Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Nije Meijer (Groeneveld) Lattrop

De oudst bekende vermelding van deze familienaam staat in het Vuurstedenregister van 1682. Hier wordt het erf Nije Meijer aangeslagen voor 1 vuurstede. Bij de erfnaam staat vermeld Nijemeijer, 1 vuurstede, pp (praeter quam pauper = zeer arm). In het Zoutgeldregister van 1694 wordt het plaatsje weer vermeld onder de naam ‘Nieúwe Meijer’.
Het boerderijtje is geen eigendom van de bewoners. Zij ‘meijeren’ of pachten van de familie Perizonius in Ootmarsum.
Nijemeier Evert en Lisabeth Bossinck Lattrop Otr 14-04-1695 Tr 13-05-1695Op 13 mei 1695 trouwt de hier wonende, en waarschijnlijk hier ook in ca. 1665 geboren, Evert Nijemeier j.m. (jongman) met Lisabeth Boss(ch)inck j.d. (jonge dochter) geboren op 24 augustus 1678 op het erf Bossink, nu Bossem, in Lattrop. Zij is een dochter van Berent Bosschinck en Aeltien Damhuijs die in het huwelijk treden op 19 november 1676. De tekst in het Nederduits Gereformeerde trouwboek van Ootmarssum luidt: Bosschinck Berent Harmsz jg (jong gezel) en Aeltien ten Damhuijs jd (jonge dochter) beijde van Lattrippe.

Het RC trouwboek begint in februari 1727. Het NG doopboek van Ootmarssum begint op 21 juni 1676 en het Roomsch Catholijcke doopboek van Ootmarssum op 6 april 1680. In geen van beide registers staat Evert geregistreerd en daarom zijn de ouders niet bekend. Als Evert trouwt is hij ca. 30 jaar en zijn vrouw nog geen 17 Jaar.
Het huwelijk van Evert en Lisabeth blijft kinderloos als Evert Nije Meijer in 1707 overlijdt. Hij is dan 12 jaar landbouwer geweest op Nije Meijer, van 1695 tot 1707.
Op 2 mei 1708 trouwt Lisabeth Bosschinck voor de 2e keer met Lambert Jansen uit Tilligte en hij noemt zich Nije Meijer. De toevoeging Jansen moet gelezen worden als Janszoon, zoon van Jan, maar het erf waar hij geboren is, is niet bekend. Lambert is hier 13 jaar landbouwer, van 1708 tot 1721. In het verpondingsregister van 1720 wordt vermeld: Nijmeijer betaalt F5-3-1. Uit dit 2e huwelijk van Lisabeth worden achtereenvolgens de volgende kinderen geboren:

1. Adelheid Nieuwe Meijer, ged. RC 30-11-1709, overleden na 1748.
2. Geertruijt (Geertje) Nije Meijers, geen doopinschrijving gevonden zowel NG als RC. Zij trouwt op 19 juli 1739 met de weduwnaar (van Hermanna Laarhuis) Berent Bossinck uit Lattrop en trekt bij hem in op het Stommenhuis in Olden Ootmarssen.
4. Gesina Nie-meijers, ged. RC 4-4-1716, ovl. voor 1748 want in het Bevolkingsregister van dat jaar wordt zij niet
enoemd en er is ook geen huwelijksinschrijving gevonden.
5. Bernardus (Berent) Meijer, ged. 29-10-1719. Hij trouwt op 2 mei 1745 met de weduwe Gese Mulstege in Vasse.
Eind 1721 of begin 1722 komt Lambert Jansen te overlijden, oud 43 jaar, zijn vrouw achterlatende met 5 jonge kinderen. Op 18 mei 1722 trouwt Elisabeth voor de 3e keer met Jan Harmen Vrielijnck geb. ca. 1685 in Brandlecht bij Nordhorn. Hij is 26 jaar landbouwer op Nije Meijer, van 1722 tot 1748. Hij noemt zich ook Nije Meijer en uit dit 3e huwelijk wordt nog een dochter geboren:Vrielijnck Jan Harmen en Lijsebeth Nijmeijers otr 26-04-1722 tr 18-05-1722
6. Janna (Jenne) Niemeijers, zie hierna.

Lisabeth Bossinck is nog doopgetuige van: Op 18 april 1703 is Lijsebeth Bussing Nijmeijerse getuige bij de doop van Isabelle Joanna Maria, dochter van Alexander Hollant ontvanger Northooren en Deeltjen (Adilia) Reering int Wagthuijs aan de Nordhornschedijk in Lattrup. 2 Kinderen zijn uit huis getrouwd en 3 zijn nog steeds ongehuwd of overleden. Derhalve wordt de jongste dochter Janna de erfopvolgster.

Jan en Lisabeth worden vermeld in de volgende documenten:
Verponding 1722: Nijmeijer betaalt F1-16-0 verponding en F1-5-1 verponding
Hoofdgeld 1723: Nimmerrer, 1 persoon, betaalt F1
Rechterlijk archief Landgericht Ootmarsum, nr. 5, 14 jan. 1729: Jan en Lijsbeth Nieuwe Meijer verkopen land aan (hun neugste noabers) Hendrik Vents (ook Fens) alias Capitein en Janna (geb. Elsebroek op het erf kaptein) te Lattrop.

Janna Niemeijers x 1748 Jan Ellen…

Ellen Jan en Jenne Meijers Lattrup Otr 30-06-1748 Tr 14-07-17486 Janna Niemeijers is RC ged. in Ootmarsum op 29-5-1723. Zij trouwt op 14 juli 1748 met Jan Ellen geb. ca. 1720 op het erf oude Beernink in Lattrop, later Schiphorst aan de Esweg. Jan neemt, evenals zijn voorgangers, de erfnaam Nijemeijer aan. Hij is hier landbouwer van 1748 tot aan zijn overlijden na 1767 wat blijkt uit het Hoofdgeldregister van 1767 waarin wordt vermeld ‘Meijer een weduwenaar…’.

Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren:
1. Gezina, erfopvolgster, zie hierna.
2. Zusanna (Zwenne) Niuwmeijer, ged. 7-10-1752. Zij heeft in mei 1789 een relatie met een onbekende man, waaruit op 24-02-1790 een zoon wordt geboren; Joannes Gerardus Nijmeijer.
3. Elizabeth (Lijsbeth Nijmeijer, ged. ~1856. Ongehuwd overleden op 8 april 1813.
4. Joanna Nijmeijer, ged. 25-2-1760. In het doopboek wordt de vader nog vermeld onder zijn geboortenaam Jan Ellen. Zij overlijdt voor 1 mei 1763 want dan wordt nog een dochter geboren.
5. Joanna Nieuwmeijer, ged 01-5-1763. Geen verdere gegevens bekend.
Janna Niemeiers, de moeder, wordt vermeld in de Volkstelling van 1748, maar niet in het Hoofdgeldregister van 1767. Janna is in deze periode overleden.
Jan Ellen en Janna Niemeijers overlijden >1767, oud >47 en >44 jaar.

Gesina Nijmeijer x 1785 Gerrit in den toeslag…

1 Gesina Nijmeijer is ged. 3-5-1749. Zij trouwt op 12 juni 1785 met Gerrit in den Toeslag, geb. 5-10-1760 op het erf Toeslag in Lattrop, voorheen Pikmoats Frans. Hij is een zoon van Jan Bonke (noemt zich Toeslag) en Geertruida Wiggerink.uit den Toeslag Gerardus en Gesina Meijers 12-06-1785

Uit dit huwelijk worden 4 kinderen geboren:
1. Joanna, erfopvolgster, zie hierna.
2. Hendrika, geb. 27-5-1788. Zij trouwt ca. 1811 met Jannes Buter geb. 6-2-1785 op het plaatsje Buter in Noord deurningen.
3. Jannes, geb. 22-6-1790. Hij trouwt op 26 februari 1822 met Berendina Biën ged. 24-8-1789 in Weerselo. Zij gaan wonen op het plaatsje oude Leeferink dat dan Bergmeijer zal worden genoemd. Nu Arens aan de Disseroltweg in Lattrop. Jannes overlijdt hier in 1844 oud 53 jaar en Berendina in 1859 oud 61 jaar.
4. Geertruij, geb. 26-6-1792. Zij trouwt op 21 april 1831 met Gerardus Joannes Hassink (geb. Wiegink) geb. 1800 in Noord Deurningen.

Gerrit is landbouwer op Nijmeijer vanaf zijn trouwen in 1785 tot aan zijn overlijden op 6-1-1813, hij is dan 52 jaar oud. De aangifte op het gemeentehuis in Ootmarsum wordt gedaan door de noaber Bernardus Rothuis oud 49 jaren landbouwer. Gezina overlijdt op 26 februari 1829, oud 79 jaar. In de overlijdensakte van de gemeente Denekamp staat vermeld dat de aangifte wordt gedaan door ‘Herman Schomaker oud 40 jaren kleermaker schoonzoon en Willem Bossink oud 38 jaren landbouwer nabuur der overledene beide wonende te Lattrop’.
Joanna wordt erfopvolgster op Nijmeijer.

4 nov. 1785: Gerrit Toeslag en Gezina Nijmeijer op Nijmeijershuis lenen F500 van Hendrik Boomhuijs en Geerte Schulte Reimerink.
22 okt. 1791: Gerrit uit de Toeslag nu Nijmijer en Geziena Meijer te Lattrop lenen F125 van Jan Boomhuis.
Volkstelling 1795: Gerrijt Nijmeijer, 4 personen.
Register van naamsaanneming 1812: Gerrit Nijmeijer met kinderen Janna 26, Hendrika 24, Johannes 22 en Geertruij 20 neemt de naam Nijmeijer aan.

Gerrit overlijdt op 6 januari 1813 oud 52 jaar en Gesina Nijmeijer op 26 februari 1829 oud 79 jaar.

Joanna Nijmeijer x 1813 Hermen Schomaker…

1 Joanna Nijmeijer is gedoopt op 19-3-1786 in de RC kerk van Ootmarssum. (zie hieronder)
Nijmeijer Joanna dv Gerardus en Gezina Nijmeijer 19-03-1786Zij trouwt op 8 april 1813 in Ootmarsum, zowel kerkelijk als wettelijk, met Hermen Schomaker geb. in 1789 in Wietmarschen (D), zoon van Johan Henrich Schomakers en Anna Margaretha Schweling. Hermen is 34 jaar landbouwer en schoenmaker op Nijmeijer, van 1813 tot aan zijn overlijden in 1847.

Uit dit huwelijk worden 6 kinderen geboren:
1. Gerrit Schoemaker, erfopvolger.
2. Albert Schomaker, geb. 29-10-1817 en overleden op 8-11-1817.
3. Hermen Jan Schoenmaker, geb. 2-10-1818. Hij overlijdt ongehuwd in zijn geboortehuis op 14-4-1884, oud 65 jaar, waarna hij 3 dagen later wordt begraven op het rk kerkhof.
4. Jannes Schomaker, geb. 7-4-1822, hij overlijdt op 22-11-1824, oud ruim anderhalf jaar.
5. Jan Hendrik Schomaker, geb. 1-12-1823. Verder onbekend.
1832 Kadasterkaart Herman Schomaker Lattrop6. Jannes Schomaker, geb. 1-9-1827, ongehuwd overleden op Nijmeijer 13-5-1886, oud 58 jaar. Hij helpt zijn oudste broer Gerrit op de boerderij en is tevens (thuis)callicot-wever voor de gebroeders Keukeler op oude Beernink in Lattrop.

Verkoop erve en goed Wigger Lattrop 4 okt 1827 dertiende perceel.
De noordwestelijke helft van een stuk zaailand de Veldkamp genaamd gelegen ten zuidoosten van en langs den groten weg naar Nordhoorn belendende ten zuidoosten aan ’t volgende perceel zijnde deze helft groot tweeenzeventig roeden tweeenzestig ellen. Dadelijk te aanvaarden.
Dit perceel ingezet zijnde door Hermen Schomaker landbouwer te Lattrup op zes honderd guldens. Zegge f 600.=
Is bij gebrek aan verder bod hiervan koper geworden de gemelde Hermen Schomaker voor de som van zeshonderd gulden Z(egge)                f 600.=
En heeft deze koper tot zijne borgen ingevolge de memorie van lasten gesteld Evert Rerink en Albert Zegelvoort voornoemd en met dezelven hier na voorlezing getekend.

                                               H: Schomaker E Rerink          A Zegelvoort

Hermen Schomaker overlijdt op 11-8-1847, oud 54 jaar en Joanna Nijmeijer een jaar later, op 5-8-1848, oud 62 jaar.
1847: Na de dood van Hermen Schoenmaker wordt de boerderij verdeeld onder de 4 broers; Gerrit, Hermannus (Hermen Jan), Jan Hendrik en Jannes.
De eerstgenoemde koopt het perceel met de verplichting dat hij zijn 3 broers elk driehonderd gulden dient te betalen, een half jaar na opvrage en te verrenten tegen drie percent.
Gerrit heeft tevens de verplichting dat hij bij hun trouwen een uitzet zal geven, bestaande uit ‘voor ieder eene melkkoe, eene kist, een bed met zijn toebehoren, een tafel en acht stoelen en indien de verkopers ongehuwd blijven, behouden zij den vrijen in- en uitgang in het ouderlijk huis en zullen ingeval van ziekte of andere lichaamsgebreken, ten huize van den aankoper, door dezen of zijne regtverkrijgenden, kosteloos worden onderhouden, in spijs en drank, zoals het de keuken oplevert.

Gerrit Schoemaker x 1851 Janna Groeneveld…

1 Gerrit Schoemaker is geboren op 7-3-1814 en trouwt op 28 mei 1851 met Janna Groeneveld geb. 18-3-1826 in Tilligte. Zij overlijdt op 4-4-1860, oud 34 jaar. Het huwelijk blijft kinderloos.
Gerrit hertrouwt op 7-2-1861 met Christina Tijscholte, geb. 13-11-1816 op het gelijknamige erf in Lattrop. Gerrit overlijdt op 10-2-1869, oud 54 jaar en Christina op 13-10-1894, oud 77 jaar.

Uitsnede geboorteakte Gerrit Schoemaker op Nije Meijer in Lattrop(Uitsnede geboorteakte Gerrit Schoemaker op Nije Meijer in Lattrop)

Omdat beide huwelijken kinderloos zijn wordt naar een erfopvolger/ster gezocht. Een nichtje van Christina, Maria Tijscholte, dochter van haar broer Hendrikus (Hendrik) op het erf Tijscholte wordt de beoogde erfopvolgster en zo is de toekomst van het erf verzekerd.

Bij koopcontract van 9 september 1884, opgemaakt door notaris J.A.H. Ten Pol te Ootmarsum, wordt het boerenerf ‘Meijer’ met bijbehorende grond door Christina Tijscholte (ook Morsink genaamd naar haar vader), zonder kinderen, weduwe van Gerrit Jan Schoemaker, oud 67 jaar, en Johannes Schoemaker, oud 58 jaar, broer van Gerrit Jan Schoemaker, verkocht aan Maria Tijscholten, zonder beroep, dochter van Hendrikus Tijscholten en Johanna Nijhuis, gehuwd met Groeneveld.

Volgens de Burgerlijke Stand van 1861-1880 zijn inwonend:
Hendrika Rolink *05-02-1848 dienstmeid (van Voet smid).
Gezina Damhuis *18-09-1857 dienstmeid (van Lubberinksbaks).

Maria Tijscholte x 1886 Hendrikus Groeneveld…

Maria (Mei) Tijscholte (foto rechts) is geb. 3-11-1862 op het erf Tijscholte en trouwt op 18 mei 1886 met Johannes Hendrikus Groeneveld, geb. 9-6-1859 op het erf Lutke Veldman in Breklenkamp.

Uit dit huwelijk worden 9 kinderen geboren:Maria  Tijscholte ev Johannes Hendrikus Groeneveld (de Meijer) lattrop 1862-1925
1. Johanna Maria (Hanna), geb. 28-8-1888. Zij trouwt op 10 juni 1910 met Bernardus Johannes (Johan) Reerink, geb. 10-1-1875 op het Koelhuis (Koelman) in Lattrop.
2. Maria Gezina (Marie), geb. 27-11-1891, Zij trouwt op 17 juni 1921 met Johannes Pikkemaat van het gelijknamige erf (Pikmoat) in Lattrop. Slechts enkele maanden later, op 2-10-1921, oud 29 jaar, beneemt zij zich van het leven. Hannes radeloos en voor het leven getekend achterlatend. Hannes Pikkemaat trouwt 8 jaar later, op 19 april 1929, met haar 10 jaar jongere zuster Aleida Maria (Leis) Groeneveld, geb. 16-10-1901.
3. Johannes Hendrikus (Hannes) Groeneveld, erfopvolger.
4. Geertruida Gezina (Trui), geb. 3-3-1896. Zij trouwt op 15 mei 1919 met Gradus Hermannus Baalhuis, geb. 3-9-1885 op het erf oude Voskamp in Noord Deurningen. Uit dit huwelijk worden 9 kinderen geboren.
5. Op 18-4-1897 wordt een levenloos jongetje geboren.
6. Gezina Maria (Sientje), geb. 16-10-1898. Zij lijdt aan kroep en overlijdt op 9-10-1904 in het ziekenhuis in Nordhorn, net geen 6 jaar oud.
7. Gerardus Bernardus (Gerard), geb. 28-2-1900. Hij trouwt met Gesina Aleida (Leida) Roelofs geb. 24-10-1907 op het plaatsje oude Scholten of Sniedersboer in Breklenkamp. Haar vader, Gerardus (Gerard) Roelofs, is hier in 1905 vanaf Roolsboer naar toe getrouwd met de daar geboren en wonende Anna Johanna (Jannoa) Ruël. Een broer van Gerardus Roelofs blijft wonen op het Roelofshuis of Roolsboer. Dit is Johannes (Jens) Roelofs, hier geb. 6-9-1862 en hij trouwt op 8 mei 1903 met Aleida (Leida) Wiefferink (geb. Wijfferink) geboren in de Mekkelhorst in Beuningen.
Hun huwelijk blijft kinderloos waarop de eerdergenoemde Leida Roelofs terugkeert op het ouderlijke huis van haar vader en erfopvolgster wordt.
Gerard overlijdt hier in 1973, oud 73 jaar en Leida in 2000, oud 92 jaar.
8. Aleida Maria (Leis), geb. 16-10-1901. Zij trouwt op 19 april 1929 als 2e vrouw van Hannes Pikkemaat. Zie ook 2 hierboven, Maria Gezina.
Groeneveld Joannes Henricus ev Maria Tijscholte Lattrop 1859-19129. Bernardus Gradus (Bernard), geb. 27-12-1903. Hij trouwt op 28 oktober 1953 met Johanna Maria (Hanna) Haamberg, geb. 7-3-1905 op het erf oude Stokke, tegenover de oude lagere school in Lattrop. Begin jaren ’50 bouwt Bernard een boerderij aan de Bergvennenweg, tegenover het boerderijtje van Hannes en Dika Horsthuis-Borggreve op Pandoer. Sina, de ongehuwde zuster van Hanna gaat mee. Het huwelijk blijft kinderloos. Hanna overlijdt hier in 1970 oud 64 jaar, Bernard op 10-11-1987 83 jaar en de schoonzuster Sina op 24-5-2002 oud 92 jaar.

17 juli 1898. Jan Gradus Reerink, landbouwer, wonende op het Erve Reerink te Lattrup, eerst gehuwd geweest met wijlen Janna Zwiep, thans echtgenoot van Maria Bruggink, verklaart verkocht te hebben en dientengevolge in vollen en vrijen eigendom over te dragen onder vrijwaring als naar de wet aan:
Jan Groeneveld Johannes zoon, landbouwer op Meijer te Lattrup voornoemd, voor de somma van drie honderd vijftig gulden, zegge ƒ 350.=
Een perceel bouwland gelegen te Lattrup, gemeente Denekamp, zijnde de noordelijke helft circa -zooals op het terrein door eene voore is afgescheiden- van nummer 137 van Sectie F geheel groot zes en zeventig aren, tachtig centiaren.
De vader Joannes Henricus Groeneveld overlijdt hier in 1912 oud 54 jaar en de moeder Maria Tijscholte in 1925 oud 62 jaar. De oudste zoon Johannes Hendrikus Groeneveld wordt erfopvolger.

Hannes Groeneveld x 1927 Trui Meinders…Foto Militaire Dienst Plm 1918 (vlnr Hannes Groeneveld, Herman Hulsmeijer en Jan Busscher)

De 1e maandag na Pasen 1901 gaat Hannes voor het eerst naar de Openbare Lagere School in Lattrop op de Schoolberg bij Wiggerskuper. Hij zit nog in de klas bij meester Horsthuis en Hoofd der school meester Wilhelmus Antonius Veldman. Na deze schooltijd steekt hij de handen uit de mouwen op de boerderij. Dat moet ook wel want op 9 mei 1912, overlijdt plotseling zijn vader op de leeftijd van 52 jaar. De weduwe Maria Groeneveld-Tijscholte, dan oud 49 jaar blijft achter met 6 kinderen in de leeftijd van 9 tot 21 jaar. De oudste dochter Johanna Maria (Hanna) is dan al, in 1910, getrouwd met Johan Reerink op Koelman in Lattrop. Er wordt een knecht in dienst genomen, Johannes Mazeland, geboren in 1884 op het plaatsje Keule. Dit boerderijtje lag tot ca. 1895 in de noaberschop van de Meijer, iets zuidelijk van het Rothuis (verdwenen). Johannes blijft hier knecht tot 1916, het jaar waarin hij trouwt met Johanna Gezina Maathuis in Albergen.
Foto rechtsboven: Militaire dienst Plm. 1918: vlnr Hannes Groeneveld, Herman Hulsmeijer en ws Jan Busscher
Tijdens de 1e wereldoorlog wordt Hannes opgeroepen voor de militaire dienst. Zijn opleidingstijd brengt hij door in de Generaal Krayenhoffkazerne (eerste infanteriekazerne) aan de Groesbeekseweg in Nijmegen. Jongens uit de omgeving, die met hem hier gelegerd waren zijn: Herman Hulsmeijer van het Dekkersplaatsje in Breklenkamp, Jan Busscher van het Veldkarspel in Tilligte en Gerrit Mensink, beter bekend als ‘Gerrit schoen’, van de gelijknamige schoenenzaak aan de Oldenzaalsestraat in Denekamp. Na de opleiding wordt hij overgeplaatst naar Zeeland waar hij ziekenbroeder is.
Herinneringsbord Vaderlandsch Historisch Volksfeest Arnhem 3, 4 en 5 September 1919Na afloop van de 1e Wereldoorlog wordt in Arnhem op 3, 4 en 5 September 1919 het Vaderlandsch Historisch Volksfeest gehouden. Noord- en Zuid Twenthe zijn hier ook vertegenwoordigd, beide met een grote groep kloatscheters. Deze demonstratiewedstrijd wordt beschouwd als de 1e kloatscheet wedstrijd ‘um’n zulvern kloat’.. Van Lattrop waren vertegenwoordigd Meijer’s-Hannes, Hannes Fox (stroat’n-Fox) en Gerard Niehoff (Koole Gerrad). Het gezelschap reisde per trein naar Arnhem en verbleef ’s nachts in een tentenkamp.

Als oudste zoon wordt Hannes erfopvolger op Nije Meijer.
3 Johannes Hendrikus (Hannes) Groeneveld, geb. 4-1-1895 trouwt op 12 mei 1927 met Geertruida Euphemia (Trui) Meinders (foto R) geb. 25-9-1904 op het erf Meenders in Noord Deurningen. Zij is een dochter van Gerardus Meinders daar geboren en van Gezina Meenders geb. op het olde Tijscholtenhuis of Tijbaks in Lattrop.Meiers Hannes en Trui Meinders Lattrop
Op 14 april 1928 worden in Zwolle de Nederlandse Kampioenschappen kloatscheetn gehouden. Trui is hoogzwanger en hun 1e baby kan elk moment geboren worden. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Hannes vertrekt naar Zwollen om aan deze wedstrijd deel te nemen en wint er een medaille. Als hij ’s avonds thuiskomt is hun 1e zoon Johan geboren. 

Kinderen uit het huwelijk van Hannes en Trui:
1. Johannes Gerardus Hendrikus (Johan) Groeneveld, zie hierna.
2. Sien trouwt met Henk Kemna uit Albergen; naar Oosterhout.
3. Marietje trouwt met Johan Oude Luttikhuis, geboren op Teuse in Vasse; naar Hengelo(O).
4. Euphemia Geertruida (Femie), trouwt met Hermanus Hendrikus (Herman) van der Ham, geboren op het erf Bommerd in het Binnenbrook in Lattrop; naar Enschede.
5. Truus trouwt met Henk Weusthof uit Rossum(O); Naar Hengelo(O).
6.  Gerardus Bernardus (Gerard), trouwt Mariet Kamphuis uit Beuningen, naar Oldenzaal.
7. Theo geb. in 1952, overleden in 2010, ongehuwd.

Vanaf maart 1935 is Herman Annink, geb. in 1914 in Oldenzaal, landbouwersknecht bij de familie Groeneveld-Meinders te Lattrop nr. 19. Herman overlijdt op 6 april 1944 in het Arbeitserziehungslager te Ohrbeck bij Osnabrüc.

Grote namen in de kloatscheterssport van voor de oorlog waren Bernard Snoeijink (Sneuijman), die in teamverband de vaste veuropscheter was, later werd zijn plaats als 1e schutter ingenomen door Hannes Groeneveld. Door de tegenstanders gevreesde schutters waren verder nog Johan Wigger (Wigger-schilder), Gerard Meijners (Waterkupers Gerrad), Hannes Fox (laantje), Gerard Niehof (Koole Gerrad) en Gerard Keuters.
Hannes Groeneveld  en Trui Meinders (de Meijer) LattropTijdens een kloatscheterswedstried tegen Noord Deurningen, het zal nog voor de 2e wereldoorlog zijn geweest, keken Hannes en de stoklegger naar een ver schot van Jan Bodde van Noord Deurningen. In plaats van bij de kloat van Hannes te blijven, rende hij met stok enthousiast achter de rollende kloat aan. Meijers Hannes bedacht zich geen moment, pakte zijn kloat op en rende achter de stoklegger aan. Na een meter of 75 legde hij de kloat neer en de stoklegger legde de stok even later neer bij de kloat van Hannes. Daarop wist Hannes de wedstrijd te beslissen door voorbij Noord Deurningen te schieten.
In 1974 verricht Hannes het openingsschot van de nieuwe Onderlinge Klootschieters Beweging Lattrop-Breklenkamp.

De (Nije) Meijer is een gemengd boerenbedrijf. Het aantal melkkoeien bedraagt 10-12 stuks. Verder een aantal fokzeugen en het gebruikelijke aantal hennen. De bedrijfsvoering is echter niet optimaal. Het ligt ingeklemd tussen Kaptein en Kooboer aan de ene kant en Rothuis aan de overkant van de weg en de percelen grond liggen verspreid. Tijdens de ruilverkaveling in de jaren ’50-’60 zijn er plannen om de boerderij te verplaatsen naar het Lattropperveld. Dit is om verschillende redenen niet doorgegaan. Bij Bos-Jaan bouwen Frans en Riet Tijhuis-Kenkhuis wel een nieuwe boerderij.
De trots van Hannes en Trui is de appelhof, één hectare groot, met hoogstam fruitbomen. Elk jaar worden de bomen vakkundig gesnoeid en de stammen worden rondom, op manshoogte, voorzien van een brede strook papier met lijm, tegen kruipend ongedierte en bomen met minder goede vruchten worden omgeënt.
Hannes overlijdt in 1985 op het verzorgingshuis Gerardus Majella in Denekamp, oud 90 jaar. Trui overlijdt in 1989, eveneens in Denekamp, oud 84 jaar.

Johan Groeneveld is de oudste zoon en wordt erfopvolger.
1. Johannes Gerardus Hendrikus (Johan) Groeneveld is geboren op 14 april 1928.
Johan Groeneveld (Meijer's Johan) LattropHij gaat naar de (oude) Roomsch Katholieke School in Lattrop. Schoolmeesters zijn Hendrik Pikkemaat, de heer Prangers, juffrouw Weerkamp en hoofd der school meester Vonk.
Na de oorlog wordt in 1945 de R.K. Toneelvereniging DURIDO opgericht. Johan is een van de medeoprichters en bedenkt ook de naam, DURven Is DOen, en ook van de R.K. Rijvereniging van de J.B.T.B. “De Grensruiters”.
40 Jaar lang brengt hij de melkbussen van de boeren naar de Coöperatieve Zuivelfabriek De Volharding in Denekamp. Hij is organisator van de grasbaanraces en is actief in het Oranjecomité. Op de 1e gala-avond van het carnaval in 1975 treedt hij, met Henk Niehoff (van Sniere-Beand), nog op als buutreedner.
In 1955 trouwt hij met Truus Bloemen, geboren op Baveld aan de Johanninksweg in Noord Deurningen. Uit het huwelijk van Johan en Truus worden 6 kinderen geboren: Marga, Hans, André, Edwin, Sylvia, en Linda.
De varkens en kippen hebben al eerder het veld moeten ruimen en in 1999 worden de koeien en het jongvee van de hand gedaan en richt erfopvolger Hans Groeneveld en zijn vrouw Hannie Heerink zich op het opfokken van jonge paarden. Daarnaast richten zij zich ook op het opleiden van getalenteerde sportpaarden, zowel springen als dressuur.

Geraadpleegde bronnen:
Huisarchief familie Groeneveld met o.a.:
1847:         Akte van boedelscheiding Hermen Schoemaker.
9-9-1884:   Koopcontract boerenplaatsje Meijer door Maria Tijscholten.
17-7-1898: Acte aankoop grond van Jan Gradus Reerink op het erf Reerman.
28-4-1925: Acte van boedelscheiding Johannes Groeneveld Senior en Maria Tijscholte en nalatenschap Maria Gezina                          Groeneveld.
‘Van Toeslag naar Nijmeijer’ door GHJ Nijmeijer te Zoetermeer.
25 Jarig jubileum KV Lattrop-Breklenkamp 1974-1999.

Boerderij en woonhuis Groeneveld  (Nije Meijer) Lattrop 1953 Boerderij Groeneveld op Nije Meijer in 1953

Met het nieuwe huis voor de uittredende ouders Hannes en Trui

Transcripties documenten…

1847 Boedelscheiding Hermen Schoemaker Lattrop
De ondergeteekenden 1: Hermannus Schoemaker, 2: Johannes Schoemaker beide landbouwers te Lattrop in de gemeente Denekamp, en 3: Jan Hendrik Schoemaker landbouwer te Wietmarschen in het Koningrijk Hanover, verklaren bij deze verkocht te hebben en hiermede in eigendom af te staan en over te dragen, onder vrijwaring als volgens de wet.
Aan hunnen broeder Gerrit Jan Schoemaker Landbouwer te Lattrop voormeld woonachtig die ook erkend gekocht te hebben en in koop accepteerd. Drie vierde gedeelte in:
1: de volgende onroerende goederen, gelegen te Lattrop in de gemeente Denekamp, en kadastraal bekend op artikel 648 ten name van hunnen wijlen vader Hermen Schoemaker in leven landbouwer te Lattrup.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2: de roerende goederen, als inboedel des huizes, vee en bouwgereedschappen, welke zich bevinden ten huize van den aankoper, die dezelve in bezit heeft, en alzoo voor geleverd worden gehouden. Alle welke sub 1 en 2 gemelde ………………. En roerende goederen behooren tot de nalatenschappen kunnen wijlen ouders Hermen Schoemaker en Janna meijer, en door het ab intestato overlijden op de verkoopers en den aankooper vererfd, zoo dat den aankooper het overige een vierde gedeelte behoord, die als nu het geheel verkrijgt, met alle regten en geregtigheden, lusten en lasten niets uitgezonderd.
De aanvaarding is dadelijk en de koopsom bepaald op negen honderd gulden. ------------ƒ 900-.
Te betalen aan ieder der verkoopers drie honderd gulden, een half jaar na de opzage, en inmiddels te verrenten tegen drie percent in het jaar te rekenen van af den eersten mei eerstkomende, en wijders, dat den aankooper aan Hermannus Schoemaker en Johannes Schoemaker sub 1 en 2 gemeld zal geven, bij hun trouwen een uitzet, bestaande voor ieder, in eene melkkoe, eene kist, een bed met zijn toebehoren, een tafel en acht stoelen en indien deze twee verkoopers ongehuwd blijven behouden zij den vrijen in en uitgang in het ouderlijk huis hiervoor gemeld, en zullen ingeval van ziekte of andere lichaamsgebreken, ten huize van den aankooper, door dezen of zijne regtverkrijgenden kosteloos worden onderhouden, in spijs en drank zoo als het de keuken opleverd, alle deze uitzet op last van voor de regeling des regten van registratie begroot te zamen op twee honderd gulden. -ƒ 200-.
Wordende den aankooper gemagtigd, om deze acte in de daartoe bestemde openbare registers van Hypotheken te Almelo te doen overschrijven, ten …… van levering of opdragt ingevolge de wet.

Waarvan acte, in vier dubbeld, die na lezing is goed gekeurd en geteekend te Lattrop den…
(Geen datum vermeld).
(Weel: struweel, struikgewas of kreupelhout: struiken van 1 tot 5 meter hoog.)

Koopcontract 9 September 1884.

Afschrift.

Voor ons Josephus Antonius Hendrikus ten Pol, notaris in het arrondissement Almelo, residerende te Ootmarsum, in tegenwoordigheid der natenoemen getuigen, zijn verschenen:
1 Christina Morsink, weduwe zonder kinderen van Gerrit Jan Schoemaker met wien zij onder de tegenwoordige wet zonder huwelijks voorwaarden gehuwd was, volgens haar te kennen geven oud zevenenzestig jaar, en
2 Johannes Schoemaker. Broeder van gezegden wijlen Gerrit Jan Schoemaker, volgens zijn te kennen geven oud achtenvijftig jaar, beide Comparanten landbouwers wonende te Lattrup gemeente Denekamp.
Dewelke Comparanten, ieder hunner voorzooverre zij in na te noemen goederen mogten zijn geregtigd of daarin eigendom te hebben en dien ten gevolge in vollen en vrijen eigendom over te dragen onder vrijwaring als naar de wet aan de mede Comparante Maria Tijscholten, zonder beroep, wonende te Lattrup, dochter van Hendrikus Tijscholten en Johanna Nijhuis, die verklaarde in koop aantenemen…
I Het Boerenplaatsje “Meijer” genaamd gelegen te Lattrup gemeente Denekamp en op den kadastralen Legger dier gemeente bekend onder de navolgende Secties en Nummers:

Sectie D Nummer:
70.

Sectie E Nummers:

299. 342. 308. 314. 1126. 1090. 1091. 1187. 1189. 1188. 1260. En 1261.
[In de kantlijn (renvooi) in potlood: nummers 1090 en 1091 zijn veranderd in 2322 en 2323].

Sectie F nummers:

221. 100. 101. 136. 218. 2263. 2305. 2372. 2437. En 2526. Zijnde alle te zamen hooiland, bouwland, heide, weiland, weiland en heide, en huis en erf, zamen groot 12 hektaren, zes en vijftig aren, 70 centiaren.
II Den inboedel des huizes, vee, bouw en melkgereedschappen en verdere roerende goederen een en ander zoo als het zich thans in het woonhuis en schuur van verkoopers bevindt.
Verkoopers verklaarden dat de verkochte goederen hen alsnog in enigen en onverdeelden eigendom en gemeenschap toebehoren, en dezelve door erfenis en huwelijksgemeenschap te hebben verkregen; verklarende echter partijen, dat geene bescheiden of titels van aankomst van genoemde onroerende goederen aan haar bekend zijn, noch dat eene overschrijving in de registers ten kantore van hijpotheken heeft plaats gehad.
Wijders verklaarden partijen ter dezer zake met elkander te zijn overeengekomen:
Dat de Comparanten verkoopers gedurende hun leven lang, en bij overlijden van een hunner, de langst levende, het volle vruchtgebruik van al het verkochte zullen hebben en behouden.
Dat de aankoopster een afschrift dezer acte zal mogen laten overschrijven ten kantore van hijpotheken te Almelo met aanteekening in de openbare registers voorbehouden vruchtgebruik.
Partijen verklaarden dezen verkoop en koop te hebben gesloten, wat betreft den sub I genoemden koop der vaste goederen voor een som van drie duizend gulden, en wat aangaat den sub II genoemden koop van den inboedel voor een som van zeshonderd gulden, dus tezamen voor drieduizend-zeshonderd gulden ƒ 3600.
Omtrent de voldoening en vereffening waar van tusschen partijen is overeen gekomen:
Aankoopster zal voor hare rekening moeten nemen de navolgende schulden ten laste van verkoopers bestaande, ten behoeve van a. Jan Alert en b. de erven Jan Vrielink, beide te Graafschapper Brekkelenkamp in het Ambt Neuenhaus in Pruissen wegens geleende gelden, ieder groot in kapitaal vierhonderd gulden en dus te zamen achthonderd gulden; verklarende verkoopers de vorige tweeduizend achthonderd gulden van de aankoopster te hebben ontvangen en met haar te hebben vereffend en daarvoor finaal te kwiteeren.
Verder verklaarden sw wederzijdsche Comparanten, die even als dena te noemen getuigen aan ons notaris bekend zijn, voor alle gevolgen dezer acte domicilie kiezen te Ootmarsum gevestigd, en voorts voor de kosten dezer acte zich hoofdelijk te verbinden.

Waarvan Acte.

Aldus gedaan en verleden te Lattrup gemeente Denekamp ten huize van den onderwijzer Koehorst optreden den negenden September achttien honderd vierentachtig in tegenwoordigheid van Gerhardus Alberink landbouwer te Lattrup voornoemd en Johannes Groeneveld weduwnaar van Gesina Krake, landbouwer te Lattrup voornoemd, als getuigen.
En is deze acte die onder onze minuten zal berusten blijven terstond na de door ons gedane geheele voorlezing, door de Comparanten, ons notaris en de getuigen onderteekend.

(Was geteekend)                                           

                  J.A.H. ten Pol Notaris te Ootmarsum G Morsink J Schoenmaker Maria Tijscholten G Alberink J Groeneveld

                  JAH ten Pol notaris

Lager Stond:
N 1808, Geregistreerd te Almelo den dertienden September 1800 vierentachtig, deel 75 folio 38. Verso, vak 8.-
Twee bladen, geen renvooi.
Ontvangen voor het recht 204. Voor 38 opcenten ƒ 77.52. totaal tweehonderd vierentachtig gulden tweeenvijftig cent.

                                                                               De Ontvanger (get) Poppe

                                                                               Voor eensluidend Afschrift J.A.H. ten Pol Notaris

Inschrijving kantoor van hypotheken Almelo

 Bewonersschema Neije Meijer Lattrop…

Verklaringen: ~ is gedoopt/ongeveer, < is voor, > is na, * is geboren, ? is overleden, x is huwelijk

Evert Nijemeijer (~1672-1707)
X 1e 1695 Lisabeth Bosschinck (1678->1748) geb Bossink Lattrop
Kinderloos

Lisabeth Bosschinck
X 2e 1708 Lambert Jansen (~1678-1721) geb Tilligte
                1 Geertruijt Nije Meijers x 1739 wedr Berent Bossinck (in olden Ootmarssen)
                2 Jenne Nije Meijer ?>1748
                3 Adelheid (Ale) Nieuwe Meijer 1709->1748 ongehuwd
                4 Gesina Nie-Meijers *1716 ?<1748 ongehuwd
                5 Bernardus (Berent) Meijer *1719, x 1745 Gese Mulstege in Vasse

X 3e 1722 Jan Harmen Vrielijnck (~1685->1748) geb Brandlecht(D)
                6 Janna (Jenne) Niemeijers (erfopvolgster)

Janna (Jenne) Niemeijers (1723-<1767)
X 1748 Jan Ellen (~1720->1767) geb oude Beernink
                1 Gezina Nijmeijer
                2 Zusanna Niuwmeijer ~1752, relatie Nn 1789, zoon Joannes Gerardus ~1790
                3 Elizabeth ~1759-1813 ongehuwd spinster
                4 Joanna Nijmeijer 1760-<1763
                5 Joanna Nieuwmeijer ~1763

Gezina Nijmeijer (1749-1829)
X 1785 Gerrit in den Toeslag (1760-1813) geb Toeslag
                1 Janna Nijmeijer
                2 Hendrika Nijmeijer (1788-1858), x Jannes Buter in Noorddeuringe
                3 Jannes Nijmeijer (1790-1844), x 1822 Berendina Biën geb Weerselo, naar Bergmeijer
                4 Geertruij Nijmeijer (1792-1876), x 1831 Gerardus Joannes Wiegink (1800-1866 N Deuringen

Janna Nijmeijer (1786-1848)
X 1813 Hermen Schomaker (1789-1847), geb in Wietmarschen
                1 Gerrit Schoemaker
                2 Albert Schomaker 1817-1817
                3 Hermannus Schoenmaker 1818-1884 ongehuwd
                4 Jannes Schomaker 1822-1824
                5 Jan Hendrik Schomaker 1823-<1850 ongehuwd
                6 Jannes Schomaker 1827-1866 ongehuwd

Gerrit Schoemaker (1814-1869)
X 1e Janna Groeneveld (1826-1860) geb in Tilligte
                Kinderloos
X 2e Christina Tijscholte (1816-1894) geb op Tijscholte
                Kinderloos

Maria Tijscholte (1862-1925) erfdochter, nichtje van Christina, geb op Tijscholte Lattrop
X 1886 Johannes Hendrikus Groeneveld (1859-1912), geb Lutke Veldman Breklenkamp
                1 Johanna Maria (Hanna) 1888-1962 x 1910 Bernardus Johannes Reerink (1875-1956), naar Koelman
                2 Maria Gezina (Marie) 1891-1921, x 1921 Johannes Pikkemaat 1886-1983, naar Pikmoat
                3 Johannes Hendrikus
                4 Geertruida Gezina (Trui) 1896-1976, x1919 Gradus Hermannus Baalhuis 1885-1960 naar oude Voskamp                             Noord Deurningen
                5 Nn levenloos geboren jongen 1897
                6 Gezina Maria (Sientje) 1898-1904
                7 Gerardus Bernardus 1900-1973, x ~1935 Gesina Aleida Roelofs 1907-2000, geb Sniedersboer Breklenkamp,                       naar Roolsboer
                8 Aleida Maria (Leis) 1901-1993, x 1929 Johannes Pikkemaat 1886-1983, naar Pikmoat
                9 Bernardus Gradus (Bernard) 1903-1987, x 1953 Johanna Maria Haamberg 1905-1970, geb Oude Stokke

3 Johannes Hendrikus (Hannes) Groeneveld (1895-1985), x 1927 Geertruida Euphemia (Trui) Meinders (1904-1989), geb Meenders Noord Deurningen.
                1 Johannes Gerardus Hendrikus
                2 Sien *1929 x Henk Kemna *Albergen
                3 Marietje *1930 x Johan Oude Luttikhuis *Vasse (Teusse)
                4 Euphemia Geertruida (Femie) *1931 x Hermanus Hendrikus (Herman) van der Ham    *Lattrop
                5 Truus *1935 x Henk Weusthof *Rossum (ov)
                6 Gerardus Bernardus (Gerard) *1939 x Mariet Kamphuis *Beuningen (ov)
                7 Theo 1948-2010 ongehuwd

1 Johannes Gerardus Hendrikus (Johan) Groeneveld x 1955 Geertruida (Truus) Bloemen *Baveld Noord Deurningen
                1 Marga 2 Hans 3 André 4 Edwin 5 Sylvia 6 Linda

1 Hans Groeneveld x Hannie Heerink