbert Voet geboren ca. 1656 op Voot in Lattrop. Aelbert is weduwnaar van Aelken Vreehuis van de gelijknamige boerderij in Lattrop. Dit huwelijk werd voltrokken op 21 februari 1686.
5 Harmen geboren ca. 1671 trouwt Nn.NG trouwboek Ootmarsum Lambert Scholten en Geesken Bodde 19-06-1672
De moeder Fenneken overlijdt in 1671 waarop Lambert op 19 juni 1672 hertrouwt met Geesken Bodde (Boddinck) geboren ca. 1647 in Hilten. Deze boerschap ligt tussen Neuenhaus en Uelsen.
Uit dit 2e huwelijk van Lambert worden nog een zoon en een dochter geboren:
6 Jan geboren ca. 1673 trouwt op 5 juni 1701 in Ootmarsum met Harmtjen Weduwenhuis geboren ca. 1676 in Bookholt, een boerschap ten noorden van Nordhorn.
7 Anne geboren ca. 1674 trouwt in juni 1699 met Hendrik Lomans geboren ca. 1669 in Brandlecht.
Wanneer Lambert en Geesken zijn overleden is niet bekend.

(Bron onbekend): 1660 De jonge Lambert Scholten zou gaan trouwen met een rijke vrouw en in verband hiermee was met Gerard Adolph afgesproken dat de bruidsschat zou worden aangewend om de schuld af te lossen. Maar na de overdracht van de Scholtenhof aan Twickel begon Lambert Scholten plotseling problemen te maken over de afbetaling van de schuld en Gerard Adolph zag zich gedwongen te gaan procederen. Uiteindelijk moest Lambert voor het stadsgericht Ootmarsum beloven de schulden van zijn vader (Jan) met de bruidsschat van zijn aanstaande vrouw te betalen, maar die belofte kwam hij niet na. Het proces sleepte zich jaren voort, totdat Gerard Adolph uiteindelijk het stadsgericht moest verzoeken beslag te leggen op de tot de bruidsschat behorende goederen.

Vuurstedengeld 1675: De Schulte, 1 vuurstede, 1 oven.
Vuurstedengeld 1682: De Schulte, 1 vuurstede, 1 oven.
Zoutgeld 1694: Schulte, betaalt F1-10-0 (en F0-10-0 voor de lijftucht olde Scholten).        
Wordt vervolgd…


Onbekende foto uit Breklenkamp…

Deze foto komt uit het archief van Jan ter Brake in BreklenkampDeze foto komt uit het archief van Jan ter Brake in Breklenkamp. Hij weet niet wie deze jongens op de foto zijn. Ook niet of de foto in Lattrop of Tilligte gemaakt is. Jan en zijn broer en zusters zijn allen op een huurboerderij van Enkman in Tilligte geboren en de oudsten zijn daar ook naar school gegaan. Wie herkent deze jongens?

 

Bewonersgeschiedenis Lubbertinc (Lubberman) Lattrop (1)…

Het erf Lutbertinc (Scholte Lubberink) in Lattorpe…

Ligging van het erf…

Het erf ligt op 100 meter van de zuidelijke grens van ‘De Horst’, een gebied dat hier wordt begrensd door de Frensdorferweg en oostelijk door de Dorpsstraat. Westelijk grenst het aan het (gekanaliseerde) riviertje De Dinkel en de noordelijke grens wordt gevormd door de Ottershagenweg. Op een afstand van nog geen 200 meter liggen nog drie boerderijen: westelijk Hofstee nu bewoond door de familie Schröder, Bossem bewoond door de familie Rerink en ten oosten Tijscholte, een afsplitsing (Nij Scholten) van het Scholte Lubberink. Ten noorden ligt nog het voormalige boerenplaatsje Oude Bossink, nu woonhuis bewoond door Gerda Busscher-Rerink.

Oudste vermeldingen…Krayenhofkaart 1829 Scholte Lubberink Lattrop

Het erf Scholte Lubberink komt voor het eerst in 1313 voor als ‘leen’ (leengoed of pachterf) in de geschriften van de Heer Denum van het Huis Putten bij Elburg en is daarna tot 1485 eigendom van ‘De Hof te Beuningen’ in Gelderland. Het erf is dus meer dan 700 jaar oud.
In de ‘Rekening van de Drost van Twente, Johannes van Kemenade, 1336-1339, 6 april 1337 - 2 december 1339: wordt vermeld: “Item de Ecberto Lutbertinc 7 m”. Hier is dus sprake van een Egbert of Egbertus Lutbertinc.
1475 Schattingsregister Lattrop: Lubberting, 2 s(chilt), betaalt 3 golden r(ijnse) g(uldens, d.
In dit schattingsregister staan twaalf Lattropse boerderijen. Scholte Lubberink (Lubberting) is misschien de bekendste, maar ook Bonke, Stokke, Boomhuis, Reerink (Reerman), Bosman (Bossem), Wigger, Hofste en Dasseler zijn nog steeds voorkomende erfnamen.
Erve Scholte Lubberink komt met ongeveer 80 Denekampse boerderijen voor in het schattingsregister, een register van te innen belasting. Het register is het meest volledige document van Twentse boerenerven. Het is opgesteld door de rentmeester van Twente wonende in Ootmarsum, Roelof van Beverfoorde, in opdracht van de bisschop van Utrecht, David van Bourgondië. De bisschop was landheer van Twente. Er is onderscheid gemaakt in gewaarde erven en gewaarde katersteden (keuterboerderijen), die naar gelang hun status belasting betaalden. Gewaard hield in, dat ze aanspraak mochten maken op gebruik van woeste grond.
11 juni 1600 Markenboek Lattrop en Tilligte: “Berent Scholte Lubberink is gezworene”.
In 1601 is het Huis Esche, ten noorden van Neuenhaus, eigenaar van het erf.
Vermelding in het ‘Verpondingsregister van 1601 1e annotatie (opschrijving): “Schulte Lubberdinck, hoge unde lege seylanden 13½ mudde, licht halff alnoch woeste, 5 dachmall hoies meestlick woelandet, gifft die 4 garve, gehoret den van Denum. 6 – 22 – 8. N.B. “by provisie up die helfte, 3 – 11 – 4”.
Verpondingsregister 1602 2e annotatie: “Lubberding de Schult, 13½ muddt geweides, 5 dachwerck graslanndts”.
Paardengeld 1602 Schulte Lubberdinck LattropPaardengeld 1602: ‘Schulte lubberdinck 4 paarde en 11varckens’. De belasting op paarden dateert van 1602. De belasting werd geheven op paarden van 2 jaar en ouder. Afhankelijk van plaats of streek betaalde men 12, 10 of 8 stuiver per paard. Vanaf 1612 moest er voor de zogenaamde "reliqua" (schapen, varkens en bijenkorven) jaarlijks 1 stuiver worden opgebracht.
Markenboek Lattrop en Tilligte, 20 mei 1608: “Berent Scholte Lubberink is gezworene”.
Van 1632 tot 1799 is het Huis Brecklenkamp eigenaar van het Scholte Lubberink.
Er rust een uitgang (verplichte bijdrage) op het erf van 4 goldguldens jaarlijks aan de Vicarie in Ootmarsum, later aan Duitse Schoolmeester, van <1500 tot >1700.
Markenboek Lattrop en Tilligte, 9 jan. 1633: Everdt Scholte Lubberink wordt vermeld.
In 1799 wordt Hermen Hendrik Beernink, echtgenoot van de erfdochter Walburga Scholte Lubberink eigenaar van het erf: Rechterlijk archief Landgericht Ootmarsum, nr. 11, fol. 481, 16 jan. 1799: “Harmen Hendk Beernink nu Scholte Lubberink en Walborg Scholte Lubberink kopen op 17 jun. 1798 de Scholte Lubberinkplaatse voor F5000 van H.O. (Hendrik Otto) Bentink, Heer van Breklenkamp en zijn vrouw Sophia van Haxthausen”.

Ontstaansgeschiedenis naam Scholte Lubberink…

In het hoofdstuk hierboven zien we verschillende namen voorbijkomen:Scholte Lubberink sinds 1139
1313     : Ecberto Lutbertinc
1475     : Lubberting
1600     : Berent Scholte Lubberink
1601     : Schulte Lubberdinck
1602     : Lubberding de Schult
1608     : Berent Scholte Lubberink
1633     : Everdt Scholte Lubberink

Kinderen worden gedoopt, zowel RC als NG, in de grote Kerk in Ootmarssum. Het NG doopboek begint op 21 juni 1676 en het RC doopboek op 6 april 1680. Huwelijken worden bijgeschreven in het NG trouwboek, vanaf februari 1827 in het RC huwelijksregister.
In het NG trouwboek komen o.a. de eerste namen voor: 1691 Aeltjen Lubberinck dv Berent Scholten Lubberinck en in 1692 Jan Lubberinck. In het NG doopboek: 1694 Bernardus Schultens, bij huwelijk in 1718 heet hij Berent Lubberinck enz…
De namen Lubberinck en Schultens worden over en weer gebruikt maar ook een combinatie hiervan. De oudst bekende naam Lutbertinc wordt nu geschreven als Lubberink. Lubberinck komt van Lutbertinc wat zoveel betekent als ‘zoon van Lubbert’. Deze voornaam Lubbert betekent schitterend, glanzend of stralend.
Volgens het Meertensinstituut: Scholte is een jongensnaamnaam en betekent ‘bestuurder over bezittingen, vertegenwoordiger van het landsheerlijk gezag’. Stamboom Scholten-Bos: Scholten is een in heel Nederland voorkomende familienaam, maar oorspronkelijk komt de naam uit Oost Nederland. Dat verraadt de vorm al, de West Nederlandse variant is Schout(en). Scholten vindt men vaak als erfnaam en dan blijkt dat in de Middeleeuwen de naam van het erf ‘De Hoff’ luidde. Aldus in Denekamp, Hezinge, in Tilligte de Scholtenhave, Scholte Varwick en in Brecklenkamp Scholten (de Schoelt).
Uit het feit dat de oude ‘Scholten-erven’ oorspronkelijk hoven waren, dat wil zeggen, de centra van bestuur in oude Marken, blijkt dat een ‘Scholt’ toch iemand van gewicht moet zijn geweest. Dat was ook zo: De ‘Scholt’ of ‘Schuld’ was een rechtspreker.
In de oude Saksische taal, de taal waaruit zich onder meer het Twents heeft ontwikkeld, luidde de titel van zo’n rechtspreker ‘Skulthetio’. In het oud Hoog Duits heette hij ‘Scultheizo’ en in het moderne Duits nog wel ‘Schultheiss’. De schout heette in de vroegere Middeleeuwen ‘Schouthete’.
De naam Scholte Lubberink is dus een samenvoeging van de namen Scholte (rechtspreker) en Lubbertinc (voornaam Lubbertzoon).                                                                                                           
Wordt vervolgd…


Bewoners Tijscholte (Nij-Scholte) Lattrop (1)…

Ontstaan en bewonersgeschiedenis Tijscholte in Lattrop…

Op 5 april 1703 wordt Engelberta (Engele) Scholte Lubberink, geboren op Lubberman, gedoopt in de RC kerk van Ootmarssum. Zij is een dochter van Jan Scholte Lubberink en Marijken ter Hofste geboren op het erf Hofste in Lattrop, noaber van Lubberman.
Haar oudste broer Bernardus geboren in 1694 trouwt met Aele Haamberg en zij pachten het nieuw gebouwde plaatsje Broeckhuijs, afgesplitst van Lubberman en gebouwd door de heer van Brecklenkamp. (zie publicatie ‘300 Jaar Broek Berend in Lattrop’). Haar jongere broer Albert trouwt in 1726 met Walburga Kijvink uit Lohne Pruissen en wordt erfopvolger op Lubberman.
Het Lubberman, evenals het Broeckhuijs, is eigendom van Riquin Ignatius Bentinck tot Breckelenkamp en diens vrouw Anna Maria van Westerholt tot Haselünne. In overleg met de eigenaar wordt besloten het Lubberman opnieuw te splitsen. Aan de overkant van de weg wordt in 1736/1737 door hen een nieuw boerderijtje gebouwd dat gepacht wordt door Engele en haar man Berent Roepe uit Brecklenkamp.
Nadat de publicatie van het Scholte Lubberink voltooid is wordt verder gegaan met de bewonersgeschiedenis van Tijscholte, een andere afsplitsing.


1879-05-24 Rotterdamsch nieuwsblad…

1879-05-24 Rotterdamsch nieuwsblad