Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 8 nr 9 sept 2021

Website: www.heemkunde-lattrop-breklenkamp.nl
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de Website……………….
Op deze site vindt u o.a. de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt u geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl of met het Contactformulier op de website.
 

Nieuws/mededelingen (1):
Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief 2021-9 (85)

Op weg naar school hield hij me gezelschap tot aan de Duze of Kokkelman en na een paar keer ka…ka… roepen, vloog hij regelrecht naar huis terug. Alle huisgenoten hadden plezier aan de vogel. Wel werd hij langzamerhand wat brutaal. Waren mijn broers of de knechten op het land en werd hun een boterham gebracht dan vloog de ka mee en wanneer hij niet vlug genoeg naar zijn zin een brokje kreeg, pakte hij snel een stukje weg en luid ka-roepend vloog hij er mee naar huis. Op zekere dag kwam een veekoopman uit Denekamp bij ons en zag zo het doen en laten van de vogel. Toen hij zag, dat de vogel wel een kilometer wegvloog en weer trouw terugkwam, wilde hij de vogel graag kopen. Het was mijn vogel en dus moest ik maar beslissen. We werden het eens. Ik kreeg een rijksdaalder en hij nam de vogel mee naar Denekamp. (8 kilometer) Mijn spaarpot was zwaarder geworden, maar ik was mijn ka kwijt. Wanneer ik nu buiten kwam, was er geen ka om me met zijn vrolijk ka geroep te vergezellen. Soms speet het me dat ik hem verkocht had. Wat niemand voor mogelijk had gehouden, gebeurde. Op een morgen kwam ik buiten. Op het dak van het huis zat een ka. Ik dacht dat het een vreemde vogel was, maar toch riep ik ka, ka en waarachtig hij kwam naar beneden en ging op mijn schouder zitten. Ik had mijn ka weer terug. Het slimme beest had de weg terug gevonden. Hoe lang het dier nog geleefd heeft, weet ik niet meer. Wel weet ik dat hij hoe langer, hoe brutaler werd. Was moeder aan het naaien of kousenstoppen, ging hij er bij zitten en keek met slimme oogjes toe en voor men er erg in had, pakte hij een naald, speld, vingerhoed of een draadje wol en vloog er snel mee weg. Waar hij het naar toebracht wisten we later, toen we op de zolder, waar de roggegarven opgestapeld lagen in een holletje onder het dak een hele verzameling van de diefachtige vogel vonden.

Nu merk ik dat al vertellende over mijn eigen doen en laten, verder niets over de dood van grootvader is gezegd. Toen grootvader ten volle bediend was, (dat wil zeggen gebiecht, de communie ontvangen en daarna het H. Oliesel door de pastoor was toegediend) kwamen de noodnaobers en vroegen hoe laat er 's avonds gebeden kon worden, om dit dan in de buurt te kunnen rondzeggen. 's Avonds om een uur of zeven kwamen van elk gezin een of twee personen, die plaats namen op stoelen, banken of planken, die over schragen waren heengelegd. De voorbidder Pool-Bernard geheten, naar het erf Poolboer, zei eerst dat grootvader bediend was en dadelijk maakte hij een begin met eerste rozenhoedje, de litanie van Maria, het tweede rozenhoedje gevolgd door een litanie en tenslotte het derde rozenhoedje met nog een gebed. Drie achtereenvolgende avonden was er ‘bidden’ bij Broekhuis. Toen grootvader overleden was (Bernardus Broekhuis op 20-03-1908) kwamen de noabers (ik meen 7 in getal) dadelijk bij ons en vroegen, wanneer de begrafenis zou zijn, wie allemaal op de begrafenis uitgenodigd werden en waar de koffietafel zou zijn. Vader en moeder hadden er verder niets mee te doen. De noabers hadden het roer in handen genomen volgens aloud gebruik. Ieder van de buren kreeg een taak toebedeeld. De een moest de doodskist bestellen, een ander regelde de begrafenis met de pastoor en de koster. AnderenBidprentje bernardus Brookhuis geb 1861 op Meendert broekhuisplaatsjen of Poolboer ca 1924 werden aangewezen om het lijk af te leggen, het doodshemd aan te doen en als de kist gekomen was, het lijk te kisten. In de voorkamer vanaf de deel links, werd de kist op een paar stoelen gezet met een paar brandende kaarsen ernaast. 's Avonds kwamen een paar buren, die 's-nachts bleven ‘dodenwaken’ zoals men het noemde. Voor het naar bed gaan zette moeder een grote kan met koffie klaar en ook een flesje met brandewijn om de slaap te verdrijven en misschien ook om moed te hebben, wanneer er in de doodstille nachtelijke uren vreemde geluiden zouden gehoord worden. Op de begrafenismorgen kwamen de buren weer, dronken eerst koffie en wanneer de wagen gekomen was, die het lijk zou vervoeren vroeg men of nog iemand de dode wilde zien en daarna werd de kist gesloten, de zwarte lijkwade met een wit kruis erop, (eigendom van de marke Klein-Agelo) over de kist gelegd. Even werd er nog luidop gebeden en dan pakten een paar mannen de kist op en droegen die over de deel naar buiten. Vader, moeder en wij kinderen met de naaste families leden liepen achter de wagen aan, die de oude lijkweg van eeuwen hier volgde door de buurtschap Klein-Agelo. Toen we nog een halve kilometer van de kerk verwijderd waren, begonnen de doodsklokken te luiden. Van te voren waren de mannen aangewezen die luiden moesten. Meestal stond de koster nog even in het kerkportaal om te kijken of de sterke armen het klokketouw niet te snel en te krachtig trokken.
Drie zondagen na de begrafenis was het weer bidden bij ons thuis. Om twee uur kwamen de afgezanten van de huisgezinnen van de marke op de deel weer luid antwoorden op het voorbidden van Pool-Bernard. Op de laatste zondag werd de laatste litanie gebeden tot intentie van de eerstkomende dode. Ik weet nog dat ik onder het bidden steeds dacht wie nu het eerst zou sterven. Grootvader Broekhuis is op 20 Maart 1908 gestorven. Zus Marie was op de kweekschool in Amersfoort. Toen ze met Pasen thuiskwam met vakantie had moeder voor haar een extra bed gemaakt in de mooiste bedstee, waarin grootvader overleden was.
Ons kinderen was gezegd dat we tegen haar moesten vertellen, dat grootvader op zijn eigen kamer de laatste uren had doorgebracht. In de paasnacht hoorden we plotseling een schreeuw. Zus Marie rende naar het bed van vader en moeder en vertelde totaal overstuur, dat ze grootvader in een hoek van haar bed had gezien, heel duidelijk in krans van licht. Toch had niemand van ons haar 's avonds iets verteld! Toch was er een, ofschoon nog maar drie jaar en waarop niemand had gelet, aan zus Marie had gezegd dat opa daar gestorven was. Wie was het? Mijn jongste zusje Anneke.
Veertig dagen na Pasen was het Hemelvaartsdag. Dit is de dag van dauwtrappen. Heel vroeg in de morgen stonden we op en liepen met een paar jongens uit de buurt door de weiden, over de heide en het Agelose Broek op zoek naar eieren van eenden, waterhoentjes en kieviten. Tegen kerktijd was je weer thuis. De natte daagse kleren werden uitgedaan en het zondagse goed voor de dag gehaald.
Later toen we fietsen hadden werd een fietstocht gepland. Ik herinner me nog dat een buurjongen, Gerard Bruggink (Brugman nu Lenferink) in Deventer als militair bij het paardevolk was. Daar wilden we op Hemelvaartsdag naar toe. Voor de hoogmis zouden we er zijn.                                                               Wordt vervolgd…

 

Twentsche Courant 8 juli 1899                                                 Twentsche Courant 21 october 1899

Bewonersgeschiedenis Weghuijs in Lutke Aagel (9)…

Documenten met betrekking tot aankoop Katerstede Weghuis in 1811…

1811-03-05 Overdracht katerstede Weghuis

1811 den 19 April heeft Berend Weghuis uit Klein Agelo aan mij, als Griffier van het Vredegeregt des Cantons Ootmarssum en in die qualiteit gequalificeert tot overneming van alle Acten en Contracten Notarieel, volgens Keizerlijk Decreet van den 1 Februarij 1811 geproduceert dit zegel groot f 40 met een suppletoire zegel van f 3 om te dienen tot eene acte van overdracht van de Katerstede Weghuis, gelegen in Klein Agelo, op de 5 Maart 1811 in publieke veiling, gehouden door JonkHeer Jac(ob): van der Dussen als Executeur testamentair van wijlen Mevrouw de Douariere Gravin van Heinden Hompesch, aangekogt, dog zonder het hout daar op staande, voor eene som van f 1360:=: tot 21 St: het stuk Holl. Munt.

In fidem H: Pennink H.Z. Griffier

Voor ons H: Pennink H Z Griffier bij het vredegeregt des Cantons Ootmarssum - Departement der Monden van den IJssel, woonende in de Hoofdplaats Ootmarssum, in die qualiteit fungerende als Notaris, volgens Keizerlijk Decreet van den eersten Februarij Achttien honderd Els, is gecompareerd de heer Procurator W. Berends woonende alhier, als gevolmagtigde van de Hoogwelgebooren Heer Jac(ob): van der Dussen in qualiteit als Executeur Testamentair van wijlen Mevrouw de Douariere Gravin van Heiden Hompesch, luid procuratien op den vijftienden Julij Achttien honderd Elf voor ons gepasseerd, heden aan ons vertoond, zijnde eene copij daarvan, de Acten van Overdragten bijgevoegd, en heeft de Heer Comparant in bijwezen van de hier benden genoemde getuigen verklaard, dat welgemelde zijn Heer Principaal voorzeider qualiteit voldaan is door berend Weghuis van zodanige som kooppenningen ten bedrage van Dertien Honderd Zestig gulden, tot een en twintig stuiver het stuk, als waar voor hij op den vijfden Maart Achttien honderd Elf, in publieke veiling der goederen van ’t Huis Ootmarssum heeft aangekogt de Katerstede Weghuis, gelegen in Klein Agelo, met de getimmertens, hooge al laage landerijen, Regten en geregtigheden door hem zelvs bewoond en bebouwd wordende, dog zonder het hout daar op staande voor welke betaaling den Comparant gga den Kooper bij dezen quiteerd en ten gevolge van dien aan den zelven doed cessie en overdragt van het gemelde verkogte perceel en wel zulks met zijne lusten en lasten, rechten en gerechtigheden, invoegen als het zelve bij verkooperen is bezaeten is geweest. Met wijdere verklaaring dat de Erfgenaamen van wijlen Mevrouwe de Douariere Gravin van Heinden Hompesch hen vorders geen het minste recht hier aan behouden (met uitzondering echter van het hout) en met belofte om dezen koop ten allen tijden te zullen staan wagten en wharen voor de Evictie en opspraake als naar rechte behoord.
Zijnde ons bij quitantie getoond, dat de verponding voor 1810 voldaan is.
Aldus naar duidelijke voorlezing, gedaan in de Hoofdplaats Ootmarssum in tegenwoordigheid van Lucas Bonke schilder en Albert Berends Kleermaker, beide woonende in deze Stad, die met ons griffier en den heer Comparant qqa (hetgeen ik betuig)  deze acte ondertekend hebben, op heden den acht en twintigsten September Achttien honderd Elf.

Lucas Bonke   Albert Berends

1811-04-19 H: Pennink H:Z: overneming van acten

1811 d. 19 April heeft Berend Weghuis uit Klein Agelo aan mij, als Griffier van het Vredesgeregt des Cantons Ootmarssum en in die qualiteit gequalificeerd tot overneming van alle Acten en Contracten Notarieel, volgens Keizerlijk Decreet van 1 febr. 1811, geproduceert dit zegel groot f 3 om te dienen tot eene acte van overdracht van een half dagwerk Hoogland, gelegen in de deele, bij ’t Weghuis, op den 30 januari 1811 in publieke veiling, gehouden door JonkHeer Jac(ob): van der Dussen als executeur testamentair van wijlen Mevrouw de Douariere van Heiden Hompesch, aangekogt voor een som van f 110,=,= tot 21 stuiver het stuk Holl. Munt.  In fidem   H: Pennink H.Z. (Hendrikzoon)   Griffier

1811-04-24 Berend Weghuis Klein Agelo

Voor ons H. Pennink Hz. Griffier van het Vrede Geregt des Cantons Ootmarssum, wonende in de Hoofdplaats Ootmarsum Departement der Monden van den IJssel, in die qualiteit gequalificeerd tot overneming van alle acten en Contracten Notarieel volgens keizerlijk Decreet van den Eersten Februarij 1811, is gecompareerd Berend Weghuis uit de boerschap klein Agelo Canton Ootmarssum die ten overstaan van de hier beneden genoemde getuigen heeft verklaard te constitueren en volmachtig te maken, zulks doende bij dezen de heer Mr. W. Royer woonende te Zwolle, ten einde om voor en van wegens hem Comparent en Constituent op den 27 dezer, des morgens ten negen úúren te Compareren voor den Heer Keizerlijken advocaat Fiscaal residerende te Zwolle, om aldaar vantehoren, zodane voordragt als gemelte Heer Advocaat Fiscaal tegen hem volgens acte van dagvaarding zal voorbrengen, en om daar op voor hem Constitueert te antwoorden, te doen en te handelen als het belang zijnder zaak en des Heer geconstitueerde des goeden raade zal toedragen, alles onder belofte van goedkeuring schadelooshouding en verder verband als naar rechten.

Gedaan in de Hoofdplaats Ootmarssum in tegenwoordigheid van Lukas Bonke Schilder en Albert Berends Kleermaker beide woonende in deze stad, die met ons Griffier deze acte ondertekend hebben, zo als ook dezelve door den Comparant en Constituent ondertekend is, op heden den vier en twintigsten April achttien honderd en elf:-

H: Pennink Hz (Hendrikzoon) Griffier
Lucas Bonke
Albert Berends
b. Weghuis                          Wordt vervolgd…

Rectificatie Molendijk (H Pikkemaat)…

In de vorige nieuwsbrief staat op bladzijde 3 bij de foto van Molendijk een fout. De op de foto vermeldde tekst ‘geb op Molendijk Br 2’ dient te vervallen. Harm Hendrik is geboren op Brookman.

Johannes Koopman uit Lattrop trouwt naar Lohne (slot)…

Hoofdstuk III

Henricus Koopman en Maria Busscher hebben meer kinderen.Bidprentje Maria Koopman Lattrop 1844 Albergen1906
2 Maria Koopman *17-10-1842, zij trouwt op 25-5-1870 met de weduwnaar Johannes Oude Nijhuis *22-9-1826 in Fleringen. Hij is eerder in 1859 getrouwd met Euphemia Elshuis of Koelen *~1830 in Tubbergen. Uit dit 1e huwelijk 3 kinderen. Euphemia overlijdt op 13-2-1870 en Johannes hertrouwt op 25-5-1870 met Maria Koopman. Uit dit 2e huwelijk nog 8 kinderen.
Johannes overlijdt in 1885 in Albergen oud 59 jaar en Maria in 1906 oud 63 jaar.
3 Johanna Koopman *4-1-1845, trouwt op 15-7-1875 met Johannes Frons *1839 op Frons in Nutter. Uit dit huwelijk 2 kinderen: Albertus Johannes (1877-1936) erfopvolger op Frons en Bernardus 1879-1899.
Bidprentje Joanna Koopman Lattrop 1845 Nutter19204 Bernardus Koopman *9-3-1847. Hij trouwt in 1876 in Emsbüren met de weduwe Maria Adelheid Albrink geboren Holtel. Uit haar 1e huwelijk met Gerhard Heinrich Poll is een dochter Maria Sophia geboren in 1875. Uit haar 2e huwelijk met Bernardus Koopman worden 2 kinderen geboren. Maria Christina *1877 en Anna Maria *1879.

Bernardus gaat in 1869, op 22-jarige leeftijd, in de leer als klompenmaker bij de familie Masselink, plaatselijk bekend Dorp Denekamp 101. Het gezin Masselink bestaat uit: vader Joannes oud 39 jaar, *11 juni 1828,  met moeder Gezina Nijmeijer oud 34 jaar, *28 april 1834.
Verder 4 dochters, Maria Johanna oud 20 jaar,*12 december 1849, Elisabeth oud 17 jaar, *23 juni 1852 en Aleida Maria oud 9 jaar, *18 augustus 1860, Hermina Maria oud 6 jaar, *6 maart 1863 en 2 zonen Hendrikus Johannes oud 4 jaar, *24 juli 1865 en Johannes Bernardus oud 2 jaar, *23 april 1867. 
Inwonende personen: Hendrik Redlich oud 19 jaar, uit Alstede-Pruissen, geboren 30 juli 1842, in dienst als leerling-klompenmaker. Johannes Hermannus Evers oud 17 jaar, geboren 15 november 1844, Calicotwever. Gerhardus Nijmeijer oud 30 jaar, geboren 6 mei 1839, jongere broer van moeder Gezina, klompenmaker. Na 1869 worden nog de volgende 2 kinderen geboren: Johannes, op 23 september 1870 en Johannes Wilbertus op 21 januari 1874. Elisabeth gaat op 17-jarige leeftijd, op 4 april 1869, naar Oldenzaal in betrekking.
Vanuit Oldenzaal komt zij na enkele jaren weer terug in het gezin als dienstmeid. Op 30 juli 1878 vertrekt zij naar Utrecht. Maria Johanna vertrekt op 9 juni 1873 naar Lingen in de Kreis Hannover om daar in dienstbetrekking te gaan.

5 Gerardus Koopman 1849-1849 oud 1½ maand.

Maria Busscher overlijdt dan op 1-8-1849 en Henricus Koopman hertrouwt op 6-2-1850 met Johanna Nijland *1814 in de Buurschap Tubbergen. Uit dit huwelijk wordt nog een dochter geboren: Susanna. Zij is geboren op 9-5-1852 en blijft op het Beerninkbakhuis wonen.
Henricus overlijdt hier op 27-9-1865 oud 50 jaar en Johanna Nijland hertrouwt op 30-1-1867 nog met Gerardus (Gradus) Nijhuis *1831 op… Beernink-bakhuis. Dit huwelijk blijft kinderloos.
Johanna Nijland overlijdt hier op 20-4-1891 oud 76 jaar.
Op 29-4-1892 trouwt Susanna (San) Koopman met Johannes (Jans) Borggreve *17-4-1856 op ool Greuneveld, nu Kuiphuis, in Tilligte. Dit huwelijk blijft kinderloos.
Op 15-3-1905 overlijdt Gradus Nijhuis oud 74 jaar.
In 1921 komt Jan Busscher *1898 op het Veldkarspel in Tilligte, na het vervullen van zijn dienstplicht tijdens de mobilisatie in de 1e wereldoorlog, bij hun inwonen. Hij is de beoogde erfopvolger.
Over de familie Nijhuis op Beerninkbaks later meer.

Pastoor Berbers Zilveren Priesterfeest 15-08-1904…

In de Nieuwsbrief van Juli j.l. is aangekondigd dat onderstaande foto zal worden gepubliceerd in de volgende Nieuwsbrief. Van Augustus dus. Nou…dat is niet gebeurd. Gewoon vergeten.

 

Als we goed kijken dan zie we geheel links en rechts nog een versierde fiets. Links van de twee mannen (rechts) staat ook een versierde fiets met voorop een bord met de tekst ‘Hulde aan onze herder’.
2e van rechts moet waarschijnlijk een (Maria) grot voorstellen. De mannen en vrouw staan duidelijk in beeld. Na bestudering van de gezichten moeten we constateren dat het geen bekenden zijn.

 

 

Harmen Segelvoort x 1718 Anne Roelevinck…

RC doopboek ootmarssum Harmen Segelvaert Lattrop3-11-1689Harmen of Hermen Segelvoort wordt erfopvolger op Segelvaert. Hij is NG gedoopt op 3-11-1689 en trouwt op 6-2-1718 oud 28 jaar met Anne Roelevinck geb. ca. 1693 in Emsbüren in de boerschap Meeren of Meringen.
Hoofdgeldregister 1723 Segelvoort f 2
Uit dit huwelijk worden 4 kinderen geboren:
1 Bernardus Seegelvaert gedoopt 19-1-1719 verder onbekend.
2 Joanna zie hierna.
3 Gesina Seegelvaert ged. 6-6-1725 en waarschijnlijk ongehuwd overleden >1757.
4 Swenneke Seggelvoort ged 7-4-1729 trouwt Jan Schiltman uit Tubbergen.

Joanna Segelvaert x 1740 Wolter Beerninck…

Joanna of Janna Segelvaert, roepnaam Enne, is gedoopt op28-4-1720. Zij is de erfopvolgster en trouwt, op 18-4-1740 Roomsch Catholijck in de grote Kerk van Ootmarssum, met Wolter Beerninck (noemt zich Segelvaert) geb. ca. 1710 op het oude Beernink in Lattrop. De laatste landbouwer hier was Willem Schiphorst en zijn vrouw Leida Bosink van de Weerd uit Breklenkamp.
RC doopboek Ootmarssum Joanna Zegelvaert 28-07-1720Achternaam ook: (voor trouwen) Beerninck en (vanaf trouwen) Seegelvoort, Segelvoort, Segge-lvoet, Seggelvoort, Zegelvoort.
Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren:
1 Hermannus (Hermen) Seggel-voet ged. 17-5-1742 en ongehuwd overleden >1748. Een huwelijk wordt in het trouwboek van Ootmarsum niet vermeld.
2 Johanna Segelvoort ged.16-1-1745 en overleden voor 1748 oud <3 jaar.
3 Joannes (Jan) Seegelvoort zie hierna.
Volkstelling 1748: Huisgezin: Segelvaart, vrouw Janna en dan nog sijn vrouw en stiefbeste vader en moeder, Kinderen onder 10 jaren: Hermen, Jan Knechts en meiden: meiden Gese Segelvaart, Swenne Segelvaart.
4 Bernardus Seggelvoort ged. 6-2-1750 en ongehuwd overleden op 5 juni 1808. Hiervan vermelding in het CIV dodenboek van Denekamp: 6 juni 1808 Berend Zegelvoord uit Lattrup, gisteren overleeden ongehuwd, oud ongeveer 70tig jaaren, een nigt nalatende.
5 Gesina Segelvoort ged. 20-10-1756 en overleden voor 1806. Zij is een kloppe of Geestelijke Dame.
Register van nieuwe gronden en nieuw gebouwde woningen sinds 1682, 25 dec. 1750: Segelvoort heeft ¼ dagwerk hooiland t.w.v. F10 aangegraven.

Hoofdgeld Lattrop 1767 (Statenarchief nr. 2695)
1. Register van de Huijsgesinnen en Personen welke het Hoofdgeld kunnen en moeten betalen in Lattrup.
Segelvoort de man Wolter de vrouw Janna de soon Jan en een kloppe Geze te samen 4
Beide ouders overlijden na 1767.
Geze is de dochter hierboven onder nr.5 vermeld.

Joannes Seegelvoort x 1774 Euphemia Leferink…

Joannes (Jan) Seegelvoort wordt erfopvolger. Hij is gedoopt op 19-3-1747 en trouwt op 23-1-1774 met Euphemia Leferink geboren op het gelijknamige erf nu Muntel in Lattrop en bij haar huwelijk oud 18 jaar. Uit dit huwelijk 1 dochter:
1 Johanna Zegelvoort zie hierna.
Volkstelling 1795: Jan Segelvoord, 5 personen. Dit zijn Jan 48 jaar, zijn vrouw Fenne oud 40 jaar, hun dochter Johanna oud 18 jaar, hun ongehuwde oom Berend oud 45 jaar en ongehuwde tante en kloppe Gesina oud 39 jaar.

Volkstelling 1795 Jan Segelvoord LattropVolkstellling 1795

Joannes overlijdt nog voor 1806 oud minder dan 59 jaren. Euphemia overlijdt op 23 juni 1832 oud 77 jaren. De aangifte van overlijden op het gemeentehuis in Denekamp wordt gedaan door de noabers: Gerrit Jan Nijhuis (op Beerninkbakhuis nu Busscher) oud 47 jaren landbouwer en Gerrit Jan Wigger (op Wiggers-Jans dat veel later bekend zal worden als BennaadzienHannes) oud 22 jaren kuiper, beide naburen van de overledene en wonende in de wijk Lattrop. 

Johanna Zegelvoort x 1799 Albertus Reerink…

Johanna, roepnaam Janna, Zegelvoort is gedoopt op 4-6-1777. Als enist kind is zij erfopvolgster en trouwt op 28 mei 1799 met Albertus Reerink die zich nu Zegelvoort noemt. Ook zijn nakomelingen dragen deze naam. Albertus is gedoopt op 2 maart 1772 en geboren op het Oude Reerink in Lattrop. Dit verdwenen boerderijtje lag tegenover Reerink-Reerman nu Groener aan de Braakweg.

RC trouwboek Ootmarssum Albertus Reerinck en Joanna Seegelvoord 28-05-1799Roomsch Catholijck trouwboek Ootmarssum 28 mei 1799

Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1 Joanna (Janna) Zegelvoort ged. 5-4-1802. Zij trouwt op 21-8-1830 met de weduwnaar Joannes (Jan) Weenders ged. 4-12-1794 en geboren op Weendersboer nu Bosink in Breklenkamp. Jan is eerder in 1825 getrouwd met Engelina Wigger in Lattrop en na het overlijden van zijn 2e vrouw in 1844 trouwt hij voor de 3e keer met Maria Nijhof geboren op Snijders-Jan, een huisje aan de oprijlaan van het Huis Brecklenkamp. De jongste dochter Joanna uit het 3e huwelijk trouwt in 1871 met Gerardus Joannes *1933 op Zegelvoort en gaan wonen op Zegelvoortsbaks nu Heinik in Lattrop. Vader Haar vader Jan Weenders gaat mee en overlijdt hier in 1875 oud 80 jaar. 

Naamsaanneming 1812 Albert Zegelvoort LattropNaamsaanneming 1812 Albert Zegelvoort ?
2 Maria (Meike) Zegelvoort zie hierna.
3 Gerrardus Johannes (Gerrit Jan) Zegelvoort is geboren op 16 juni 1811. Hij wordt opgeroepen voor de Nationale Militie en is gelegerd in Grave Noord Brabant bij de Infanterie. Zijn diensttijd bedraagt vijf jaar maar op 18 december 1831 komt hij plotseling te overlijden oud slechts 20 jaren. In zijn overlijdensacte in Grave wordt hierover het volgende geschreven: “…welke ons verklaard hebben dat Gerrardus Joannes Zegelvoort, ongehuwd, soldaat bij het Reserve Bataljon der 7e Afdeeling Infanterie, oud twintig jaren, geboren te Denekamp, provincie Overijssel, wonende te Denekamp, zoon van Jan Albert Zegelvoort (red.: geboren Reerink) en van Janna Zegelvoort, echtelieden, is overleden binnen deze gemeente, den achttienden dezer, te half vier des namiddags…”. Een doodsoorzaak wordt niet vermeld.

Register van naamsaanneming 1812: Albert Zegelvoort met kinderen Johanna 10, Maria 6 en Gerrit Jan ¾ neemt de naam Zegelvoort aan.                                                                             Wordt vervolgd…

Gerard Mollink (Hunebekke) en Gerard Busscher (inenting pokken in Lagere School 1945)Bovenstaande foto is gemaakt tegenover de oude rk lagere school. Op de achtergrond zien we het huis annex smederij van Smids-Trui. Rechts zien we Gerard Busscher (1890-1971) getrouwd in 1929 met Marie Reerink (1903-1975) van ’n Göttert op de Moeckenfonder. Links van hem Gerard Mollink (1895-1956) van de Huun’bekke aan de Broekmatenweg. Hij trouwt eveneens in 1929 met Euphemia Susanna Reerink (1904-1978) ook van ’n Göttert.
De vrouwen van Gerard B en Gerard M zijn zusters; zij zijn dus zwagers.
Busscher is met de zeelwaagn en Huun’bekke met de koets. In de koets hun jongste dochter Annie en als we goed kijken zie we daarachter de moeder.

Stichting en ligging…

Dit boerderijtje (verdwenen) lag schuin tegenover Dan’nkemper aan de Schiphorstdijk.
Dit boerenplaatsje is in 1627 gebouwd door Johan Richard van Syberg, commandeur van het klooster ‘de Commanderie’ in Ootmarssum. Hij is in functie van 1625 tot 1628. Cumpter dese is den 2 april. 1628 gestorven en op ’t Huijs in de Capelle begraven. Hij wordt opgevolgd door Johan Diederich von Heijden, Commandeur van 1628 tot 1638. Johan wordt in 1638 opgevolgd door Baron Johan Diederik van Heiden. En hij laat in 1644 van alle 72 pachtboerderijen een nieuwe acte opmaken. Hieronder de acte van het ‘Wevershuis ende Imhorst’:
Gezicht op het kasteel van Ootmarsum door Meindert Hobbema anno 1670

De 1e pachter vanaf 1627 is Berend Imhorst, geboren ca. 1605, herkomst onbekend. Hij trouwt in 1627 met Swenne waarvan de familienaam niet bekend is. In de acte van 1644 wordt zij Dehwen genoemd. Tevens wordt vermeld dat ‘haar man salig voor 11 jaeren gestorven’ is, dus in 1633. Uit dit huwelijk wordt in ieder geval een zoon geboren; Jan Berends. De ‘s’ staat hier voor soon, dus zoon van Berend.
Jan Berends Imhorst is geboren voor 1633 en is gedoopt in Ootmarssum. Hij is de erfopvolger en de ondertrouw met Gese Campstede vindt plaats in de grote Kerk in Ootmarssum op 30 october 1664. Het huwelijk wordt voltrokken op 20 november 1664. NG trouwboek: Jan Berentz Imhorst Gese Camphuijs beijde van Tillighte. Gese is geboren ca. 1639 op Campstede (Kampste) nabij het Singraven in Tilligte.NG trouwboek Ootmarssum Jan berentz Iemhorst en Gese Campstede 30-01-1664Uit dit huwelijk worden 2 kinderen geboren:
1 Berent Imhorst zie hierna.
2 Beerte Imhorst geboren ca. 1671. Zij trouwt op 23 februari 1696 in de rc kerk van Denekamp met Arent Scherenbek geb. ca. 1666 in Denekamp. Waar zij zich vestigen is niet bekend.
Archief Commanderie van Ootmarsum 5 feb. 1696: Jan Berend Imhorst betaalt F25,00 voor de vrijkoop van zijn dochter Beerte.
Vuurstedenregister 1675: De Wever 1 vuurstede.
Zoutgeld 1694: IJmhorst betaalt F0-10-0.
Archief Commanderie van Ootmarsum 21 dec. 1694: Jan Berend Imhorst betaalt F50,00 voor het versterf van zijn vrouw Gese Campstede. Zij wordt 55 jaar oud. Van het versterf wordt een acte opgemaakt die luidt als volgt:
Imhorst Tillichte sijn vrowen versterff 21-12-16941694-12-21 Imhorst sijn vrowen versterff
Den 21. Decemb. 1694 Imhorst in Tillichte sijn vrowen versterff veraccordeert voor vijfftig carol. Guld. Te betaelen op Jacob. 1695 (naamdag 25 juli).

Berent Imhorst x 1697 Ale Olerig…

Berent Imhorst, zie 1 hierboven wordt erfopvolger. Hij is geboren ca. 1667 en trouwt op 18 juli 1697 met Ale Olerig geb. ca. 1672 in op een onbekende plaats Tilligte. 9 Jaar later wordt op het Huijs Ootmarssum een acte van erfwinning opgemaakt. Intussen zijn 2 van hun 3 kinderen al geboren:1 Berent Imhorst zie hierna.
2 Jan Imhorst geboren ca. 1700. Hij blijft ongehuwd en overlijdt na 1748 oud >48 jaar.
Op 8 februari 1706 wordt dan de acte van erfwinning opgemaakt:

Wolter ter Linde: getuige.
Rosenobel: Engelsche gouden munt, met eene roos.
3 Gese Imhorst *~1708 trouwt in 1733 met Harmen Lutke Hulst in Beuningen.
Als Berent Imhorst op 1 april 1718 komt te overlijden wordt op het Huijs Ootmarssum een acte van versterf opgemaakt. De inhoud hiervan is als volgt:                                                        Wordt vervolgd…

Melkcursus en examen bij Broam in groot AgeloBovenstaande foto is aangeleverd door Leo Wiegink in Ootmarsum.
De foto is gemaakt, jaar onbekend, na afloop van het melkexamen op de boerderij van Abrahamink (Broam) nu Scholten Linde. Op de achtergrond de voorgevel van de boerderij.
Enkele namen zijn bekend. Wie stuurt ons de ontbrekende namen?
7 Johan Wiegink (1912-1997) geboren Dusinksweg Klein Agelo, †erf Tommersboer Groot Agelo
12 Gerard Kerkhof Jonkman *Volthe (directeur Melkfabriek Nooitgedacht Ootmarsum)
14 Johan Scholten Linde (1900-1972) geboren Volthe, Schreursweg, later Broam Groot Agelo.
16 Hermanna Lansink-Holtwijk * Holtwik Groot Agelo 1908 †1979 x19
17 Jan Sleiderink (geb. Spölman) Oud Ootmarsum, bestuur, gehuwd met Willegers ???
19 Jan Lansink 1906-1989 (Winkelhoes) Groot Agelo, voormelker x16