Heemkunde Lattrop Breklenkamp

François Corbelet

Hierna vindt u de genealogische gegevens van de familie Corbelet of Korblet vanaf 1728. Jean Corbelet trekt vanuit Frankrijk naar Lattrop en hij is de stamvader van alle hierna aangegeven familieleden. De gegevens zijn gerubriceerd naar aanleiding van de voorhanden zijnde documenten. Onder elke familie staat een lijst met gegevens (notities) die betrekking hebben op de bijbehorende documenten.
Het overzicht is zorgvuldig samengesteld maar kan hier en daar onvolledig zijn. Er is een vraagteken ingevoegd waar de aanvullende gegevens ontbreken of waarover geen zekerheid bestaat.
Hebt u aanvullingen hierop of correcties dan kunt u deze aan ons doorgeven via mailadres b.busscher@kpnplanet.nl of via het Contactformulier van de website www.heemkunde-lattrop-breklenkamp

Parenteel van François Corbelet…

I. François of Frans Corbelet, ged. omstr. 1698, † Clermont (Frankrijk), tr. Clermont (Frankrijk) omstr. 1725 Dauphine Faber, ged. omstr. 1700, † Clermont (Frankrijk).
Uit dit huwelijk:
II. Jean Corbelet, geb. Clermont (Frankrijk) 2 aug. 1728, Landman, † Lattrop (geen huisnummer vermeld) 4 jan. 1824, tr. 1e Nordhorn (Pruissen) 11 mei 1763 Anna of Erna Lockhorn of Lokhoorn, geb. Wietmarschen (Pruissen), ged. omstr. 1735, † Lattrop (Oude Hofstee?) omstr. 1772; tr. 2e Ootmarssum (RC) 23 aug. 1772 Anto(i)nette Schulten of Scholten, geb. Witmarssen (Pruissen), † Lattrop (Oude Hofstee?) omstr. 1792; tr. 3e Nienhuis (Pruissen) 22 okt. 1792 Gesina of Geeze Büsscher of Büsschers, geb. Neuenhaus, ged. Neuenhaus (RC) omstr. 1760, † Lattrop (Oude Hofstee?) 21 febr. 1808, dr. van Hendrik Büsschers en Janna Beien; tr. 4e Ootmarssum (RC) 13 april 1809 Getruida of Geertruij Ekelhof, geb. Beuningen (Obbenkotte), ged. Denekamp (RC) omstr. 1756, † Lattrop 51 (Oude Hofstee?) 2 april 1846, dr. van Hendrik en Lizabeth Mulder.
Uit het tweede huwelijk:
1. Fredericus, volgt IIIa.
Uit het derde huwelijk:
2. Joannes of Jan, volgt IIIb.
3. Franciscus Corbelet, geb. Lattrop (?), ged. Ootmarssum (RC) 1 jan. 1798, † Lattrop (?) 24 juni 1807, begr. Denekamp 27 juni 1807.

Notitie bij Jean: Omdat in 1809 Jan hertrouwt (met Getruida Ekelhof) wordt er op de 24e van de lentemaand (maart) 1809 een momberstelling (een soort voogdijregeling) opgemaakt. In de momberstelling heten zowel vader als zoon Jan Corblet.
Uit de momberstelling bij het Landgericht Ootmarsum blijkt dat Jean Corbelet het niet breed heeft. De inventaris van ’meubilaire goederen’ omvat een koebeest van 25 gulden en voor 20 gulden aan beddelinnen en verdere huismeubelen.
Daartegenover staat een schuld van 50 gulden.
1811: Bedelaar.
Volgens het stemregister 1811 te Lattrop is hij gedoopt op 2 augustus 1728 te Clermont (Frankrijk).
Registre Civique Ootmarsum Gericht 1811: 1628 Korbolet Jan Armlastige 02-08-1728 Ootmarsum Ootmarsum/Tubbergen Ootmarsum Gericht.
Notitie bij de geboorte van Jean: Volgens overlijdensakte zou geboortejaar 1723 moeten zijn. Volgens Stemregister 1811 Lattrop: 2-8-1728 als doopdatum. Daarbij werd aangegeven dat hij armlastige was.
Notitie bij het overlijden van Jean: Acte doop Clermont [F] 2 Aug 1728.
Weduwnaar van Geze Busschers en Antoinette Scholten; echtgenoot van Geertruij Ekelhof; ouders niet vermeld.
Aangifte: Evert Morsink oud 42 jaren en Harmen Hulsbeek oud 31 jaren, beide landbouwers wonende te Lattrop dezer Gemeente en buren van den overledenen.
Overlijdensakte: Jan Corbolet oud honderd en één jaar in leven landbouwer, geboren te Clermont, Koningrijk Frankrijk, gehuwd geweest met wijlen Enne Lokhoorn, Geze Busschers en Antoinette Scholten alle drie overleden, laatstelijk hertrouwd met Geertruij Ekelhof deszefde nagelaten weduwe en wonende te Lattrop voornoemd op den vierden dezes maand Januari overleden is, des avonds te tien uren in het huis staande te Lattrop.
Aangifte: Evert Morsink oud 42 jaren en Harmen Hulsbek oud 31 jaren, beide landbouwers wonende te Lattrop dezer Gemeente en buren van den overledenen.
Notitie bij het huwelijk van Anna of Erna en Jean: Kirche: Burgkirche. Trauzeugen: Bedinkhoff, ? ? Mathäus; Damm, Wilhelmus.
Quelle: [oo] KB, St. Augustinus, Nordhorn; */oo Reg. 1675/1786, S. 103 o. Nr.Corbolet Jan wv Enne Lokhoorn wv Geese Busscher wv Antoinette Scholten ev Geertruij Ekelhof L 06-01-1824
Bij zijn eerste huwelijk wordt niet aangegeven waar Jean woont ("natione Gallus" staat in het RK trouwboek van Nordhorn, hetgeen zoveel wil zeggen dat hij een Fransman is).
Anno 1763 die 11ma Maji observatis varia ex parte hic observandis matrimonium legitime contraxerunt Joannes Corbollet natione Gallus et Anna Lockhorn ex Wiettmerschen coram testibus R[everen]dis D[omi]nis Matthaeo Ridinghoff et Wilhelmo Dumme.
Echtgenote wordt ook genoemd (als Enne Lokhoorn) in overlijdensakte.
http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=nordhorn&ID=46227&modus=.
Johann Corbellet (* um 1730) mit Anna Lockhorn (* om 1735 in Wietmarschen) oo 11.05.1763 in Nordhorn.
Bemerkung: Johann Corbellet is rk. Konfession: Burgkirche.
Trauzeugen: Bedinkhoff, ?? Mathäus; Damm, Wilhelmus.
Quellen [oo] KB, St. Augustinus, Nordhorn; */oo Reg. 1675/1786, S. 103.
Notitie bij het huwelijk van Anto(i)nette en Jean: NG trouwboek Ootmarssum: 02-08-1772 23-08-1772 Jan Corbolet wedr. Antonetta Scholten Lattrup Witmarssen.
NG Trouwboek Ootmarsum: Den 2 Dito Jan Corbolet wed uit Lattrup met Antonetta Scholten J.D. Uit Witmarssen, getr. 23 dito.
RC trouwboek Ootmarssum: Augustus [1772] 23 contraxerunt matrimonium Joannes Corbolet in Latrop et Antonetta Schulten, testes Aleida Woestink et Joanna van Benthem.
RK Trouwboek Ootmarsum 1727-1811: 23 Augustus 1772 Joannes Corbolet in Latrop et Antonetta Schulten testes Aleidis Woestink et Joanna van Benthem.
Notitie bij het huwelijk van Gesina of Geeze en Jean: NG Trouwboek Ootmarsum: 30 september Jean Corbelet wedn van Antonette Scholten, zoon van Frans Corbelet en Dauphine Faber, thans woonende in Lattrup met Geeze Busschers J.D. van Hendrik Busschers en Janna Beien, thans woonende te Nienhuis
Getr: te Nienhuis den 22 oktober na drie gewoone voorafgegane zondagsche huwelijksproclamatien.
Notitie bij het huwelijk van Getruida of Geertruij en Jean: Apriel [1809] 13 matrimonio junctus est Joannes Corbolet cum Getruda Ekelhof, testes Joanna Geurt & Euphemia Loomans.
Notitie bij het overlijden van Getruida of Geertruij: Ouders niet bekend.
Aangifte: Jan Huisken oud 53 jaren en Johannes Ahuis oud 43 jaren, landlieden wonende te Denekamp (wijk Lattrop) en onverwante geburen van de overledene.
Notitie bij de geboorte van Franciscus: 1798 Januarii [1798] 1 Die Januarii baptizatus est Franciscus, filius Joannis Cordelette et Gesinae Busscher, D.P. Jo[ann]e Cordelette et Jo[ann]a Busscher. ex Latterop.

IIIa. Fredericus Corbelet, geb. Lattrop (Olde Hofste), ged. Ootmarssum (RC) 21 aug. 1774, Akkerbouwer, † Lattrop 55 (Olde Hofste) 9 juni 1862, tr. Ootmarssum (RC) 12 juni 1802 Gezina Damhuis (ook oude Hofstede), geb. Lattrop?, ged. Ootmarssum (RC)? omstr. 1777, Landbouwersche, † Lattrop 51 (Olde Hofste) 2 juni 1854, dr. van N.N. Damhuis en N.N. Nn.

Uit dit huwelijk:
1. Maria, volgt IVa.
2. Euphemia Gesina Corbelet, geb. Lattrop (?), ged. Ootmarssum (RC) 12 mei 1803, † Lattrop vóór 1811.
3. Anna Corbelet, geb. Lattrop (?), ged. Ootmarssum (RC) 17 dec. 1804, † Lattrop 86 (Oude Boomhuis of BekJan) 26 mei 1867, tr. Denekamp 24 juli 1851 Jan Pikkemaat, geb. Lattrop (Oude Boomhuis of BekJan) 10 mei 1812, † Lattrop 86 (Oude Boomhuis of BekJan) 29 april 1880, wedr. van Maria Anna Grete Warmes.
4. Joanna Corbelet, geb. Lattrop (?), ged. Ootmarssum (RC) 14 aug. 1807, † Losser 22 aug. 1892, tr. Ootmarsum 19 april 1837 Joannes Luttikhuis, geb. Ootmarsum, ged. Ootmarssum (RC) 14 mei 1799, Arbeider, † Ootmarsum 30 juli 1856, zn. van Jan en Euphemia Mulders en wedr. van Anna Meijer.
5. Gesina, volgt IVb.
6. Jan Corbelet, geb. Lattrop (?), ged. Ootmarssum (RC) 9 maart 1812, † Lattrop (?) 16 febr. 1814.
7. NN Corbelet, levenloze dochter, geb. Lattrop (?) 16 jan. 1814.
8. Johanna Corbelet, geb. Lattrop (?), ged. Ootmarssum (RC) maart 1816, † Beuningen (HegKrab) 22 maart 1853, tr. Losser 7 juni 1844 Johannes Krabbe, geb. Beuningen (Olde Riekerink) 1818, ged. Denekamp (RC) 27 aug. 1818, landbouwer op `t erf HegKrab in Beuningen, † Beuningen (HegKrab) 14 april 1897, zn. van Gerardus Johannes en Aleida Smellink; hij hertr. 18 jan. 1854 Geertruij Alberink.
9. Euphemia Corbelet, geb. Lattrop (?) omstr. 1818, † Lattrop 10 (?) 20 mei 1822.

Notitie bij Fredericus: Woont Olde Hofste huisnummer 55.
Bij de naamsaanneming van 1812 in de Gemeente Denekamp staat onder nr. 61. in Lattrop, Frederik in `t olde Hofste, gehuwd met Gesiena Olde Hofste, de naam aanneemt van Frederik Korbolet, voor hem en zijn zoon en 4 dochters.
Jan 1812; Maria 1802; Anna 1804; Johanna 1807 en Gesiena van 1809.
Hij woont in de maisonette van zijn schoonvader.

Notitie bij de geboorte van Fredericus: Augustus [1774] 21 baptizatus est Fredericus, filius Joannis Corbolet in Latrop et Antonettae, susc. praenobilis Dominus Otto van Bentink.
Notitie bij het overlijden van Fredericus: Ouders niet bekend.
Aangifte: Johannes Ahuis oud 59 jaren en Gerardus Huisken oud 34 jaren landlieden.

Notitie bij het huwelijk van Gezina en Fredericus: [Juni 1802] 12 matrimonio juncti sunt Joannes Corbelet & Gesina oude Hofstee, testes Lambertus Morshuis & Joanna Geurts.
In het RK trouwboek staat Joannes Corbelet met Gesina oude Hofstee, bedoeld zal zijn Fredrik, mede gezien de namen van de kinderen en de andere vermelding in het civiele trouwboek. Het trouwboek (Civiel Denekamp) bevat de volgende tekst: "8 Maij zijn voor mij en Keurnoten Jan Corbelet en Jan Olde Hofstee, Fredrik Corbelet J.M. met Gesina Olde Hofstee J.D. Beide uit Latterop in ondertrouw genomen en vervolgens afgekondigd. D. 12 Juny te Ootmarsum getrouwd".
Kerkelijk huwelijk: "Matrimonio ... Joannes Corbolet e Gesina Oude Hofstee. testes Lambertus Groothuis e Joanna Geurts" (Joannes dit is dus een verschrijving).

Notitie bij Gezina: Woont Olde Hofstee huisnummer 55.
Ook: Gezina Oude Hofstee alias Damhuis.
Ook Rötgers?

Notitie bij Euphemia Gesina: Wordt in het Naamsaannemingsregister van 1812 niet genoemd.
Notitie bij de geboorte van Euphemia Gesina: Doop: Maij [1803] 12 baptizata est Euphemia Gesina Corbelet, f.l. Joannis Corbelet & Gesinae olde Hoofstede, susc. Joannes Corbelet & Gesina olde Hoefstede.
Notitie bij de geboorte van Anna: December [1804] 17 baptizata est Anna Corbelet, f.l. Frederici Corbelet & Gesinae olde Hoofstede, pt. Maria olde Hoofste & Joannes Corbelet.
Notitie bij het overlijden van Anna: Aangifte: Albert Jan Krake oud 49 jaren en Hendrikus Krake oud 43 jaren landlieden.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Anna: Volkstelling 1839 Lattrop op Oude Hofste: Anna Corbelet ongehuwd 30 jaar.
Notitie bij Jan: Weduwnaar van Maria Anna Grete Warmes.
Notitie bij de geboorte van Joanna: Augusti [1807] 14 baptizata est Joanna Corbolet, f.l. Frederici Corbolet & Gesinae olde Hofstede, susc. Euphemia olde Hoofstede.
Notitie bij Jan: Naamsaanneming 1812: Jan oud 6 weken.
Notitie bij de geboorte van Jan: Er is uit 1812 de volgende akte:
Ootmarsum, 1812 geboorteakte nr. 40
"In het Jaar achtienhonderdentwaalf, den tienden der maand maart des namiddags ten twee uuren is voor ons Maire Officier van den Burgerlijken Staat de Gemeente Ootmarsum, Canton Ootmarsum, Departement ... gecompareerd Fredrik Corbolet, oud achtendertig jaar, landbouwer, woonend in de wik Lattrup, welk ons een kind van het mannelijk geslacht heeft voorgesteld, op den negenden aan...des namiddags ten zes uuren uit hem, Declarant en Geziena Busscher deszelfs huisvrouwe geboren aan het welke hij verklaard heeft den Voornaam van Jan te willen geven.

Notitie bij het overlijden van Jan: Gerrit Jan Corbolet, Ouders: Fredrik Corbolet en Gezina Rutgers, echtelieden, landbouwer, te Lattrop.
Aangifte: Gerrit Jan Leeferink oud 44 jaar en Hermannus Scholte oud 32 jaar beide landbouwer wonende in de wijk Lattrop & buren van den overledenen.

Notitie bij de geboorte van Johanna: Niet gevonden in Denekamp/Ootmarsum; Mogelijk net als haar zus Euphemia niet aangegeven bij de Burgerlijke Stand.
Bijlage bij haar huwelijk waarin getuigen verklaren dat aan hen voldoende bekend is dat Johanna Corbolet is geboren te Lattrop en wel volgens hunne beste mening in de maand Maart achttienhonderd en zestien. Deze verklaring is gedaan "uit hoofde er geene aantekening van derzelver geboorte in de Registers van den Burgerlijke Stand bestaat".

Notitie bij het overlijden van Johanna: Losser 1853: aangifte 24-3-1853: Johanna Corbolet oud zevenendertig jaren, landbouwster, geboren te Denekamp, echtgenoot van den eersten Comparant, dochter van Frederik Corbolet en Gezina oude Hofstede landbouwers wonende te Denekamp, wonende te Losser Wijk Beuninge op den twee en twintigsten dezer maand des middags te twaalf ure in het huis staande ind e wijk Beuningen nummer vijf en zeventig overleden is.
Eerste comparant: Johannes Krabbe oud vijfendertig jaren, echtgenoot der overledene en Gerrit Jan Krabbe oud vijf en zestig jaren, schoonvader der overledene, beide landbouwers wonende te Losser wijk Beuningen.

Notitie bij Johannes: Later weduwnaar van Geertruij Alberink.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Doopgetuigen: Hermanus Smellink en Maria Krabbe.
Notitie bij de geboorte van Euphemia: Moeder Gezina Rötgers.
Niet gevonden in Denekamp/Ootmarsum; Mogelijk net als haar zus Johanna niet aangegeven bij de Burgerlijke Stand.
Euphemia Corbolet oud vier jaren, zonder beroep, dochtertje van Fredrik Corbolet en Gezina Rötgers echtelieden en landbouwers wonende te Lattrop voornoemd op den eenentwintigsten dezer maand mei overleden is, des morgens ten vijf uren in het huis staande te Lattrop No. 10.

Notitie bij het overlijden van Euphemia: Aangifte: Jan Hendrik Bossink oud 28 jaren en Jan Hendrik Goosink oud 26 jaren, beide landbouwers wonende te Lattrop, deze Gemeente en buren der overledene.

IVa. Maria Corbolet of oude Hofstede, geb. Lattrop (Oude Hofstee?), ged. Ootmarssum (RC) 26 juli 1802, Dienstmeid -1829, Spinster 1829-, † Lattrop 52 (Broekhuis of Broek Piet) 22 mei 1853, tr. Denekamp 12 (kerkelijk Lattrop (RK) 23) nov. 1829 Berend Jan (Bernardus Joannes) Brookhuis, geb. Lattrop (Broekhuis of Oortmansplaatsje), ged. Ootmarssum (RC) 24 maart 1805, Landbouwer/wever/dagloner, † Lattrop 51 (Broekhuis of Broek Piet) 7 jan. 1880, zn. van Berend Jan (Bernardus Joannes) en Lena (Helena) Beverborg.
Uit haar relatie met Joannes Lavar:
1. Euphemia Corbolet, geb. Lattrop 19 jan. 1822, ged. Lattrop (RK) 19 jan. 1822, Dienstmeid -1822, † Lattrop 10 (Bonke?) 21 mei 1822.
Uit haar relatie met Joannes Bernardus Hekhuis:
2. Euphemia, volgt Va.
Uit haar huwelijk:
3. Bernardus, volgt Vb.
4. Johannes Broekhuis, geb. Lattrop 56/51 (Broekhuis of Broek Piet) 10 aug. 1832, ged. Lattrop (RK) 10 aug. 1832, †? vóór 5 aug. 1863.
5. Antonius Brookhuis, geb. Lattrop 56/51 (Broekhuis of Broek Piet) 20 juli 1834, ged. Lattrop (RK) 19 juli 1834, Landbouwer op Broekhuis -1898, † Lattrop 51 (Broekhuis of Broek Piet) 24 aug. 1898.
6. Hermen Jan Brookhuis, geb. Lattrop 56/51 (Broekhuis of Broek Piet) 11 juli 1836, ged. Lattrop (RK) 10 juli 1836, Landbouwer op Broekhuis -1889, † Lattrop 51 (Broekhuis of Broek Piet) 13 dec. 1889.
7. Leena Brookhuis, geb. Lattrop 56/51 (Broekhuis of Broek Piet) 1 maart 1838, ged. Lattrop (RK) 1 maart 1838, † Lattrop 52 (Broekhuis of Broek Piet) 12 dec. 1853.
8. Albert Jan, volgt Vc.
9. Johanna Brookhuis, geb. Lattrop 56/51 (Broekhuis of Broek Piet) 24 maart 1842, ged. Lattrop (RK) 22 maart 1842, † Lattrop 45 (Broekhuis of Broek Piet) 23 febr. 1918, tr. Denekamp 24 april 1890 Gerrit Jan Pierik, geb. Lemselo 1 dec. 1839, Landbouwer, † Tilligte 5 (aan het kanaal Almelo-Nordhorn) 7 maart 1891, zn. van Hendrikus en Janna Oude Heerink en wedr. van Gezina Oude Hesselink.
10. Gerrit Jan of Gerardus Joannes Brookhuis, geb. Lattrop 56/51 (Broekhuis of Broek Piet) 9 nov. 1845, ged. Lattrop (RK) 8 nov. 1845, † Lattrop 52 (Broekhuis of broek Piet) 12 febr. 1847.

Notitie bij Maria: Ook Korbolet zie trouwacte.
Voor de naamsaanneming in 1812 heet de vader Frederik in `t olde Hofste.
Notitie bij de geboorte van Maria: Julius [1802] 26 baptizata est Maria, f.l. Frederici Korbelet & Gesinae oude Hofstede, patr. Joannes oude Hofstede & Gesina Korbelet.
Notitie bij het overlijden van Maria: Volgens overlijdensakte oud 56 jaar.
Aangifte: Johannes Silders oud 50 jaren en Hendrikus Laarhuis oud 34 jaren landlieden.
Maria Corbolet 56 jr zonder beroep, Geb. Denekamp, dr van Frederik Corbolet en Gesina oude hofste, landlieden wonende te Denekamp ev Berend Jan Brookhuis
Notitie bij Berend Jan (Bernardus Joannes): Van huisnr 56 naar huisnr 51.
Volkstelling 1839:
Brokhuis Berend Jan oud 39 jaar gehuwd wever
Corbolet Maria oud 40 jaar spinster
Brokhuis Bernardus oud 9 jaar
Brokhuis Jan oud 8 jaar
Brokhuis Antonij oud 6 jaar
Brokhuis Herm Jan oud 4 jaar
Brokhuis Alena oud 2 jaar
Kerkentelling 1850-1867:
56. “Brook-Piet”
Berend Jan Broekhuis 1813 Weduwenaar
Albertus 1840 On.
Joannes 1845 On.

Notitie bij de geboorte van Berend Jan (Bernardus Joannes): [Maart 1805] 24 baptizatus est Bernardus Johannes Brookhuis, f.l. Bernardi Johannis Brookhuis et Helenae aude Bevelborg, patr. Gerrardus aud Bevelborg et J et Johanna Brookhuis.
Notitie bij de geboorte van Euphemia: Aangifte: Aleida ten Have oud 66 jaren vroedvrouw wonende te Ootmarssum en de getuigen Jan Blokhuis oud 59 jaren landbouwer en Gerrit Hofste oud 28 jaren landbouwer.
Notitie bij het overlijden van Euphemia: Euphemia Corbolet, oud 18 weeken, dochtertje van Maria Corbolet zonder beroep wonende te Lattrop voornoemd op den eenentwintigsten dezer maand Mei overleden is, des morgens ten zes uren in het huis staande te Lattrop No. 10.
Aangifte: Jan Hendrik Bossink oud 28 jaren en Jan Hendrik Goosink oud 26 jaren, beide landbouwers wonende te Lattrop dezer Gemeente en buren der overledene.
Notitie bij Johannes: Op 5 augustus 1863 vertrokken naar ???
Notitie bij het overlijden van Antonius: Aangifte: Hermen Hendrik Albertus Laarhuis oud 46 jaren en Jan Hendrik Smellink oud 31 jaren beiden landbouwer.
Notitie bij het overlijden van Hermen Jan: Aangifte: Hermen Hendrik Albertus Laarhuis oud 36 jaren en Jan Hendrik Smellink oud 23 jaren, beiden landbouwers.
Notitie bij het overlijden van Leena: Aangifte: Jannes Silder oud 48 jaren en Hendrikus Laarhuis oud 35 jaren landlieden.
Notitie bij Johanna: Na het overlijden van Gerrit Jan Pierik in 1891 gaat Johanna terug naar het ouderlijk huis in Lattrop.
Huis afgebroken na 1918.
Notitie bij het overlijden van Johanna: Aangifte: Gerhardus Alberink oud 80 jaren landbouwer en Gerardus Snoeijink oud 77 jaren landbouwer.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit Jan en Johanna: Weduwnaar van Geziena Oude Hesselink
Notitie bij Gerrit Jan: Vorige woonplaats Lemselo, wonende T5 vanaf 19 januari 1869.
Notitie bij het overlijden van Gerrit Jan: Weduwnaar van Geziena Oude Hesselink.
Aangifte: Johannes Bernardus Broekhuis (Dannenkemper) oud 27 jaren wagenmaker en Gradus Mensink (Schalman) oud 33 jaren landbouwer.
Notitie bij het overlijden van Gerrit Jan of Gerardus Joannes: Aangifte: Gerrit Oortman oud 50 jaren en Jannes Laarhuis oud 26 jaren landlieden.

Va. Euphemia Corbolet, geb. Lattrop 23 dec. 1825, ged. Lattrop (RK) 22 dec. 1825, † Beuningen 71 17 sept. 1874, tr. Denekamp 18 okt. 1851 Gerrit Jan Haafkes, geb. Denekamp omstr. 1824, Landbouwer, † Beuningen, zn. van Jannes en Janna Beumers.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida Haafkes, geb. Beuningen 1854, † Denekamp 22 mei 1877.
2. Gezina Haafkes, geb. Beuningen 1855, † Lutte (Losser) 25 maart 1916, tr. Losser 14 juni 1884 Lambert Jan Johannes Egbertink.
3. Bernardus Johannes Haafkes, geb. Beuningen 1858, † Goor 19 febr. 1934, tr. Goor 9 febr. 1887 Geertruida Konink, geb. Delden Ambt 1863.
4. Johanna Haafkes, geb. Beuningen 1860, † Lutte (Losser) 28 april 1925, tr. 1e Losser 20 aug. 1885 Johannes Olde Monnikhof, geb. Losser 1855; tr. 2e Losser 20 nov. 1907 Engbert Welhuis, geb. Losser omstr. 1830, Landbouwer, gesch. echtg. van Johanna Reijmer.
5. Gerardus Haafkes, geb. Beuningen 1862, † Enschede 2 mei 1941, tr. Weerselo 11 okt. 1887 Geertrui Tulk, geb. Weerselo 1863.
6. Maria Haafkes, geb. Beuningen 1866, † Losser 1 okt. 1934, tr. Losser 5 mei 1896 Hendrikus Benneker, geb. Losser 1835.
7. Susanna Haafkes, geb. Beuningen 1869, † Losser 13 april 1946, tr. 1e Gerardus Olde Monnikhof; tr. 2e Denekamp 28 juni 1901 Hendrikus Kienhuis, geb. Denekamp 1866.
8. Lambertus Haafkes, geb. Beuningen 1871, † Borne 28 maart 1946, tr. Borne 16 aug. 1901 Grada Johanna Wolbert, geb. Weerselo 1873.

Notitie bij de geboorte van Euphemia: Aangifte: Jan Hendrik Krake oud 31 jaren landbouwer wonende te Lattrop en de getuigen Berend Jan Broekhuis oud 60 jaren landbouwer en Hermannus Haviks oud 30 jaren kleermaker.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit Jan en Euphemia: Volkstelling 1839 woont Olde Hofste?: Fenne Corbolet 13 jaar en Hermannus Damhuis 58 jaar weduwnaar landbouwer.
Notitie bij Johanna: Weduwe van Johannes Olde Monnikhof.
Notitie bij Engbert: Weduwnaar van Johanna Reijmer.

Vb. Bernardus Brookhuis, geb. Lattrop 56/51 (Broekhuis?), ged. Lattrop (RK) 23 juli 1830, Wever, † Langeveen 18 mei 1884, tr. Denekamp 24 april 1865 Anna Helena Leune of Lune, geb. Dorp Denekamp 12 dec. 1837, Dienstmeid -1865, † Langeveen 9 sept. 1926, dr. van Jan Hendrik Lune en Anna Margaretha Brinkman.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus, volgt VIa.
2. Maria Broekhuis, geb. Langeveen 25 okt. 1867, † ald. 10 juli 1949, begr. Langeveen (RK Kerkhof) 13 juli 1949.
3. Johanna Broekhuis, geb. Langeveen dec. 1876, † ald. 21 maart 1877.
4. Johanna Broekhuis, geb. Langeveen 2 april 1878, † ald. 26 maart 1954, begr. Langeveen (RK Kerkhof) 29 maart 1954.

Notitie bij Bernardus: Op 2 juni 1866 vertrokken naar Langeveen.
In 1866 bouwen ze hier een boerderijtje.
Notitie bij de geboorte van Bernardus: Geen doopinschrijving Lattrop gevonden.
Notitie bij Anna Helena: Ook Lüne.
Op 2 juni 1866 vertrokken naar Langeveen.
Notitie bij Maria: Maria (Mi’js) is bij haar moeder thuis gebleven. Zij heeft altijd bij boeren in de omgeving, of in de ’noaberschop’ als hulp in de huishouding gewerkt. Zij moest wel in de buurt werken, omdat ze alles lopend moest doen. Zij kon niet fietsen. Maria (Mi’js) Broekhuis heeft vanaf 1926 tot 1936 alleen gewoond op het boerderijtje. Ze leefde daar van 2 geiten en 10 kippen. Hiervoor is vermeld dat Maria (Mi’js) altijd gewoond heeft aan de Haarakkers weg nr. 10. Zij heeft daar haar moeder verzorgd tot haar dood. Uit het gedachtenisprentje blijkt dat zij was teruggetrokken van de wereld en sober heeft geleefd. Zij is 82 jaar geworden.
Notitie bij het overlijden van Johanna: 3 maanden oud
Notitie bij Johanna: Johanna (Janneuken) is lange tijd dienstmeid geweest bij de familie Leerkotte in Deurningen. Op deze boerderij, woonden alleen vrijgezellen mannen. Toen de familie Leerkotte was uitgestorven, (dat was omstreeks 1935/1936), is Janneuken weer bij haar zuster Mi’js thuisgekomen.
Johanna (Janneuken) is op 58-jarige leeftijd weer teruggekomen in Langeveen. Haar zuster Mi’js was toen 69 jaar, zij Janneuken, heeft haar zuster tot de dood verzorgd, dat was 10 juli 1949.
Vanaf het overlijden van haar zuster is zij opgenomen in het gezin van de familie B. ter Groot aan de Itterbeekweg. Johanna Broekhuis is 26 maart 1954 op 76-jarige leeftijd overleden.
Bij akte was vastgesteld, dat na het overlijden van Johanna Broekhuis, B. ter Groot de enige erfgenaam was van haar nalatenschap. De hypothecaire lening groot ƒ 250,00 moest ook door B. ter Groot bij de familie Mensen worden afgelost.

VIa. Gerardus Broekhuis, geb. Lattrop 56/51 (BroekPiet), ged. Lattrop (RK) 15 mei 1865, Melkboer, † Amersfoort 31 dec. 1935, tr. Amersfoort 25 aug. 1897 Geertruida Jordense, geb. Leusden omstr. 1874, † Amersfoort 1 april 1940, dr. van Teunis en Grietje Jansen.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Lambertus Antonius Brookhuis, Wachtmeester bij de landmacht.
2. Albertus Brookhuis, geb. Amersfoort, Mijnwerker, † Hoensbroek (Limburg)?.
3. Bernardus Brookhuis, geb. Amersfoort 1 aug. 1898, Ziekendrager, tr. Amersfoort 7 nov. 1928 Willemina Johanna Elisabeth van den Hoven, geb. Amersfoort omstr. 1899.
4. Margaretha Maria Brookhuis, geb. Amersfoort 2 febr. 1901, † Larigaudiere Marmont Pachas Pas Astaffert (Frankrijk), tr. P Apdam, Landbouwer in Larigaudiere Marmont Pachas Pas Astaffert te Frankrijk, † Larigaudiere Marmont Pachas Pas Astaffert (Frankrijk).
5. Johan Leonardus Joseph Brookhuis, geb. Amersfoort 11 maart 1903, † ald. 7 okt. 1904.
6. Johan Leonardus Antoon Brookhuis, geb. Amersfoort 15 aug. 1905, † Amersfoort?, tr. Amersfoort 6 juni 1928 Lisebeth Sophie marie Michaelis, geb. Sievershagen (D) omstr. 1889, † Amersfoort?.
7. Antonius Albertus Brookhuis, geb. Amersfoort 21 nov. 1907, † ald. 10 jan. 1910.
8. NN Broekhuis, levenloos kind, geb. Amersfoort 25 febr. 1913.
9. NN Broekhuis, levenloos kind, geb. Amersfoort 7 april 1914.
10. NN Brookhuis, levenloos kind, geb. Amersfoort 26 juni 1915.

Notitie bij Gerardus: Een jaar na het overlijden van Bernard Broekhuis (18-05-1884) moest zoon Gerard Broekhuis in militaire dienst te Amersfoort. Uit overlevering is vernomen, dat hij daar is gebleven en zijn vrouw er heeft leren kennen en ook in Amersfoort is getrouwd.
Gerardus Broekhuis na zijn militaire dienstplicht in Amersfoort is gebleven en daar als melkboer zijn kost verdiende. Gerardus Broekhuis of Brookhuis is getrouwd met Geertruida Jordense. Uit hun huwelijk zijn vier kinderen geboren.
Bernardus Brookhuis, wonende te Amersfoort, was ziekendrager van beroep. Johannes Lambertus Antonius Brookhuis, was wachtmeester in het leger en woonde eveneens te Amersfoort. Albertus Brookhuis, wonende te Hoensbroek (Limburg), was werkzaam als mijnwerker en Margarita Maria Brookhuis, gehuwd met P. Abdam, landbouwer te Larigaudiere Marmont Pachas Pas Astaffert te Frankrijk. Deze gegevens zijn overgenomen van een notariële akte verleden voor notaris Staverman te Tubbergen. Opvallend in die notariële akte is, dat de familienaam Brookhuis is, ook wel Broekhuis genaamd en dat de naam Luun ook Lunen kan zijn. Op de gedachtenisprentjes komt zowel de naam Brookhuis, Broekhuis, als Lunen voor.
Gerardus Brookhuis is op 31 december 1935 te Amersfoort overleden. Zijn vrouw Geertruida Jordanse is op 1 april 1940 gestorven.

Notitie bij de geboorte van Gerardus: Geen geboorte akte in Denekamp gevonden.
Notitie bij het huwelijk van Lisebeth Sophie Marie en Johan Leonardus Antoon: Ouders bruid wonende in Sievershagen te Duitsland.

Vc. Albert Jan Brookhuis, geb. Lattrop 56/51 (Broekhuis of Broek Piet) 7 maart 1840, ged. Lattrop (RK) 6 maart 1840, Landbouwer op Broekhuis of Broek Piet, † Lattrop 45 (Broekhuis of Broek Piet) 15 maart 1908, tr. Deenkamp 5 okt. 1882 Gezina Nije Schalle, geb. Losser omstr. 1853, Landbouwster, † Losser 27 nov. 1893, dr. van Gerrit Jan en Helena Silderjans en wed. van Bernardus Sleiderink.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Brookhuis, geb. Losser omstr. 1884, † Denekamp 25 maart 1953.
2. Bernardus Brookhuis, geb. Losser 1891.
Notitie bij Albert Jan: Later werd het erf ook wel ’Brook Pietje’ genoemd.
BS 1901-1923: wonend Lattrop 45.
Notitie bij het overlijden van Albert Jan: Aangifte: Herman Hendrik Albertus Laarhuis oud 56 jaren landbouwer en Jan Hendrik Smellink oud 40 jaren landbouwer.
Notitie bij Gezina: Weduwe van Bernardus Sleiderink.
Notitie bij Bernardus: BS 1901-1923: wonend Lattrop 45.

IVb. Gesina Corbelet, geb. Lattrop (?), ged. Ootmarssum (RC) 3 sept. 1809, Dienstmeid -1829, † Lattrop 65 (?) 3 aug. 1861, tr. Denekamp 2 (kerkelijk Lattrop (RK) 3) okt. 1829 Henricus Olde Benerink, geb. Tubbergen Gemeente (Olde Benerink), ged. omstr. 1797, Knegt -1829, † Lattrop, zn. van Jan NN (noemt zich Olde Benerink) en Janna Olde Benerink.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Hendrik Olde Benerink, geb. 15 jan. 1832.
2. Johanna Olde Benerink, geb. 14 aug. 1833, † vóór 7 febr. 1838.
3. Johannes Olde Benerink, geb. 8 nov. 1835, † vóór 26 okt. 1845.
4. Jannes Olde Benerink, geb. 10 jan. 1837.
5. Joanna Olde Benerink, geb. 7 febr. 1838.
6. Gerhardus Olde Benerink, geb. 25 jan. 1841.
7. Gezina Olde Benerink, geb. 17 okt. 1844.
8. Johannes Olde Benerink, geb. 26 okt. 1845.
9. Johanna Maria Olde Benerink, geb. 6 okt. 1849.

Notitie bij de geboorte van Gesina: September [1809] 3 baptizata est Gesina Corbelet, f.l. Frederici Corbelet & Gesinae olde Hoofstede, pt. Joannes Corbelet & Maria olde Hoofstede.
Notitie bij het overlijden van Gesina: Aangifte: Gerrit Jan Krake oud 44 jaren en Gerardus Reerink oud 30 jaren landlieden.

IIIb. Joannes of Jan Corbelet, geb. Lattrop (?), ged. Ootmarssum (RC) 3 april 1795, Knecht en kolonist in Hesepertwist (Duitsland)., † Sibculo (Ambt Hardenberg) 4 jan. 1843, tr. Twist (RK kerk) 12 febr. 1822 Maria Gesina Vors (ook Fordes), geb. Hesepe(rtwiest) (Coninkrijk Pruissen), ged. Gross Hesepe 18 febr. 1800, † Sibculo (Ambt Hardenberg) 4 febr. 1878, dr. van Herm Hinrich Vorss en Gesina Baneke.
Uit dit huwelijk:
1. Gesina Adelheid Corbelet, geb. Hesepertwist.
2. Jan Harm Corbelet, geb. Hesepertwist 1823, † Avereest 1842.
3. Johann Gerd Corbelet, geb. Hesepertwist 1825, † ald. 1827.
4. Johan Franz Corbelet, geb. Hesepertwist 1827.
5. Maria Corbelet, geb. Tubbergen 1833.
6. Afie Aleida Corbelet, geb. Denekamp? 1838.
7. Harm Hendrik, volgt IVc.

Notitie bij Joannes of Jan: Wonende te Avereest.
Notitie bij de geboorte van Joannes of Jan: Aprilis [1795] 3 baptizatus est Joannis, filius Joannis Corbelet et Gesinae Bossink, susc. Joanna Bossink.
Notitie bij het huwelijk van Maria Gesina en Joannes of Jan: Tekst RK trouwboek Twist: "Nr. 3 Bräutigam: Korbeleth Johann, Knecht zu Hesepertwist, 28 Jahr, ledigenstand. Eltern: Korbeleth Johann und Gesina Bussen (Büsscher), Ackersleute zu Ladtrup, hollandisch; Braut: Vors Maria Gesina, Tochter zu Hause zu Hesepertwiest, 21 Jahr, ledigenstandes, Eltern: Vorss Herm Hinrich und Baneke Gesina, Colonisten zu Hesepertwiest. Februar 12 1822; Zeugen: Wewers Joh. Herm Küster zu Twiest und Vors Anna Elisabeth dienend zu Meppen"
Notitie bij Maria Gesina: Wonende te Avereest.
Notitie bij de geboorte van Maria Gesina: Tekst RK doopboek Gross Hesepe: "18va Februarii ex Twist in casu necessitatis: Parentes Hermannus Henricus Fordes et Anna Gesina Berensen, filia Maria Gesina, Patr. Anna Maria Bölle et Joannes Bernardus Korten, testis Phenenna Gesina Wolcken"
Notitie bij het overlijden van Maria Gesina: Tekst uit Overlijdensakte: "...Maria Gesina Voors, weduwe van Johan Korbelet, oud zevenenzeventig jaren, zonder beroep geboren te Hesepe Koninkrijk Pruissen wonende te Avereest, zijnde aan comparanten onbekend de namen en voonamen der ouders van de overledene doch beide overleden--- op den vierden dezer maand des voormiddags te negen ure, in het huis staande te Sibculo is overleden..." (Noot: dit zal waarschijnlijk het huis van haar dochter Geziena Adelheid zijn geweest)
Notitie bij Gesina Adelheid: Wonende te Sibculo.
Gesina Adelheid krijgt wel 3 buitenechtelijke dochters (Maria Corbelet en een tweeling Aaltje en Maria Korbelet), maar deze zijn niet ouder dan 2 jaar geworden.
Notitie bij Johan Franz: Van Johan Franz is niets teruggevonden (die moet jong zijn overleden).
Notitie bij de geboorte van Afie Aleida: Geboorteakte van Afie Aleida (nog) niet gevonden.

IVc. Harm Hendrik Korblet, geb. Avereest omstr. 1841, Arbeider, † Bergentheim (Kanaalweg Oost) 26 maart 1910, tr. Avereest 1867 Jantien van der Berg, geb. Zuidwolde omstr. 1844, Arbeidster, † Bergentheim (Kanaalweg Oost) 28 okt. 1918, dr. van Hendrik en Fennigje Huizing en gesch. echtg. van Gerrit Koenders van der Woude.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt Vd.
2. Jan Korblet, geb. De Krim (gem Gramsbergen) 1871, Arbeider, † 1959, tr. Hardenberg, Ambt 6 dec. 1895 Klazina van Buren, geb. Zwartsluis omstr. 1876.
3. Jan Willem Korblet, geb. De Krim (gem Gramsbergen) 1874, † ald. 11 juli 1876.
4. Jan Willem Korblet, geb. De Krim (gem Gramsbergen) 1876, † ald. 21 sept. 1877.
5. Johannes, volgt Ve.
6. Harm, volgt Vf.
7. Johanna, volgt Vg.
8. Gesina, volgt Vh.

Notitie bij Harm Hendrik: Ze hebben gewoond in De Krim (gemeente Gramsbergen) en Bergentheim (gemeente Ambt Hardenberg), en overlijden beide uiteindelijk in Bergentheim in het huis van hun jongste dochter Gesina (Kanaalweg Oost).
Notitie bij Jantien: Jantien van den Berg was bij haar huwelijk weduwe van Gerrit (Koenders) van der Woude, met wie ze in 1865 te Avereest was getrouwd. Uit dit huwelijk is op 30 maart 1866 te Rheezerveen een zoon geboren: Eppe, zoon van Gerrit Koenders van der Woude, 27 jr, arbeider en Jantje van den Berg. Van Eppe komen we weinig tegen: twee keer een vermelding in het bevolkingsregister van Gramsbergen (eenmaal als Eppe Koenders en eenmaal als Egbert Koenders). Eppe schijnt een wat zwervend bestaan te hebben geleid en schijnt uiteindelijk met bevriezingsverschijnselen gevonden te zijn in het Duits grensgebied (onbekend wanneer) en moet aan de gevolgen daarvan zijn overleden. Tot op heden is geen overlijdensaangifte van Eppe gevonden.
Notitie bij het overlijden van Jan Willem: 9 maanden oud

Vd. Hendrik Korblet, geb. De Krim (Hardenberg Ambt omstr. 1869, Arbeider/Veenarbeider/veldarbeider, † Sibculo (Hardenberg) 28 mei 1946, tr. Hardenberg, Ambt 10 april 1896 Egberdina Kats, geb. Hardenberg, Ambt omstr. 1873, † Schoonebeek 17 juli 1956, dr. van Roelof en Roelofje Smit.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje, volgt VIb.
2. Willemina Korblet, geb. Hardenberg, Ambt 1901, † Hardenberg, Stad 20 febr. 1900.
3. Harmke Korblet, geb. Hardenberg, Ambt omstr. 1904, † ald. 3 dec. 1921.
4. Roelofje, volgt VIc.

Notitie bij het overlijden van Willemina: 9 maanden oud

VIb. Jantje Korblet, geb. Hardenberg, Ambt omstr. 1897, tr. Hardenberg, Ambt 11 dec. 1914 Hilbert Gerrits, geb. Hardenberg, Ambt omstr. 1890, Arbeider, zn. van Jan Arends en Egberdina Blotens.
Uit dit huwelijk:
Jan Arend Gerrits, geb. Sibculo (Hardenberg, Ambt) omstr. 1934, † ald. 5 nov. 1935.
 

VIc. Roelofje Korblet, geb. Hardenberg, Ambt omstr. 1909, tr. Hellendoorn 31 maart 1928 Berend Kist, geb. Den Ham omstr. 1902, Veenarbeider, zn. van Johannes en Aaltje de Hoop.
Uit dit huwelijk:
NN Kist, levenloze dochter, geb. Daarlerveen (Hellendoorn) 8 jan. 1936.

Ve. Johannes Korblet, geb. De Krim (gem Gramsbergen) omstr. 1879, † Bergentheim (Hardenberg, Ambt) 20 sept. 1916, tr. Hardenberg, Ambt 19 mei 1905 Aaltjen Rosendal, geb. Gramsbergen omstr. 1886, dr. van Hendrik en Jantje Oosterveen.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Hendrik Korblet, geb. Hardenberg, Ambt omstr. 1909, Veenarbeider, tr. Vriezenveen 15 aug. 1931 Jentjen Nijenbrink, dr. van Albert Jan en Alberdina Ekkel.
3. Jantje Korblet, geb. Bergentheim (Hardenberg, Ambt) omstr. 1911, † ald. 13 juli 1912.
4. NN Korblet, levenloos kind, geb. Bergentheim (Hardenberg, Ambt) 14 febr. 1915.

Vf. Harm Korblet, geb. De Krim (Gramsbergen) 25 juni 1882, Arbeider, † 1968, tr. Hardenberg, Ambt 17 juni 1907 Catharina Dekker, geb. Hoogeveen (Dr) omstr. 1888, dr. van Hendrik en Zwaantje de Jonge.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Zoon.
4. Zoon.
5. Zoon.
6. Dochter.
7. Dochter.
8. Johannes Korblet, geb. Bergentheim (Hardenberg Ambt) omstr. 1915, † ald. 20 nov. 1917.
9. Johannes Korblet, geb. Bergentheim (Hardenberg Ambt) omstr. 1918, † Bergentheim (Hardenberg) 13 april 1952.

Notitie bij Harm: Op tweejarige leeftijd (1884) verhuist hij naar Bergentheim waar hij verder opgroeide en de voormalige Bruchterschool bezocht.
Harm Korblet (zoon van Harm Hendrik) ondertekent zijn huwelijksakte in 1907 nog met H. Corblet.

Vg. Johanna Korblet, geb. Bergentheim (Hardenberg Ambt) 1884, † Bergentheim (Hardenberg) 19 dec. 1950, tr. Ambt Hardenberg 26 mei 1911 Roelof Winter, geb. Gramsbergen omstr. 1887, † Bergentheim (Hardenberg) 27 april 1956, zn. van Jan en Aaltjen Schonewille.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.

Vh. Gesina Korblet, geb. Bergentheim (gem Hardenberg) 1888, † 1982, tr. Hardenberg, Ambt 4 mei 1911 Johan ten Brinke, geb. Hardenberg, Ambt omstr. 1887, Arbeider, † Bergentheim (Hardenberg) 30 aug. 1960, zn. van Berend Jan en Gesina van den Poll.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Zoon.
4. Zoon.
5. Zoon.
6. Zoon.
7. Zoon.
8. Dochter.
9. Gesina ten Brinke, geb. Hardenberg, Ambt omstr. 1915, † Hardenberg, Ambt (ovl in Almelo) 6 april 1920.