Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Documenten huwelijk Koopman-Busscher


Teksten huwelijksdocumenten Koopman-Busscher 1840

Acte van bekendheid 3 september 1840

No 79 van het report

Expeditie

Op heden den Zeven en twintigsten Augustus achttienhonderd en veertig compareerden voor ons Johannes Kornelis van Ferneij, regter in het Kanton Ootmarsum, geassisteerd met onzen griffier Hendrik Oosterwijk.

1e Lambert Scholten, oud zeven en zeventig jaren

2e Hendrik Nijhof oud zes en vijftig jaren.

3e Maria Rekers, oud vijftig jaren, huisvrouw van Albert Immink, en

4e Jan Weenders, oud zeven en veertig jaren.

Zijnde de derde comparant zonder beroep ende drie voorigen landbouwers alle wonende te Breklenkamp Gemeente Denekamp dewelke verklaarden ter rekwisitie van Hendrikus Koopman, doende boerenbedrijf in de boerschap Tilligte,

gemeente voornoemd, dat aan hen voldoende bekend is, dat gemelde Hendrikus Koopman is geborenin genoemde boerschap Breklenkamp den achtsten Januarij achttien honderd en vijftien; Dat wijlen zijn vader werd genoemd Lucas Koopman en zijn moeder is Gezina Rerink mede woonachtig te Breklenkamp.

Gevende de Comparanten voor reden van wetenschap den rekwirant en zijne moeder wel tekennen en zijnen vader wel te hebben gekend.

Gemeenzaam met hen om te gaan, en voorts als inden tekst, presenterende de deugdelijkheid dezer verklaring /: des gerekwireerd:/ nader met solemnelen eede te zullen bevestigen: hiernog bij voegende, dat vorenstaande verklaring van hen is afgevraagd vermits in het vereischte register van geboorte die van den rekwirant niet ervintelijk is, en alzoo in der tijd schijnt te zijn gecomitteerd en waardoor hij alzoo buiten staat is tot het produceren van eenigander legaal bewijs van de tegenwoordige akte. Waarvan dit proces verbaal is opgemaakt om te strekken tot akte van bekendheid volgens art. 127 van het Burgerlijk Wetboek, hetwelk na gedane voorlezing is geteekend door ons Kantonregter en griffier benevens de rekwirant en de comparanten met uitzondering van Hendrik Nijhof en Maria Rekers die beide verklaard hebben niet tekunnen schrijven.

Gedaan ten raadhuize der stad Ootmarssum ten dage voormeld in eene ‘vacatie jinao?’ (moeilijk leesbaar) geteekend

J.K. Van Verneij, Kantonregter, H. Oosterwijk griffier

(Getekend) H.Koopman, L. Scholten, J. Weenders.

De akte wordt op 3 september 1840 ‘Geregistreerd te Almelo zonder renvoijen drie september achttienhonderd veertig, deel vier, folie honderd vier en negentig. ……. Ontvangen tachtig Cents regt met de verhogingen acht en negentig en een halve cent. – f: "98 ½”.

Toelichting: Lambert Scholten woont op de Hof Scholten. Hendrik Nijhof woont op het Oude Wassink, later Dolf. Maria Rekers is geboren op het Oude Bonke in Lattrop –nu Scholten- en heet ook ’Oude Bonke of Rekers’. Zij was de weduwe van Joannes Oortman op ‘de Wever’ in Breklenkamp en hertrouwde na diens overlijden met Albert Immink die zich vervolgens Oortman noemt. Jan Weenders is afkomstig van het Weendershuis, later De Weerd, nu Bosink.

Tekst geboorte akte Maria Busscher 9 februari 1814

In het jaar achttienhonderd en veertien den negenden der maand Februarij des voormiddags ten tien uúren is voor ons Mr. Georg Bernard ten Pol, wegens hooge overigheid Búrgemeester van Ootmarssum Canton Ootmarssum Departement der Monden van den IJssel gecompareerd

Hendrikús Bússcher oud een en dertig jaar Landbouwer en woonende in de wijk Tilligte, Welke ons een kind van het Vrouwelijk geslacht heeft voorgesteld den agtsten dezer maand Februarij des avonds te tien úuren úit hem Declarant en Geertruid Silderjans deszelfs huisvrouw gebooren en aan het welke hij verklaard heeft den Voornaam van Maria te willen geven, Gemelde Verklaring en Voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik Willems oud zes en Vijftig Jaar, en Gerrit Jan Borggreve oud drie en Veertig jaar beide Landbouwers in de boerschap Tilligte, en hebbende de Vader en Getúigen deze Acte van Geboorte na Voorlezing nevens ons ondertekend.

H: Busscher H: Willems GB ten Pol

Toelichting: de 2 getuigen zijn noabers van Busscher; Hendrik Willems wonend op het erf ‘Rademkers woninge’ het latere Rademaekershuis, laatst bewoond door de familie Loman en Gerrit Jan Borggreve (geboren Völkers uit Neuenhaus) van het erf Borggreve.

 

Tekst overlijdens acte Henricus Koopman 27-09-1865 L19

Nummer 87 Op heden den negen en twintigsten der maand September, des jaars een duizend acht honderd vijf en zestig, compareerden voor ons, Hendrik Warnaars, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Denekamp, Provincie Overijssel,

Gerardus Wigger, zes en zestig jaren en Jan Hendrik Veldscholten, oud vijf en zestig jaren, landlieden, wonende te Denekamp, de welke ons hebben aangegeven dat

Henricus Koopman

oud vijftig jaren, landbouwer, geboren te Denekamp, zoon van Lucas Koopman en van Gezina Rerink, beide overleden, weduwnaar van Maria Busscher, echtgenoot van Johanna Nijland, wonende te Denekamp op den zeven en twintigsten dezer maand des voormiddags te elf ure, in het Huis staande in de wijk Lattrop Nummer negentien overleden is. Van welke aangave wij deze acte hebben opgemaakt, die na gedane voorlezing is geteekend door ons en de Comparanten.

G: Wigger J H Veldscholten Hendrik Warnaars

Toelichting: Gerardus Wigger woont op ‘Wigger’ en Jan Hendrik Veldscholten woont op het Zegelvoort Bakhuis of Oude Zegelvoort, nu Heinik bewoond door de familie Koehorst.

 

Certificaat van de Nationale Militie 14 september 1840

Litt. L.L.

Art. 200 der Wet.                                                                                                                                                      GRATIS

Lighting van 1834

 NATIONALE MILITIE

PROVINCIE OVERIJSSEL

CERTIFICAAT

De GOUVERNEUR van de Provincie Overijssel, verklaart:

Dat Hendrikus Koopman

                                               Geboren te Denekamp

Signalement:                            Den 8 Januari 1815

Lengte, … El -- Str                    Van beroep landbouwer

Aangezicht ordinair                   Zoon van Lucas

Voorhoofd id                            En van Gezina Reerink

Oogen bruin                             Van beroep (overleden)

Neus ordinair                           Binnen de Gemeente van Denekamp voor de Nationale Militie

Mond idem                              is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij de loting is

Kin idem                                 ten deele gevallen het Nummer 67 hetwelk tot heden niet rasachtig opgeroepen zijnde, hem tot                                                  geene dienst heeft verpligt.

Wenkbraauwen idem

Merkbare teekenen Geene

Handteekening, H Koopman

Geregistreerd No. 1229

Doyer

Gegeven te Zwolle, den 14 September 1840

de GOUVERNEUR der PROVINCIE,

Huwelijksakte 8 october 1840

Op heden den achtsten der maand October des jaars één duizend acht honderd en veertig, des morgens te elf uur compareerden voor ons Hendrik Warnaard, Burgemeester der gemeente Denekamp, Provincie Overijssel, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand Hendrikus Koopman oud vijf en twintig jaren; blijkens expeditie en een acte van bekendheid, landbouwer, geboren en wonende te Denekamp, meerderjarige Zoon van Lucas Koopman in leven timmerman, gewoond hebbende en overleden te Denekamp blijkens extract uit een register der overlijdings acten en van Gezina Rerink, landbouwster, wonende te Denekamp, hierbij tegenwoordig en hare toestemming tot dit huwelijk gevende, hebbende den Comparant aan der Nationale Militie voldaan, blijkens certificaat van den Heer Gouverneur dezer Provincie, en

Maria Busscher oud zes en twintig jaren, blijkens extract uit een register der geboorte, landbouwster, geboren en wonende te Denekamp, meerderjarige dochter van Hendrikus Busscher en van Geertruid Silderjans, landlieden, wonende te Denekamp, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende, zijnde alle genoemde stukken aan het dubbeld dezes geannexeerd

Dewelke ons verzochten om tot de bevestiging van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan de openbare afkondigingen zijn gedaan voor de hoofddeur van het gemeentehuis alhier, op Zondag den twintigsten der maand September en Zondag den zeven en twintigsten der maand September een duizend acht honderd en veertig, des voormiddags te Elf ure, blijkens het register van huwelijks afkondigingen dezer gemeente.

Geen hinder of opspraak tegen voorschreven huwelijk ons bekend zijnde, zoo is het dat wij regt doende aan derzelve verzoek, dezelve hebben gevraagd, of zij elkander alzoo voor man en vrouw aannemen, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken Staat verbonden zijn, welke vraag door hen toestemmend beantwoord zijnde, zoo verklaren wij in naam der wet, dat

Hendrikus Koopman en Maria Busscher

Door het huwelijk zijn vereenigd.

Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Jan Schiphorst oud zeven en twintig jaren, wever, Berend Jan Blankenauw oud vijf en twintig jaren, wever, Gerhardus Dierselhuis oud vijf en twintig jaren, wieldraaijer en Gerrit Damhuis oud vijf en twintig jaren, wever, wonende allen te Denekamp en verklaren aan Contractanten niet verwant of verzwagerd te zijn

En is deze acte na gedane voorlezing, door de Contractanten, de vader der Contractante, de beide laatste getuigen, benevens ons ondertekend, verklarende de moeder van den Contractant, de moeder der Contractante en de beide eerste getuigen geen schrijven geleerd te hebben.

Handtekeningen.

H Koopman G Damhuis

M Busscher

H Busscher

G Dierselhuis Hendrik Warnaars