Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Broek Berend in Lattrop…

300 Jaar Broek Berend in Lattrop…

(later ‘Oortman’ en ‘Brook-Herm’)De Krayenhof landkaart Lattrop 1829

Op het erf Lubbrink of Lubberman in Lattrop trouwt in 1691 Jan Scholte Lubberink *~1661 met Marijke Hofste *~1669 op het in de noaberschop gelegen erf Hofste.
Uit dit huwelijk worden zeven kinderen geboren. De 2e zoon Albert *~1696 wordt hier erfopvolger en trouwt in 1726 met Walburga Kijvink uit Lohne (D). De 2e dochter Engelberta (Engele) ~5 april 1703 trouwt in 1737 met Berent Roepe uit Breklenkamp. Het erf Scholte Lubberink wordt gesplitst en Engele en Berent bouwen op korte afstand een nieuwe boerderij waarvan de nakomelingen Tijscholte gaan heten. Het Scholte Lubberink, evenals het Tijscholte, is van 1632 tot 1799 eigendom van het Huis Brecklenkamp.
De oudste zoon Bernardus is geboren op 6 maart 1694 en in Ootmarsum RC gedoopt op 9 maart. Omdat zijn 2 jaar jongere broer Albert erfopvolger wordt zoekt hij een andere plaats om te bebouwen en te bewonen. In het Binnenbrook hoort nog een stuk grond bij het erf Scholte Lubberink. Met toestemming van de eigenaar van het Huis Brecklenkamp, Riquin Ignatius Bentinck tot Breckelenkamp en diens vrouw Anna Maria van Westerholt tot Haselünne, bouwt hij hier een eenvoudig onderkomen. Na het overlijden van Berent in 1734 en de 2e man van de weduwe Aele Haemberg bouwt zij in 1750 ‘een hutje van 3 gebont met een schoorsteen’.            

Bernardus Schultens x 1718 Aéle Haemberg…

Schultens Bernardus zv Jan en Marie 09-03-1694Bernardus (Berent) Schultens (noemt zich Brookhuijs) trouwt op 7 augustus 1718 in de RC kerk van Ootmarsum met Aéle Haemberg, geboren ca. 1696 op het plaatsje Hoamberg aan de Braakweg in Lattrop. Uit dit huwelijk worden 6 kinderen geboren: de 2 oudsten met de doopnamen Lubberinck en Schultens, de overige kinderen met de naam Brookhuijs, Broeckhuis of varianten hiervan:
1 Angela Brookhuijs geboren Lúbberinck, ~(gedoopt) 8-12-1718 en overleden < (voor) 30-5-1722.
1718 December 8 Xbr. baptizata e[st] Angela Lubberinck in Lattrup, pater Berent, mater Aële Häenker, matrina [voornaam niet vermeld] Lubberinck.
2 Gesina Brookhuijs geboren Schultens, ~11-4-1720.
1720 11 April. baptizata est Gesina Schultens ex Lattrup, pater Berent, mater Aële, matrina Geese ex olde Häenberg.
3 Engele Broukhuis ~30-5-1722 en overleden > (na) 1763, vernoemd naar haar oudste zuster Angela.
1722 30 Maji b[aptiza]ta est Engele Broukhuis ex Lattrup, pater Berndt, mater Aele, matr. Laer Swenne.
4 Janna Broikhuis ~1-11-1724.Lúbberinck Berent en Aéle Haemberg  07-08-1718
1724 November 1 b[aptiza]ta est Janna Broikhuis ex Lattrup, p. Berndt, m. Aele, matr. Aele uit Broikhuis.
5 Bernardus (Berend) Broeck, erfopvolger, zie hierna.
6 Joannes (Jan) Broockhuijs, ~18-7-1830, overleden na 1748.
1730 18 julius baptizatus est Joannes, cujus Baarendt in t Broockhuijs in Latterop, mater Aleida, suscepit Janna Loorhuijs (Laarhuis).

Vader Berent overlijdt in 1734 oud 40 jaar en de weduwe Aéle Haemberg hertrouwt op 1 mei 1735 in de NG (Nederduits gereformeerde) Kerk in Ootmarsum met Hermen Blankenauw (noemt zich Broekhuis) *1681 in Noord Deurningen. Hermen is weduwnaar van Aeltjen Kotman ~1684 op Kotman bij Lankamp in Tilligte en hij was vanaf 1711 landman op het Olde Sonderhuis in Noord Deurningen. Hij verlaat in dat jaar dit plaatsje en vestigt zich bij Aéle op het Brookhuis. Of hij kinderen heeft meegebracht uit dit huwelijk is niet bekend. Uit het huwelijk van Hermen en Aéle wordt nog een dochter geboren:
7 [half] Berentdina Brookhuijs ~7-1-1737.
1737 7 Januarii baptizatus est Berentdina, cujus pater est Hermen int Brookhuijs ex Latterop, mater Aele, suscepit Jenne uit Laerhuijs.
Volkstelling 1748: weduwe Ale Broekhuijs, kinderen Jan en Berendina boven 10 jaar.

Hieruit blijkt dat Ale ook haar 2e man heeft overleefd en hier woont met haar 2 jongste kinderen.
25 dec. 1750: Register van nieuwe gronden en nieuwe woningen sinds 1682, Broock Aelle heeft een hutje van 3 gebont met een schoorsteen gebouwd.
Het in 1718 gebouwde 1e onderkomen voldoet niet meer en Ale besluit tot het bouwen van een vervangend boerderijtje van 3 gebont, dus 4 gebinten lang ca. 10 meter.
Na het overlijden van Riquin Ignatius Bentinck tot Breckelenkamp op 10-11-1737 wordt door zijn vrouw Anna Maria van Westerholt tot Haselünne, een staat van inventaris opgemaakt. Hierin wordt o.a. vermeld: ‘de woning met de gaarden van BroekBerend Latteroppe’.
Hermen Broekhuis geboren Blankenauw overlijdt hier voor 1748 want in de Volkstelling van dat jaar wordt hij niet meer vermeld. Aele Haemberg overlijdt na 1767 want in het Hoofdgeldregister van dat jaar wordt zij nog genoemd, maar niet haar 2 jongste kinderen.
Hoofdgeldregister 1767: 3de Register van diegene, welke van den Armenstaat of Aalmoessen genieten in Lattrup: Broek Ale een weduwe 1 (persoon die betaalt).

Bernardus Broeckhuis x ~1757 Jenneken Westerhof…

5 Bernardus (Berend) Broeckhuis is gedoopt op 29 juli 1727.
1727 29 Julii baptizatus est Bernardus, pater Berent Broeck uijt Latrop, mater Aele Broeck, suscepit Aele Morshuijs.
Als oudste zoon is hij erfopvolger en trouwt in 1757 met Jenneken (Janna) Westerhof geboren op het erf Westerhof in de Westerhoek in Noord deurningen en rc gedoopt op 3 september 1731 in Denekamp. Zij is een dochter van Harm Dasselaar (noemt zich Westerhof) uit Lattrop en de weduwe Geze Belthuis.
Uit dit huwelijk worden 6 kinderen geboren:Broeck Bernardus zv Berent Broeck en Aele Broeck 29-07-1727
1 Bernardus Joannes Brookhuis, erfopvolger, zie hierna.
2 Hermannus Henricus Broekhuis, ged. 16-9-1761.
September [1761] 16 baptizatus e[st] Hermannus Henricus, parentes Jo[ann]a et Bernardus Broeckhuijs Lat. [?], patrina Engelina Schoelhuis.
3 Joannes Broekhuis, ged. 26-12-1763.
December 1763 26 baptizatus Joannes filius Bernardi et Joannae Broockhuis, susce. Engelina et Bernadina Broockhuis. ex Latrup
4 Janna Brookhuis, ged. 28-2-1765, zij overlijdt ongehuwd op 20-2-1829 in Lattrop huisnummer 14.
Februari 1765 28 baptizata est Joanna, filia Bernardi Broockhuis et Janna Westerhoff, susc. Hermannus Westerhoff. ex Latrop
Anna Maria van Westerholt tot Haselünne, vrouwe op Huis Breckelenkamp, overlijdt op 2-7-1770. Op 14 september 1770 wordt een staat van inventaris opgemaakt waarin wordt vermeld: ‘de woninge met den Gaardens van Broekberend’.
5 Hermannus Broekhuis, ged. 17-7-1768, ovl voor 23-5-1771.
Julius 1768 17 baptizatus e[st] Hermannus, parentes Bernardus Brookhuis et Joanna, patrini Wilhelmus in oude Brandehoff et Helena Westhoff.
6 Hermannus Brookhuijs, ged. 23-5-1771, vernoemd naar zijn overleden broer 1768-1771 (5).
Mei 1771 23 baptizatus est Hermannus, filius Bernardi Brookhuijs in Latrop et Joanna Westerhoff, susc. Martha Westerhoff.
Hoofdgeld 1767: Register van de Huijsgesinnen en Personen welke het Hoofdgeld kunnen en moeten betalen in Lattrup: Broekhuis de man Berend, de vrouw Janna 2 (personen die betalen).

Kinderen jonger dan 16 jaar worden voor het verschuldigde hoofdgeld niet meegerekend.
Janna overlijdt hier na 1771 en Berend na 1788.

Bernardus Joannes Brookhuis x 1794 Lena Beverborg…

Broekhuis Bernardus Joannes en Helena Beeverborg 26-10-17941 De oudste zoon Bernardus Joannes of Berend Jan Brookhuis  ged. op 21-3-1759 wordt erfopvolger en hij trouwt op 26-10-1794 in Ootmarsum met Helena (Lena) Beverborg, geb. in De Lutte en ged. 25-3-1767 in Rossum(O). RC trouwboek Ootmarsum: Octobris [1794] 26 contraxerunt matrimonium Bernardus Jo[ann]es Broekhuis et Helena Beeverborg, testes Gerardus Beeverborg et Bernardus Broekhuis.Broeckhuijs lattrop Hottingerkaart ca. 1780
In 1795, een jaar na hun huwelijk, wordt een Volkstelling gehouden:
Volkstelling 1795: Lena Broekhuis, 5 personen en Johanna Broekhuis kamer, 2 personen.
Vreemd genoeg wordt Berend Brookhuis hier niet als hoofdpersoon vermeld. Inwonend zijn dan nog 3 personen, mogelijk broers of zusters van Berend Jan. In Broekhuis kamer zijn zuster Janna maar met wie zij daar woont is niet bekend. Hier worden hun 7 kinderen geboren:
1 Hermina Brookhuis, ged. 29 juli 1795, ongehuwd overleden op 25 februari 1824 oud 28 jaar Lattrop 15.
Berend Jan en Lena gaan voortvarend te werk. Een jaar na de bezetting door de Fransen willen Herman Otto Bentink Frederik Bentinck, Heer van Breckelenkamp, en zijn vrouw Maria Anna Sophia van Haxthausen tot Lippspringe en Marienloh, het plaatsje wel van de hand doen en biedt het hun te koop aan voor ƒ 1.300,-.
Rechterlijk archief Landgericht Ootmarsum, nr. 11, fol. 312, 24 sep. 1796: Berend Jan Brookhuijs en Helena Beverborgh kopen het Brookhuis met land van H(erman) O(tto) (Frederik) Bentink, Heer van Breklenkamp, en Sophia van Haxthausen.
Rechterlijk archief Landgericht Ootmarsum, nr 11, fol. 313, 24 sep. 1796: Berend Jan Brookhuijs en Helena Beverborgh lenen F1300 van Bernardus Nieuwenhuijs te Oldenzaal; onderpand is het Brookhuis met land.

2 Anna Brookhuis ged. 11-7-1797 en overleden voor 1806.
3 Gertruida Brookhuis ged. 2-12-1799, zij trouwt op 24-4-1840 met de weduwnaar Gerardus Joannes (Gerrit Jan) Veelders in Oud Ootmarsum en trekt bij hem in.
4 Aleida Brookhuis ged. 4-9-1802, zij overlijdt ongehuwd op 9-1-1838 oud 35 jaar in De Lutte op huisnummer 256 plaats onbekend.
5 Bernardus Johannes Brookhuis ged. 24-3-1805, ovl. 3-5-1807 ruim 2 jaar oud.
24 aug. 1805: Rechterlijk archief Landgericht Ootmarsum, nr. 13, fol. 108, Berend Jan Brookhuijs en Helena Beverborgh lenen F100 van Maria Hofstede te Lattrop
6 Berend Jan Brookhuis, zie hierna.1851 Landkaart Oortman op Brookhuis Lattrop
7 Johannes Brookhuis ged.16-2-1811 en ovl 3 weken later op 5-3-1811.
23-08-1827: Het plaatsje Broekhuis wordt verkocht aan: Gerrit Oortman (van Wever uit Breklenkamp) blijkens acte gepasseerd voor Hendrikus Mensink, notaris destijds te Weerselo, den drieentwintigsten Augustus achttienhonderd zevenentwintig (23-08-1827), behoorlijk geregistreerd, en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Almelo den twaalfden October achttienhonderd zevenentwintig in deel negentien (12-10-1827) nummer honderddrieentwintig:
514. huis en erf groot drie roeden veertig ellen (0.03.40ha).
515. bouwland groot achtenzeventig roeden tachtig ellen (0.78.80ha).
497. bouwland groot zesenveertig roeden veertig ellen (0.46.40ha).

Dit plaatsje wordt dan 'Oortman' genoemd. Berend Jan en Lena verlaten het Broekhuis, en bouwen een huisje op De Horst; de huisnaam Broekhuis verhuist mee.
Hun zoon Berend Jan Brookhuis, zie nr. 6 hierboven, wordt erfopvolger op Broekhuis op de Horst.

Oortman op Brookhuis…

Oorthuis Gerardus zv Joannes Oorthuis en Euphemia Lippers 10-12-1797Gerardus (Gerrit) Oortman, pachter op het Brookhuis, is geboren op Wever in Breklenkamp en gedoopt op 10-12-1797.
Op 15-8-1822 trouwt hij met Maria Blokhuis geboren op Zegelvoort en gedoopt op 27-5-1799.
1 Hun 1e kind Joanna (Janna) Oorthuis wordt nog op Wever in Breklenkamp geboren op 20 augustus 1822. Zij wordt in het doopregister, geboorteakte en overlijdensakte Oorthuis genoemd. Alle andere kinderen worden onder de naam Oortman ingeschreven. Gerrit en Maria met hun dochter Janna verhuizen kort daarop naar een pachtboerderij in Noord Deurningen. Plaats nog onbekend.
2 Hun 2e kind Maria Oortman wordt hier op 25 october 1824 op huisnummer 100 geboren, plaats onbekend, waar zij 2 maanden overlijdt op 18 december 1824.
3 Het 3e kind Harmen Hendrik Oortman wordt hier ook geboren op 4 maart 1826 en overlijdt 5½ jaar later op 20 augustus 1832 op Zegelvoort, het geboortehuis van de moeder.
23-08-1827: Gerrit Oortman koopt het Broekhuis van Berend Jan Broekhuis en Helena Beverborg, destijds echtelieden (op het plaatsje  Broekhuis) te Lattrup voormeld, blijkens acte gepasseerd voor Hendrikus Mensink, notaris destijds te Weerselo, den drieëntwintigste Augustus achttienhonderd zevenentwintig (23-08-1827), behoorlijk geregistreerd, en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Almelo den twaalfden October achttienhonderd zevenentwintig in deel negentien (12-10-1827) nummer honderddrieëntwintig. Het plaatsje Brookhuis krijgt nu de naam ‘het Oortman’ maar in de volksmond wordt hij Brook-Gerrit genoemd.
4 Euphemia geb. 21-12-1828, trouwt met Joannes Meinders van het Oude Tijscholtenhuis.
5 Hermannus Hendrikus (Hermen Hendrik) Oortman, zie hierna.
6 Bernadiena (Dina) Oortman, geb. 9-1-1836. Zij trouwt op 17-9-1866 in Weerselo met Jannes Groener uit Lemselo. Jannes overlijdt hier op 21-12-1889 oud 62 jaar en Bernadiena op 1-12-1904 in Oldenzaal wijk K huisnummer 345.
7 Hendrik Jan Oortman, geb. 5-3-1839 en overleden op 1-5-1840 oud ruim een jaar te Lattrop 13 Zegelvoort.
8 Hendrikus Johannes (Hendrik Jan) Oortman, geb. 4-4-1841. Hij wordt vernoemd naar zijn overleden broer Hendrik Jan 1839-1840. Hij trouwt op 14-2-1878 in Denekamp met Gesina Oude Weernink geb. 28-5-1845 op Olde Graal in Tilligte. Zij vestigen zich op het Freulenhuis in Volte bij Singraven.
Gerrit heeft het plaatsje Broekhuis in 1827 gekocht. Van 1817 tot 1827 worden kadastrale metingen verricht. In 1832 worden de kadastrale kaarten gepubliceerd en de bijbehorende OAT’s waarin de perceelsgegevens worden weergegeven. In dit register staat het boerderijtje nog op naam van de vorige bewoners Broekhuis.
In 1863 neemt Gerhardus Scholten Lubberink kontakt met hem op want hij wil het plaatsje, dat vroeger bij zijn erf hoorde, wel terugkopen.
"Koopcontract ‘Oortman’ Lattrop 9 januari 1863 door Gerhardus Scholtenlubberink, landbouwer mede te Lattrup:
Verkoopers verklaren  den eigendom van de  drie eerst genoemde perceelen te hebben verkreegen als hebbende de comparant Gerrit Oortman dezelve aangekocht van Berend Jan Broekhuis en Helena Beverborg, destijds echtelieden te Lattrup voormeld, blijkens acte gepasseerd voor Hendrikus Mensink, notaris destijds te Weerselo, den drieëntwintigste Augustus achttienhonderd zevenentwintig, behoorlijk geregistreerd, en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Almelo den twaalfden October achttienhonderd zevenentwintig in deel negentien nummer honderddrieentwintig en de overige 3 perceelen of nummers te hebben gekregen bij scheiding en  deeling der Markte gratulen van Lattrup voormeld, zonder daarvan echter titels van herkomst te kennen of te bezitten, noch te weten dat daarvan overschrijving heeft plaats gehad ten kantore van hypotheken".

Gerrit Oortman (Brook-Gerrit) overlijdt hier op 3-8-1868 oud 70 jaar en Mei Blokhuis (Brook-Mei) op 12-10-1881 oud 82 jaar.

Herm Oortman x 1858 Hermina Bruns…

4 Hermannus Hendrikus (Hermen Hendrik) Oortman, erfopvolger op Oortman, is geboren op 25-4-1832. Hij wordt vernoemd naar zijn overleden broer Harmen Hendrik 1826-1832. Hij trouwt op 24-11-1858 met Hermina Bruns geb. 20-5-1826 in Noord Deurningen huisnummer 32 (plaats onbekend).
Zij is een dochter van Jan Albert Bruns geboren 1796 in Schepsdorf/Darme bij Lingen en Henrica (Hellen) Steggink geboren 1794 op het Hellenhuis aan de priorweg in Noord Deurningen.

RK doopboek Lattrop Hermannus Henricus Oortman 25-09-1832RK doopboek Lattrop 25 september 1832

Hermen Hendrik is calicotwever en akkerbouwer op het Oortman van 1858 tot 1863.
Het huwelijk blijft kinderloos en er wordt in de families naar een erfopvolger gezocht. Deze wordt gevonden bij een broer van Hermiena Bruns wonend aan de Brinkstraat in Denekamp. Jannes Bruns, de oudste broer van Hermina is in 1847 getrouwd met Susanna Gesina Meinders uit Nordhorn-Altendorf. Uit dit huwelijk 6 kinderen. Als Susanna in 1877 in de Boerschap Denekamp overlijdt hertrouwt Jannes in 1878 nog met Gesina Wolterink uit Beuningen. Dit 2e huwelijk blijft kinderloos.
Herman, de jongste zoon uit het 1e huwelijk, wordt erfopvolger op het Oortman in Lattrop.
Van 1863 tot 1904 is Herm Oortman calicotwever en akkerbouwer op het huurmansplaatsje Oortman. Hun huwelijk blijft kinderloos. Hermen Hendrik overlijdt hier op 22-2-1904 oud 71 jaar en Hermina op 20-4-1906 oud 79 jaar. In de volksmond wordt dit plaatsje echter niet Oortman genoemd maar Brook-Herm.

Herman Bruns x 1905 Johanna Lansink…Herman Bruns en Johanna Lansink Lattrop

Herman (Brook-Herm) Bruns is geboren op 26 mei 1869 op Brinkstraat nummer 180 in Denekamp, zoon van Jannes Bruns en Gesina Meinders. Hij wordt al op jonge leeftijd door zijn oom Herm en tante Hermina Oortman-Bruns als pleegkind in huis opgenomen. Hij krijgt al gauw de naam Brook-Herm en trouwt op 10 mei 1905 met Johanna Lansink geboren op 4 augustus 1879 op het plaatsje Oude Boomhuis of Kniep aan de Kerspelweg in Tilligte. Vanaf haar huwelijk wordt zij Brook-Jannoa genoemd.
Uit dit huwelijk worden 10 kinderen geboren: (allen op Lattrop 50)
1 Johannes (Jan) Bruns *8-6-1906 †13-6-1906 oud 5 dagen.
2 Susanna Gezina (Brook-Sien) Bruns *21-7-1907. Zij trouwt met Gerhardus Johannes (Gerard) Loman, *24-12-1904 op Ool Baink aan de Damweg in Tilligte. Gerard was verzekeringsagent in dienst van de Boerenleenbank Lattrop-Tilligte. Zij vestigen zich aan de Schoolstraat in Tilligte. Omdat hun huwelijk kinderloos blijft nemen ze Trees Bruns, dochter van Jan Bruns en Marie Meijer in Lemselo, bij zich in huis. Zie hieronder 4 Jan Bruns. Gerard overlijdt op 25 februari 1976 oud 71 jaar en Sien op 9 augustus 1997 oud 90 jaar in het R.K. Ziekenhuis ‘Heil der Kranken’ in Oldenzaal.
3 Maria Josephina Geertruida (Brook-Marie) Bruns *11-3-1909. Zij trouwt op 2 september 1932 met de weduwnaar Jan Goosink op Derks in Breklenkamp. Jan is hier geboren op 12 october 1889 en overlijdt hier op 3 juni 1971 oud 81 jaar. Marie overlijdt op 19 september 2004 in het verzorgingshuis Gerardus Majella in Denekamp oud 95 jaar.
4 Gerhard Johan (Brook-Jan) Bruns *12-1-1911. Jan trouwt in 1934 met Maria Aleida (Marie) Meijer *3-10-1915 op Steg-Dieks in Lemselo. Uit dit huwelijk worden 11 kinderen geboren. Jan, Trees, Henk, Annie, Marietje, Suze, Sientje, Herman, Mientje en Dientje. Het 11e kind wordt levenloos geboren en moeder Marie overlijdt dezelfde dag nog in het kraambed. Vader Jan blijft achter met 10 jonge kinderen in de leeftijd van 1 tot 10 jaar. Jan hertrouwt in 1947 Gerda Gerritdina (Grada) Oude Lenferink geboren in 1924 in Hasselo bij Deurningen. Uit dit 2e huwelijk worden in de periode 1949-1962 nog 9 kinderen geboren; Harrie, Truus, Christina, Ria, Martin, Els, Tonnie, Gerdie en Jos.
Na het overlijden van de 1e moeder in 1944 wordt dochter Trees ondergebracht bij tante Sien Bruns en oom Gerard Loman in Tilligte. Dochter Sientje gaat tijdelijk naar haar oom Bernard Bruns en Annie Goosink op het ouderlijk huis in Lattrop. Jan overlijdt in Enschede op 10 november 1992 oud 81 jaar en Grada op 31 januari 2004 in Oldenzaal oud 79 jaar.

5 Susanna Hermina (Brook-Santje) Bruns *22-9-1912. Zij trouwt in 1948 met Gradus Johannes (Gerard) Wassink *20-3-1908 in Breklenkamp. Gerard koopt tegenover zijn geboortehuis een stuk grond van de familie Goosink en bouwt hier een woonhuis met timmermanswerkplaats en een kleine veestalling.
Gerard of Wassink-vaare, want zo wordt hij ook wel genoemd, overlijdt hier op 3 september 1978 oud 70 jaar en Santje op 14 maart 2005 oud 92 jaar.
6 Hendrikus Johannes (Brook-Hendrik) Bruns *26 juni 1914. Hij trouwt in 1948 met Euphemia Hendrika (Feem) Huisken *12-1-1910 op Sourman in Breklenkamp. Voor zijn huwelijk is hij landbouwersknecht bij de familie Ruël, de Lattropper Keujer, van 1938 tot 1969 landbouwersknecht op Gervelman in Groot Agelo en daarna, tot aan zijn pensionering opperman bij aannemersbedrijf Vos & Velthuis in Ootmarsum. Hendrik en Feem wonen na hun huwelijk eerst op het boerderijtje ‘de Kreaij’ in Agelo dat eigendom is van zijn werkgever Broekhuis. Hieraan ontlenen zij hun bijnaam Kreaijn-Hendrik en -Feem. Daarna wonen ze aan de Grote Maten in Ootmarsum waar Hendrik druk is met zijn hok vol kippen. Zijn laatste levensjaren verblijft hij in het Verzorgingshuis in Ootmarsum. Feem overlijdt op 21 december 1998 oud 88 jaar en Hendrik op 23 januari 2014 oud 99 jaar en 7 maanden.
7 Bernardus Bruns, zie hierna.
8 Hermannus Bernardus (Brook-Herm) Bruns *29-8-1918. Herman trouwt in 1947 met Hendrika Joanna (Riek) ter Horst * in Ootmarsum. Iedereen kent hem als Brook-Herm maar hij heeft ook een bijnaam: Pruum-Herm. Uitleg overbodig. De meeste van zijn broers hadden ook deze onsmakelijke gewoonte. Herman en Riek wonen aan het Oldenzaalsvoetpad.
9 Nn Bruns, op 15 september 1920 wordt een levenloos meisje geboren.
10 Antonius Fransiscus (Brook-Toon) Bruns, *28-11-1921. Hij trouwt op 30 november 1950 met Marie Theresia (Marietje) Beld, *8-6-1927 op Rieks in Mander. Toon en Marietje kopen in het dorp van Scholte Lubberink een stuk grond en bouwen hierop hun woning. Als de benodigde formulieren voor de grondaankoop bij Arens de Smid in Lattrop ten overstaan van de notaris zijn getekend, en het huis gebouwd is, heeft hij nog een rijksdaalder ‘in ’n tuk’.
Toon werkt in ploegendienst in de sterkerij van Gelderman in Oldenzaal. Daarnaast vervoert hij jarenlang melkbussen van de boeren naar de melkfabriek ‘De Eendracht’ in Denekamp. In zijn schaarse vrije tijd heeft hij dan nog in het voorjaar de nodige klanten voor het ‘umbatsn’, zoals hij het noemde, van hun moestuinen.
Hij overlijdt op 31 augustus 1983 na een 2e zware hartaanval in Oldenzaal, oud 61 jaar en Marietje overlijdt op 14 december 2008 oud 81 jaar.


Brook-Herm is pachter op het voormalige Broekhuis. Het boerderijtje wordt door de huurbaas Lubberman slecht onderhouden maar de pacht was dienovereenkomstig. Wel moest hij, zodra Lubberman erom vroeg, hem helpen bij het binnenhalen van de oogst. Dat lag altijd moeilijk. Als Herm bijvoorbeeld het hooi droog had liggen kwam steevast Scholte Lubberink daags van tevoren om te zeggen dat hij hem de volgende dag nodig had om zijn hooi binnen te halen. Herm kon dit niet weigeren maar het veroorzaakte wel de nodige spanningen.
Herman overlijdt hier op 2 juli 1940 oud 71 jaar en zijn vrouw Jannoa op 7 maart 1957 oud 77 jaar.

Bernardus Bruns x 1952 Annie Goossink…

7 Bernardus (Brook-Beand) Bruns is geboren op 16 april 1916 wordt erfopvolger. Zijn twee oudere broers, Jan en Hendrik, voelen zich niet geroepen tot het beroep van boer. Hij trouwt in 1952 met Johanna Maria (Annie) Goossink *20-5-1921 op Lutke Veldman in Breklenkamp. Haar vader Johannes Jens) Goossink is geboren op Derks in Breklenkamp. Eerst trouwt hij in 1908 met Johanna Gezina (Hanna) Weenders, geboren op Weenders Herm-Jan, nu Keujer in Breklenkamp en pachten de leegstaande boerderij Lutke Veldman. Als Hanna in 1919 overlijdt hertrouwt Jens in 1920 met Johanna Geertruida Gezina (Trui) Keujer. Annie is een dochter uit het 1e huwelijk. In 1923 verhuist de familie naar de Konijnenboer in de Zak (Zoeke) in Noord Deurningen.
Enkele jaren na hun huwelijk wordt het boerderijtje door Scholte Lubberink aan hun te koop aangeboden. De koop gaat door voor ƒ 4.000,= en het boerderijtje wordt flink onder handen genomen.
Beand is een kleine boer en heeft daarnaast een melkrit naar de zuivelfabriek De Volharding in Denekamp. Dit doet hij samen met zijn jongste broer Toon. Op de boerderij heeft hij eenden en kippen. De eieren vinden gretig aftrek. Beand is een man van sterke verhalen. Hij kan deze zo levensecht vertellen dat hijzelf er bijna in gaat geloven. Hij heeft ook een koppel eenden. Oude eenden… en ze leggen niet zo veel meer. ‘Ik zal ze kriegn…’ zeg Beand. Hij geet noar de ren, leunt met beide aarmn op’t hek en zeg: ‘… as ik monnvroog hier wear kom dan hej almoal ’n ei legd. Zoo nich… dan krieg ie stuk veur stuk ’n kop d’r of’!  ’n Aaner monn’  zeg Beand… ‘eier zat!!!’.
Kinderen uit dit huwelijk: Joke, Thea, Mirjam, Agnes en Bennie.
Annie overlijdt hier op 30 juli 1983 oud 62 jaar en Bernard op 19 mei 2005 oud 89 jaar.
Na eerst een aantal jaren in Hengelo gewoond te hebben wordt Bennie erfopvolger. Na enige tijd wordt de boerderij gesloopt en verrijst een modern woonhuis.

Situatie 2019

Samenvattingen.

Eigenaren:
1718 – 1780       Riquin Ignatius Bentinck tot Breckelenkamp
1780 – 1796       Herman Otto Frederik Bentinck tot Breckelenkamp
1796 – 1827       Bernardus Joannes (Berend Jan) Brookhuis
1827 – 1863       Gerardus (Gerrit) Oortman
1863 – 1955       Gerhardus Scholte Lubberink
1960 – 2001       Bernardus (Beand) Bruns
2001 –                 Bennie Bruns
Bewoners:
1718 – 1734       Bernardus (Berent) Lúbberinck (noemt zich Brookhuijs)
1734 - <1748      Hermen Blankenauw (noemt zich Broekhuis)
<1748 - ~1757   Weduwe Aéle Broekhuis-Haamberg
1757 - >1788      Bernardus (Berent) Broeckhuijs
1794 – 1827       Bernardus Joannes (Berend Jan) Brookhuis
1827 – 1858       Gerardus (Gerrit) Oortman
1858 – 1904       Hermannus Hendrikus (Hermen Hendrik) Oortman
1904 – 1940       Herman (Herm) Bruns
1940 – 2005       Bernardus Bruns
2001 –                 Bennie Bruns

Koopcontract ‘Oortman’ Lattrop 9 januari 1863

No 671

Voor ons Josephus Antonius Hendrikus ten Pol, notaris in het arrondissement Almelo residerende te Ootmarsum en in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen zijn verschenen:
Gerrit Oortman, landbouwer en diens echtgenote Maria Blokhuis, zonder beroep, de vrouw onder bijstand en met magtiging van gezegden haren man, wonende tezamen te Lattrup in de gemeente Denekamp, die verklaarden verkocht te hebben, zulks als nog doende en dientengevolge in vollen en vrijen eigendom over te dragen onder vrijwaring als naar de wet, aan den mede comparant
Gerhardus Scholtenlubberink, landbouwer mede te Lattrup, gemeente Denekamp woonachtig die verklaarde in koop aan te nemen
   De nagenoemde aan de Comparante verkooper volgens hunne verklaring in vollen en vrijen eigendom en gemeenschap toebehorende onroerende goederen, uitmakende het plaatsje Oortman, gelegen te Lattrup in de gemeente Denekamp onder de Kadastrale Sectie E nummers:
514. huis en erf groot drie roeden veertig ellen (0.03.40ha).
515. bouwland groot achtenzeventig roeden tachtig ellen (0.78.80ha).
497. bouwland groot zesenveertig roeden veertig ellen (0.46.40ha).
1119. heide groot eenennegentig roeden vijftig ellen (0.91.50ha).
1433. weiland groot eenenvijftig roeden twintig ellen (0.51.20 ha).
1453. weiland groot drieendertig roeden tien ellen (0.33.10ha).
Verkoopers verklaren  den eigendom van de  drie eerst genoemde perceelen te hebben verkreegen als hebbende de comparant Gerrit Oortman dezelve aangekocht van Berend Jan Broekhuis en Helena Beverborg, destijds echtelieden te Lattrup voormeld, blijkens acte gepasseerd voor Hendrikus Mensink, notaris destijds te Weerselo, den drieentwintigsten Augustus achttienhonderd zevenentwintig, behoorlijk geregistreerd, en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Almelo den twaalfden October achttienhonderd zevenentwintig in deel negentien nummer honderddrieentwintig en de overige 3 perceelen of nummers te hebben gekregen bij scheiding en  deeling der Markte gratulen van Lattrup voormeld, zonder daarvan echter titels van herkomst te kennen of te bezitten, noch te weten dat daarvan overschrijving heeft plaats gehad ten kantore van hypotheken.
   De comparant aankooper die verklaart genoemde anderen wel te kennen en daarvan geene nadere beschrijving dan de in deze daarvan gegevene te verlangen, zal dezelve dadelijk kunnen aanvaarden met alle derzelver lusten en lasten regten en geregtigheden, zo en in dier voege als verkoopers daartoe zijn geregtigd die niets vooral nadeeligs daarop willen houden evenmin als zij willen instaan voor de ter goeder trouw opgegeven grootte.
   Deze Verkoop en Koop is tuschen de wederzijdsche Comparanten gesloten en aangegaan voor en om eene som van  duizend en vijftig gulden omtrent de voldoeninge waarvan tusschen verkooper en Kooper is overeengekomen dat de aankooper voor zijne rekening zal nemen een bedrag van achthonderd gulden welke op genoemde onroerende goederen krachtens de aangehaalde Koopacte, hypothekair zijn gevestigd ten behoeve der erfgenamen van wijlen den heer
heodorus Frederikus Antonius Kistemaker in leven  grondeigenaar te Oldenzaal; verklarende verkoopers de resterende
weehonderd en vijftig gulden op heden van den aankoper in contanten te hebben ontvangen en dus voornoemde
oopsom  den aankooper finaal en zonder eenige namaning kwijting te geven.
   Tenslotte verklaren de comparanten verkoopers den aankooper te magtigen om een afschrift dezer acte te doen overschrijven ten kantore van hypoyheken te Almelo, ten einde daardoor te verkrijgen de levering en opdracht als volgens artikel zes honderd een en zeventig van het Burgerlijk Wetboek.
   Eindelijk verklaarden de wederzijdsche comparanten, die alle evenals de na te noemen getuigen ons Notaris bekend zijn, om deze acte tenuitvoer te kunnen leggen, woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris te Ootmarsum gevestigd.

Waarvan acte

Aldus gedaan en verleden te Ootmarsum ten onzen kantore op heden den negenden Januarij achttienhonderd drieenzestig in tegenwoordigheid van Hendrikus van Benthem ……… zoon/landbouwer/ zegge afslager en Mozes Wittgensteiner, Koopman beide wonende te Ootmarsum als getuigen, die met ons Notaris benevens de comparanten, met uitzondering van de comparante Maria Blokhuis, die verklaarde de schrijfkunst niet te verstaan, deze minute onmiddellijk na de door ons gedane voorlezing en eigene lezing door de comparant Gerrit Oortman geteekend hebben.

Koopcontract ‘Oortman’ Lattrop 9 januari 1863 door Gerhardus ScholtenlubberinkGeregistreerd te Almelo den dertienden Januarij 1800 drie en zestig deel 45 folio 49 verso, van 4. Een blad geen …….. Ontvangen voor regt f 42.- Voor 38 opcenten f 15.96 samen zevenenvijftiggulden zes en negentig cents f 57.96

Den ontvanger Poulie