Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jan en Marie Busscher Ruel Lattrop

Jan Busscher en Marie Ruël op Beernink Bakhuis in Lattrop
Jan Busscher en Marie Ruël op Beernink Bakhuis in Lattrop
Foto 9 september 1982, 40 jaar getrouwd.
Antonius Johannes Busscher, geb. Tilligte 45 (Busscher) 19 jan. 1898, ged. Tilligte (RK Kerk HH Simon & Judas) 20 jan. 1898, Landbouwer, † Lattrop (Beerninkbaks) 21 mei 1994, begr. Lattrop (RK Begraafplaats) 26 mei 1994, zn. van Johannes en Susanna Voskamp, tr. Denekamp 4 (kerkelijk Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 9) sept. 1942 Maria Geertruida Ruël, geb. Lattrop 71 (Reulke) 8 juni 1913, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) Lattrop 8 juni 1913, Huisvrouw (Boerin), † Lattrop (Beerninkbaks) Ovl RK Ziekenhuis 'Heil der Kranken' Oldenzaal 7 nov. 1989, begr. Lattrop (RK Begraafplaats) 10 nov. 1989, dr. van Bernardus en Geertruida Maria Scholten.
Op 1 Mei 1921, 23 jaar oud, kwam Jan als boerenknecht op het Beerninkbaks in Lattrop. Hij trok in bij het kinderloze echtpaar Jans Borggreve en San Koopman. Hij heeft er ruim 73 jaar gewoond. Waarom kwam Jan Busscher vanuit Tilligte naar deze plaats in Lattrop? Via San Koopman waren er familieverbanden met Busscher in Tilligte. San is een dochter van Henricus Koopman geboren in 1815 op het Coopmansplaatsje in Breklenkamp en zijn 2e vrouw Johanna Nijland afkomstig uit de gemeente Tubbergen. Henricus trouwde voor de 1e keer in 1840 met… Maria Busscher geboren 1814 in het Busschershuis op het Veldkarspel in Tilligte. Maria Busscher is de stiefmoeder van San Koopman en een zuster van de grootvader van Jan Busscher. Dus een oud-tante van Jan. Toen Jan na de mobilisatie van de 1e wereldoorlog in 1919 terug kwam op het ouderlijk huis in Tilligte heeft hij daar tot 1921 gewerkt op de boerderij. Er werd een plek voor hem gezocht waar hij een bestaan kon opbouwen en zo kwam hij bij Jans en San in Lattrop.
13 Maart 1934: Jan is getuige bij de aangifte van overlijden van Jan Hendrik Damhuis, de vader van Kost Herman, op Oude Zegelvoort, later Heinik.
Notitie bij de geboorte van Antonius Johannes: Doopgetuigen: Joannes Borgreve en Joanna Scholten uit Tilligte.

Geboorte acte Antonius Johannes Busscher 19-01-1898 Nummer 12
Op heden den twintigsten der maand Januari des jaars een duizend acht honderd acht en negentig, verscheen voor ons Gerrit Willem Hoogklimmer, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Denekamp, Provincie Overijssel,
Johannes Busscher oud vijf en veertig jaren, landbouwer wonende te Denekamp (wijk T.) geadsisteerd door twee getuigen, de eerste genaamd Johannes Matheus Veldman oud twee en zestig jaren, logementhouder wonende te Denekamp en de tweede Fransiscus Johannes Meijerink oud drie en dertig jaren, broodbakker wonende te Denekamp dewelke ons heeft verklaard, dat zijne echtgenote Susanna Voskamp, zonder beroep wonende te Denekamp, op den negentienden dezer maand des voormiddags te tien ure, ten zijnen huize is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornamen zijn gegeven van Antonius Johannes.
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt, die na gedane voorlezing is geteekend door ons, den comparant en de getuigen.
J Busscher
JM Veldman
F J Meijerink
G.W. Hoogklimmer
Notitie bij het huwelijk van Maria Geertruida en Antonius Johannes: Kerkelijk Huwelijk: Getuigen: Gerardus Busscher (broer vd bruidegom) en Gerardus Ruël (broer vd bruid).
Vlnr Antoon Arens, Jan Busscher en Gerard Beld bij Busscher in Lattrop
Huwelijksacte Antonius Johannes Busscher en Maria Geertruida Ruël 04-09-1942 1942 No. 32.
Heden vier September negentienhonderd twee en veertig, zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Denekamp, in het openbaar in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:

Busscher, Antonius Johannes

Oud vier en veertig jaren, landbouwer geboren te Denekamp en wonende te Denekamp, meerderjarige zoon van Busscher, Johannes en van Voskamp, Susanna, beiden overleden en

Ruel Maria Geertruida

Oud negen en twintig jaren, zonder beroep geboren te Denekamp en wonende te Denekamp, meerderjarige dochter van Ruel, Bernardus, oud zes en zestig jaren, landbouwer en van Scholten, Geertruida Maria, oud zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Denekamp, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
De afkondiging van dit huwelijk is zonder stuiting geschied alhier op twee en twintig Augustus laatstleden.
Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan alkander zijn verbonden.
Als getuigen waren tegenwoordig: Busscher, Gerardus Hendrikus, oud een en vijftig jaren, landbouwer broeder van den bruidegom en Ruel Gerardus Bernardus, oud een en dertig jaren, landbouwer, broeder der bruid, beiden wonende te Denekamp.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.
A.J. Busscher
M.G. Ruel B.J. Bodde
B Ruël
G Scholten
G.H. Busscher
G.B. Ruël
Notitie bij Maria Geertruida: Reulke's Marie.
Meter van: Gertruida Gesina Maria Bulter, *05-01-1947.

Marie kwam in 1926 van de lagere school. Als jong meisje van 13 jaar ging zij als dienstmeid werken bij de familie Ruël op de Lattropper-Keujer. Dit was in de directe noaberschop en van vroeger nog familie. Daarna kwam zij bij Nijhof in Breklenkamp, ook genaamd 'Heuver'. Daarna diende zij bij Ool-Beernink-Herman en Trui in het Lattropper veld. Dan kwam zij als dienstmeid bij Jans Borggreve en San Koopman destijds wonende op Beerninksbakhuis, thans Busscher. Jans en San waren kinderloos en Jan Busscher uit Tilligte werkte daar als boerenknecht. Jan en Marie mochten elkaar wel maar... ongetrouwd onder 1 dak wonen... dat mocht niet van pastoor Leeferink. Marie ging dus begin december 1941 terug naar het ouderlijk huis en vandaar ging ze naar Baksboer. Leis, haar zuster, die toen bij Baksboer diende en daar onder gelijke omstandigheden verbleef, nam voor 9 maanden haar plaats in. Het was in die tijd min of meer gebruikelijk dat de aanstaande bruiden 3 maanden voor hun huwelijk terug gingen naar het ouderlijk huis om zich voor te bereiden. Jan en Marie trouwden 9 maanden later op 9 september in het 3e oorlogsjaar 1942. Marie kreeg van haar ouders als erfdeel f. 250,= mee; of er nog sprake was van een bruidskoe is niet bekend. Jan zal zijn erfdeel in geld hebben ontvangen. Het Beerninkbakhuis was geen eigendom van Jans en San maar ze pachten het boerderijtje van de Baron van Windesheim. Jan Busscher heeft begin jaren '40 het boerderijtje gekocht.
Notitie bij de geboorte van Maria Geertruida: Doopgetuigen: Gerardus Scholten (oom) uit Tilligte en Maria Ruël (tante).

Geboorte acte Maria Geertruida Ruël Lattrop 08-06-1913 Nr 73
Op heden den negenden juni negentienhonderd en dertien (1913), verscheen voor ons Jildert Andringa Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Denekamp, Provincie Overijssel Bernardus Ruël
Oud zeven en dertig (37) jaren, landbouwer wonende te Denekamp [L(attrop)] geadsisteerd met twee getuigen, de eerste genaamd Bernardus Kienhuis oud zes en veertig (46) jaren, bakker wonende te Denekamp en de tweede Johannes Bernardus Petrus Veldman oud een en veertig (41) jaren, gemeente ontvanger wonende te Denekamp dewelke ons heeft verklaard dat zijne echtgenoote Geertruida Maria Scholten, zonder beroep, wonende te Denekamp (Lattrop) op den achtsten (8) dezer maand des voormiddags te zes (06:00) ure is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk de voornamen zijn gegeven van Maria Geertruida
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, die, na gedane voorlezing, is geteekend door ons, den comparant en de getuigen.
B Ruel J.B.P. Veldman J Andringa B Kienhuis
 
Boerderij Beernink Bakhuis anno 1912 met Jans Borggreve en San Koopman
Boerderij Beernink Bakhuis anno 1912 met Jans Borggreve en San Koopman