Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Familie Bruns-Lansink Lattrop

 
 
Herman Bruns en Johanna Lansink Lattrop
Herman Bruns en Johanna Lansink Lattrop
(Brook Herm en Kniep Jannoa)
Herman Bruns, geb. Dorp Denekamp 180 (Brinkstraat) 26 mei 1869,1 ged. RK Kerk H Nicolaas Denekamp 26 mei 1869, Landbouwer/dagloner, † Lattrop (Brook Herm) 2 juli 1940, begr. Lattrop (RK kerkhof) 6 juli 1940, zn. van Jannes en Susanna Gesina Meiners, tr. Denekamp 10 mei 19052 Johanna Lansink, geb. Tilligte 43 (oude Boomhuis/Kniep) 4 aug. 1879,3 ged. Tilligte (RK Kerk HH Simon & Judas) 4 juli 1879, Ten tijde van trouwen: dienstbode, † Lattrop (Brook-Herm) 7 maart 1957, begr. Lattrop (RK kerkhof) 11 maart 1957, dr. van Gerrit Jan en Gezina Peters.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Jan Bruns, geb. Lattrop 50 (Brook-Herm) 8 juni 1906,4 ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 8 juni 1906, † Lattrop 50 (Brook-Herm) 13 juni 1906,5begr. Lattrop (RK kerkhof) 17 juni 1906.
2. Susanna Gezina Bruns, geb. Lattrop 50 (Brook-Herm) 21 juli 1907,6 ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 21 juli 1907, † Tilligte (Schoolstraat) Ovl in ziekenhuis 'Heil der Kranken' Oldenzaal 9 aug. 1997, begr. Tilligte (RK Kerkhof) 13 aug. 1997, tr. Gerhardus Johannes Loman, geb. Tilligte 78 (ool-Baink) 24 dec. 1904, † Tilligte (Schoolstraat) 25 febr. 1976, begr. Tilligte (RK Kerkhof) 29 febr. 1976, zn. van Hendrikus en Johanna Maria Scholten.
3. Maria Josephina Geertruida Bruns, geb. Lattrop 50 (Brook-Herm) 11 maart 1909,7 ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 11 maart 1909, † Breklenkamp (Derks) Ovl te Ootmarsum 19 sept. 2004, begr. Lattrop (RK kerkhof) 24 sept. 2004, tr. Denekamp 2 sept. 19328 Jan Goosink, geb. Breklenkamp (Derks) 12 okt. 1889, † Breklenkamp (Derks) Ovl RK Ziekenhuis 'Heil der Kranken' Oldenzaal 3 juni 1971, begr. Lattrop (RK kerkhof) 7 juni 1971.
4. Gerhardus Johannes Bruns, geb. Lattrop 50 (Brook-Herm) 12 jan. 1911,9 ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 13 jan. 1911, † Enschede (Ziekenhuis) 10 nov. 1992, gecrem. Usselo 16 nov. 1992, tr. 1e omstr. 1936 Maria Aleida Meijer, geb. Lemselo (Stei Dieks) 3 okt. 1915, † Lemselo 6 mei 1944, begr. Weerselo (RK Kerkhof) 10 mei 1944, dr. van Hendrikus en Johanna Oude Banierink; tr. 2e Weerselo 9 juli 1947 Gerda Gerritdina Oude Lenferink, geb. Hasselo 11 dec. 1924, † Oldenzaal 31 jan. 2004, gecrem. Usselo 5 febr. 1004.
5. Susanna Hermina Bruns, geb. Lattrop 50 (Brook-Herm) 22 sept. 1912, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 23 sept. 1912, † Breklenkamp (Wassink-Gerrad) 14 maart 2005, begr. Lattrop (RK Begraafplaats) 19 maart 2005, tr. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 22 sept. 1948 Gradus Johannes Wassink, geb. Breklenkamp (Wassink) 20 maart 1908, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 20 maart 1908, † Breklenkamp (Wassink-Gerrad) 3 sept. 1978, begr. Lattrop (RK kerkhof) 7 sept. 1978.
6. Hendrikus Johannes Bruns, geb. Lattrop 50 (Brook-Herm) 26 juni 1914,10 ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 27 juni 1914, tr. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 12 mei 1948 Euphemia Huisken, geb. Breklenkamp (Huisken) 12 jan. 1910, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 12 jan. 1910, † Ootmarsum 21 dec. 1998, begr. Ootmarsum (RK Kerkhof) 24 dec. 1998.
7. Bernardus Bruns, geb. Lattrop 50 (Brook-Herm) 16 april 1916,11 ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 16 april 1916, † Lattrop (Brook-Beand) Ottershagenweg 30 19 mei 2005, begr. Lattrop (RK Begraafplaats) 24 mei 2005, tr. Denekamp (kerkelijk Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 19 aug.) 1952 Johanna Maria Goossink, geb. Breklenkamp 20 (Lutke Velde/Lutke Veldman) 20 mei 1921,12 ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 20 mei 1921, † Lattrop (Brook-Herm) Ovl RK Ziekenhuis 'Heil der Kranken' Oldenzaal 30 juli 1983, begr. Lattrop (RK Begraafplaats) 3 aug. 1983,13 dr. van Johannes en Johanna Geertruida Keujer.
8. Hermannus Bernardus Bruns, geb. Lattrop 50 (Brook-Herm) 29 aug. 1918,14 ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 30 aug. 1918, † Ootmarsum (Oldenzaalsvoetpad) Ovl Verpleeghuis Twente Oost Oldenzaal 7 mei 2001, begr. Ootmarsum (RK Kerkhof) 11 mei 2001, tr. Ootmarsum (RK Kerk HH Simon & Judas) 7 mei 1947 Hendrika Joanna ter Horst, geb. Ootmarsum, begr. Ootmarsum (RK Kerkhof).
9. Antonius Fransiscus Bruns, geb. Lattrop 50 ( Brook-Herm) 28 nov. 1921,15 ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 29 nov. 1921, Medewerker Sterkerij Textielfabriek Gelderman Oldenzaal, † Lattrop 49 (Oldenzaal RK Ziekenhuis) 31 aug. 1983, begr. Lattrop (RK Begraafplaats) 3 sept. 1983, tr. Denekamp 30 nov. (kerkelijk Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) (dag en mnd. onb.)) 1950 Maria Theresia Beld, geb. Mander (Masselink) 8 juni 1927, ged. Vasse (RC Kerk) 8 juni 1927, Huisvrouw, † LATTROP (Dorpsstraat 49) 14 dec. 2008, begr. Lattrop (RK kerkhof) 18 dec. 2008, dr. van Gradus Jan en Susanna Maria Masselink.
Notitie bij Herman: Brook Herm. Herman werd al op jonge leeftijd door haar tante als pleegkind in huis opgenomen. In welk jaar en op welke leeftijd is niet bekend.
Omdat het huwelijk van zijn tante Hermina Bruns met Harm Hendrik Oortman kinderloos bleef, trouwde haar neef Herman Bruns uit Denekamp met Johanna Lansink (Kniep) uit Tilligte op erve Brook Herm-Hendrik.
 
Notitie bij de geboorte van Herman:
Geboorte acte Herman Bruns Dorp Denekamp 26-05-1869 Nummer 44
Op heden den zesentwintigsten der maand Mei des jaars een duizend acht honderd negen en zestig, compareerde voor ons Theodorus Verhoeven Wethouder
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Denekamp, Provincie Overijssel, Jannes Bruns oud vijfenveertig jaren, dagloner wonende te Denekamp geadsisteerd door twee getuigen, de eerste genaamd Lambertus Kok oud vijfenvijftig jaren, landbouwer wonende te Denekamp en de tweede Johannes Smeink oud vijfendertig jaren, klompenmaker wonende te Denekamp dewelke ons heeft verklaard, dat zijne echtgenoote Gesina Meinders zonder beroep wonende te Denekamp Wijk Dorp Denekamp op den zesentwintigsten dezer maand des voormiddags te vijf ure, ten zijnen huize, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam is gegeven van Herman.
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt, die na gedane voorlezing is geteekend door ons en den Comparant, verklarende de beide getuigen hunne namen niet te kunnen schrijven als hebbende het schrijven niet geleerd.
J Bruns Th. Verhoeven
Notitie bij Johanna: Kniep Jannoa of Brook Jannoa.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Geboorte acte Johanna Lansink Tilligte 04-08-1879 Nummer 57
Op heden den vijfden der maand Augustus des jaars een duizend acht honderd negen en zeventig, verscheen voor ons Gerrit Willem Hoogklimmer Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Denekamp, Provincie Overijssel, Gerrit Jan Lansink Oud vierentwintig jaren, landbouwer wonende te Denekamp (Tilligte) geadsisteerd door twee getuigen, de eerste genaamd Fransiscus Josephus Hendrikus Hampsink oud een en zeventig jaren, bakker wonende te Denekamp en de tweede Hendrikus Johannes Hampsink oud drieëndertig jaren, bakker wonende te Denekamp dewelke ons heeft verklaard, dat zijne echtgenoote Gezina Peters, zonder beroep wonende te Denekamp op den vierden dezer maand des voormiddags te half elf (10:30) ure, ten zijnen huize, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam is gegeven van Johanna.
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt, die na gedane voorlezing is geteekend door ons, den Comparant en de getuigen.
G J Lansink
FJH Hampsink GW Hoogklimmer
HJ Hampsink
Notitie bij de geboorte van Johannes Jan: Doopgetuigen: Joannes Oortman en Maria Lansink.
Geboorte acte Johannes Jan Bruns Lattrop 08-06-1906 Nummer 58
Op heden den negenden der maand Juni des jaars een duizend negen honderd en zes, verscheen voor ons Gerrit Willem Hoogklimmer Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Denekamp, Provincie Overijssel,
Herman Bruns oud zeven en dertig jaren, landbouwer wonende te Denekamp (L) (Lattrop) geadsisteerd door twee getuigen, de eerste genaamd Lambertus Tukkers oud een en zeventig jaren, kleermaker wonende te Denekamp en de tweede Augustinus Wintels oud een en zeventig jaren, landbouwer wonende te Denekamp dewelke ons heeft verklaard, dat zijne echtgenoote Johanna Lansink, zonder beroep, wonende te Denekamp (Lattrop) op den achtsten dezer maand des voormiddags te vier ure, ten zijnen huize is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornamen zijn gegeven van Johannes Jan.
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt, die na gedane voorlezing is geteekend door ons den comparant en de getuigen.
H Bruns A Wintels G.W. Hoogklimmer
L Tukkers
Notitie bij het overlijden van Johannes Jan: Aangifte: Johannes Krake, noaber, oud 45 jaar, landbouwer en Gradus Johannes Meijerink uit Denekamp, 39 jaar, winkelier.
Notitie bij Susanna Gezina: Brook Sina.
Notitie bij de geboorte van Susanna Gezina: Doopgetuigen: Bernardus Roelofs en Gesina Lansink.

Geboorte acte Susanna Gezina Bruns Lattrop 21-07-1907 Nummer 73
Op heden den drie en twintigsten der maand Juli des jaars een duizend negen honderd en zeven, verscheen voor ons Gerrit Willem Hoogklimmer Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Denekamp, Provincie Overijssel
Herman Bruns oud acht en dertig jaren, landbouwer wonende te Denekamp (L) (Lattrop) geadsisteerd door twee getuigen, de eerste genaamd Lambertus Westerhof oud twee en vijftig jaren, winkelbediende wonende te Denekamp en de tweede Johannes Hendrikus Blokhuis oud zes en twintig jaren, winkelier wonende te Denekamp dewelke ons heeft verklaard, dat zijne echtgenoote Johanna Lansink, zonder beroep, wonende te Denekamp (Lattrop) op den een en twintigsten dezer maand des voormiddags te elf ure, ten zijnen huize is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk de voornamen zijn gegeven van Susanna Gezina.
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt, die na gedane voorlezing is geteekend door ons den comparant en de getuigen.
H Bruns
L Westerhof G.W. Hoogklimmer
JH Blokhuis
Notitie bij Gerhardus Johannes: OolBaink Gerrad.
Notitie bij Maria Josephina Geertruida: Brook Marie of Derks Marie.
Notitie bij de geboorte van Maria Josephina Geertruida: Doopgetuigen: Gerrit Jan Lansink en Maria Roelofs geboren Lansink.

Geboorte acte Maria Josephina Geertruida Bruns Lattrop 11-03-1909 Nommer 20
Op heden den dertienden Maart negentienhonderd en negen, verscheen voor ons Jildert Andringa Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Denekamp, Provincie Overijssel, Herman Bruns oud negen en dertig jaren, landbouwer wonende te Denekamp (L) (Lattrop) geadsisteerd met twee getuigen, de eerste genaamd Johannes Bernardus Petrus Veldman oud zeven en dertig jaren, gemeenteontvanger wonende te Denekamp en de tweede Gerhardus Johannes Blokhuis oud drie en dertig jaren, winkelier wonende te Denekamp dewelke ons heeft verklaard, dat zijne echtgenoote Johanna Lansink, zonder beroep, wonende te Denekamp (Lattrop), op den elfden dezer maand des namiddags te drie ure ten zijnen huize is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk de voornamen zijn gegeven van Maria Josephina Geertruida.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, die, na gedane voorlezing, is geteekend door ons den comparant en de getuigen.
H Bruns
J.B.P. Veldman J Andringa
GJ Blokhuis
Notitie bij Jan: Derks Jan.
Notitie bij Gerhardus Johannes: Brook Jan. Voornamen volgens overlijdensacte Maria Aleida Meijer dd 08-05-1944: Gerhard Johan.
Van 1947-1988 gewoond aan de Hengelosestraat in Oldenzaal.
Notitie bij de geboorte van Gerhardus Johannes: Doopgetuigen: Henricus Lansink en Geertruida Arends geboren Lansink.

Geboorte acte Gerhard Johan Bruns Lattrop 12-01-1911 Nommer 6

Op heden den veertienden Januari negentienhonderd en elf, verscheen voor ons Jildert Andringa Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Denekamp, Provincie Overijssel, Herman Bruns oud een en veertig jaren, landbouwer wonende te Denekamp (L) (Lattrop) geadsisteerd met twee getuigen, de eerste genaamd Johannes Bernardus Petrus Veldman oud acht en dertig jaren, gemeenteontvanger wonende te Denekamp en de tweede Johannes Hendrikus Blokhuis oud dertig jaren, winkelier wonende te Denekamp dewelke ons heeft verklaard dat zijne echtgenoote Johanna Lansink, zonder beroep, wonende te Denekamp (Lattrop) op den twaalfden dezer maand des namiddags et negen ure is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornamen gegeven van Gerhard Johan.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, die, na gedane voorlezing, is geteekend door ons den comparant en de getuigen.
H Bruns
J.B.P. Veldman J Andringa
JH Blokhuis
Notitie bij het overlijden van Gerhardus Johannes: Afscheid in de St. Antoniuskerk in Oldenzaal.
Notitie bij Maria Aleida: Marie van Steij Dieks.
Notitie bij Gerda Gerritdina: Van 1947-1988 gewoond aan de Hengelosestraat in Oldenzaal. In 2002 met zoon Martin verhuisd naar de Carmelstraat. Na een half jaar werd zij ziek en kon zij niet meer voor Martin zorgen. Martin kon naar de 'Hunenborgh' en zij naar de 'Molenkamp'.
Notitie bij Susanna Hermina: Brook San.
Notitie bij de geboorte van Susanna Hermina: Doopgetuigen: Gerardus Scholte Lubberink en Susanna Lansink.

Geboorte acte Susanna Hermina Bruns Lattrop 22-09-1912 Nommer 113.

Op heden den vier en twintigsten September negentienhonderd en twaalf, verscheen voor ons Jildert Andringa Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Denekamp, Provincie Overijssel, Herman Bruns oud drie en veertig jaren, landbouwer wonende te Denekamp (L) (Lattrop) geadsisteerd met twee getuigen, de eerste genaamd Lambertus Tukkers, oud zeven en zeventig jaren, kleermaker wonende te Denekamp en de tweede Jan Gerrit Damhuis oud negen en veertig jaren, arbeider wonende te Denekamp dewelke ons heeft verklaard dat zijne echtgenoote Johanna Lansink, zonder beroep, wonende te Denekamp (Lattrop), op den twee en twintigsten dezer maand des namiddags te zeven ure is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk de voornamen zijn gegeven van Susanna Hermina.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, die, na gedane voorlezing, is geteekend door ons den comparant en de getuigen.
H Bruns
L Tukkers J Andringa
JG Damhuis
Notitie bij Gradus Johannes: Wassink Gerrad of Wassink vader.
Notitie bij de geboorte van Gradus Johannes: Doopgetuigen: Joannes Goosink en Helena Velers (Heuver).
Notitie bij Hendrikus Johannes: Brook Hendrik of Kreajn Hendrik.
Notitie bij de geboorte van Hendrikus Johannes: Doopgetuigen: Henricus Arens en Gesina Lansink.
 
Geboorte acte Hendrikus Johannes Bruns Lattrop 26-06-1914 Nommer 83.
Op heden den zeven en twintigsten Juni negentienhonderd en veertien, verscheen voor ons Jildert Andringa Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Denekamp, Provincie Overijssel,
Herman Bruns oud vijf en veertig jaren, landbouwer wonende te Denekamp (L) (Lattrop) geadsisteerd met twee getuigen, de eerste genaamd Johannes Bernardus Petrus Veldman, oud twee en veertig jaren, gemeenteontvanger wonende te Denekamp en de tweede Johannes Hendrikus Blokhuis oud drie en dertig jaren, winkelier wonende te Denekamp dewelke ons heeft verklaard dat zijne echtgenoote Johanna Lansink, zonder beroep, wonende te Denekamp (Lattrop), op den zes en twintigsten dezer maand des voormiddags te drie ure ten zijnen huize is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornamen zijn gegeven van Hendrikus Johannes.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, die, na gedane voorlezing is geteekend door ons den comparant en de getuigen,.
H Bruns
J.B.P. Veldman J Andringa
J.H. Blokhuis
Notitie bij het huwelijk van Euphemia en Hendrikus Johannes: Pastoor Leferink.
Notitie bij de geboorte van Euphemia: Doopgetuigen: Jan Hulsmeijer (Brookdekker) en Aleida Nijhof.
Notitie bij Bernardus: 'Brook Beand'.
Notitie bij de geboorte van Bernardus: Doopgetuigen: Albertus Bernardus Voskamp en Maria Roelofs.

Geboorte acte Bernardus Bruns Lattrop 16-04-1916 Nommer 59

Op heden den achttienden April negentienhonderd en zestien, verscheen voor ons Jildert Andringa Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Denekamp, Provincie Overijssel,
Herman Bruns oud zen veertig jaren, landbouwer wonende te Denekamp (L) (Lattrop) geadsisteerd met twee getuigen, de eerste genaamd Lambertus Tukkers oud een en tachtig jaren, kleermaker wonende te Denekamp en de tweede Johannes Hendrikus Blokhuis oud vijfendertig jaren, winkelier wonende te Denekamp, dewelke ons heeft verklaard dat zijne echtgenoote Johanna Lansink, zonder beroep, wonende te Denekamp (Lattrop), op den zestienden dezer maand des namiddags te vijf ure is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam is gegeven van Bernardus.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, die, na gedane voorlezing is geteekend door ons, den Comparant en de getuigen.
H Bruns
L. Tukkers J Andringa
J.H. Blokhuis
Notitie bij Johanna Maria: Brook An. Van. Noord Deurningen 72.
Notitie bij Hermannus Bernardus: Brook Herm of Pruum Herm.
Notitie bij de geboorte van Hermannus Bernardus: Doopgetuigen: Bernardus Lansink en Aleida Lansink.

Geboorte acte Hermannus Bernardus Bruns Lattrop 29-08-1918 Nommer 92.

Op heden den een en dertigsten Augustus negentienhonderd en achttien, verscheen voor ons Herman Andreas Willem Baron Sloet tot Everlo,
Herman Bruns oud negen en veertig jaren, landbouwer wonende te Denekamp (L) (Lattrop) geadsisteerd met twee getuigen, de eerste genaamd Johannes Borgerink oud veertig jaren, landbouwer wonende te Denekamp en de tweede Johan Tukkers oud negen en dertig jaren, kleermaker wonende te Denekamp dewelke ons heeft verklaard dat zijne echtgenoote Johanna Lansink, zonder beroep, wonende te Denekamp (Lattrop), op den negen en twintigsten dezer maand des namiddags te acht ure is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornamen zijn gegeven van Hermannus Bernardus.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, die, na gedane voorlezing is geteekend door ons, den Comparant en de getuigen.
H Bruns
J Borgerink SloettotEverlo
J Tukkers
Notitie bij Antonius Fransiscus: Brook Toon of Brook Teunke, ook wel genaamd de Vörster. In de oorlog fabrieksarbeider bij Powel in Nordhorn. Na de oorlog werkzaam bij Gelderman in Oldenzaal.
Notitie bij de geboorte van Antonius Fransiscus: Geboren op Lattrop 50, nu Ottershagenweg 30 Lattrop.
Anno 16 maart 2005 woont zijn broer Bernard nog op het (nieuwe) ouderlijke huis.
Hij woont in bij zijn jongste zoon Bennie met vrouw en kinderen.
De oude boerderij met bijgebouwen zijn in 2004/2005 afgebroken.

Geboorte acte Antonius Fransiscus Bruns Lattrop 28-11-1921 Nommer 162.

Op heden den dertigsten November negentienhonderd eenentwintig verscheen voor ons Herman Andreas Willem baron Sloet tot Everlo Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Denekamp, Provincie Overijssel
Herman Bruns, oud tweeënvijftig jaren, landbouwer wonende te Denekamp (L) (Lattrop) geadsisteerd met twee getuigen, de eerste genaamd Fransiscus Johannes Meijerink oud vier en vijftig jaren, koopman wonende te Denekamp en de tweede Johan Tukkers oud tweeënveertig jaren, kleermaker wonende te Denekamp dewelke ons heeft verklaard dat zijne echtgenoote Johanna Lansink zonder beroep wonende te Denekamp (Lattrop), op den acht en twintigsten dezer maand des namiddags te vijf ure is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornamen zijn gegeven van Antonius Fransiscus.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, die, na gedane voorlezing, is geteekend door ons, den Comparant en de getuigen.
H Bruns
F J Meijerink SloettotEverlo
J Tukkers
Notitie bij Maria Theresia: Belds Marietje. Marietje is geboren in Mander bij Vasse (Gemeente Tubbergen). Vanaf Ootmarsum in Vasse na de kerk rechtsaf richting Mander. Hun ouderlijk boerderijtje stond (en staat) dan vlak aan de weg in de bocht naar links.
 
 
Bronnen:
1. Geboorte acte Denekamp 1869 nr 44
2. Huwelijksacte Denekamp 1905 nr 9
3. Geboorte acte 1879 nr 57
4. Geboorte acte Denekamp 1909 nr 15
5. Trouwboekje
6. Geboorte acte Denekamp 1907 nr 73
7. Geboorte acte Denekamp 1909 nr 20
8. Huwelijksacte Denekamp 1932 nr 23
9. Geboorte acte Denekamp 1911 nr 6
10. Geboorte acte Denekamp 1914 nr 83
11. Geboorte acte Denekamp 1916 nr 59
12. Geboorte acte Denekamp 1921 nr 89
13. Bidprentje
14. Geboorte acte Denekamp 1919 nr 92
15. Geboorte acte Denekamp 1921 nr 162