Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Familie Huisken in Breklenkamp

Parenteel van Henrick Huiskes

Update 7 november 2017

I. Henrick Huiskes, geb. Breklenkamp (Huiskeshuis), ged. Ootmarssum (NG) omstr. 1708, Landbouwer op ’t Huiskeshuis 1736-, † Breklenkamp (Huiskeshuis), zn. van Huiskes N.N. en N.N., tr. Lage (ondertr. Ootmarsum (NG) 29 april 1736 Everdina Mensink, geb. Lage, ged. omstr. 1710, † Breklenkamp (Huiskeshuis) na 1762.
Uit dit huwelijk: (allen geb in ’t Huiskeshuijs en RC ged in Ootmarssum)
1. Hermanna of Harmken Huiskes, ged. 1 mei 1737, † Brekelenkamp 33 (Huiskeshuis) 30 april 1819.
2. Gesina (Gese), volgt IIa.
3. Euphemia Huiskes, ged. nov. 1741.
4. Aleijda Huiskes, ged. 24 aug. 1745, † Breklenkamp 38 (Huiskeshuis) 6 sept. 1819, tr. Ootmarssum (RC) 13 okt. 1771 Gerrardus Joannes of Gerrit Jan Westerhof, geb. Brecklenkamp (Olde Lutke Veldman), ged. Ootmarssum (RC) 03-10-1749, † Breklenkamp 25 okt. 1835, zn. van Hermannus (Hermen) en Euphemia Ampsink.
5. Wolter Huiskes (noemt zich Laarhuis), ged. 12 april 1750, Landbouwer op Laarhuis 1777-, † Lattrop (Laarhuis) ovl L10 (?) 10 aug. 1828, tr. Ootmarssum (RC) 4 mei 1777 Aleida Laarhuis, geb. Lattrop (Laarhuis), ged. Ootmarssum (RC) 19 aug. 1736, † Lattrop (Laarhuis)    ovl L11 5 jan. 1819, dr. van Hermannus en Gesina Nijhuis.
Notitie bij de geboorte van Wolter: 12 baptizatus Wolterus Huiskes in Brekelencamp, parentes Hendricus et Everdina, patr Johanna Capiteins suscepit.
Notitie bij het overlijden van Wolter: Volgens overlijdensakte Wolter Laarhuis geboren Huisken.
Aangifte: Jannes Kristen oud 42 jaren timmerman en Jannes Reerink oud 28 jaren landbouwer beide wonende te Lattrop en buren van den overledenen.

Notitie bij het huwelijk van Aleida en Wolter: Majus [1777] 4 contraxerunt matrimonium Wolterus Huisken et Aleidis Laarhuijs, testes Ger. Stevelink et Joanna Schabos.
Notitie bij de geboorte van Aleida: [Augustus 1736] 19 Augusti baptizata e[st] Aleijda Laerhuijs in Latterop, cujus pater  Hermannus, mater Gesina, suscepit Euphemia in Rouvenhoost in Latterop.
Notitie bij het overlijden van Aleida: Aangifte: Hendrik Voet oud 46 jaar landbouwer en Jan Laarhuis oud 24 jaar boereknegt  beide wonende te Lattrop en buren van den overledenen.
Volgens overlijdensakte oud 73 jaar.

6. Joannes Huisken, ged. 25 febr. 1753, Callicotwever en Landbouwer op Schoolhuijs, † Lattrop (Schoolhuijs) 22 april 1829, tr. Ootmarssum (RC) 23 febr. 1783 Engel(e) of Engelina Kok, geb. Lattrop (in de Schole), ged. Ootmarssum (RC) 21 okt. 1746, Landbouwersche op Schoolhuijs, †Lattrop (Schoolhuijs), gesch. echtg. van Jan Dorpel (noemt zich Schoolhuijs).
Notitie bij Henrick: Achternaam ook Hueskes.
Notitie bij het huwelijk van Everdina en Henrick: 29-04-1736 Henrick Huiskes Evertien Mensink Brecklenkamp Lage "N.B. Dit is niet voortgegaen." Getrouwd in Lage??
Kirche: Burgkirche Trauzeugen: Horstklamp, Arnoldus; Huysken, Christina
Notitie bij de geboorte van Hermanna of Harmken: Majus [1737] 1 Maij baptizata est Hermanna Hueskes in Brekelkamp, cujus pater Hindericus, mater Everdina, suscepit Susanna Weners.
Notitie bij het overlijden van Hermanna of Harmken: Aangifte: Gerrit Jan Weenders oud 60 jaren en Jan Boers oud 34 jaren beide landbouwers wonende te Breklenkamp en buren der overledene.
Notitie bij de geboorte van Euphemia: 26 9bris baptizata est Euphemia cujus pater Hindrik in’t Huiskeshuis in Brekelenkamp, mater Everdina, suscepit eam Eule in Koopmans huis.
Notitie bij de geboorte van Aleijda: 24 baptizata Aleijdis Huiskes in Brekkelenkamp, parentes Hendricus et Everdina, matrn. Susanna Weenders suscepit.
Notitie bij het overlijden van Aleijda: Aangifte: Geert Riekerman oud 40 jaren landbouwer en Gerrit Oortman oud 21 jaren boereknecht beide wonende te Breklenkamp en buren der overledene.
Notitie bij het huwelijk van Gerrardus Joannes of Gerrit Jan en Aleijda: October [1771] 13 contraxerunt matrimonium Gerrardus Joannes Westerhof et Aleijdis Huiskes, testes Bernadina Huisken et Fenne Huisken.
Notitie bij het overlijden van Gerrardus Joannes of Gerrit Jan: Aangifte: Gerrit Rotman oud 64 jaren en Hermen Schabos oud 25 jaren beiden landbouwers en naburen van den overledenen.
Notitie bij Joannes: Ook Húijskes, Huisken.
Notitie bij de geboorte van Joannes: 25 baptizatus e[st] Joannes, parentes Hendrick Huisken uit Brecklencamp et Everdina, suscepit Zusanna uit Weeners huis.
Notitie bij het huwelijk van Engel(e) of Engelina en Joannes: Getuigen: Joannes Rerink en Henrica Velthuis.
Notitie bij Engel(e) of Engelina: Ook Angelina, Engelberta of Engel. Ook ook Voet of Rolink, ook Schoolhuis.
Notitie bij de geboorte van Engel(e) of Engelina: Doopgetuige: Gebbe in het olde Kraekenhuijs.

IIa. Gesina (Gese) Huiskes, ged. 3 aug. 1738, † Breklenkamp (Huiskeshuis), tr. Ootmarssum (RC) 27 sept. 1761 Albertus Laerhuijs (noemt zich Huisken), geb. Lattrop (Laerhuijs), ged. Ootmarssum (RC) 14 mei 1732, Landbouwer op ’t Huiskeshuis 1761-, † Breklenkamp (Huiskeshuis).
Uit dit huwelijk: (allen geb in ’t Huiskeshuijs en RC ged in Ootmarssum)
1. Hermannus of Hermen, ged. 20 juni 1762
2. Maria Laarhuis (geb Huiskes), ged. Ootmarssum (RC) 2 nov. 1764, † Breklenkamp 13 (Huiskeshuis) 3 febr. 1836.
3. Albertus Huiskes, ged. 8 jan. 1767.
4. Hermen (Hermanus Henricus), volgt IIIb.
5. Gerardus Huusken, ged. 15 nov. 1775, † Brekelenkamp (Huiskeshuis) 1806.
Notitie bij Gesina (Gese): Achternaam ook Huijskes of Hueskes
Notitie bij de geboorte van Gesina (Gese): 3tio Augusti baptizata Gesina Huiskes ex Breekelencamp, pater Henrick, mater Everdina, suscepit Aleijda Koop.
Notitie bij Albertus: Achternaam ook Larink en Laerink.
Notitie bij de geboorte van Albertus: Doopgetuige: Euphemia Kuijers.
Notitie bij de geboorte van Maria: 2 baptizata est Anna Maria filia Alberti et Gesinae Huiskes, susc. Baronessa Anna Maria van Bentink. ex Breckelenkamp
Notitie bij het overlijden van Maria: Aangifte: Lucas Schabos oud 32 jaren en Albert Koopman oud 30 jaren wonende wijk Breklenkamp en naburen van de overledene.
Notitie bij de geboorte van Albertus: Doopgetuige: Hinricus Huiskes ex Breckelenkamp.
Notitie bij de geboorte van Gerardus: Doopgetuige: Dina Huisken.
Notitie bij het overlijden van Gerardus: Ongeveer 28 jaar oud ongehuwd.

IIIb. Hermen (Hermanus Henricus) Huijsken (ook Laarhuis), ged. 14 sept. 1770, Landbouwer op ’t Huiskeshuis 1792-1832, † Brekelenkamp 33 (Huiskeshuis) 15 jan. 1844, tr. Ootmarssum (RC) 28 mei 1792 Geze (Gesina) Wevers (Oortmans), geb. Breklenkamp (Wevers), ged. Ootmarssum (RC) omstr. 1757, Landbouwster, † Brekelenkamp 38 (Huiskeshuis) 21 juni 1832, dr. van Jurjen Wevers en Geze Haamberg.
Uit dit huwelijk: (allen geb in ’t Huiskeshuijs en RC ged in Ootmarssum)
1. Sophia Gesina Huusken, ged. 20 juni 1793, † Breklenkamp 30 (?) 2 sept. 1855, tr. Neuenhaus 26 febr. 1824 Berend            (Bernardus) Nijhof, geb. Lage, ged. Neuenhaus 19 okt. 1787, † Breklenkamp 30 (?) 24 dec. 1853.
2. Gerardus Huusken, ged. 28 maart 1796.
3. Albertus, volgt IV.
Notitie bij Hermen (Hermanus Henricus): Achternaam ook Huisken.
Notitie bij de geboorte van Hermen (Hermanus Henricus): [September 1770] 14 baptizatus est Hermannus Henricus, filius Alberti et Gesinae Huijsken, susc. Herm. Laarhuijs Breckelenkamp
Notitie bij het overlijden van Hermen (Hermanus Henricus): Zich ook genoemd hebbende Laarhuis.
Aangifte: Herman Schabos (Schabos) oud 62 jaren en Hermen Riekerman (Riekerman) oud 39 jaren, landlieden wonende beide in de wijk Breklenkamp en onverwante geburen van den overledenen.
Notitie bij het huwelijk van Geze (Gesina) en Hermen (Hermanus Henricus): Majus [1792] 28 contraxerunt matrimonium Hermanus Huisken et Gezina Oortman, testes Hendricus ten Bokem et Gerardus Huisken.
Notitie bij Geze (Gesina): Achternaam ook Weevers, Oortmans of Oorthuis.
Notitie bij het overlijden van Geze (Gesina): Aangifte: Gerrit Hendrik Bitter (Huis Breklenkamp) oud 31 jaren en Jan Koopman (Coopman) oud 22 jaren landbouwer, beide naburen van de overledene en wonende in de wijk Brekelenkamp.
Notitie bij Sophia Gesina: Voornaam ook Gesina.
Notitie bij de geboorte van Sophia Gesina: Doopgetuigen: Joannes Ortmans en Prax? Domina N.N. De Bentinck (Heer van het Huijs Brecklenkamp).
Notitie bij het overlijden van Sophia Gesina: Aangifte: Lucas Westerhof oud 45 jaren en Jan Hendrik Westerhof oud 29 jaren landlieden.
Notitie bij het overlijden van Berend (Bernardus): Aangifte: Hermen Lohuis oud 37 jaren en Jan Hendrik Westerhof oud 29 jaren landlieden.
Notitie bij de geboorte van Gerardus: Doopgetuigen: Gerardus Huusken en Aleijdis Oorthuis.
Notitie bij het overlijden van Gerardus: Ws voor 1811 overleden.

IV. Albertus Huisken, ged. 27 juni 1798, Landbouwer op ’t Huiskeshuijs 1832-1835, † Brekelenkamp 38 (Soerman of Sniedershuis) 27 dec. 1835, tr. Denekamp 7 juni 1832 Aleida Reerink (Rerinck), geb. Neuenhaus (Hannover) 19 sept. 1808, Landbouwster op ’t Huiskeshuijs 1835-1837, Landbouwster op Soerman of Sniederhuis 1837-1863, † Brekelenkamp 34(Soerman of Sniedershuis) 14 maart 1867, dr. van Hermannus Rerinck en Margaretha Ahleidis Düsing.
Uit dit huwelijk: (allen geb in ’t Huiskeshuijs en RC ged in Ootmarssum)
1. Gezina Huisken, geb. Brekelenkamp 27 ( in ’t Huiskeshuis) 1 dec. 1833, ged. Lattrop (RK), †  Brekelenkamp 27 ( in ’t Huiskeshuis) 3 dec. 1833.
2. Gerardus, volgt V.
Notitie bij Albertus: Ook Huusken. Voor 1839 van Huiskenplaats, nu Grote Veldman, naar het Sniederhuis, daarvoor het  ’Soerman’ geheten.
 Notitie bij de geboorte van Albertus: Junii [1798] 27 baptizatus est Albertus, filius Hermani Huusken et Gesinae Weevers, susc. R’dus pater Leuven orderis [?] strict., et Maria Huusken.
Notitie bij Aleida: Achternaam ook Reerink.
Notitie bij de geboorte van Aleida: Taufpaten: Margaretha Niehoff geb. Horstkamp.
Notitie bij het overlijden van Aleida: Aangifte: Jan Hendrik Westerhof Johannes Zoon oud 42 jaren en Jan Hendrik Westerhof Lucas Zoon oud 28 jaren landlieden.
Notitie bij de geboorte van Gezina: Geen inschrijving in doopboek Lattrop gevonden. Waarschijnlijk wegens zwakte niet gedoopt.
Aangifte: Albert Huisken oud 35 jaar landbouwer en de getuigen Georg Hendrik Bitter (Huis Breklenkamp) oud 32 jaren landbouwer en Jan Koopman (Coopman) oud 23 jaren landbouwer, wonende in de wijk Breklenkamp.
Notitie bij het overlijden van Gezina: Aangifte: Georg Hendrik Betten (Huis Breklenkamp) oud 32 jaren landbouwer en Jan Koopman (Coopman) oud 23 jaren landbouwer, beide naburen van de overledene wonende in deze gemeente wijk Breklenkamp.

V. Gerardus Huisken, ged. Lattrop (RK) 10 febr. 1835, Landbouwer op Soerman/Sniedershuis 1856-1885, † Breklenkamp 35 (Soerman/Sniedershuis) 1 dec. 1885, tr. Denekamp 27 mei 1863 Euphemia Gezina Hofste(e), geb. Lattrop 42 (Hofstee) 29 nov. 1835, ged. Lattrop (RK) 28 nov. 1835, † Breklenkamp (Soerman/Sniedershuis) 28 dec. 1896, begr. Lattrop (RK kerkhof) 31 dec. 1896, dr. van Gerrit Hofstee.
Uit dit huwelijk: (geb in het Soerman of Sniedershuis en ged RK in Lattrop)
1. Maria Aleida Huisken, geb. 4 nov. 1864, ged. 4 nov. 1864, † Breklenkamp 35 (Soerman/Sniedershuis) 29 mei 1881.
2. Gerhardus Johannes, volgt VI.
Notitie bij de geboorte van Gerardus: Doopgetuigen: Gesiena Huusken en Joannes Hendricus Reerink.
Notitie bij het overlijden van Gerardus: Aangifte: Johannes Westerhof oud 28 jaren landbouwer (nabuur van de overledene) en Augustinus Wintels oud 50 jaren schoenmaker (de laatste wonende in Denekamp).
Notitie bij het huwelijk van Euphemia Gezina en Gerardus: Vader bruidegom ook Albert Huisken
Notitie bij de geboorte van Euphemia Gezina: Doopgetuigen: Hendrik Reerink en Johanna Meijerink.
Notitie bij het overlijden van Euphemia Gezina: Aangifte: Johannes Westerhof oud 38 jaren en Jan Hendrik Lohuis oud 40 jaren beiden landbouwer.
Notitie bij de geboorte van Maria Aleida: Doopgetuigen: Joannes Hofstee en Aleida Huisken.
Notitie bij het overlijden van Maria Aleida: Aangifte: Jan Hendrik Lohuis oud 29 jaren landbouwer en Johannes Westerhof oud 24 jaren landbouwer.

VI. Gerhardus Johannes Huisken, geb. 11 juni 1867, ged. 11 juni 1867, Landbouwer op Soerman/Sniedershuis 1885-1832, † Breklenkamp 35 (Soerman/Sniedershuis) 5 juli 1936, begr. Lattrop (RK kerkhof) 8 juli 1936, tr. Denekamp 23 april 1896 Euphemia Nijhof, geb. Breklenkamp 40 (Dekkersplaatsje) 29 sept. 1868, ged. Lattrop (RK) 29 sept. 1868, † Breklenkamp 35 (Soerman/Sniedershuis) 14 nov. 1947, begr. RK Kerkhof Lattrop 18 nov. 1947, dr. van Gerrit Jan en Maria Damhuis.
Uit dit huwelijk: (geb in het Soerman of Sniedershuis en ged RK in Lattrop)
1. Euphemia Gezina, volgt VIIa.
2. Gerhardus Bernardus, volgt VIIb.
3. Gerardus Johannes Huisken, geb. Breklenkamp 35 (Soerman/Sniedershuis) 8 dec. 1899, ged. Lattrop (RK) 9 dec. 1899, † Apeldoorn (St Jozeph Gesticht) 29 april 1930, begr. Lattrop (RK kerkhof) 3 mei 1930.
4. Maria Aleida Huisken, geb. Breklenkamp 35 (Soerman/Sniedershuis) 11 aug. 1901, ged. Lattrop (RK) 11 aug. 1901, Dienstbode bij de familie Alink op Vreehuis L81, † Klein Agelo (’t Lamert) Timmusweg 11 13 mei 1983, begr. Ootmarsum (RK Kerkhof) 17 mei 1983, tr. Denekamp 14 juni 1940 Gerardus Bernardus Borggreve, geb. Klein Agelo 18 (’t Lamert) 22 febr. 1898, Landbouwer op ’t Lamert, † Klein Agelo (’t Lamert) Timmusweg 11 17 maart 1972, begr. Ootmarsum (RK Kerkhof) 20 maart 1972, zn. van Gerardus en Johanna Catharina Geerlink.
5. Geertruida Johanna, volgt VIIc.
6. Aleida Johanna Huisken, geb. Breklenkamp 35 (Soerman/Sniedershuis) 7 juni 1905, ged. Lattrop (RK) 9 juni 1905, † Lattrop (Warmes) 25 aug. 1989, begr. Lattrop (RK kerkhof) 29 aug. 1989, tr. Johannes Gerardus Warmes, geb. Breklenkamp (Warmes) 11 febr. 1905, ged. Lattrop (RK), † Lattrop 1 (Warmes) 27 mei 1986, begr. Lattrop (RK kerkhof) 31 mei 1986.
7. Gerhardus Hermanus Huisken, geb. Breklenkamp 35 (Soerman/Sniedershuis) 18 nov. 1907, ged. Lattrop (RK) 18 nov. 1907, †??? 22 febr. 1946.
8. Euphemia Hendrika Huisken, geb. Breklenkamp 35 (Soerman/Sniedershuis) 12 jan. 1910, ged. Lattrop (RK), † Ootmarsum 21 dec. 1998, begr. Ootmarsum (RK Kerkhof) 24 dec. 1998, tr. (kerkelijk Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 12 mei) 1948 Hendrik Bruns, geb. Lattrop (Brook Herm).
Notitie bij Gerhardus Johannes: Huuskes Hannes?
Notitie bij de geboorte van Gerhardus Johannes: Doopgetuigen: Joannes Hofstee en Joanna Hofstee.
Notitie bij het overlijden van Gerhardus Johannes: Aangifte: Harm Lohuis oud 40 jaren landbouwer.
Notitie bij Euphemia: Huuskes Fen.
Notitie bij de geboorte van Euphemia: Doopgetuigen: Antonius Pikkemaat en Euphemia Nijhof.
Notitie bij het overlijden van Euphemia: Aangifte: Hendrikus Edelkamp oud 23 jaar landbouwer.
Notitie bij de geboorte van Gerardus Johannes: Doopnamen Gradus Joannes. Doopgetuigen: Joannes Hofstee en Gesina Nijhof.
Notitie bij de geboorte van Maria Aleida: Doopgetuigen: Gradus Hulsmeijer en Euphemia Hofstee.
Notitie bij Gerardus Bernardus Borggreve: Inwonend als dienstmeid nichtje Euphemia Geertruida Theresia (Femie) Keujer, dochter van Hannes Keujer en Hanna Huisken in Breklenkamp. 
Notitie bij de geboorte van Aleida Johanna: Doopgetuigen: Joannes ten Oever en Aleida Reerink.
Notitie bij de geboorte van Gerhardus Hermanus: Doopgetuigen: Bernardus Fransiscus Horsthuis en Aleida Nijhof.
Notitie bij Euphemia Hendrika: Kreain Feem.
Notitie bij de geboorte van Euphemia Hendrika: Doopgetuigen: Jan Hulsmeijer en Aleida Nijhof.
Notitie bij Hendrik: Kreain Hendrik.

VIIa. Euphemia Gezina Huisken, geb. 5 febr. 1897, ged. 5 febr. 1897, Dienstbode bij de familie Damhuis-Mensink op Bokum in Tilligte 57 -1928, Landbouwster op Joajeshuis of Joajesboer 1928-, † Klein Agelo (Steenmatenweg 5) 27 sept. 1976, begr. Ootmarsum (RK Kerkhof) 30 sept. 1976, tr. Denekamp 15 juni 1928 Johannes Fransiscus Schomakers, geb. Klein Agelo (Joa Jans) tussen Wiegink en Schot Graads 24 aug. 1883, Landbouwer op Joajeshuis of Joajesboer 1928-, † Klein Agelo (Joa Jans) tussen Wiegink en Schot Graads 23 febr. 1953, begr. Ootmarsum (RK Kerkhof) 24 febr. 1953, zn. van Hendrikus Schomaker en Geertruida Kuipers.

VIIb. Gerhardus Bernardus Huisken, geb. 25 juni 1898, Landbouwer op Soerman of Sniederhuis 1832-, † Breklenkamp (Huisken) 18 nov. 1981, begr. Lattrop (RK kerkhof) 21 nov. 1981, tr. Denekamp 1938 Hermina Maria Wassink, geb. Breklenkamp (Wassink) 10 april 1905, † Breklenkamp (Huisken) 11 mei 1955, begr. Lattrop (RK kerkhof) 14 mei 1955.
Notitie bij Gerhardus Bernardus: Huuskes Bennad.
In 1967 wordt de oude boerderij afgebroken en een nieuw woonhuis gebouwd.
Notitie bij de geboorte van Gerhardus Bernardus: Doopgetuigen: Gerardus Joannes Hulsmeijer en Geertruida Hofstee geboren Wolbers.
Notitie bij Hermina Maria: Huuskes Mina.
Notitie bij het overlijden van Maria Theresia Gemma: 4 weken oud

VIIc. Geertruida Johanna Huisken, geb. 20 mei 1903, ged. 21 mei 1903, † Breklenkamp 9 (Breenk-Keujer) 17 juli 1986, begr. Lattrop (RK kerkhof) 22 juli 1986, tr. Denekamp 4 juni 1926 Hermannus Johannes Keujer, geb. Breklenkamp 15 (Loeks op den Eendenbeld) 14 april 1894, ged. Lattrop (RK), Landbouwer en huisslachter, † Breklenkamp 9 (Breenk-Keujer) 2 febr. 1963, begr. Lattrop (RK kerkhof) 6 febr. 1963, zn. van Johannes en Maria Huisken.

Naschrift:
Geen verwantschap met de familie Huiskes die gewoond hebben op het Reerman, Bos-Beernink en het olde Haamberg of den Doolhof in Lattrop. Deze familie vindt haar oorsprong in Reutum.
Zie Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp/Nieuwsbrieven/ Nieuwsbrief november en december 2014.
Zie ook Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp/Erven/Huisken in Breklenkamp.