Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 5 nr 10 oct 2018

Nieuwsbrief oktober 2018, jaargang 5, nummer 10
Website: www.Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.nl
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website………………………….
Op deze site vindt u o.a. de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt u geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl of met het Contactformulier op de site.


Nieuws/mededelingen:
Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven            Nieuwsbrief 2018-9
# In de rubriek Familiegeschiedenis  Keuters in Lattrop
# In de rubriek Erven                            Warmes in Breklenkamp


1000 Jaar parochie Lattrop (slot)… (Coen Hamers)

1996
RK kerk lattrop (exterieur) met pastoor Brandts) Plm 1935Het intensieve gebruik van de parochiekerk en de tand des tijds knagen voortdurend aan de bouwkundige constructies. Daarom was het in 1996 nodig na 70 jaar een uitgebreide restauratie aan dak en goten door te voeren. Door de bereidwillige medewerking van parochianen, met geld en werk, kon aannemingsbedrijf Warmes de kerk voor de volgende eeuw klaarmaken. De kerk werd daarna opgenomen op de lijst van beschermde rijksmonumenten en is klaar om het volgende millennium te beginnen. De laatste jaren van het tweede millennium voltrok ook in Lattrop zich het proces van grote kerkelijke veranderingen. Het aantal priesters nam af, kapelaans werden een bijzonderheid, parochianen namen meer en meer op vrijwillige basis allerlei taken van priesters, kapelaans, kosters en huishoudsters over. Het kerkbestuur werd in 1992 omgezet in een parochiebestuur waarvan de leden met eigen taken belast zijn. Door de schaarste aan priesters is het niet meer vanzelfsprekend dat de parochie over een eigen pastor beschikt, maar wordt samengewerkt met de parochies van Ootmarsum en Tilligte. De parochies in dit samenwerkingsverband worden heel toepasselijk LOT-genoten genoemd, naar de beginletters van de parochienamen. Op de valreep van het millennium deed ook de eerste niet-gewijde pastor in de persoon van pastoraal werker Drs. P. Hoekstra zijn intree in het LOT. Daarmee treffend de grote veranderingen aangevend die ook hier plaatsvinden. Pastor Hoekstra bewoonde een deel van de pastorie die verder is aangepast om gasten uit verre landen (met name Litouwen) een hartelijk welkom in de LOT-parochies te bereiden. Verder is ruimte gecreëerd om werkgroepen uit de eigen parochie onderdak te bieden. Daarmee heeft de pastorie na enige jaren leegstand weer een eigen functie gekregen.
Op de foto pastoor Brandts.

2007
Het aartsbisdom streeft al enige jaren naar nog grotere verbanden van parochies, die in 2010 tot een grote parochie samengevoegd gaan worden: de parochie Lumen Christi. Het proces is volop in beweging.

Pastoors en pastores van de parochie Lattrop:RK kerk Lattrop (interieur naar het westen)
01 Johannes Vinke 1818 - 1822 pastoor
02 G.J. Blankenvoort 1822 - 1854 pastoor
03 A. Slutken 1854 - 1890 pastoor
04 F.Th. Weitjens 1890 - 1899 pastoor
05 J.G. Berbers 1899 - 1906 pastoor
06 H.B.G. van Bijleveld 1906 - 1914 pastoor
07 J.W.J. Brandts 1914 - 1932 pastoor
08 H.J. Kempers 1932 - 1941 pastoor
09 J.H. Leferink 1941 - 1959 pastoor
10 B.H. Meijer 1959 - 1970 pastoor
11 H.A. Demmers 1970 - 1974 pastoor
Eerste pastorloze periode (1974-1975)
12 P.P.G. Pierik 1975 - 1981 pastoor
13 J. Stapelbroek 1981 - 1982 pastoor
Tweede pastorloze periode (1982-1984)
14 P.F. Jacobs 1984 - 1989 pastor
Derde pastorloze periode (1989-1990)
15 Drs. H.W.C. Revenberg 1990 - 1998 LOT pastoor
16 J. Mulder, diaken 1990 - 1999 LOT pastor
17 Drs. P.W. Hoekstra, pw 1998 - 2001 LOT pastor
18 R. Willems 1999 - 2004 LOT pastoor
19 R. Cornelissen (2004- LC pastoor)

Literatuur
Buisman, J.
(1995 - 2000). Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 1 tot en met deel 4 van 763 tot 1675. Franeker: Uitgeverij Van Wijnen.
Geerdink, E. (1895). Eenige bijdragen tot de geschiedenis van het Archidiakonaat en Aartspriesterschap Twente en Calendarium St. Plechelmus te Oldenzaal. Vianen.
Hamers, C.C.M. (ongedateerd). Verzameling van stukken en kopieën aangaande het Huis te Brecklenkamp.
Jacobs, P.F. (1989). Enige notities over de parochie Lattrop. Lattrop: eigen uitgave.
Kokhuis, G.J.I. (1982). De geschiedenis van Twente van prehistorie tot heden. Hengelo: Twente Publicaties BV.
Kokhuis, G.J.I. (1997). Twaalf eeuwen Katholiek Twente 797 - 1997. Enschede: Stichting Twente 2000.
Kuile, Mr. G.J. ter (1974). Geschiedkundige aantekeningen op de Havezathen van Twenthe. Schiedam: Interboek (ongewijzigde herdruk van 1911).
Schildkamp, Drs. J.B. (redactie) (1995). 1520 - 1525 De kroniek van Johannes van Lochem, prior te Albergen. Albergen: Stichting Heemkunde Albergen, Enschede: Twente Academie.
 


Landbouwer Jannes Nijhuis verdronken…

1852-03-08 Algemeen Handelsblad 08-03-1852 landbouwer Jannes Nijhuis verdrinkt

Algemeen Handelsblad 8 maart 1852 (bron: de Twentsche Courant).

Berend Jan Nijhuis is geboren op 21 juli 1774 op de kottersplaats Nijhuis of Njoes aan de tegenwoordige Hunenborgseweg in Tilligte. Berend Jan is een zoon van Susanna Nijhuis geboren op Nijhuis en Henricus Geesink noemt zich Nijhuis, van het olde Gesink in Vasse. Berend Jan is erfopvolger en trouwt op 25 mei 1814 in Ootmarsum met Gezina Kienhuis geboren 6 februari 1788 op het aan de overkant van de weg gelegen Kienhoes. Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren:
1 Hendrikus Nijhuis 1815-1890 ongehuwd
2 Hermannus Nijhuis 1816-1864 ongehuwd
3 Jan Hendrik Nijhuis 1818-1818
4 Johanna Nijhuis *1819 trouwt in 1850 met Joannes (Jannes) Laarhuis in Lattrop
5 Maria Nijhuis 1821-1909 ongehuwd.
De vader Berend Jan Nijhuis overlijdt op 22 augustus 1822 oud 48 jaar. De weduwe Gezina Nijhuis-Kienhuis hertrouwt op 28 april 1825 met Joannes (Jannes) Kamphuis gedoopt 14-12-1789 in Denekamp. Uit dit huwelijk worden nog eens 4 kinderen geboren:
6 [half] Bernardus Kamphuis geb. ~1826
7 [half] Hendrikus Kamphuis 1828-1867 ongehuwd
8 [half] Elizabeth 1831-1865 ongehuwd
9 [half] Johannes 1832-1898, gehuwd met Johanna Reerink en Anna Hemmer.
De 2e man van Gezina Kienhuis, Joannes Kamphuis, is de in het krantenartikel genoemde Jannes Nijhuis. Aangifte van overlijden wordt gedaan door Gerardus Beijerink (Beijerink of Baijerman) oud 37 jaren en Johannes ten Brink (op Bekker) oud 30 jaren, landlieden wonende te Tilligte en naburen (noabers) van de overledene. De 77-jarige Jan Hendrik Kienhuis, neugste noaber van Nijhoes, erfopvolger op Kienhoes, kan geen aangifte doen omdat hij een broer is van Gezina. Dat Jannes in het artikel Nijhuis wordt vermeld is verklaarbaar want zo wordt hij in de volksmond genoemd.

Kamphuis Joannes zv Henricus Kamphuis en Euphemia Schurink 14-12-1789Roomsch Catholijck doopboek Denekamp 14 december 1789


Historie 'Smids-Gradus' of 'Kosthuis' in Lattrop (6)...

Eier-JensBidprentje Johannes Ruël Lattrop 1867-1943

Herman en Sina nemen in 1935 nog een oude weduwnaar in huis, Johannes Ruël, bekend als ‘Eier-Jens’, afkomstig van het ‘Eierhuis’ tegenover het Lutke Veldman in Breklenkamp (verdwenen). Sina kent hem nog uit haar tijd als dienstmeid bij de familie Groeneveld-Leliefeld op Lutke Veldman in Breklenkamp.
Wie is nu deze man en hoe komt hij op het Kosthuis?
Johannes (Jens) Ruël is geboren op 20 maart 1867 op het Eijerhuis of Oude Grote Veldman in Breklenkamp. Dit boerderijtje, dat al meer dan 80 jaar geleden werd afgebroken, heeft gestaan tegenover de boerderij van de familie Groeneveld op Lutke Veldman. Naast de grote oude eikenboom die er nog staat. Jens is een zoon van Barend Hendrik Ruël geboren in 1833 op het Snieders-Willem (bij Veld-Jan), en Johanna Oortman is geboren in 1843 op dit olde Grote Velde in Breklenkamp. Hij heeft nog twee broers gehad. Gerhardus geboren in 1869 en overleden in 1877 en een levenloos geboren broer in 1872. Jens trouwt in 1895 met Wilhelmina Euphemia Wassink uit Breklenkamp. Hun huwelijk blijft kinderloos.
Hannes Groeneveld en Trui Leliefeld op Lutke Veldman in BreklenkampJens en Mina verlaten het Eierhuis in het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw. Eerst vinden zij enkele jaren onderdak bij de familie Wermelink, bakker in Tilligte. Dan denken ze hun oude dag te kunnen slijten in het klooster ‘Maria Ad Fontes’ in Ootmarsum. Hermina komt daar in 1935 te overlijden. Het is niet bekend waar zij is begraven. Jens wil daarna daar niet alleen blijven. Hij klopt aan bij zijn vroegere noabers, de familie Groeneveld-Leliefeld op het Lutke Veldman en vraagt of hij daar tot aan zijn levenseinde kan blijven wonen. Dit wordt hem niet toegestaan. Hij herinnert zich dat Sina Keujer destijds daar meid was en hij kent haar dus wel.
Hij komt aan op het Kosthuis en legt zijn situatie aan hen uit. Herman en Sina hebben dan 4 kinderen waarvan de jongste Gerard amper een half jaar oud is. Ze worden het eens en Jens komt kort daarop bij hun inwonen. Hij krijgt een eigen slaapkamer en helpt mee op het land en verzorgt de varkens.
In het 3e oorlogsjaar voelt Jens zijn levenseinde naderen. Hij is dan 76 jaar. Op 1 juli 1943 gaat Jens Ruël naar notaris A.G.J.M. Kirch in Ootmarsum en laat daar zijn testament opmaken. De belangrijkste passages worden hieronder weergegeven. In 1928 heeftTestament Johannes Ruël (Eier-Jens) Lattrop 1943 Johannes voor f 100,= aan Johannes Bernardus Niehoff landbouwer op het Nijlandhuis, verkocht de onverdeelde helft in het kadastrale perceel te Lattrop, hooiland groot 1.01.60 ha. genaamd 'het Maatje'. Meer bezit hij niet want hij woont in Breklenkamp in een huurhuisje. Het daarin aanwezige roerend goed als inventaris, landbouwgereedschappen etc… zal hij bij verhuizing te gelde hebben gemaakt. Hij overlijdt 20 augustus 1943 en wordt 4 dagen later op de 24e ter aarde besteld op het RK Kerkhof in Lattrop. Pastoor Henricus Johannes Kempers leidt de begrafenisplechtig-heid. Hij zal ongetwijfeld wat geld hebben achter-gelaten waarvan Herman en Sina de uitvaart, begrafenis en misinten-ties konden betalen.

1948-1962

Gerard  Hofste Ootmarsum  maart 2011In 1948 vindt bij Hofste een boedelscheiding plaats. Gerard Hofstee erft het Kosthuis met naastliggende 3.50 ha grond. Begin jaren ’50 breekt er brand uit maar de schade kan worden hersteld. Begin jaren ‘60 verkoopt Gerard Hofste (foto L) het huisperceel van ca 1 ha aan Pim Silderhuis in Ootmarsum. Deze verkoopt dit kort daarop door aan de familie Ruygrok uit Den Haag.

1962-2012

Eind 1962 verlaten Herman en Sina met kinderen Johan, Herman, Alfons, Frans en Harrie het boerderijtje en verhuizen naar een nieuwe woning aan de Pastoor Brandtsstraat 1 in Lattrop. De overige kinderen zijn dan al uit huis getrouwd.
Tot aan haar overlijden in februari 1983, bewoont Jet Ruygrok het boerderijtje. Haar dochter Margreet verhuurt hierna de woning een drietal jaren aan Rob Rook, schaapherder in dienst van de toenmalige gemeente Denekamp.
Vanaf 1987 wordt het boerderijtje bewoont door Marta Roozenstraten en Jenneke van de Ven. In 1990 worden Bertie en Thea Blokhuis uit Ootmarsum de nieuwe eigenaren. Zij blijven de woning verhuren aan beide bewoonsters. Marta Rozenstraten vertrekt in 1994, waarna Jenneke van de Ven tot aan haar overlijden op 4 November 2011 het boerderijtje blijft bewonen. Wordt vervolgd (slot)...                                                                                                                                       


Klassenfoto 1994…

Klassenfoto Lattrop 1994Nummer 5 is hoofd der school Jan Steinmeijer. Wie stuurt ons een namenlijst?


Familiegeschiedenis Maatman in Lattrop (4)…

Lucas Maatman x 1848 Fenne Kotkamp…
(naar Oude Dasseler in Lattrop)

Lukas Maatman ev Fenne  Kotkamp (Klein Dasseler) Lattrop (Foto H. Webbekind Osnabrück)Antonij Maatman, zie 1 hierboven, blijft op het Maatman maar de weduwe en haar kinderen vertrekken in 1872 naar Eekman. Lucas Maatman blijft hier ook wonen. Van 1848 tot 1872 is er dus mogelijk sprake van dubbele bewoning. Lucas is geboren op 5 juli 1814 en trouwt in 1848 met Fenne Kotkamp Geb. 27 september 1818 in Hestrup bij Nordhorn en gedoopt in Brandlecht, dochter van Jan Kotkamp en Zwenne Koelman. Doopboek: “1814 Den 10 Julij is gedoopt Lucas, Zoon van Gerrit Maatman en Hermine Schiphorst E.L. woonende in Nordeuringen, is gebooren den 5 dito”. Foto links: Lucas Maatman. 
Uit dit huwelijk worden 6 kinderen geboren: (Noord deurningen 29 Maatman)
1. Jan Maatman, zie hierna.
2. Gesina op 14 augustus 1853, hier overleden op 15 september 1867, oud 14 jaar.
3. Zwenne op 13 november 1855.
4. Hendrika op 8 januari 1859.
5. Nn levenloos geboren jongetje op 4 juni 1861 en
6. Hendrik op 7 april 1863, overleden op 3 april 1866, oud 2 jaar. Als in 1872 het Maatman wordt verkocht verhuizen Lucas, Fenne en hun 3 overgebleven kinderen Jan oud 21 jaar, Zwenne oud 16 jaar en Hendrika oud 13 jaar naar het Oude Dasseler in Lattrop. Lucas wordt hier pachtboer aan de Brookdiek in het Binnenbrook in Lattrop. Dit pachtplaatsje hoort onder het naastliggende pachterf Dasseler en werd voorheen bewoond door de familie Bernardus Wolbers (ook Wolberink) en Hermina Bonke. Beide erven zijn dan in het bezit van de familie Ten Brink in Neuenhaus en vanaf 1845 van de familie Palthe in Oldenzaal. 
Vier van hun kinderen zijn dan uit huis getrouwd. Gezina Wolbers overlijdt ongehuwd in 1874 in Breklenkamp 48 (ws huisje bij Kiekhoed of Nijhof). Zoon Joannes Wolbers overlijdt hier in 1840. Zoon Everardus Joannes (Evert) is de erfopvolger en trouwt in 1832 met Joanna Hendrica Oorthuis uit Breklenkamp. Vier van hun kinderen worden nog op het Oude Dasseler geboren. Maria in 1833, Gerardus in 1837, Hermina in 1839 en Johanna in 1842. Nog voor 1845 vertrekt deze familie naarHet boerderijtje Oude Dasseler in Lattrop, afgebroken in 1999 het Lattropperveld en bouwt daar een nieuw boerderijtje dat al gauw de naam ‘Evert in ’t Veld’ krijgt. Het latere ‘Sniere-Beand’. Hier wordt hun jongste dochter Gesina geboren die in 1870 trouwt met Hermann Heinrich Niehoff uit Lage Amts Neuenhaus. Dit is het begin van de familie Niehof(f) in Lattrop.
Dochter Zwenne, van Lucas en Fenne, overlijdt een jaar later in 1873, 17 jaar oud. Dochter Hendrika trouwt in 1889 met Jan Boers van het Boershuijs in Breklenkamp en trekt bij hem in. Zie ook website www.heemkunde-lattrop-breklenkamp.nl rubriek Erven, Boershuijs in Breklenkamp. Fenne Kotkamp overlijdt hier in 1886 oud 67 jaar en Lucas Maatman in 1892 oud 77 jaar.
Henk Maatman: Mijn vader vertelde dat tussen de 1ste en 2de wereldoorlog er contact geweest is met de familie Kotkamp bij Nordhorn en dat het een goed contact was, maar door de 2de wereldoorlog ‘verwaterd’ is”.

Jan Maatman x 1881 Johanna Boers…

Johanna Boers 1853-1900 x Jan Maatman Breklenkamp (Foto ca. 1880)De oudste zoon Jan Maatman, zie 1 hierboven, is geb. op 18 februari 1851 op Maatman Noorddeuringen 29, wordt erfopvolger op het Oude Dasseler en trouwt in 1881 met Johanna Boers (foto links ca. 1880) uit Breklenkamp. Johanna is geb. 13 januari 1853 op het Boershuijs in Breklenkamp, dochter van Geert Boers (1810-1885) en Harmtjen Leugten.
Uit dit huwelijk worden 2 kinderen geboren:
1. Fenna op 1 mei 1882. Zij trouwt in 1911 in Hengelo(Ov) met Jan Kreijenveld geboren plm. 1869 in Stad Delden en gaan wonen in Woolde bij Hengelo(Ov).
2. Lucas Maatman, zie hierna.
Johanna Boers overlijdt hier op 13 januari 1900 oud 47 jaar en Jan Maatman op 9 april 1913 oud 62 jaar.

Lucas Maatman x 1911 Hendrika Kuijers…

Als enigste zoon wordt Lucas Maatman, zie 2 hierboven, erfopvolger op het Oude Dasseler. Hij is hier geboren op 2 juni 1884 en trouwt in 1911 met het buurmeisje Hendrika Kuijers van het nabij liggende erf Dasseler. Hendrika is geboren op 17 september 1883 en is een dochter van Geert Kuijers en Fenna Brinkman uit Bauerhausen (Uelsen). Geert is een kleinzoon van Lambert Kuijers, schoolonderwijzer in Breklenkamp van 1815 tot 1869.
Uit dit huwelijk worden de volgende 4 kinderen geboren:Familie Lukas  Maatman en Rika Kuijers (Klein Dasseler) Lattrop
1. Jan Maatman, zie hierna.
2. Fenna Maatman, geboren op 3 juli 1914.
3. Johanna Maatman, geboren op 13 februari 1916. Zij trouwt met Jo Sleurink.
4. Geziena Maatman, geb. 9 juli 1922. Zij overlijdt ongehuwd in Zwolle op 1 april 2013 en wordt 4 dagen later bij haar familie begraven op de NH begraafplaats in Ootmarsum.
Lucas overlijdt hier op 31 maart 1967 oud 77 jaar en Hendrika Kuijers op 21 october 1974 oud 91 jaar.

Foto rechts: Lucas Maatman *1884 en Hendrika Kuijers *1883 met hun kinderen vlnr. Ine, Fenna, Jan en Anneke.      

                                                                                                                                         Wordt vervolgd…


Helena Adelheid Rippert-Rackers in Tilligte…

Helena Adelheid Rippert-Rackers  1824-1910Op het kottersplaatsje Rippert nu Ensink aan de Vollenhoek 16 in Tilligte wordt op 14 december 1815 Joannes (Jannes) Rippert geboren, zoon van Joannes Hermanus (Jan Hermen) Rippert (1793-1865) en Joanna Heuver (1790-1858) geboren op het plaatsje Oude Scholte Varwik later Huusken aan de Kerkweg in Tilligte.
Jannes trouwt op 16 januari 1851 met Maria Wissing geboren op 22 augustus 1812 in de Buurschap Tubbergen, dochter van Joannes (Jan) Wissing en Johanna Weijers. Maria Wissink overlijdt kinderloos 8 jaar later op 5 maart 1859. De aangifte van overlijden wordt gedaan door de noabers Joannes Willemsen oud 65 jaren op het plaatsje Schöppert en Bernardus Borggreve oud 41 jaren van ool Greuneveld.
8 Maanden later, op 21 november 1859, hertrouwt Jannes met Helena Adelheid Rackers, (foto links en onder) geboren op 14 april 1824 in Wietmarschen-Hannover. Zij is een dochter van Johann Heinrich Rackers en Maria Gezina Schülckens. Uit dit huwelijk worden 3 kinderen geboren:
1. Maria Rippert *10-10-1860, ?17-11-1860.
2. Gezina Rippert *13-1-1862.
3. Hendrika Rippert, *31-07-1864 en ongehuwd overleden in Ootmarsum op 16 januari 1938.Helena Adelheid Rippert-Rackers   1824-1910
Gezina Rippert wordt erfopvolgster en trouwt op 7 april 1880 met Gerardus Joannes Ribbert, geboren op 1-8-1859 op erve ’t Ribbert aan de Vasserweg in Ootmarsum. Rippert wordt nu Ribbert genoemd.
Jannes Rippert overlijdt op 2 september 1883 oud 67 jaar. Aangifte door Bernardus Borggreve oud 66 jaren van ool Greuneveld. Hij deed 24 jaar eerder ook aangifte van het overlijden van zijn 1e vrouw Maria Wissing, en Hendrikus Willemsen oud 47 jaren op Schöppert, zoon van Joannes Willemsen. Helena Adelheid Rackers overlijdt op 4 juni 1910 oud 86 jaar. Aangifte: Gradus Borggreve oud 46 jaren van de Reaker en Gradus Johannes Brookhuis oud 22 jaren geboren op Achtermaat in Beuningen, landbouwersknecht bij de familie Damhuis-Nijmeijer (Baks).
Gevraagd: foto en bidprentje van Hendrika Rippert Tilligte 1864 Ootmarsum1938.


Bewonersgeschiedenis Nije Meijer (Groeneveld) in Lattrop (2)…

Gesina Nijmeijer x 1785 Gerrit in den toeslag…

1 Gesina Nijmeijer is ged. 3-5-1749. Zij trouwt op 12 juni 1785 met Gerrit in den Toeslag, geb. 5-10-1760 op het erf Toeslag in Lattrop, voorheen Pikmoats Frans. Hij is een zoon van Jan Bonke (noemt zich Toeslag) en Geertruida Wiggerink.

uit den Toeslag Gerardus en Gesina Meijers 12-06-1785Uit dit huwelijk worden 4 kinderen geboren:
1. Joanna, erfopvolgster, zie hierna.
2. Hendrika, geb. 27-5-1788. Zij trouwt ca. 1811 met Jannes Buter geb. 6-2-1785 op het plaatsje Buter in Noord Deurningen.
3. Jannes, geb. 22-6-1790. Hij trouwt op 26 februari 1822 met Berendina Biën ged. 24-8-1789 in Weerselo. Zij gaan wonen op het plaatsje oude Leeferink dat dan Bergmeijer zal worden genoemd. Nu Arens aan de Disseroltweg in Lattrop. Jannes overlijdt hier in 1844 oud 53 jaar en Berendina in 1859 oud 61 jaar.
4. Geertruij, geb. 26-6-1792. Zij trouwt op 21 april 1831 met Gerardus Joannes Hassink (geb. Wiegink) geb. 1800 in Noord Deurningen.
Gerrit is landbouwer op Nijmeijer vanaf zijn trouwen in 1785 tot aan zijn overlijden op 6-1-1813, hij is dan 52 jaar oud. De aangifte op het gemeentehuis in Ootmarsum wordt gedaan door de noaber Bernardus Rothuis oud 49 jaren landbouwer. Gezina overlijdt op 26 februari 1829, oud 79 jaar. In de overlijdensakte van de gemeente Denekamp staat vermeld dat de aangifte wordt gedaan door ‘Herman Schomaker oud 40 jaren kleermaker schoonzoon en Willem Bossink oud 38 jaren landbouwer nabuur der overledene beide wonende te Lattrop’.
Joanna wordt erfopvolgster op Nijmeijer.
4 nov. 1785: Gerrit Toeslag en Gezina Nijmeijer op Nijmeijershuis lenen F500 van Hendrik Boomhuijs en Geerte Schulte Reimerink.
22 okt. 1791: Gerrit uit de Toeslag nu Nijmijer en Geziena Meijer te Lattrop lenen F125 van Jan Boomhuis.
Volkstelling 1795: Gerrijt Nijmeijer, 4 personen.
Register van naamsaanneming 1812: Gerrit Nijmeijer met kinderen Janna 26, Hendrika 24, Johannes 22 en Geertruij 20 neemt de naam Nijmeijer aan.

Gerrit overlijdt op 6 januari 1813 oud 52 jaar en Gesina Nijmeijer op 26 februari 1829 oud 79 jaar.

Joanna Nijmeijer x 1813 Hermen Schomaker…

1 Joanna Nijmeijer is gedoopt op 19-3-1786 in de RC kerk van Ootmarssum. (zie hieronder)

Nijmeijer Joanna dv Gerardus en Gezina Nijmeijer 19-03-1786
Zij trouwt op 8 april 1813 in Ootmarsum, zowel kerkelijk als wettelijk, met Hermen Schomaker geb. in 1789 in Wietmarschen (D), zoon van Johan Henrich Schomakers en Anna Margaretha Schweling. Hermen is 34 jaar landbouwer en schoenmaker op Nijmeijer, van 1813 tot aan zijn overlijden in 1847.
Uit dit huwelijk worden 6 kinderen geboren:
1. Gerrit Schoemaker, erfopvolger.
2. Albert Schomaker, geb. 29-10-1817 en overleden op 8-11-1817.
3. Hermen Jan Schoenmaker, geb. 2-10-1818. Hij overlijdt ongehuwd in zijn geboortehuis op 14-4-1884, oud 65 jaar, waarna hij 3 dagen later wordt begraven op het rk kerkhof.
4. Jannes Schomaker, geb. 7-4-1822, hij overlijdt op 22-11-1824, oud ruim anderhalf jaar.
5. Jan Hendrik Schomaker, geb. 1-12-1823. Verder onbekend.
6. Jannes Schomaker, geb. 1-9-1827, ongehuwd overleden op Nijmeijer 13-5-1886, oud 58 jaar. Hij helpt zijn oudste broer Gerrit op de boerderij en is tevens (thuis)callicot-wever voor de gebroeders Keukeler op oude Beernink in Lattrop.
1832 Kadasterkaart Herman Schomaker LattropVerkoop erve en goed Wigger Lattrop 4 okt 1827 dertiende perceel.
De noordwestelijke helft van een stuk zaailand de Veldkamp genaamd gelegen ten zuidoosten van en langs den groten weg naar Nordhoorn belendende ten zuidoosten aan ’t volgende perceel zijnde deze helft groot tweeenzeventig roeden tweeenzestig ellen. Dadelijk te aanvaarden.
Dit perceel ingezet zijnde door Hermen Schomaker landbouwer te Lattrup op zes honderd guldens. Zegge f 600.=
Is bij gebrek aan verder bod hiervan koper geworden de gemelde Hermen Schomaker voor de som van zeshonderd gulden Z(egge)                f 600.=
En heeft deze koper tot zijne borgen ingevolge de memorie van lasten gesteld Evert Rerink en Albert Zegelvoort voornoemd en met dezelven hier na voorlezing getekend.

                                                  H: Schomaker           E Rerink         A Zegelvoort

Hermen Schomaker overlijdt op 11-8-1847, oud 54 jaar en Joanna Nijmeijer een jaar later, op 5-8-1848, oud 62 jaar.
1847: Na de dood van Hermen Schoenmaker wordt de boerderij verdeeld onder de 4 broers; Gerrit, Hermannus (Hermen Jan), Jan Hendrik en Jannes.
De eerstgenoemde koopt het perceel met de verplichting dat hij zijn 3 broers elk driehonderd gulden dient te betalen, een half jaar na opvrage en te verrenten tegen drie percent.
Gerrit heeft tevens de verplichting dat hij bij hun trouwen een uitzet zal geven, bestaande uit ‘voor ieder eene melkkoe, eene kist, een bed met zijn toebehoren, een tafel en acht stoelen en indien de verkopers ongehuwd blijven, behouden zij den vrijen in- en uitgang in het ouderlijk huis en zullen ingeval van ziekte of andere lichaamsgebreken, ten huize van den aankoper, door dezen of zijne regtverkrijgenden, kosteloos worden onderhouden, in spijs en drank, zoals het de keuken oplevert.

Gerrit Schoemaker x 1851 Janna Groeneveld…

1 Gerrit Schoemaker is geboren op 7-3-1814 en trouwt op 28 mei 1851 met Janna Groeneveld geb. 18-3-1826 in Tilligte. Zij overlijdt op 4-4-1860, oud 34 jaar. Het huwelijk blijft kinderloos.
Gerrit hertrouwt op 7-2-1861 met Christina Tijscholte, geb. 13-11-1816 op het gelijknamige erf in Lattrop. Gerrit overlijdt op 10-2-1869, oud 54 jaar en Christina op 13-10-1894, oud 77 jaar.
Omdat beide huwelijken kinderloos zijn wordt naar een erfopvolger/ster gezocht. Een nichtje van Christina, Maria Tijscholte, dochter van haar broer Hendrikus (Hendrik) op het erf Tijscholte wordt de beoogde erfopvolgster en zo is de toekomst van het erf verzekerd.
Bij koopcontract van 9 september 1884, opgemaakt door notaris J.A.H. Ten Pol te Ootmarsum, wordt het boerenerf ‘Meijer’ met bijbehorende grond door Christina Tijscholte (ook Morsink genaamd naar haar vader), zonder kinderen, weduwe van Gerrit Jan Schoemaker, oud 67 jaar, en Johannes Schoemaker, oud 58 jaar, broer van Gerrit Jan Schoemaker, verkocht aan Maria Tijscholten, zonder beroep, dochter van Hendrikus Tijscholten en Johanna Nijhuis, gehuwd met Groeneveld.
Volgens de Burgerlijke Stand van 1861-1880 zijn inwonend:
Hendrika Rolink *05-02-1848 dienstmeid (van Voet smid).
Gezina Damhuis *18-09-1857 dienstmeid (van Lubberinksbaks).

Uitsnede geboorteakte Gerrit Schoemaker op Nije Meijer in Lattrop(Uitsnede geboorteakte Gerrit Schoemaker op Nije Meijer in Lattrop)

                                                                                                                        Wordt vervolgd…


Beet genomen…!
Een man is verslaafd aan drank, heeft geen geld, en bedenkt allerlei trucs om gratis aan de broodnodige jenever te komen. Hij heeft twee flacons en stopt deze, de ene leeg en de andere gevuld met water, in zijn binnen-zakken. Aangekomen in het café haalt hij het lege flesje tevoorschijn en vraagt de kastelein deze te vullen met jenever. Deze vult het flesje en zet dit voor de man op tafel. De man stopt het gevulde flesje in zijn binnenzak en zoekt in zijn andere zakken naar geld om te betalen. De kastelein wordt argwanend en maant hem het flesje terug te geven. Deze haalt daarop het flesje, gevuld met water, uit zijn andere binnenzak en geeft dit aan de kastelein. De verwisseling ontgaat de kastelein, hij gaat er mee naar de kelder en giet de inhoud terug in de mandfles en geeft het flesje weer aan de man. Hij zal nooit achter het bedrog komen.


Trui Lankamp in Tilligte…Bidprentje Geertruida (Trui) Lankamp in Tilligte 1870-1958
Op 28 april 1870 wordt op de kottersplaats Lankamp in Tilligte, Gertruida Hendrika Lankamp geboren. Zij is enigst kind van Albertus Lankamp (1826-1891) en Gesina Johannink (1846-1872). Haar roepnaam is Trui en in de volksmond wordt zij Lankamper-Trui genoemd. Trui is erfopvolgster op Lankamp maar blijft ongehuwd.
Op 14 feb. 1894 wordt in een openbare verkoop door Gertruida Lankamp het erf Lankamp verkocht. De koper van het huisperceel, schuren etc. is Gerhardus Ribbert landbouwer op Kotman voor de som van Fl 2520,00. De erven Lankamp en Kotman liggen naast elkaar en de bewoner Gerhardus Ribbert is kort daarna met zijn gezin gaan wonen op Lankamp en heeft zijn eigen vervallen boerderij gesloopt. Gertruida Lankamp heeft in 1894 een huisje laten bouwen aan de Kerkweg 5 in Tilligte en is daar ook gaan wonen. (G.L. 1894 staat in steen). Op 19 maart 1903 is door haar het plaatsje Olde Lankamp in een openbare verkoop verkocht aan Bernardus Roelofs (van Roolsboer) klompenmaker uit Lattrop. Bevolkingsregister 1901-1923: woont T24 (later Kerkweg 5) met Johannes Hermannus Voorpostel onderwijzer *18-01-1898 Weerselo, datum van vestiging 09-07-1923.
Van 1953-1958 woont Trui in het St Fransiscusgasthuis in Ootmarsum, waar ze op 22 december overlijdt en op de 27e op het R.K. Kerkhof in Tilligte is begraven.

Gevraagd: Foto van Trui.


Retraite Witte Huis in Borne…

Op retraite in Witte Huis in Borne ca. 1958Op retraite in het Witte Huis in Borne ca. 1958
Foto Femie Booijink-Hulsmeijers (Koetscher) in Vasse

Voorste rij vlnr: 1 Femie Hulsmeijers (Koetscher) Breklenkamp 2 Truus Niehoff (SniederBerends Jens)
3 Sinie Groeneveld (Roolsboer) 4 Josefien Roepe (Mösm) 5 Sinie Rerink (Bossem)
Achterste rij vlnr: 6 Anna Fox (Laantje) 7 Truus Peters (Heinink Jaan) 8 Annie Niehof (Kole Herman)
9 Marietje Tijscholte (van Gerard en Feem) 10 Sinie Huisken Breklenkamp 11 Sinie Niehoff (Snieder Berends Jens) 12 Marietje Meijners (Waterkuper) 13 Annie Tijscholte (van bakker Bernard en Marie).
 


Mededeling…
In de rubriek Registers op de website zijn toegevoegd:
Verponding 1720: Noort Deuringen - Lutken Agel - Grooten Agel
Verponding 1722: Noortdeuringe - Agelo


Bewoners Görtemaker (Göttert) in Tilligte (1)...
De oudst bekende bewoner is Jan Jans(zoon) ten Bokum, geboren ca. 1645 op het erf Bokum in Tilligte. In 1675 trouwt hij met Jenneken Lamberts(zoon) Bennik geboren ca. 1650 in Lattrop. Het echtpaar vestigt zich op het plaatsje Gortemaecker op de Mouckenhorst, nu de familie Reerink op Göttert.
In het Zoutgeldregister van 1694 vinden we de oudste vermelding: Gortemaecker Tillichte betaalt ƒ 0,10.
In de loop der eeuwen wordt deze naam op verschillende manieren geschreven. 1694: Gortemaecker, daarna Görtemöllers, Görtemakershuijs, Geuttemaker, Gottemaker en Görtemaker.1860 Landkaart Moekehorst Tilligte
Om aan te geven waar dit plaatsje ligt worden in de doopboeken aanvullend de volgende omschrijvingen gebruikt: op de Mukerhorst, op de Mouckenhorst, aan de Moekenfonders, van de Moekefunders, van de Moekenfunder.
De naam Görtemaker of Görtemöller heeft alles te maken met de naam gört en maker of gört en möller. Het woord gört zeg ons niet zoveel meer. In combinatie met pap wel. Görtepap wordt gemaakt van karnemelk en gort (gepelde gerst). Uit de naam Görtemöller (gortmolenaar) kunnen we afleiden dat we te maken hebben met een gortemolen, een maalinrichting (pelmolen) om het kaf van de gerstekorrels te verwijderen, waarna het geschikt is voor consumptie. Vanwege de onver-teerbare kafjes moet gerst voor menselijke consumptie altijd gepeld worden.
Volgens de landkaart van 1860 wordt het gebied ten zuiden van dit boerenplaatsje ‘Moekehorst’ genoemd. Een hoger gelegen stuk land -horst- bij de Tilligterbeek. Op dezelfde kaart staat een vonder aangegeven, het ‘Moekenfonder’, ongeveer op de plek waar nu de ruilverkavelingsbrug over de Hollandse Graven ligt.                                                                                                                                                      Wordt vervolgd…


Tegeltableaus in de gerestaureerde mooie kamer van een boerderij in Tilligte.Tegeltableaus in de gerestaureerde mooie kamer van een boerderij in Tilligte.

In een volgende nieuwsbrief o.a.: de familie Blokhuis in Lattrop…