Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 8 nr 11 nov 2021

Website: www.heemkunde-lattrop-breklenkamp.nl

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de Website……………….
Op deze site vindt u o.a. de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt u geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl of met het Contactformulier op de website.

Nieuws/mededelingen:
Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief 2021-10 (86)
# In de rubriek In gesprek met: Herman Pikkemaat jeugdherinneringen
# in de rubriek Erven: Weghuijs in Klein Agelo

Gerrit Jan Nolte *1824 op het Pilplaatsje in de Rammelbeekmaten in Lattrop trouwt in 1860 met Euphemia Aleida Oortman *1822 op Wewwe in Breklenkamp. Uit dit huwelijk zoon Bernardus geb. in 1861. Euphemia overlijdt in 1861 oud 38 jaar, twee maanden na de geboorte van Bernardus. In 1862 hertrouwt Gerrit Jan met Gesina Schabos uit Breklenkamp. Uit dit huwelijk 4 kinderen. Zoon Johannes overlijdt in 1864 oud 27 dagen. De 2e moeder Gesina Schabos overlijdt in 1875 oud 45 jaar en de vader in 1878 oud 54 jaar. De 3 achter gebleven weeskinderen zijn dan Berendina oud 13 jaar, Euphemia oud 11 jaar en Joannes oud 8 jaar. In overleg met familie en de voogden wordt besloten het boerenplaatsje te verkopen. De familie verhuist naar Denekamp en staat hier nog steeds bekend onder de bijnaam Pil.

N 3167 Inzate 5 November 1878.
In het jaar achttienhonderd achtenzeventig den vijfden november desmiddags om twaalf uur ten huize van den logementhouder Kip binnen Ootmarsum.
Ten verzoeke en in tegenwoordigheid van Bernardus Oude Hassink, landbouwer te Lattrup gemeente Denekamp, in zijne hoedanigheid van voogd over de drie minderjarige kinderen van wijlen Gerrit Jan Nolte (zoon van wijlen Bernardus Nolte en Berendina Kamphuis) en diens wijlen tweede echtgenoote Gezina Schabos, met namen Berendina Aleida en Johannes Nolte, alle zonder beroep, voorts in zijne hoedanigheid en zich noemende mondeling gemachtigde van:
Bernardus Oude Hassink voogd.
a. Lukas Schabos, van beroep dienstknecht te Lattrup voornoemd in zijne hoedanigheid van toeziende voogd over genoemde drie minderjarigen.
b. Hendrik Jan Oortman, landbouwer te Lattrup voornoemd, in zijne hoedanigheid van voogd over het eenige nog minderjarige kind van gezegden wijlen Gerrit Jan Nolte, en diens wijlen eerste echtgenoote Aleida Oortman, met name Bernardus Nolte, zonder beroep.
Hendrik Jan is een broer van Euphemia Aleida Oortman, de moeder van Bernardus en oom van Bernardus, wonend op het plaatsje Hendrik Jan in ’t Veld later Heinink-Jaan, nu Camping De Bergvennen.
c. Gerrit Jan Nijhof, dakdekker te Brekkelenkamp gemeente Denekamp, in zijne hoedanigheid van toeziend voogd over gemelden Bernardine Nolte.
d. Johannes Nolte, landbouwer te Langeveen, gemeente Tubbergen, zoon van wijlen genoemde echtelieden Bernardus Nolte en Berendina Kamphuis.
e. Gerrit Jan ten Hove, landbouwer te Hasselo gemeente Weerselo als in gemeenschap van goederen gehuwd met Susanna Brink of ten Brink, dochter van wijlen Evert Brink.
f. Johanna Brink of ten Brink, landbouwster te Denekamp, dochter van wijlen Brink, weduwe van Johannes Hendrikus Nolte, zoo voor zichzelve en als moeder voogdes over haar, met gezegden haren wijlen man in echte verwekt nog minderjarige kind genaamd Gerrit Jan Nolte, zonder beroep.
g. Albertus Nolte, dienstknecht te Noorddeuringen gemeente Denekamp.
h. Gradus Doornekate, winkelier te Enschede als in gemeenschap van goederen gehuwd met Johanna Nolte.
i. Geertruida Nolte, dienstmeid te Enschede woonachtig, zijnde genoemde Albertus, Johanna en Geertruida Nolte meerderjarige kinderen van de sub f genoemde echtelieden.
j. Jan Wigger landbouwer te Lattrup voornoemd woonachtig.
Jan Wigger is abusievelijk omschreven als de eigenaar van perceel 3. Hij koopt alsnog dit perceel, zie hierna.
Zal door ons Josephus Antonius Hendrikus ten Pol, notaris in het arrondissement Almelo residerende te Ootmarsum, in tegenwoordigheid der natenoemen getuigen in gevolge gedane behoorlijke bekendmakingen alsmede ingevolge bevel gedaan door de arrondissements Regtbank te Almelo bij haar vonnis van den zestienden october jongsleden worden overgegaan tot de openbare inzate der hierna te omschrijven onroerende goederen aan de lastgevers en minderjarigen tot en met i. hiervoren vermeld in onverdeelden eigendom en gemeenschap toebehoorende en afkomstig uit de nalatenschappen van wijlen Evert brink en Berendina Kamphuis voornoemd en zulks op den volgende door den requirant en zijne gemelde gunliteiten vastgesteld.

Koopsvoorwaarden

1o De verkooping geschiedt bij inzate, hooging en (toe)slag aan de meest biedende, zullende voor en zate een en voor hooggeld vijf procent van de geboden som door de koopers worden betaald, en deze door de inzetters en hoogers worden genoten, wanneer het betrekkelijke perceel bij deze wordt verkocht en niet weder ingetrokken wordt; voorst zal de inzetter het regt hebben om eerst te hoogen en iedere hooging ten minste van vijf gulden moeten zijn.
2o De grond- en andere belasting komt vanaf den eersten Januari eerstko-mende voor rekening van de koopers.

3o De eigendom der goederen gaat op de koopers over zoo als zulks bij de wet is bepaald, doch zijn dezelve dadelijk na de gunning zoo wegens brand als andersints voor rekening van de koopers, aan welke den eigendom zal worden geleverd door overschrijving dezer acte of van een grosse, afschrift of uittreksel daarvan ten kantore van hypotheken.

4o De goederen worden verkocht zoo groot en zoo klein als dezelve zijn, zonder dat verkoopers aan enige maat willen zijn gebonden, noch omtrent eenige disputen over limietscheidingen wegen, overvaarten of dergelijke iets te willen doen hebben en zonder dat dus ook eenige kooper uit hoofde van overmaat iets aan de kooppenningen zouden mogen korten; wordende de goederen overgedragen zoo als die in hunne belendingen zijn gelegen en zoover het regt van verkoopers zich uitstrekt en niet verder; voorst wordt alles verkocht met lusten en lasten, raad en onraad, regten en geregtigheden, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, in, uit en overwegen, zooals de eigenaren daartoe zijn verpligt en geregtigd, en die niets voor- of nadeeligs op het verkochte voor zich willen behouden, zullen echter de goederen met vrij van hypotheek worden geleverd; wordende de koopers gerekend de goederen met alle hunne bezwaren, en in hunne grootte, ligging, afbakening en belendingen, wel en nauwkeurig te kennen en afstand te hebben gedaan van alle daar tegens strijdende perceptiën en beneficiën der wet, terwijl alle guarantie behalve die van den eigendom voor zoo verre zulks naar de wet kan geschieden wel expresselijk wordt uitgesloten.                                                                                                                        Wordt vervolgd…

Dorpsstraat Lattrop bij avond…Bovenstaande foto is gemaakt eind jaren ’70, meer dan 40 jaar geleden. Rechts het voormalige winkel-woonhuis van de familie Jan Gortemaker (Götnmakers-Jan) en Sien Steggink (Kesn-Sien). Dit is nog gebouwd door de gezusters Hanna en Grada Horsthuis, afkomstig van het oude Haamberg, nu Wolkotte. Na het overlijden van Hanna in 1957 oud 73 jaar zijn voornemens bij Grada Horsthuis in te gaan wonen Johan Groeneveld van Booms-Jans en de eerdergenoemde Sien Steggink. Vroegtijdig overlijden van Johan in 1960 oud 32 jaar verhinderde dat. Sien trouwt dan met Jan Gortemaker uit Denekamp. Ook dit pand is aan de slopershamer ten prooi gevallen. Nieuw huis nu bewoond door Wilfried Gortemaker.

Evenals het pand van Veldhoes-Hein en Marie Reerink (de kruk) dat we links hiervan zien. Eerst wonen zij in het linkerdeel van het winkel-woonhuis van Warmes. Hein is hier fietsenmaker en loodgieter en heeft een taxibedrijf. Dan bouwen zij begin jaren ’50 links naast de gezusters Horsthuis een woonhuis/winkel en werkplaats. Wegens ziekte van opvolger Bennie Veldhuis, getrouwd met Paulien Lansink, wordt het hele pand verkocht aan aannemer Warmes die er woningen bouwt.

Links hiervan het woonhuis van Toon Bruns en Marietje Beld, gebouwd in 1951. De benodigde grond kon worden aangekocht van Scholte Lubberink op Lübberman. De acte wordt verleden in café Arends en als de handtekeningen zijn gezet en als alles betaald is zegt Toon; Noe he’k nog nen riksdaalder in de knip. Marion Bruns trouwt hier met Wilfried Borggreve van Boarnk in Tilligte. Het oude huis wordt afgebroken en vervangen door nieuwbouw.

Achter de 1e lantaarnpaal een dubbele woning van de Bouwvereniging in Denekamp. Rechts wonen Johan Kamphuis, de köster van Lattrop, en zijn vrouw Marie Damhuis. Johan is geboren in 1917 op Kraken-Jan, overleden in 2014. Zijn laatste jaren brengt het ‘kösterke’ zoals hij genoemd wordt, door op Huize Franciscus in Ootmarsum. Hij overlijdt hier in 2014 oud 97 jaar. Marie Damhuis is geboren in het Kosthoes op de Horst. Marie overleed in 1975 oud 48 jaar.

Links wonen Hendrik Teders *1915 op oude Wigger of Martens in Lattrop. Hij is werkzaam bij de gemeente Denekamp en trouwt in 1951 met Sientje Peters *1923 op Bommerd in het Lattropperveld.  ‘Sientje van ’n Bommerd’ of kortweg ‘Bomme-Sientje’, zo staat zij bekend in Lattrop. Na het overlijden van Hendrik in 1957 hertrouwt zij in 1960 met Gerard Borggreve geboren op het ‘Wönner van Loaboer’ in Breklenkamp. Zij overlijdt in 2021 in Denekamp oud 97 jaar.

Achter de 2e lantaarnpaal de dubbele woning van Jan en Gerard Beld. Rechts woont Jan Beld 1933-2016, in 1961 getrouwd met Sientje Niehoff *1936 op SniereBeand in Lattrop, Sniere-Beands-Sientje.
Links woont Gerard Beld (1928-2005), een oudere broer van Jan. Gerard is nog geboren op het Rot-Jans dat later Wiggerschilder wordt genoemd, bewoners Johan Wigger en Sina Bults. Kort daarop verhuist de familie naar een boerderijtje aan de overkant. Gerard trouwt met Truus Groeneveld, geboren in 1928 op Oude Beernink-Jannes later BennaadszienHannes. Zij overlijdt in 2020 in Huize Franciscus in Ootmarsum oud 91 jaar.

Tenslotte het vrijstaande huis geheel links.
Hier wonen Hennie Damhuis en Marietje Grondman. Hennie is geboren in 1931 in het Kosthoes op de Horst in Lattrop. Hij overlijdt in 2009 oud 77 jaar. Marietje is geboren in 1933 op Epn Beand aan de Laagsestraat in Oud Ootmarsum. De ouders Herman Grondman en Marie Horsthuis wonen op deze pachtboerderij van 1930 tot 1940. Dan vertrekken zij naar het Lattropperveld en trekken in bij het kinderloze echtpaar Herman Wigger, ool Beernink-Herman, en Trui Horsthuis van Hösboer. Marie en Trui zijn nichten. Marietje woont nu in het verzorgingshuis in Ootmarsum.
Van de oorspronkelijke bewoners woont alleen Sientje Beld-Niehoff nog in dit deel van de straat.
Personen op de foto: Jan Gortemaker en dochter Petra.
Foto: Bennie Busscher

1928-03-07 Leeuwarder Nieuwsblad veroordeling Bernardus BrookhuisBernardus Broekhuis Leeuwarder Nieuwsblad 6 en 9 januari 1928

Gerard is een kleine landbouwer. Zijn inkomen verdient hij hoofdzakelijk met het houden van varkens en zijn meelhandel. Zijn leverancier is Hendriks in Boxmeer(L).
Gerard heeft verschillende rijexamens gedaan maar het wilde niet lukken. Omdat hij geen auto mocht besturen kon hij de zakken meel niet naar zijn afnemers brengen. Geen nood… hij laat zijn grijze Opel Kadett Caravan ombouwen. De versnellingsbak wordt vastgezet in de 1e versnelling, de auto wordt gekeurd en hij krijgt een 10 km bord voor en achter op zijn auto. Nu mag hij zonder rijbewijs zijn klanten bezoeken.

Kinderen Haamberg-Meenhuis op Zegelvoort in LattropGerard overlijdt op 27-12-1967 oud 54 jaar in het RK ziekenhuis ‘Heil der Kranken’ in Oldenzaal. De weduwe Dine Boonk hertrouwt in 1969 met Hendrikus Gerardus (Hendrik) Edelkamp *1924 op Schabos in Breklenkamp. Dit 2e huwelijk blijft kinderloos.
Hendrik Edelkamp overlijdt op 22-5-1977 oud 52 jaar en Dine Boonk op 18-2-2010 oud 85 jaar. De laatste jaren is zij verpleegd in de Zorggroep St. Maarten locatie Gerardus Majella in Denekamp. Terug nu naar Meike Haamberg-Meenhuis.
Johannes Haamberg overlijdt op 23-9-1913 oud slechts 33 jaren en Meike hertrouwt op 21 juli 1916 met de 32-jarige Hein Hendrikus (Hein) Timmerhuis *10-9-1883 in Mander. Hij wordt al gauw Zeggelvoorts-Hein genoemd. Uit dit 2e huwelijk worden 5 kinderen geboren:
4 [half] Bernardus Gerhardus (Bernard) Haamberg *28-4-1917. Hij trouwt in 1954 met Geziena Johannes Hulsmeijers *4-12-1925 op Brookdekker in Lattrop. Als gevolg van een noodlottig ongeval overlijdt hij op 15-12-1990 oud 73 jaar.
5 [half] Hendrikus Fransiscus (Hendrik) Haamberg *18-10-1918. Hendrik heeft het moeilijk, hij kan zijn draai in het leven niet vinden want hij is anders. Hij overlijdt ongehuwd op 14-8-2008 oud 89 jaar in het ‘Baalderborg’ in Hardenberg.
6 [half] Hermannus Fransiscus (Herman) Timmerhuis *8-4-1920. Hij trouwt in 1955 in Nijverdal met Anna Maria Brinker hier geboren. Herman is overleden op 20-3-1988 oud 67 jaar in Enschede aan de Hulststraat 26 en 4 dagen later begraven op de Oosterbegraafplaats.

Kinderen Timmerhuis-Meenhuis op Zegelvoort in Lattrop7 [half] Fransiscus Bernardus (Frans) Haamberg *27-7-1922. Hij trouwt in 1951 met Marietje Vrijkotte uit Oldenzaal. Frans is een tijdlang geweermaker bij Booijink in Oldenzaal tegenover de bioscoop. Als de reparatie voltooid was moest er proef geschoten worden. Daartoe ging hij buiten de werkplaats op de stoep staan en vuurde twee schoten af in de lucht. Dat kon toen nog gewoon.
8 [half] Antonius Bernardus (Toon) Timmerhuis *14-6-1924. Hij trouwt in 1955 met Anna Theresia Westerhof uit Vasse. Zij vestigen zich in Beckum. Toon overlijdt hier op 14-6-1987 oud 63 jaar.

Johan Haamberg x 1953 Marie Kleissen…

Trouwfoto Johan Haamberg en Marie Kleissen Lattrop 1953(foto links) Johannes Bernardus (Johan) Haamberg is geboren op 10 mei 1909. Als oudste zoon wordt hij erfopvolger. Later wordt hij wel ‘n Grootn-Zeggelvoort genoemd, niet zozeer vanwege zijn gestalte maar waarschijnlijk omdat hij de oudste is. Johan trouwt in 1953 met Maria (Marie Kleissen geboren op 30 october 1921 in Hertme. Uit dit huwelijk worden 6 kinderen geboren:

Hennie wordt erfopvolger.

 

 

Hoofdstuk 2

Jan Segelvaert x 1690 Gesina Trans (geb. Vrehe)…

Jan Segelvaert is geboren ca. 1660 als jongste zoon van Arend Zegelvoort en Geese Nn. Zijn broers Harmen en Berent worden landbouwer op Zegelvoort wat betekent dat hij ergens anders zijn plek moet zoeken. Die hij vindt op het klooster Mariënwolde in Frenswegen net over de grens met Pruissen. Op 29 juni 1690 vind in de NG kerk van Ootmarssum de ondertrouw plaats met Gesina Trans geboren Vrehe uit Frenswegen. Het huwelijk wordt voltrokken op 23 juli 1690 in het klooster Mariënwolde in Frenswegen.De Klosterschänke bij klooster Mariënwolde in Frenswegen
De vroegste verwijzing naar een herberg (Klosterschänke) dateert uit 1673. In dit gebouw, dat eeuwenlang dienst deed als restaurant, staat nu leeg. De oudst bekende exploitant was Gerhardus Trans genaamd Trans Gerdt, naast landbouwer een herbergier. Hij was dus de waard. Hier werden waarschijnlijk bier en schnaps geserveerd aan mannen die hun vracht tussen Neuenhaus en Nordhorn reden en hier langs het klooster reden.
In de periode die volgde werkten hier ongeveer 20 verhuurders, waaronder drie generaties Tranß, Segelfort-Quaink, Berning, Deiting, Abel, Odinga, Göttker, Kischke, Müller, Pikkemaat en onderhuurders van brouwerij Rolinck. Het huis werd meer dan 300 jaar gebruikt voor gastronomie. Door de veelvuldige wisseling van huurders is de traditionele naam "Trans", waaronder de huurders lang bekend stonden, verdwenen.                                                 
Wordt vervolgd…

Kampioensfeest vv Dinkelland Lattrop 1e elftal

Volkstelling 1748: Jan Ymhorst, broer Berent met vrouw Fenne, kinderen Fenneken, Aaltjen, Janna, Jenneken en Henric.

Bernardus Imhorst x 1761 Euphemia Gresshoff…

Bernardus (Berend), zie 4 hierboven, wordt erfopvolger. Hij is gedoopt op 1-9-1732 en trouwt op 27 december 1761 in Ootmarssum met Euphemia (Fenne) Gresshoff (Grashof). Fenne is geboren op Gröshof aan de Johanninksweg in Noorddeuringe. De doop vindt plaats op 5 juni 1731 in de RC Nicolaaskerk in Denekamp.

Huwelijk Bernardus Imhorst en Euphemia Gresshoff Tilligte 27-12-1761 Uit dit huwelijk worden 8 kinderen geboren:
1 Fenne ~~ 1762.
2 Janna ~19-11-1763 overleden voor 5-5-1766.
3 Hendrika ~28-2-1765.
4 Janna ~5-5-1766 overleden <6-7-1744 oud <8 jaar.
5 Berendina ~47-3-1769.
6 Jan Hendrik Iemhorst zie hierna.
De familie verhuist voor 3 mei 1773 naar het Hofstede in Rossum waar hun 2 laatste kinderen worden geboren. Boerderij is ca 1872 afgebroken. Het lag in een bocht aan de Bentert steeg.
7 Janna ~6-7-1774 overleden <18-12-1775.
8 Janna ~18-12-1775.
Nadat de familie het Imhorst heeft verlaten verkoopt Sigismund Vincent Gustaaf Lodewijk van Heiden Hompesch, de heer van het Huis Ootmarsum, het boerderijtje. Sigismund is geboren op 22-02-1731 in Ootmarsum. Titel Heer van Ootmarsum, Walburg, Stevensweert en Ohé-en-Laak en wordt Drost van Twenthe. In augustus 1752 huwt hij Anna Sofia von Riedesel, Vrij-vrouwe van Eisenbach.

Wordt in 1775 tot Graaf van het Heilig Roomse Rijk benoemd. Overlijdt op 05-06-1790 oud 59 jaar aan een beroerte. Bijgezet in de grafkelder van de (rc) kerk in Ootmarsum.

Jan Hendrik Imhorst x <1828 Margaretha Vorspoel…

Jan Hendrik Imhorst, zie 6 hierboven, is gedoopt op 31-3-1772 en het laatste kind van deze familie die nog in Tilligte wordt geboren. Hij 1 jaar oud als zijn ouders naar het Hofstede Rossum verhuizen. Hij trouwt hier <1828 met Margaretha Vorspoel geboren ca. 1748 in Dulder. Na haar overlijden op 3 maart 1828 te Dulder 200 hertrouwt Jan Hendrik op 11-7-1828 met Geertruid Hermelink *~1795 in Borne.
RC doopboek Ootmarssum Joannis Henricus Iemhorst 31-03-1772 Dingeldein: In 1773 gaat de kottersplaats Wevershuis of Iemhorst in Tilligte van de hand. Op 3 mei van dat jaar word zij in drie delen verkocht. Procureur Jan van Oonck en Gerrit Borghuis kopen het 1e perceel, den z.g. Leegen Kamp, groot ca. 4 mud lands, voor f 1810,=. Steven Jochems het tweede perceel, bestaande in het Oude Iemenhorsthuis met 3 mud land en 1 dagwerk hooiland, voor f 1250,=.
Procureur A.J. Kip koopt het 3e perceel, bestaande uit het erfhuis (Imhorst) met den gaarden, zaai- en gaardenland, groot ca. 5 mud, de mate of weide daarbij gelegen, groot 1½ dagwerk, en den kamp voor ’t huis, met den potegrond, groot ca. 3 mud, voor f 2000,= te zamen.

Oude Iemenhorsthuis: mogelijk het tegenwoordige Broekhuis op Dan’nkemper. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit juist is.

 

Er komen nieuwe bewoners op het Imhorst.

Hermannus (Harm/Hermen) Bulthuis geboren Beuldhuijs op Bulters in Böninge. Hij is gedoopt op 6-4-1743 en trouwt op 30-11-1769 rc in Denekamp met Joanna (Janna) Steenhof. Zij is geboren op het olde Hobbelt in Volthe en op 7-9-1742 rc gedoopt in Rossum. In 1769 vestigen zij zich op het olde Roolink in Volthe.

RC doopboek Denekamp Hermannus Bolthuijs 06-04-1743Roomsch Catholijck doopboek van Denekamp

Achternaam: ook Beuldhuijs op't olde Roolinck, Beulthuijs op't olde Rolinck, Bölters, Bölthuijs, Bölthuis op de Imhorst, Imhorst Tussen 1772 en 1775 van olde Rolink in Volthe naar Iemhorst in Tilligte.
Hier worden hun 1e twee kinderen geboren:
1 Joanna Olde Rolink ged RC Rossum op 8-11-1870.
2 Joannes Hendricus Olde Rolink ged. 5-11-1772.
Het jaar daarop verlaat de familie het olde Roolink en vestigt zich met de twee kinderen op het Imhorst. Hier worden hun volgende 3 kinderen geboren:
3 Joannes Iemhorst rc gedoopt in Ootmarssum 12-7-1775.
4 Aleida Imhorst ged.17-7-1777. Zij trouwt op 28-4-1806 in Weerselo met Lambertus (Lambert) Olde Plegt en vestigen zich in Dulder bij Saasveld.
5 Hermannus Joannes Imhorst ged. 19-6-1780.
Voor of in 1787 verlaat de familie het Imhorst.

In 1787 komen er nieuwe bewoners; de familie ter Linde-Loman.

Johannes Terlinde x 1780 Maria Loman…

Trouwinschrijving Jan ter Linde Volthe en Maria Loman Noord=Deurigen 21-05-1780 Johannes Terlinde is in Volthe geboren op de boerenplaats ter Linde dat van oudsher ook wel het ‘Wönner van Moleman’ wordt genoemd. Hij is gedoopt op 7 juli 1752 en trouwt op 21 mei 1780 met Maria Loman. Maria is geboren in Noord Deurigen en rc in Denekamp gedoopt op 14 augustus 1759.
Op het ouderlijk huis worden hun 1e vier kinderen geboren:
1 Gerardus Joannes ter Linde ~2-10-1781, overleden <30-4-1784 oud< 2 jaar.
2 Bernardus Joannes ter Linde ~29-8-1782, trouwt op 25-4-1822 met de weduwe (van Hendrikus Grashof), Zuzanna Velthuis uit Noorddeuringe.Landkaart ter Linde in Volthe
3 Gerardus Joannes ~30-4-1784 overleden >1795.
4 Joannes ter Linde ~31-1-1786 overleden >1795.
Het jaar daarop verlaat de familie het ‘Wönner van Moleman’ en vestigt zich op het Imhorst in Tilligte. Hier worden Hun volgende 5 kinderen geboren:
5 Lambertus Joannes ~8-8-1788 overleden <1795.
6 Joannes Hendrikus Ter Linde zie hierna.
7 Maria ter Linde ~11-3-1793 ongehuwd overleden 7-2-1816 oud 22 jaar.
8 Helena ter Linde ~30-4-1795, trouwt op 27-4-1826 met Gerardus Veldscholten, naar Broekreker in Tilligte. Helena overlijdt hier in 1864 oud 69 jaar en Gerardus in 1866 op oude Haamberg in Lattrop oud 70 jaar.
9 Gertrudis ter Linde ~11-3-1798 verder onbekend.

                                                                                                        Wordt vervolgd…

 

Verkoop boerderijen in Tilligte en wiek valt van molen in Lattrop

Een andere typische bijkomstigheid is, dat in het register ter bepaling van huurwaarde voor 1825 deze molen ook niet meer voorkomt. De Thouars werd toen slechts aangeslagen voor de Singra-venmolens. Overigens is dit aanvechtbaar. Uit het huisarchief van Singra-ven blijkt duidelijk dat deze molen er toen nog wel geweest moet zijn. Een aankondiging in de ‘Overijsselsche Cou-rant van dinsdag 3 november 1829 bevestigt dit althans. Deze annonce maakt onder meer melding van hetVerkoop korenwindmolen met molenaarshuis en tuin in Lattrop 27-10-1829 volgen-de: “Op Donderdag den 12e November eerstko-mende des voormiddags ten tien ure zal ten huize van de Logementhouder J.G. Borghert in de kroon te Denekamp worden geveild onder meer de vanouds Riddermatige Havezathe of Landgoed Singraven genaamd”.
Vervolgens wordt in deze advertentie melding gemaakt van ‘Eene nog voor korte jaren nieuw gezette koren- en windmolen met Molenaarshuis en tuin in de buurtschap Lattrop aan de grooten postweg van Ootmarsum naar Nordhorn, een uur gaans van de havezathe gelegen”.
De inzet op deze molen, gelegen in het zogenaamde Westerveld, was f 4.000,-- door D.W. Stork, ontvanger der Rijksmiddelen te Oldenzaal, voor Joh. Palthe, predikant te Oldenzaal. De molen was niet verhuurd, hij werd bediend door een knecht voor 3,-- loon per week en 40 cent voor elke keer billen. Nadat de havezathe en verdere goederen diverse keren van inzet waren verhoogd is het geheel, dus inclusief de windmolen, tenslotte op 26 november 1829 gekocht voor f 89.000,--(??!) door Gerrit Jan van Heek, koopman te Enschede. Hij handelde in opdracht van zijn familielid mr. Johannes Theunis Roessingh Udink te Enschede. Deze werd een jaar later, toen hij reeds zijn intrek had genomen in het huis Singraven, burgemeester van Denekamp.
Hoe de molen aan zijn einde is gekomen, is, zoals reeds opgemerkt, niet vast te stellen. Evenwel mag worden aangenomen dat de molen niet herbouwd is, ondanks verschillende pogingen daartoe.
Zo werd onder meer in 1850 een verzoek om hier een windmolen op te richten nog afgewezen. Correspondentie hierover tussen de gemeente Denekamp en de provincie Overijssel geeft het volgende weer.
Uit een aan Mr. J.T. Roessingh Udink op 15 april 1850 gezonden brief blijkt, dat nabij het hem in eigendom toebehorende ‘zoogenaamde oude Molenaarshuis te Lattrop’ een zekere H.H. Wiechman uit Weerselo een windkoren-, pel- of rosmolen wil oprichten. Roessingh Udink kan hiertegen bezwaar maken, daar de plaats van oprichting slechts 300 meter verwijderd is van het huis, later genoemd ‘boerenwoning’.

Kadasterkaart Lattrop 1832 windkorenmolen op de Hamerbult in LattropUiteindelijk heeft niemand bezwaar gemaakt. Dit was overigens ook niet te verwachten, daar de aangewezen plaats voor eenieder ‘onschadelijk’ was, zoals Burgemeester en Assessoren van Denekamp in hun schrijven van 26 april 1850 aan gedeputeerde Staten meedeelden. Zij merkten echter nog wel op, dat bedoelde plaats ligt aan de provinciale weg van Almelo via Ootmarsum richting Nordhorn. De Minister van Financiën besluit uiteindelijk, na advies van de provincie, op 10 mei 1850 afwijzend. De gewenste bouw van een windkorenmolen kon dus niet doorgaan.
De hierboven genoemde eigenaar Udink zal de familie Loman toegestaan hebben in de paardestal te gaan wonen, Het ligt voor de hand dat deze eerst voor bewoning geschikt werd gemaakt. In de markevergadering van 27 juli 1818 wordt vermeld: met de uitdrukkelijke bepaling dat er bij of aan deze molen nooit enige een verdere ontginning plaats zal mogen vinden het zij voor een huis of voor een katerstede of anderszins’. Deze bepaling werd dus aan de kant geschoven.
Deze 1e bewoners zijn: zie eerst tekst bij afbeelding hierboven.
Hendrikus Loman *1806 trouwt in 1838 met Hermina Hulsbeeke * plm. 1812 op het oude Bonke in Lattrop. Uit dit huwelijk worden 3 kinderen geboren:
1 Albertus Gerradus Loman *1839, trouwt in 1868 met Johanna Mensen *1843 in Mander. Zij vestigen zich in Langeveen.
2 Johannes Hermannus Loman *1842 ongehuwd overleden in 1861 oud 19 jaar.
3 Joannes Loman *1845 overleden in 1846 oud 1 jaar.
Ruim 2 maanden na de geboorte van Joannes overlijdt de moeder op 2-10-1845 oud 33 jaar. 3 Maanden later, op 15-1-1846 hertrouwt Hendrikus met Geertruida Kuipers * plm. 1817 in Losser (gem.). uit dit 2e huwelijk worden 6 kinderen geboren:
4 [half] Johannes Loman 1846-1921, trouwt in 1880 in Tubbergen met Maria Baasdam en vestigen zich in Ootmarsum.
5 [half] Nn Loman levenloos geboren jongen 28-11-1849.
6 [half] Hendrikus Loman 1850-1865 oud 14 jaar.
7 [half] Bernardus Loman 1854-1855 oud 1 jaar.
8 [half] Maria Loman 1856-1931, trouwt in 1896 met Hermannus Beijerink 1865-1943. Dit huwelijk blijft kinderloos. Zij wonen in het huis dat later bewoond zal worden door de familie van Bernard Damhuis, tegenover Slots. Bernard is broodbakker en kruidenier en tevens organist in de rk kerk in Tilligte.
9 [half] Susanna Loman 1859-1860 oud 10 maanden.
Zes van de negen kinderen overlijden op jonge leeftijd. Moeder Geertruida Kuipers overlijdt op de Molenbult in 1862 oud 45 jaar en Hendrikus in 1881 oud 74 jaar.                                     Wordt vervolgd…