Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 6 nr 2 febr 2019

Website: www.Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.nl
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website………………………….
Op deze site vindt u o.a. de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt u geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl of met het Contactformulier op de site.


Nieuws/mededelingen:
Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief 2019-1


Bewoners Görtemaker (Göttert) in Tilligte (slot)…

Schema bewoners Görtemaker Tilligte…

Familie ten Bokum…

Jan Jansz ten Bokum ~1645->1687 x 1e 1675 Jenneken Lamberts Benninck ~1650-<1683 *Lattrop
   1 Martha ten Bokum, erfopvolgster, zie hierna.
   2 Jan ten Bokum 1678-<1687
   3 Geert ten Bokum *1681

Jan Jansz ten Bokum x 2e 1682 Geesken Harmsz 1657->1687 *Beuningen
   4 Joanna ten Bokum 1683-<1748 x 1704 Jan Broekhuis naar Klein Agelo
   5 Harmen ten Bokum *1685
   6 Jan ten Bokum *1687
            1 Martha (Mette) ten Bokum 1677->1748 x 1e 1703 Johan (Jan) Bekkers ~~1673-1718
               1 Lambert ten Booke, erfopvolger, zie hierna.
               2 Johannes Gortemaker 1705-<1720
               3 Bernardus Görtemakers *1707
               4 Joanna (Jenneken) Görtemöllers 1710->1748, trouwt 1730 Hindrik ten Enkte (Enkman) Tilligte
               5 Gesina ten Bokum ~1713 x 1732 Hermannus (Hermen) Smellink *~1702 Volthe

            Martha ten Bokum x 2e Harmen ter Enckte 1681->1720
               6 Joannes Görtemaker *1720
                        1 Lambert ten Booke 1704->1767 x 1e 1732 Geesken Smellink 1704->1767 *Volthe
                           1 Joannes (Jan) ten Boecken 1733-<1810 x 1755 Gerarda Reekers ~1730-1810 Tilligte
                           2 Gesina ten Boekinck 1735-<1742
                           3 Gerardus Joannes ten Boeken, erfopvolger, zie hierna.

                        Lambert ten Booke x 2e Susanna (Swenne) Brunger 1715->1767 *Lutke Aagel
                           4 Gesina (Geesjen) ten Bokum 1742->1748
                           5 Joannes Henricus (Jan Henric) ten Bokum 1745-<1748
                           6 Joannes Henricus (Jan Henric) ten Bokum 1748-<1812 x 1759 Joanna Grotejans, naar Oude
                               Aarnink
                           7 Maria ten Bokum 1750-1826
                           8 Aleida Boekom *1753
                           9 Joannes ten Boeckum *1754
                                    3 Gerardus Joannes (Gerrit Jan) ten Boeken 1737-<1810 x 1769 Hermina Graal
                                       1741-1810
                                       *Graal Tilligte
                                       1 Joannes 1770-<1795
                                       2 Gesina ten Boekum, zie hierna.
                                       3 Maria ten Boekum 1775-1845
                                       4 Lambertus (Lambert) ten Bokum 1779-1835
                                       5 Lambertus Joannes ten Bookem 1780-<1795
                                       6 Gerardus Joannes (Gerrit) ten Bokum 1784-1868

2 Gesina ten Boekum 1773-1819 x 1797 Jannes Stevelink *Klein Agelo.
            3 Bernardus Stevelink ~1802-1849 x Antonija Wolthaar ~1804-1849 naar Rijssen

3 Gerrit Jan Stevelink 1834-1864 naar Tilligte

4 Johannes Stevelink 1839-1907, naar Tilligte, x Maria Egberink naar Deurningen

5 Antonia Stevelink, erfopvolgster, zie hierna

Familie Reerink…

5 Antonia Stevelink 1842-1869 x 1865 Fredrikus Johannes Reerink 1834-1887 *Lattrop
   1 Maria Antonia 1866-1937 x 1931 Johannes Tijink 1855-1931 naar Stengman Tilligte
   2 Bernardus Johannes 1867-1869

Fredrikus Johannes Reerink x 2e Euphemia Maria Ikink 1838-1893 *Boerschap Denekamp
   3 Johanna Maria 1870-1946 x 1902 Hendrikus Everhardus Hulsink 1870-1962 naar Ootmarsum
   4 Johannes Hendrikus, erfopvolger, zie hierna
   5 Geertruida Euphemia 1873-1940 x 1899 Johannes Ossenvoort 1860-1940 naar Ootmarsum
   6 Euphemia Aleida 1874-1893 ongehuwd
   7 Bernardus Everhardus 1876-1944 x 1904 Auguste Dorothea Antoinette Schnell 1869-1916 *Seesen (Pruissen)
   8 Hermannus Fredrikus 1877-1881
   9 Jan Hendrik Albertus 1878-1955 x 1903 Berendina Sievert 1878-1940 naar Lonneker
   10 Gerardus 1880-1907 ongehuwd
   11 Willem 1881-1881 2 dagen oud
   12 Gezina Maria 1883-1885

            4 Johannes Hendrikus Reerink 1872-1941 x 1902 Johanna Susanna Holtwijk 1875 - 1941 *Groot Agelo
               1 Maria Euphemia (Marie) 1903-1975 x 1929 Gerhardus Hendricus (Gerard) Busscher 1890 -1971
               2 Euphemia Susanna (Feem) 1904-1978 x 1931 Gerhardus Johannes Mollink 1895-1956 Hunebekker
               3 Susanna Johanna (Santje) 1905-1988 x Johannes Gerardus Wermelink 1905-1985 *Geesteren
               4 Johannes Fredrikus, erfopvolger, zie hierna.
               5 Hendrika Maria (Dika) 1909-1976 x 1932 Fransiscus Pikkemaat 1896-1959 naar Lattrop
               6 Johanna Geertruida (Hanna) Zr. Generosa 1912-1990 Tilburg
               7 Bernardus Fransiscus Marie (Bernard) 1913-1986 x 1950 Maria Aleida Schöpping 1921- 2009 naar Enschede
               8 Geziena Maria Geertruida (Sientje) 1914-2001 Zuster Libaria
               9 Antonia Geertruida Maria (Tonnie) 1916-2001 pastoorsmeid ovl. in Eindhoven
               10 Geertruida Maria (Truusje) 1918-1919

                        4 Johannes Fredrikus Reerink 1907-1987 x 1939 Anna Maria (Marie) Mollink 1909-1991 *Tilligte
                        Jan – Bennie - Suze – Marietje – Annie - Truus – Henk en levenloos geboren kind.


Foto gevraagd… (herhaalde oproep)

In 1903 trouwt Hendrikus Meijners (1878-1940), wonend op het plaatsje Oude Aarnink of Schuurboer in Tilligte, met Hermina Niehof (1877-1954) geboren op het plaatsje Oude Wassink of Dolf in Breklenkamp. Wie heeft een foto van hun?


Bewonersgeschiedenis Nije Meijer (Groeneveld) in Lattrop (6)…

2: de roerende goederen, als inboedel des huizes, vee en bouwgereedschappen, welke zich bevinden ten huize van den aankoper, die dezelve in bezit heeft, en alzoo voor geleverd worden gehouden. Alle welke sub 1 en 2 gemelde ………………. En roerende goederen behooren tot de nalatenschappen kunnen wijlen ouders Hermen Schoemaker en Janna meijer, en door het ab intestato overlijden op de verkoopers en den aankooper vererfd, zoo dat den aankooper het overige een vierde gedeelte behoord, die als nu het geheel verkrijgt, met alle regten en geregtigheden, lusten en lasten niets uitgezonderd.
De aanvaarding is dadelijk en de koopsom bepaald op negen honderd gulden. ------------ƒ 900-.
Te betalen aan ieder der verkoopers drie honderd gulden, een half jaar na de opzage, en inmiddels te verrenten tegen drie percent in het jaar te rekenen van af den eersten mei eerstkomende, en wijders, dat den aankooper aan Hermannus Schoemaker en Johannes Schoemaker sub 1 en 2 gemeld zal geven, bij hun trouwen een uitzet, bestaande voor ieder, in eene melkkoe, eene kist, een bed met zijn toebehoren, een tafel en acht stoelen en indien deze twee verkoopers ongehuwd blijven behouden zij den vrijen in en uitgang in het ouderlijk huis hiervoor gemeld, en zullen ingeval van ziekte of andere lichaamsgebreken, ten huize van den aankooper, door dezen of zijne regtverkrijgenden kosteloos worden onderhouden, in spijs en drank zoo als het de keuken opleverd, alle deze uitzet op last van voor de regeling des regten van registratie begroot te zamen op twee honderd gulden. -ƒ 200-.
Wordende den aankooper gemagtigd, om deze acte in de daartoe bestemde openbare registers van Hypotheken te Almelo te doen overschrijven, ten …… van levering of opdragt ingevolge de wet.
Waarvan acte, in vier dubbeld, die na lezing is goed gekeurd en geteekend te Lattrop den…
(Geen datum vermeld).
(Weel: struweel, struikgewas of kreupelhout: struiken van 1 tot 5 meter hoog.)

Koopcontract 9 September 1884.

Afschrift.

Voor ons Josephus Antonius Hendrikus ten Pol, notaris in het arrondissement Almelo, residerende te Ootmarsum, in tegenwoordigheid der natenoemen getuigen, zijn verschenen:
1 Christina Morsink, weduwe zonder kinderen van Gerrit Jan Schoemaker met wien zij onder de tegenwoordige wet zonder huwelijks voorwaarden gehuwd was, volgens haar te kennen geven oud zevenenzestig jaar, en
2 Johannes Schoemaker. Broeder van gezegden wijlen Gerrit Jan Schoemaker, volgens zijn te kennen geven oud achtenvijftig jaar, beide Comparanten landbouwers wonende te Lattrup gemeente Denekamp.
Dewelke Comparanten, ieder hunner voorzooverre zij in na te noemen goederen mogten zijn geregtigd of daarin eigendom te hebben en dien ten gevolge in vollen en vrijen eigendom over te dragen onder vrijwaring als naar de wet aan de mede Comparante Maria Tijscholten, zonder beroep, wonende te Lattrup, dochter van Hendrikus Tijscholten en Johanna Nijhuis, die verklaarde in koop aantenemen…
I Het Boerenplaatsje “Meijer” genaamd gelegen te Lattrup gemeente Denekamp en op den kadastralen Legger dier gemeente bekend onder de navolgende Secties en Nummers:
Sectie D Nummer: 70.
Sectie E Nummers: 299. 342. 308. 314. 1126. 1090. 1091. 1187. 1189. 1188. 1260. En 1261.

[In de kantlijn (renvooi) in potlood: nummers 1090 en 1091 zijn veranderd in 2322 en 2323].
Sectie F nummers: 221. 100. 101. 136. 218. 2263. 2305. 2372. 2437. En 2526. Zijnde alle te zamen hooiland, bouwland, heide, weiland, weiland en heide, en huis en erf, zamen groot 12 hektaren, zes en vijftig aren, 70 centiaren.
II Den inboedel des huizes, vee, bouw en melkgereedschappen en verdere roerende goederen een en ander zoo als het zich thans in het woonhuis en schuur van verkoopers bevindt.
Verkoopers verklaarden dat de verkochte goederen hen alsnog in enigen en onverdeelden eigendom en gemeenschap toebehoren, en dezelve door erfenis en huwelijksgemeenschap te hebben verkregen; verklarende echter partijen, dat geene bescheiden of titels van aankomst van genoemde onroerende goederen aan haar bekend zijn, noch dat eene overschrijving in de registers ten kantore van hijpotheken heeft plaats gehad.
Wijders verklaarden partijen ter dezer zake met elkander te zijn overeengekomen:
Dat de Comparanten verkoopers gedurende hun leven lang, en bij overlijden van een hunner, de langst levende, het volle vruchtgebruik van al het verkochte zullen hebben en behouden.
Dat de aankoopster een afschrift dezer acte zal mogen laten overschrijven ten kantore van hijpotheken te Almelo met aanteekening in de openbare registers voorbehouden vruchtgebruik.
Partijen verklaarden dezen verkoop en koop te hebben gesloten, wat betreft den sub I genoemden koop der vaste goederen voor een som van drie duizend gulden, en wat aangaat den sub II genoemden koop van den inboedel voor een som van zeshonderd gulden, dus tezamen voor drieduizend-zeshonderd gulden ƒ 3600.
Omtrent de voldoening en vereffening waar van tusschen partijen is overeen gekomen:
Aankoopster zal voor hare rekening moeten nemen de navolgende schulden ten laste van verkoopers bestaande, ten behoeve van a. Jan Alert en b. de erven Jan Vrielink, beide te Graafschapper Brekkelenkamp in het Ambt Neuenhaus in Pruissen wegens geleende gelden, ieder groot in kapitaal vierhonderd gulden en dus te zamen achthonderd gulden; verklarende verkoopers de vorige tweeduizend achthonderd gulden van de aankoopster te hebben ontvangen en met haar te hebben vereffend en daarvoor finaal te kwiteeren.
Verder verklaarden sw wederzijdsche Comparanten, die even als dena te noemen getuigen aan ons notaris bekend zijn, voor alle gevolgen dezer acte domicilie kiezen te Ootmarsum gevestigd, en voorts voor de kosten dezer acte zich hoofdelijk te verbinden.

Waarvan Acte.

Aldus gedaan en verleden te Lattrup gemeente Denekamp ten huize van den onderwijzer Koehorst optreden den negenden September achttien honderd vierentachtig in tegenwoordigheid van Gerhardus Alberink landbouwer te Lattrup voornoemd en Johannes Groeneveld weduwnaar van Gesina Krake, landbouwer te Lattrup voornoemd, als getuigen.
En is deze acte die onder onze minuten zal berusten blijven terstond na de door ons gedane geheele voorlezing, door de Comparanten, ons notaris en de getuigen onderteekend.
(Was geteekend)
                       G Morsink
                       J Schoenmaker
                        Maria Tijscholten       J Groeneveld
                        G Alberink                   JAH ten Pol Notaris

 

 

Lager stond:
N 1808, Geregistreerd te Almelo den dertienden September 1800 vierentachtig, deel 75 folio 38. Verso, vak 8.-
Twee bladen, geen renvooi.
Ontvangen voor het recht 204. Voor 38 opcenten ƒ 77.52. totaal tweehonderd vierentachtig gulden tweeenvijftig cent.

                                                                               De Ontvanger
                                                                               (get) Poppe
                                                                               Voor eensluidend Afschrift
                                                                               J.A.H. ten Pol
                                                                                Nota               

                                                                                                                                   Wordt vervolgd…


Uw reactie…

# Hallo, ik volg met veel interesse jullie recente stuk over de bewonersgeschiedenis van erve Gortemaker in Tilligte. In 1748 wordt op dit erf Jan Henric ten Bookum geboren, zoon van Lambert ten Bookum. Deze Jan Henric pacht Oude Aarnink in Tilligte, noemt zichzelf Ten Dam en dit is het begin van Ten Dam in Tilligte en omstreken. Dit is mij tot zover bekend en had ikzelf ook uitgezocht. Ik heb tot 1998 op Njoes aan de Hunenborgseweg in Tilligte gewoond. Deze Jan Henric is een voorouder van mij. Mijn overgrootvader, Johannes ten Dam, komt van de Heuvelweg in Oud Ootmarsum. Ik ben dus erg nieuwsgierig naar het stuk tussen oude Aarnink in Tilligte en Oud Ootmarsum. Hoe of waar kan ik vinden waar de familie in deze tussenliggende periode heeft gewoond. Tevens ben ik erg nieuwsgierig naar hoe je bepaalde details vindt, zoals de bijnaam `Vulgo` van de laatste Ten Bookum. Hoop dat jullie daar wat tips in hebben, alvast bedankt voor de moeite.
Met vriendelijke groet, Nico ten Dam in Gasselte.

Redactie: We hebben Nico per omgaande onze gegevens ter beschikking gesteld.
Over niet al te lange tijd zal hierover worden gepubliceerd in de nieuwsbrieven.

# Again very interesting reading for me, because I am still some what a Tukker as a oldtimer have memories of Brekkelcamp. In de  last oorlog bie Junkershoes de Canadees soldaten  wit  brood  hadden en sigaretten, verget it  nooit  weer. BENNY!!!! GROETEN JERRY KEUJER.


Bewoners Brookman in Breklenkamp (4)…

Volgens het bevolkingsregister van 1861-1880 zijn gedurende deze periode de volgende personen in dienst:

Bevolkingsregister 1861-1880 Brookman Breklenkamp

Jan Molendijk overlijdt op 6 december 1901 oud 81 jaar en Aleida Bakker op 6 april 1909 oud 73 jaar.

 

Harm Hendrik Molendijk x 1903 Johanna Bolk…Harm Hendrik Molendijk en Johanna Bolk

7. Harm Hendrik Molendijk, als enigste zoon, is erfopvolger. Hij is geboren op 21 december 1876 en trouwt (wet)op 2 october 1903 in Weerselo met Johanna Bolk, geboren op 3 april 1873 in Weerselo, nabij het latere kanaal Almelo-Nordhorn. Johanna is een dochter van Jan Hendrik Bolk en Zwenne Hannink uit Ulsen.
Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren:
1. Jan Hendrik Molendijk, zie hierna.
2. Aleida (Leida) Molendijk geb. 22 maart 1906, trouwt met Herman Goorman.
3. Zwenna Molendijk geb. 18 januari 1908, trouwt met Jan Harm Bos uit Nordhorn-Hohenkorbe.
4. Jan Hendrik Molendijk geb. 31 juli 1910, overlijdt op 21 december 1918 oud 8 jaar.
5. Fenna Aleida Molendijk geb. 25 maart 1914, overleden op 20 december 1918.
In verband met de op handen zijnde verkoop van het Huis Breklenkamp moet boer Duisink vertrekken.
Boer Lohuis trekt zich het lot van de familie aan en is voornemens een huurhuis te bouwen op zijn grond bij Brookman. Molendijk op Brookman is er op tegen dat het huis zo dicht bij zijn boerderij wordt gebouwd. Er wordt overeengekomen dat een grondruil zal plaatsvinden.
Familie Molendijk-Bolk op Brookman in BreklenkampMolendijk verkoopt, bij acte van 10 september 1909, aan en bij Lohuis gelegen heide en bouwland groot samen 71 aren en 30 centiaren en Lohuis verkoopt bij Brookman gelegen bouwland en heide groot samen 1.03.80 hectare. Deze ruil vindt plaats zonder toegift en de kosten ad. f 1,64 zijn voor rekening van Lohuis.
In 1911 bouwt Harm Hendrik een boerderijtje op de hoek van de Lemsmatenweg en Kommiezendijk.
Er wordt een schöp bijgebouwd. Het gebintwerk hiervoor is afkomstig van een schuur staande tussen Leusman (Rotmans Peter) en Vos aan de Aaksbergweg. Mogelijk van het plaatsje Zwarte-Gats.
Zijn gedachte hierbij is dat zijn andere zoon Jan Hendrik hier later zijn eigen boerderij zal hebben.
Jan Hendrik overlijdt echter in 1918. 1e Pachter is Geert Gülink uit Hardingen en zijn vrouw Anna Wiegerink. De familie Gülink blijft hier wonen. Geert Gülink is nog dienstknecht geweest bij de familie Hannink in Halle, waar de moeder van zijn vrouw geboren is.
Volgens het bevolkingsregister van 1901-1923 zijn de volgende personen in dienst:

Bevolkingsregister 1901-1923 Molendijk op Brookman Breklenkamp

Harm Hendrik overlijdt op 3 juli 1955 oud 78 jaar en Johanna Bolk een jaar later op 15 juli 1956 oud 83 jaar.

Jan Molendijk x 1938 Wilhelmina Hinkel…

1. Jan Molendijk wordt erfopvolger op Brookman. Hij is geboren op 17 juli 1904 en trouwt in 1938 met Wilhelmina Hinkel, geboren op 5 october 1908 in Wilsum (Pruissen).
Uit dit huwelijk worden geboren:
1. Fenna Molendijk, trouwt met Jan Grote Veldman.
2. Nn Molendijk.
3. Johan Molendijk, trouwt met Henriëtte Scholten uit Oud Ootmarsum. Zij worden ca. 1985 erfopvolgers op het Groot Bonke in Lattrop, voordien bewoond door Gerard en Anneke Scholten.
4. Johanna Hermina geb. in 1939, trouwt met Hendrik Jan Molendijk op Vos in Breklenkamp.
5. Harm Hendrik Molendijk, zie hierna.
6. Berend Albert Molendijk geb. in 1941 en overleden op 12 juni 1949 oud ca. 8 jaar.
Jan Hendrik overlijdt op 9 juli 1950 oud 45 jaar en Wilhelmina Hinkel op 13 juni 1985 oud 76 jaar.

Harm Hendrik Molendijk x 1963 Johanna Fischer…

5. Harm Hendrik Molendijk wordt erfopvolger, hij is geb. ca. 1940 en trouwt in 19.. met Johanna Fischer uit Gölenkamp (Pruissen).
Uit dit huwelijk: Wilhelmina *1965, Gerda *1967 en Jolanda *1976.
Jolanda Molendijk x Erik Beene uit Denekamp, 3 dochters.                                               Wordt vervolgd…


Berendina Meenhuis-Blokhuis…

Berendina Blokhuis is geboren in 1863 op Zegelvoort in Lattrop. Haar vader Johannes Blokhuis is in 1829 hier ook geboren en trouwt in 1861 met Johanna Maria Olde Horst geboren in 1839 in Tubbergen. Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren waarvan Berendina de oudste is.Antonij Meenhuis (1855-1919) en Berendina Blokhuis (1863-1955) Dulder
Als de moeder in 1872 overlijdt hertrouwt de vader in 1872 met Geertruida Koopman geboren in 1840 op de Koopmansplaats in Breklenkamp. Uit dit 2e huwelijk van Johannes worden 4 kinderen geboren.
Johannes Blokhuis overlijdt in 1880 en Geertruida (Trui) Koopman hertrouwt in 1881 met Johannes Meenhuis geboren in 1850 op het plaatsje Könink in Dulder bij Saasveld. Uit dit 2e huwelijk van Trui Koopman worden nog 2 kinderen geboren. Johanna Maria Meenhuis (Zeggelvoorts-Hanna) geboren in 1882 en Johanna Maria Gesina Meenhuis (Knippers-Meike) in 1885. Hanna trouwt in 1908 met Johannes Haamberg geboren in 1880 op Oude Stokke tegenover de oude school in Lattrop. Uit dit huwelijk 3 kinderen; Johannes Bernardus (Johan) Haamberg geb. in 1909 erfopvolger op Zegelvoort. Geertruida Johanna (Truike) Haamberg ongehuwd 1911-1962 en Gerardus Fransiscus (Gead) 1913-1967.
Knippers Meike Breklenkamp en Zeggelvoorts Hanna LattropAls Johannes in 1913 overlijdt oud 33 jaar, hertrouwt Hanna in 1916 met Hein Hendrikus Timmerhuis (Zeggelvoorts-Hein) geb. in 1883 in Mander. Uit dit 2e huwelijk van Hanna: Bernardus Gerhardus (Bernard) Timmerhuis *1917, Hendrikus Fransiscus (Hendrik) *1918, Hermannus Fransiscus (Herman) *1920, Fransiscus Bernardus (Frans) * 1922 en Antonius Bernardus (Toon)*1924.
Meike Meenhuis (Knippers-Meike) trouwt in 1918 met Bernardus Haamberg geboren in 1871 op Oude Stokke in Lattrop en gaan wonen op het plaatsje Kiekhoed aan de Brekkelerveldweg in Breklenkamp. Bovengenoemde Johannes en deze Bernardus Haamberg zijn weer broers. Berendina Blokhuis geboren op 10 februari 1863 trouwt op 9 september 1887, oud 24 jaar, met Antonij Meenhuis geboren op 5 september 1855 op het plaatsje Könink in Dulder bij Saasveld.
Hij is een zoon van Johannes (Jan) Meenhuis geboren in 1809 in Ambt Delden en Johanna Konink geboren in 1817 in Dulder. Uit dit huwelijk 6 kinderen waaronder ook Johannes Meenhuis die in 1881 trouwt met Geertruida Koopman op Zegelvoort in Lattrop. Zie 2e alinea hierboven.
Johannes Meenhuis geb. ~1809 in Ambt Delden  trouwt op 20 september 1842 met Johanna Konink in Dulder. Uit dit huwelijk worden 6 kinderen geboren:
1 Gerardus Meenhuis geb. ~1843, trouwt op 28 augustus 1885 met Gerritdina Arens uit Weerselo. Gerardus overlijdt op 17 october 1915 in Hasselo.
2 Jan Hendrik Meenhuis geb. ~1845, trouwt op 9 juni 1880 met Geziena Oude Nijhuis uit Weerselo.
3 Stephanus Meenhuis geb. december 1846, overleden 31 december 1846, oud 31 dagen.
4 Johannes Meenhuis, geb. 24 februari 1850 x 1881 Geertruida Koopman, naar Zegelvoort in Lattrop (zie hierboven).
5 Antonij Meenhuis geb. 5 september 1855, wordt erfopvolger op Könink en trouwt op 9 september 1887 met Berendina Blokhuis van Zegelvoort in Lattrop (zie ook hierboven).
6 Susanna Meenhuis geb. ~1860, trouwt 16 juni 1887 met Gerardus Oude Reimer en woont in Hasselo.  Johannes meenhuis overlijdt op Könink in Dulder op 13 juli 1861, oud 52 jaar en Johanna Konink hertrouwt op 4 augustus 1862, oud 45 jaar met Jannes Telgenkamp geb. ~1821 in Tubbergen.
Uit dit 2e huwelijk worden geen kinderen geboren. Johanna Konink overlijdt op 16 april 1898 oud 81 jaar en haar 2e man Jannes Telgenkamp op 24 october 1899 oud 78 jaar.

Boerderij Könink in Dulder bij Saasveld (Foto Riet en Hendrik Nijland)


 

 Bewoners Kiphuijs en Kip-smid in Noord Deurningen (2)…

Berend Kiphúijs x ~1693 Geese Scholten Geerts…

1. De oudste zoon Berend Gerrijdsen (ook Geert) is geb. ca. 1693 en erfopvolger op Kiphuijs.
Hij trouwt op 07-3-1723 in Denekamp met Gesina (Geese) Gerrijdsen Scholten Geerts op het gelijknamige erf daarna Smoes, aan de Brekkelerveldweg in Breklenkamp.
Vermeldingen in de trouwboeken:
Ondertrouw NG Ootmarssum: 7-3-1723 Berent Gerritsen Kiphuis Gese Scholten Nordeuringen Brecklenkamp getr. tot Degenkamp
Trouw NG Denekamp: 7 maart 1723 - en na 3 proclamatiën getrouwt Berend Gerrijdsen Kiphuijs j.m. uijt Noort-Deuringen en Geese Gerrijdsen Schulten j.d. uijt Breckelenkamp

Kinderen uit dit huwelijk:Berend Gerrijdsen Kiphuijs Noort-Deúringen en Geese Gerrijdsen Schulten Breckelenkamp RC trouwboek Denekamp 7-3-1723
1. Jan Kiphuijs, zie hierna.
2. Susanna Kiphuijs ged. 19-3-1733, overleden voor 1748.
3. Maria Kiphuijs, ged. 11-12-1736, overleden voor 1748.
4. Jenneken Kiphuijs, ged. ~1738, overleden na 1748.
5. Geertruida Kiphuijs, ged. 17-8-1740, overleden na 1771, trouwt ca. 1770 Gerrit Olde Aveskamp geb. ca. 1740 en overleden na 1771.
6. Lambertus Kiphuijs, ged. 14-8-1744, overleden voor 1748.
Volkstelling 1748: Berent Kip, kinderen Jan en Jenneken boven 10 jaar, Geertruyt onder 10 jaar.
Geese overlijdt voor 1748 en Berend na 1748.

Jan Kiphuijs x ~1752 Ale Wigger…

1. Jan Kiphuijs, zie 1 hierboven, wordt erfopvolger op Kiphuijs. Hij is geboren ca. 1724 en trouwt ca. 1752 met Adelheidis (Ale) Wigger), ged. 3-8-1721 op het Olde Bonke in Lattrop.
Uit dit huwelijk worden geboren:
1. Gesina (Geze) Kiphuis, zie hierna.Doopboek Ootmarsum Ale Wigger in olde Bonkenhuijs Lattrop
2. Janna Kiphuis, ged. 16-03-1757. Zij trouwt op 3-9-1789 in de RC kerk in Denekamp met Gerardus Fransen geb. ca. 1759. Tekst in trouwboek: September [1789] 3 contraxerunt matrimonium Gerardus Fransen et Joanna Kiphuis, testes G.J. Meilink et Joannes Alderink.
Gerardus is overleden na 1799 en Janna op 8-4-1812 in Dorp Denekamp Sub. No.. Aangifte: Berend Lutters oud 45 jaar smit en Hermanus Meilink oud 25 jaar kuiper, beijde wonende in het Dorp Denekamp en nabuuren van de overledene, overleden Dorp Denekamp Sub. No..
3. Bernardus Kiphuis, ged. 20-12-1762, van hem is verder niets bekend.
Volkstelling 1748: Berent Kip, kinderen Jan en Jenneken boven 10 jaar, Geertruyt onder 10 jaar.
Gesina overlijdt voor 1748 en Berend na 1748.

Gesina Kiphuis x ~1776 Evert IJland…

1. Gesina Kiphuis, zie 1 hierboven, wordt erfopvolgster op Kiphuijs. Zij trouwt 1e ca. 1776 met Everhardus (Evert) IJland (noemt zich IJland en Kiphuis), geboren op IJland in Noorddeuringen, ged. 16-7-1751 RC in Denekamp.
Uit dit huwelijk worden geboren:
1. Berendina IJland, zie hierna.
2. Berend Jan Kiphuis, ged. 27-1-1781, ongehuwd overleden op 9-9-1850 in Noorddeuringen 115 Kiphuis. Hij is landbouwer en kleermaker en de laatste Kiphuis op dit plaatsje (huisnummer 115) en overlijdt ongehuwd op 9-9-1850 oud 69 jaar. In 1832 bezit hij een huisperceel groot 0.03.30 ha. en daarnaast een stuk bouwland groot 0.04.40 ha.
3. Gertruida IJland, ged. 25-9-1784, verder onbekend; waarschijnlijk ongehuwd overleden voor 1806.
Voor 1811 is het gebruikelijk dat de man de naam van de vrouw of van het erf aanneemt, hier dus Kiphuis. Hiervan wordt afgeweken, wat een zeldzaamheid mag worden genoemd. De 1e twee kinderen worden in de burgerlijke stand Kiphuis en IJland genoemd. Van het 3e kind Gertruida is geen overlijdensakte bekend, dus waarschijnlijk overleden voor 1806.
Berend Jan Kiphuis, ongehuwd broer van Jan Evert, blijft op het Kiphuis waar hij in 1850 overlijdt en het oude boerderijtje wordt daarna afgebroken want het komt op de landkaart van 1860 niet meer voor.RC trouwboek Denekamp 17-4-1788
Evert overlijdt in 1787, waarop Gesina Kiphuis op 17-4-1788 hertrouwt met 2e Johannes (Jan) Mensink (behoudt zijn naam), geb. in Mander en ged. op 9-1-1747 RC in Ootmarsum.
Uit dit 2e huwelijk van Gesina worden geboren:
4. [half] Joannes Everardus Mensink (ook genaamd Kiphuis), ged. 27-9-1789.
5. [half] Joannes Hen-ricus (Jan Hendrik) Mensink (ook ge-naamd Kip, ged. 26-1-1793. Hij trouwt op 24 april 1822 met Euphemia Alberink, geboren in Beuningen en ged. 22-6-1792 RC in Denekamp. Jan Hendrik overlijdt in Noord deurningen nr. 120 op 17-1-1851 en zijn vrouw Euphemia op huisnr. 114 op 18-11-1860.
6. [half] Gerardus Joannes (Gerrit Jan) Mensink (ook genaamd Kiphuis), ged. 22-10-1796. Hij overlijdt ongehuwd op 10-4-1821 te Noord deurningen 87 oud 24 jaar.
Naar oud gebruik dienen de kinderen later onder de Kiphuis in de burgerlijke stand te worden ingeschreven; het wordt echter Mensink. Geze Kiphuis overlijdt hier op 18-3-1831, oud 77 jaar en Jan Mensink op 2-10-1833 oud 86 jaar. De aangifte van overlijden van Jan wordt gedaan door: Jannis Silderjans oud 60 jaren landbouwer en Lambertus Mollink oud 41 jaren landbouwer, beide naburen van den overledenen.

Berendina IJland x 1811 Jannes Zwiep…

Kadasterkaart 1832 Berend Jan Kiphuis Noord Deurningen1. Berendina IJland, de oudste dochter is gedoopt op 27-1-1778 en trouwt op 22-11-1811 in de RC kerk in Denekamp met Johannes (Jannes) Zwiep (geb. Swiepink). Jannes is geboren op het erf Swijp in Noord Deurningen en ged. op 25-3-1775 in Denekamp. Hij is een zoon van Joannes (Jan/Jannes) Mensink (noemt zich Swiepink) en de weduwe Janna Kuijper die eerder getrouwd was met Jan Swijp. Hij wordt landbouwer en smid op een nieuwe boerderij met smederij naast Kiphuis. De naam van de boerenplaats wordt al snel Kip-smid.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna (Janna) Zwiep, geb. 29-3-1812 en ongehuwd overleden op 1-4-1870.
2. Johannes Everardus (Jan Evert) Zwiep, zie hierna.
In 1832 is hij eigenaar van de volgende percelen: huis en erf groot 0.06.50 en 3 stukken bouwland groot 0.41.90, 0.26.50 en 0.21.90 ha.. Jannes Zwiep overlijdt op 13-5-1844 oud 69 jaar en Berendina IJland op 13-2-1850 oud 72 jaar.

 


I.v.m. het plaatsen van het artikel Berendina Meenhuis-Blokhuis wordt ‘Blokhuis van Noord Deurningen naar Lattrop (3)…’ gepubliceerd in de volgende Nieuwsbrief.


Depôt CA&VV Lattrop 1983…

Depôt CA&VV Lattrop 120 1983


Onbekende foto…

 Foto archief Boomhuis Lattrop

 

Deze foto komt uit het familiearchief van Schröder op Boomhuis in Lattrop.

Gezien de achtergrond is de foto gemaakt door GE Wigger (Wiggerskuper) fotograaf in Lattrop.

Wie herkent deze vrouw?

 

 

 


Stamboom van Geerd Pil in Nordhorn-Altendorf (1)…

De familie Pil komt uit Nordhorn-Altendorf ook wel Oude Dorp genoemd. Via Nordhorn-Deegveld en Nordhorn-Bookholt komt deze familie als pachter op het Molendijk Bakhuis in Breklenkamp dat eigendom is van Twickel in Delden. In 1865 pacht de familie het plaatsje Konijnenboer in De Zak (nu Zoeke) in Noord Deurningen van het Huis Singraven. In 1917 verhuist de familie naar de boerderij Eekman in de Boerschap Denekamp die eigendom is van Jan Börgeling molenaar in Schüttorf.
In 1949 koopt Jan Evert Pil de boerderij groot 23.96.80 ha. van de Dienst Domeinen van de Nederlandsche Staat voor ƒ 25.168,=, die het in bezit kreeg door onteigening van Duits bezit in Nederland.

Generatie 1.

Geerd Pil is geboren omstreeks 1630 in Altendorf. Geerd trouwde met Nn.
Kind van Geerd en Nn: Berend

Generatie 2.

Berend Pil is geboren omstreeks 1655 in Altendorf, zoon van Geerd Pil en Nn. Berend trouwde met Nn.
Kind van Berend en Nn: Geerdjen

Generatie 3.

Geerdjen Pil is geboren omstreeks 1680 in Altendorf, dochter van Berend Pil en Nn. Geerdjen is overleden. Geerdjen trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 22-06-1708 in Veldhausen met Egbert Winkeling (noemt zich Pil), ongeveer 27 jaar oud. Egbert is geboren omstreeks 1681 in Esche bij Neuenhaus.
Uit dit huwelijk: Harm

Generatie 4.

Harm Pil, geb. Altendorf omstr. 1725, tr. voor 1752 Geertruida Haftenkamp.
Uit dit huwelijk: Jan

Generatie 5.

Jan Pil, geb. Deegveld omstr. 1752, † ald. 1 april 1812, tr. Aale Groven, geb. Frensdorp 8 febr. 1767, ged. Nordhorn 8 febr. 1767, † Deegveld 6 okt. 1824.
Uit dit huwelijk: Berend

Generatie 6.

Berend Pil, geb. Deegveld 8 dec. 1796, ged. Nordhorn 11 dec. 1796, Dekker und Harmelink Huurman in Bookholt, † Bookholt 21 jan. 1853, begr. Nordhorn 26 jan. 1853, tr. Janna Ten Brink, geb. Bookholt 7 mei 1797, ged. Nordhorn 14 mei 1797, † Deegfeld 8 maart 1874, begr. Nordhorn 13 maart 1874.
Uit dit huwelijk:
1. Stine Pil, geb. Bookholt (Nordhoorn, Hanover) omstr. 1827, tr. Denekamp 9 febr. 1855    Gerhard Rötgers, geb. Denekamp omstr. 1826, Timmerman.
2. Jan
3. Berend Pil, geb. omstr. 1833.                                                                                             Wordt vervolgd…


Gebroeders Beijerink uit Tilligte…

Links John en rechts Bernard Beyerink Kingsbury Studio Carroll IowaVan Gary P. Beyerink in Maple River Iowa USA ontving de redactie onlangs een enveloppe met documenten en foto’s van deze familie in Amerika.

Links op de foto: Johannes Hendrikus (John Henry/Johan of John) Beijerink geboren op 14-01-1886 in Tilligte. Rechts: zijn jongere broer Bernardus Albertus (Bernard) Beijerink geboren op 29-12-1887.

In 1905 komt hun oom Gerardus Beijerink vanuit Amerika zijn familie in Tilligte bezoeken. Als hij weer vertrekt gaan zijn 2 neven met hem mee en vestigen zich ook in de staat Iowa.

De ontvangen foto’s en gegevens worden binnenkort verwerkt en in een volgende Nieuwsbrief wordt hier aandacht aan besteed.