Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Brookman in Breklenkamp

Bewoners Brookman in Breklenkamp…

Aan de Brookmanweg nr. 8, net achter het Olde Brookman, nu Aureolustheater, ligt het vanouds bekende erf Brookman, in de volksmond Brookm. De straat naar Duits Breklenkamp is vernoemd naar dit erf.
In 1346 wordt het erf genoemd in de Leenregisters van de Graaf van Bentheim, in 1411 in de Leenregisters van het klooster Sankt Marienwolde in Frenswegen in 1394 gesticht door Graaf Bernhard I von Bentheim. In 1414 wordt als erfnaam Broichus vermeld. In 1475 komt het erf voor in het Schattingsregister: Broichus, 2 schilt, betaalt F3.Brookman Breklenkamp Hottingerkaart 1773-1794 Verpondingsregister 1601 1e annotatie: Brockhuss, 8 mud zaailand, 2 dagwerk hooiland, behoort bij Frenswegen, betaalt F4-0-0. Verpondingsregister 1602 2e annotatie: Brochaus, 8 mud zaailand, 2dagwerk hooiland.
Het erf is van voor 1346 tot na 1364 een leen (pachtboerderij) van de Graaf van Bentheim en van 1411 tot 1809 horig onder het klooster in Frenswegen. Van 1809 tot 1829 is Brookman eigendom van de Nederlandse Domeinen, die het erf in 1829 verkoopt aan de bewoners.
Het Nederduits Gereformeerd trouwboek van Ootmarsum begint op 25 augustus 1661. Om een stamboom voor 1661 te kunnen opstellen dient van het trouwboek gebruik te worden gemaakt. In de genoemde documenten worden geen namen van de ouders vermeld.
Het 1e bekende huwelijk op Brookman is in 1688: 30-09-1688 Harmen ten Broekhuijs Breckelenkamp en Geesken Noordtbecke in Hardingen, copul. Ulsen (getrouwd in Ulsen). Zie hierna.
Overige ingeschreven huwelijken in de periode 1662-1717:

13-07-1662 Arent ten Broeckhuijs Breckelenkamp en Geesjen Dappers in Hesinckvelt copul. Velthuis
21-04-1667 Lambert Broeckman Breckelintkamp en Enne ten Loohuijs van't Hasinckfelt uijt het kerspel Velthuijsen copul. Velthuisen
Otr 24-11-1667 tr 08-12-1667 Hendrick Gerrits Rijckerman en Beerte Berens Broechuijs beijde van Breckelenkamp
27-08-1676 Harmen Broeckmans Breckelenkamp en Ale Spaeltmans wed. in Hardingen copul. Ulsen
Otr 10-11-1678 tr 08-12-1678 Jan ten L. Velde en Jenne ten Broeckhuijs beijde van Breckelenkamp
21-10-1683 Derck Brookman tr. Ulzen, ondertr. Ootmarsum Lutgerd Maatman wed. uit Breklenkamp
20-05-1683 Berent ten Broeckhuijs en Jenne Rotmans beijde van Breckelenkamp
25-11-1683 Fenneken Brookman tr. Ulzen, ondertr. Ootmarsum 25 nov. 1683 Jan Derck Graman uit Lage
21-10-1683 Derck ten Broeckhuijs en Lutgerd ten Maethuijs wed. Breckelenkamp copul. Ulsen
25-11-1683 Jan Derck Grame in Lage en Fenneken ten Broockhuijs Breckelenkamp copul. Ulsen
25-11-1703 Hendrik Broekmans Breckelenkamp en Jenne Alerink wed. copul. Ulsen
26-04-1711 Evert Souren en Geertjen ten Broeckhuijs beijde in Brecklenkamp getr. tot Ulsen
Otr 05-03-1713 tr 05-04-1713 Jan Broeckhuijs Breckelenkamp en Swenneken Wassinck Nijenhuijs Swenneken is "Borger dochter van Nijenhuijs"
Otr 15-08-1717 tr 07-09-1717 Henrick Broeckman en Berentien Sourman wed. beijde in Breckelencamp

Otr = ondertrouw tr = trouw.
Van deze personen is de plaats in de stamboom nog niet bekend. Nader onderzoek volgt.

De familienaam Brookman wordt door de eeuwen heen op verschillende manieren geschreven; 1414 Broichus, 1601 Brockhuss, 1602 Brochaus, 1675 Broeckman, 1682 Broockman, 1688 Broeckhuijs, 1723 Brokman. Bij de invoering van de burgerlijke stand in 1811 wordt als familienaam Brookman aangenomen.
Vuurstedengeld 1675: Broeckman, 1 vuurstede, 1 oven
Vuurstedengeld 1682: Broockman, 1 vuurstede

Harmen ten Broekhúijs x 1688 Geesken Noortbeck

NG trouwboek Ootmarsum Harmen ten Brookhúijs en Geesken Noordtbeck 30-09-1688Harmen Broekhúijs (Brookman) is geboren ca. 1656 op het erf Brookman in Breklenkamp. De vader is mogelijk Berend Brookman en de moeder is onbekend. De ondertrouw vindt plaats op 30 september 1688 in de Nederduits Gereformeerde (NG) grote kerk in Ootmarsum. Het huwelijk met Gese Noortbecke (Nordbeck) geboren ca. 1666 in Hardingen wordt voltrokken in Ulsen.
Uit dit huwelijk worden 7 kinderen geboren:
1. Fenneken gedoopt maart 1697 in Lage. Zij gaat op 10 maart 1720 in Ootmarsum in ondertrouw met Henric Griep ged. ca. 1690 in Ulsen waar ook het huwelijk plaats vindt.
2. Teeuwes ged. 7 januari 1700 in Lage.
3. Berentje ged. 27 november 1701 in Lage. Zij trouwt op 5 maart 1724 in Veldhausen met Jan Wilhelm Boerwinkel, geboren in Grasdorf, ged. op 26 februari 1702 in Veldhausen. Jan Wilhelm wordt in Veldhausen begraven op 11 februari 1759 en Berentje Brookman overlijdt in Grasdorf op 22 april 1775.
4. Gese Brookman, zie hierna.
5. Geertje is ged. 13 februari 1707 in Lage. Zij gaat op 26 mei 1737 in Ootmarsum in ondertrouw met Jan Nijhuis geb. ca. 1707 in Kleine Ringe bij Emlicheim.
6. Jenneken is ged. 27 october 1710 in Lage. Zij trouwt op 11 februari 1742 in Ootmarsum met Jan Brookman geb. ca. 1712 in Neuenhaus.
 7. Jan ged. 21 juni 1716, gaat op 1 april 1742 in Ootmarsum in ondertrouw met Gese Maatman geb. plm. 1709 in Ulsen. Beiden overlijden in Lage na 1743.
Harmen en Gese overlijden beiden na 1716.
Vuurstedengeld 1675: Broeckman, 1 vuurstede, 1 oven

1682 Broockman vuurstedenregister BrekelenkampAfbeelding boven: Broockman Brekelenkamp vuurstedenregister 1682 Brekelenkamp

Gese Brookman x 1724 Jan Schulten…

4. Gese Brookman wordt erfopvolgster en trouwt op 12 januari 1724 in Veldhausen met Jan Schulten, geboren op 16 april 1695, die zich naar oud gebruik vanaf zijn huwelijk Brookman noemt. Hij wordt landbouwer op Brookman en uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren:
1. Harm Broekman gedoopt in Lage 18 februari 1725, hij overlijdt ongehuwd op het ouderlijk huis na 1748.
2. Henric (Hendrik) Broekman, zie hierna.
3. Jan Brookman ged. in Lage 20 november 1729, overlijdt voor 1748.
4. Geesken Broekman ged. in Lage 29 mei 1730, overlijdt voor 28 october 1731.
5. Gese Broekman ged. in Lage 28 october 1731, trouwt op 2 mei 1756 in Veldhausen met Meindert Naaste Lankhorst, geboren in Grasdorf en ged. 17 maart 1730 in Veldhausen. Na het overlijden van Gese op 16 september 1773 in Grasdorf hertrouwt Meindert na 1785 met Hermtjen Tinholt.
6. Teeuwes Broekman ged. in Lage 26 april 1739. Hij overlijdt na 1767 op Brookman.

1748 Broekman Breklenkamp VolkstellingVolkstelling 1748: (Jan) Broekman (geb. Schulten), vrouw Gese (Brookman), kinderen Hermen (Harm), Henric (Hendrik) en Gese boven 10 jaar, Teeuwes onder 10 jaar, een dienstjonge Henric en een meid Swenne (waarvan de familienamen niet worden vermeld).

Gese Brookman overlijdt na 1767 en Jan Brookman geboren Schulten overlijdt >1748.

Henric Broekman x 1759 Jenne Scholten…

2. Henric (Hendrik) Broekman wordt erfopvolger. Hij is gedoopt in Lage op 27 april 1727 en trouwt op 8 april 1759 in Ootmarsum met Jenneken Schulten, geboren op het Schultenhuijs (Scholten) in Breklenkamp en ged. 17 januari 1734 in Ootmarsum.
Uit dit huwelijk worden 8 kinderen geboren:NG trouwboek Ootmarsum Hindrik Broekman en Jenneken Schulten 08-04-1759
1. Theus Broekman geboren ca. 1760, hij overlijdt ongehuwd in het ouderlijk huis op 10 mei 1810, oud 50 jaar.
2. Jan Brookman, zie hierna.
3. Geze Broekman geb. ca. 1763. Zij trouwt op 8 juli 1787 met Geert Ralling geb. 15 december 1759 in Bookholt bij Nordhorn, waar Geze op 3 december 1808, oud 45 jaar, wordt begraven. Geert overlijdt in Bookholt op 16 september 1830 oud 70 jaar.
4. Fenne Broekman ged. Lage 9 december 1764, overleden voor 25 december 1772.
5. Lambert Brookman ged. Lage 8 november 1767, ongehuwd overleden op Brookman 6 mei 1832, oud 64 jaar.
6. Hermken Broekman ged. lage 4 februari 1779. Trouwt op 26 october 1788 Jan Grote Lankhorst geb. 23 maart 1760 in Grasdorf. Jan overlijdt hier op 20 januari 1828 oud 67 jaar en Hermken op 16 mei 1840 oud 70 jaar.
7. Euphemia (Fenne) Broekman ged. Lage 25 december 1772. Ongehuwd overleden in Breklenkamp op 24 juni 1822 oud 49 jaar.
8. Geertrui (Truij) Broekman ged. Lage 16 juni 1776. Zij trouwt in Ootmarsum op 7 januari 1800 Jan Roling geb. 30 augustus 1770 in Bimolten bij Nordhorn. Jan overlijdt hier op 10 october 1848 oud 78 jaar en Geertrui op 28 maart 1855 oud 78 jaar.

Hoofdgeld Breklenkamp 1767. Register van degenen die het hoofdgeld kunnen en moeten betalen:
Broekman, Hendrik en Jenne, zoon Teeuwes, oude vrouw Gese, meid Gese (betaalt voor )5 (personen.

Hendrik Broekman is de in 1727 geboren zoon, oud 40 jaar en erfopvolger. Gese is de vrouw van Jan Schulten oud 63 jaar en Jenne is de vrouw van Hendrik oud 33 jaar. Teeuwes is de ongehuwde zoon oud 28 jaar.
Hendrik en Jenne gaan voortvarend te werk, wat blijkt uit de volgende acten in het Rechterlijk archief van het Landgericht Ootmarsum.

nr. 8, fol. 344, 15 feb. 1771: Hendrik Brookman en Jenne Schulten kopen 4½ dagwerk land van Wilhelmine Gerridine Gosselinck, weduwe van Hendrik Meyer.
nr. 9, fol. 264, 7 aug. 1776: Hendrik Broekman en Jenne Schulten lenen F240 aan Lambert Rotman te Breklenkamp.
 nr. 9, fol. 272, 3 sep. 1776: Hendrik Brookman en Jenne Schulten kopen 3 schepel land voor F261 van Hendrik Lamberts en Janna Bijsters te Lage.
nr. 9, fol. 490, 26 jan. 1781: Hendrik Brookman leent F200 aan Jan en Engele Schoolhuijs (Schoolboer) te Lattrop.
nr. 9, fol. 498, 28 mrt. 1781: Hendrik Broekhuis leent F50 aan Berend ten Brink en Elisabeth Rotmans.

Hendrik overlijdt in 1791 oud 64 jaar en Jenne na 1791 oud >57 jaar.

Jan Brookman x 1791 Gese Scholten…

NG trouwboek Ootmarsum Jan broekman en Geesjen Scholten 14-07-17912. Jan Brookman wordt erfopvolger. Hij is ged. in Ootmarsum op 8 augustus 1762 en trouwt op 14 juli 1791 in Ootmarsum met Gese Scholten. Gese is ged. in Graastrop (Grasdorf) onder Veldhuizen en ged. op 25 juli 1773 in Veldhausen, dochter van Harmen Scholten en Fenne Frielink. Uit dit huwelijk worden 8 kinderen geboren:
1. Hendrik Brookman, zie hierna.
2. Jenne Brookman ged. 8 februari 1795 in Lage, trouwt (wet) op 16 mei 1817 in Ootmarsum met Jan Meulendijk geb. op Molendijk in Breklenkamp en ged. op 8 september 1793 in Ootmarsum. Jan overlijdt hier in 1863 oud 69 jaar en Jenne in 1865 oud 70 jaar.
3. Harmen Brookman, landbouwer op Brookman, geb. 12 augustus 1797 (ged. 20-08), ongehuwd overleden op 9 juni 1874 oud 76 jaar.
4. Jan Brookman, landbouwer op Brookman, ged. 16 februari 1800 in Lage, overlijdt ongehuwd op 21 mei 1851 oud 51 jaar.
5. Hermen Hendrik Brookman geb. 25 juli 1802, ged. 3-8 Ootmarsum, trouwt op 6 juli 1837 in Veldhausen met Gese Bosing geb. 24 november 1802 in Lugthoek. Gese overlijdt in 1866 in Grasdorf oud 63 jaar en Hermen Hendrik in 1877 oud 75 jaar.
6. Fredrik Broekman geb. 22 october 1805 (ged. 27-10), trouwt met 1e Harmtjen Grote Lankhorst in Grasdorf. Na haar overlijden in 1840 hertrouwt hij in 1842 met 2e Geerdjen ter Bahne uit Alte Piccardie. Geerdjen overlijdt in 1850 waarop Fredrik in 1851 voor de 3e keer trouwt met Hendrikjen ter Bahne, zuster van zijn 2e vrouw.
7. Fenna Broekman is geboren op 22 mei 1808 en op de 26e gedoopt in Ootmarsum. Zij trouwt op 30 november 1832 met Berend Bakker, broer van Geese, zie 1 hierboven. Berend is geboren op 18 juli 1804 in Hankorve bij Nordhorn en in Nordhorn gedoopt op 22 juli. Uit dit huwelijk dochter Aleida Bakker, geboren op 15 november 1835. Voor vervolg zie hierna.
8. Lambert Brookman is geboren op 7 augustus 1810. Hij trouwt in 1840 met 1e Swenne Menken geb. 1808 in Bakelde. Als zij in 1874 overlijdt hertrouwt Lambert in 1875 met Geerdjen Johanning geb. 1851 in Nordhorn-Hesepe. Lambert overlijdt in Grasdorf in 1892 oud 81 jaar.
Van de 8 kinderen trouwen er 6 naar elders. Hendrik, zie nr 1 hierboven, is als oudste zoon erfopvolger.
Harmen en Jan zijn de ongehuwde broers op het Brookman.
CIV Overlijdensinschrijving Jan Brookman Brekkelenkamp 07-05-1811Volkstelling 1795: Jan Broekman, 10 personen

Van 1801 tot 1829 is het Brookman eigendom van de Dienst Domeinen van de Nederlandse Staat.
Jan Brookman overlijdt op 7 mei 1811 oud 48 jaar en Gese Scholten in 1841 oud 67 jaar. (zie afbeelding hierboven).

Hendrik Brookman x 1831 Geese Bakker…NG doopboek Ootmarsum Hendrik Brookman Breklenkamp 14-10-1792

1. Hendrik Brookman, erfopvolger op Brookman, is geb. op 14 october 1792 en ged. in Ootmarsum op 21 october 1792. Hij trouwt (wet) op 3 november 1831 in Denekamp met Geese Bakker geb. in Nordhorn-Hankorve en ged. op 24 maart 1806 in Nordhorn. Dit huwelijk blijft kinderloos.

In 1812 moet, op last van de Franse bezetter, de familienaam voor de nieuwe burgerlijke stand worden vastgelegd. De weduwe (van) Jan Brookman (Gese Scholten) laat de volgende gezinsleden inschrijven. Weduwe Jan Brookman, haar 6 zoons Hendrik 19 jaar, Hermen 15 jaar, Jan 12 jaar, Harm Hendrik 9 jaar, Fredrik 6 jaar en Lambert 1½ jaar en haar 2 dochters Johanna 17 jaar en Fenne 4 jaar.
In 1832 is de 1e kadastrale kaart gereed waarin alle erven en gronden zijn benoemd.
De boerderij bestaat uit 28 percelen hooiland, weiland, bouwland en bosch inclusief 3 huispercelen; Brookman, het nabij liggende Olde Brookman en het daartussen liggende erf met schuur die er nu nog staat. Totaal groot 30.33.81 ha. Uit de markeverdeling krijgt Brookman nog een behoorlijk aantal hectares.
In 1837 beseffen Hendrik en Geese dat hun huwelijk kinderloos zal blijven. Zijn 2 ongehuwde broers zullen ook niet het eeuwige leven hebben. Er vindt overleg met de familie Bakkers-Brookman in Hohenkörben plaats, waar zijn zuster Fenna getrouwd is. Hun dochter Aleida Bakker *1835 zal de beoogde erfopvolgster worden en zij vertrekt op de leeftijd van 2 jaar naar Brookman in Breklenkamp naar haar ooms en tante. Vermelding in haar huwelijksakte 1854: ... doch sedert 14 jaren te Denekamp (Breklenkamp) woonachtig... Behalve Hendrik (45) en zijn vrouw Geese Bakker (31), de broers Harmen (40) en Jan (37), woont hier ook nog Lambert Brookman (27) die in 1840 uit huis zal trouwen.
Hendrik overlijdt op 11 maart 1867 oud 74 jaar en Geese op 6 mei 1879 oud 73 jaar.

Aleida Bakker x 1854 Jan Molendijk…

Aleida Bakker, zie nr. 7 hierboven, dochter van Berend Bakker en Fenna Brookman, is geboren op 15 november 1835 in Hohenkörben bij Nordhorn. In 1837 wordt zij als erfopvolgster opgenomen in de familie Brookman-Bakker op het erf Brookman in Breklenkamp. Zij trouwt, oud 18 jaar, op 2 november 1854 (wet) in Denekamp met Jan Molendijk geb. 14 maart 1820 op het gelijknamige erf in Breklenkamp. Hij is een zoon van Jan Molendijk en Jenne Brookman afkomstig van Brookman in Breklenkamp. Zoon Jan trouwt dus naar het geboorte erf van zijn moeder.
Jan Molendijk  en Aleida Bakker en zoon Harm Hendrik (op Brookman) Breklenkamp (Foto ca. 1888)Uit dit huwelijk worden 3 kinderen geboren:
1. Gezina Molendijk geb. 8 februari 1855.
2. Jenne Molendijk geb. 19 november 1858.
3. Fenne Molendijk geb. 18 augustus 1862, ongehuwd overleden op 27 juni 1901 oud 38 jaar.
4. Hendrikje Molendijk geb. 1 augustus 1866.
5. Johanna Molendijk geb. 2 augustus 1870.
6. Berendina Molendijk geb. 29 december 1873, van haar zijn geen verdere gegevens bekend.
7. Harm Hendrik Molendijk, zie hierna.
Foto links: Jan Molendijk  en Aleida Bakker en zoon Harm Hendrik Breklenkamp (Foto ca. 1888)

In de Volkstelling van 1839 worden behalve de gezinsleden de volgende inwoners vermeld: Jan Griep uit Denekamp oud 23 jaar dienstknecht, Fenne Bijknuve uit Denekamp oud 24 jaar dienstmeid en de dagloners Jan Goosman uit Emmelenkamp oud 12 jaar en Geert Vrielink uit Ulzen oud 11 jaar.
Jan Molendijk wordt opgeroepen voor de loting van de Nationale Militie. Het betreffende certificaat dat bij de huwelijksacte is gevoegd vermeldt: “De Commissaris des Konings in de Provincie Overijssel verklaart: dat Jan Molendijk binnen de gemeente Denekamp voor de nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deele gevallen, het Nommer 26 het welk hem tot de dienst verpligt, hij daaraan heeft voldaan door plaatsvervanging”.
Zijn plaatsvervanger is Ferdinand Hoogerbers en hij wordt ingedeeld bij 7e afdeling infanterie. Zie transcriptie van het in de familie bewaard gebleven document van 1 juli 1839 aan het eind van dit artikel.
Volgens Harm Hendrik Molendijk, achterkleinzoon van Jan Molendijk, is de boerderij in 1856 tot de grond toe afgebrand. De verkoolde restanten van het gebintwerk worden verwijderd en vervangen door een vierkant werk afkomstig van het klooster Frenswegen.
Volgens het bevolkingsregister van 1861-1880 zijn gedurende deze periode de volgende personen in dienst:

Jan Molendijk overlijdt op 6 december 1901 oud 81 jaar en Aleida Bakker op 6 april 1909 oud 73 jaar.

 

Harm Hendrik Molendijk x 1903 Johanna Bolk…Harm Hendrik Molendijk (Brookman) en Johanna Bolk (geb Weerselo)

7. Harm Hendrik Molendijk, als enigste zoon, is erfopvolger. Hij is geboren op 21 december 1876 en trouwt (wet)op 2 october 1903 in Weerselo met Johanna Bolk, geboren op 3 april 1873 in Weerselo, nabij het latere kanaal Almelo-Nordhorn. Johanna is een dochter van Jan Hendrik Bolk en Zwenne Hannink uit Ulsen. Foto rechts: Harm Hendrik Molendijk en Johanna Bolk
Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren:
1. Jan Hendrik Molendijk, zie hierna.
2. Aleida (Leida) Molendijk geb. 22 maart 1906, trouwt met Herman Goorman.
3. Zwenna Molendijk geb. 18 januari 1908, trouwt met Jan Harm Bos uit Nordhorn-Hohenkorbe.
4. Jan Hendrik Molendijk geb. 31 juli 1910, overlijdt op 21 december 1918 oud 8 jaar.                                                            
5. Fenna Aleida Molendijk geb. 25 maart 1914, overleden op 20 december 1918.

In verband met de op handen zijnde verkoop van het Huis Breklenkamp moet boer Duisink vertrekken.
Boer Lohuis trekt zich het lot van de familie aan en is voornemens een huurhuis te bouwen op zijn grond bij Brookman. Molendijk op Brookman is er op tegen dat het huis zo dicht bij zijn boerderij wordt gebouwd. Er wordt overeengekomen dat een grondruil zal plaatsvinden.
Familie Harm  Hendrik Molendijk-Zwenne Bolk op Brookman BreklenkampMolendijk verkoopt, bij acte van 10 september 1909, aan en bij Lohuis gelegen heide en bouwland groot samen 71 aren en 30 centiaren en Lohuis verkoopt bij Brookman gelegen bouwland en heide groot samen 1.03.80 hectare. Deze ruil vindt plaats zonder toegift en de kosten ad. f 1,64 zijn voor rekening van Lohuis.
In 1911 bouwt Harm Hendrik een boerderijtje op de hoek van de Lemsmatenweg en Kommiezendijk.
Er wordt een schöp bijgebouwd. Het gebintwerk hiervoor is afkomstig van een schuur staande tussen Leusman (Rotmans Peter) en Vos aan de Aaksbergweg. Mogelijk van het plaatsje Zwarte-Gats.
Zijn gedachte hierbij is dat zijn andere zoon Jan Hendrik hier later zijn eigen boerderij zal hebben. Foto boven: Familie Brookman-Bolk in Breklenkamp.
Jan Hendrik overlijdt echter in 1918. 1e Pachter is Geert Gülink uit Hardingen en zijn vrouw Anna Wiegerink. De familie Gülink blijft hier wonen. Geert Gülink is nog dienstknecht geweest bij de familie Hannink in Halle, waar de moeder van zijn vrouw geboren is.
Volgens het bevolkingsregister van 1901-1923 zijn de volgende personen in dienst:

Harm Hendrik overlijdt op 3 juli 1955 oud 78 jaar en Johanna Bolk een jaar later op 15 juli 1956 oud 83 jaar.

Jan Molendijk x 1938 Wilhelmina Hinkel…Jan Molendijk (Brookman) en Wilhelmina Hinkel (Wilsum) op Brookman Breklenkamp (25 jr huwelijk)

1. Jan Molendijk wordt erfopvolger op Brookman. Hij is geboren op 17 juli 1904 en trouwt in 1938 met Wilhelmina Hinkel, geboren op 5 october 1908 in Wilsum (Pruissen).
Uit dit huwelijk worden geboren:
1. Fenna Molendijk, trouwt met Jan Grote Veldman.
2. Nn Molendijk.
3. Johan Molendijk, trouwt met Henriëtte Scholten uit Oud Ootmarsum. Zij worden ca. 1985 erfopvolgers op het Groot Bonke in Lattrop, voordien bewoond door Gerard en Anneke Scholten.
4. Johanna Hermina geb. in 1939, trouwt met Hendrik Jan Molendijk op Vos in Breklenkamp.
5. Harm Hendrik Molendijk, zie hierna.
6. Berend Albert Molendijk geb. in 1941 en overleden op 12 juni 1949 oud ca. 8 jaar.
Jan Hendrik overlijdt op 9 juli 1950 oud 45 jaar en Wilhelmina Hinkel op 13 juni 1985 oud 76 jaar.

Harm Hendrik Molendijk x 1963 Johanna Fischer…

5. Harm Hendrik Molendijk wordt erfopvolger, hij is geb. ca. 1940 en trouwt in 19.. met Johanna Fischer uit Gölen-kamp (Pruissen).
Uit dit huwelijk: Wilhelmina *1965, Gerda *1967 en Jolanda *1976.
Jolanda Molendijk x Erik Beene uit Denekamp, 3 dochters.

Schema bewoners Brookman Breklenkamp

Harmen Brookman x 1688 Ulsen Gese Nordbeck *~Hardingen 1666
1 Fenneken ~1697 x 1720 Henric Griep *~1690 Ulsen
2 Teeuwes ~1700
3 Berentje ~1701 x 1724 Jan Wilhelm Boerwinkel *1702 Grasdorf ?1775
4 Gese *1704 zie hierna
5 Geertje *1707 x 1737 Jan Nijhuis *~1707 Klein Ringe
6 Jenneken *1710 x 1742 Jan Brookman *~1712 Neuenhaus
7 Jan *1716 x 1742 Geese Maatman *~1709 Ulsen
Gese Brookman *1704 - >1767 x Jan Schulten *1695 Veldhausen ?>1748
     1 Harm Broekman *1725 - >1748
     2 Henric * 1727 zie hierna
     3 Jan *1729 - <1748
     4 Geesken *1730 ?<1731
     5 Gese *1731 - 1773 x 1756 Meinders Naaste Lankhorst *1730 Grasdorf ?Teich 1785
     6 Teeuwes *1739 - ?>1767
          Henric Brookman *1727 - 1791 x 1759 Jenne Scholten *1734 Br’kamp ?>1791
          1 Theus *1760 - ?1810 ongehuwd
          2 Jan *1762 zie hierna
          3 Geze *~1763 - 1808 x 1787 Geert Ralling *Bookholt 1759 - ?1830
          4 Fenne *1764 - ?<1773
          5 Lambert *1767 - ?1832 ongehuwd
          6 Hermken *1770 - ?1840 x 1788 Jan Grote Lankhorst *Grasdorf 1760 - ?1828
          7 Fenne *1772 - ?1822 ongehuwd
          8 Geertrui *1776 - Bimolten 1855 x 1800 Jan Roling *Bimolten 1770 - ?1848
               Jan Brookman *1762 - ?1811 x 1791 Gese Scholten *Grasdorf 1773 - ?1841
               1 Hendrik *1792 zie hierna
               2 Johanna *1795 - ?Molendijk 1865 x 1817 Jan Molendijk *1793 - ?1863
               3 Harmen *1797 - ?1874 ongehuwd
               4 Jan *1800 - ?1851 ongehuwd
               5 Hermen Hendrik *1802 - ?Grasdorf 1877 x 1837 Gese Bosing *Lugthoek 1802 - ?1866
               6 Fredrik *1805 - Grasdorf 1880 x 1e Harmtjen Grote Lankhorst *Grasdorf 1800 - ?1840, x 2e                                 1842 Geerdjen ter Bahne *Alte Piccardie 1823 - ?1850, x 3e 1851 Hendrikje ter Bahne  *1830 - ?1907
               7 Fenna *1808 - ?Hohenkörben 1875 x 1832 Berend Bakker *Hankorve 1804 - ?1879
                     1 Aleida Bakker zie hierna
                8 Lambert *1810 - Grasdorf 1892 x 1e 1840 Swenne Menken *Bakelde 1808 - 1874, x 2e                                                         1875 Geerdjen Johanning *Hesepe 1851
                     Hendrik Brookman *1792 - ?1867 x 1831 Geese Bakker *Hankorve 1806 - ?1879
                     Kinderloos.
                          Aleida Bakker *Hohenkörben 1835 – 1909 x 1854 Jan Molendijk *1820 - ?1901
                          1 Gezina *1855
                          2 Jenne *1858
                          3 Fenne *1862
                          4 Hendrikje *1866
                          5 Johanna *1870
                          6 Berendina *1873
                               7 Harm Hendrik Molendijk *1876 - ?1955 x 1903 Johanna Bolk *Weerselo 1873 - ?1956
                                1 Jan *1904 zie hierna
                                2 Aleida *1906 x Herman Goorman
                                3 Zwenne * 1908 x Jan Harm Bos *Hohenkorbe
                                4 Jan Hendrik *1910 - +1918
                                5 Fenna Aleida *1914 - +1918
                                     Jan Molendijk *1904 - +1950 x 1938 Wilhelmina Hinkel *Wilsum 1908
                                     1 Fenna x Jan Grote Veldman
                                     2 NN levenloos
                                     3 Johan x Henriëtte Scholten
                                     4 Johanna Hermina *1939 x Hendrik Jan Molendijk (Vos)
                                     5 Harm Hendrik zie hierna
                                     6 Berent Albert *1941 – ?1949
                                          Harm Hendrik Molendijk *1940 x 1963 Johanna Fischer
                                          Wilhelmina *1965, Gerda *1967 en Jolanda *1976

Bij de invoering van het Nederlands metriek stelsel in 1820 werd de el gelijk gesteld aan een meter. In de periode 1820-1870 was een el gelijk aan 10 palmen (decimeter) of 100 duimen (centimeter) of 1000 strepen (millimeter).