Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Brief van Jens Boerrigter

 

Brief van Jens Boerrigter (Keijser's Jens) uit Tilligte aan Jan Busscher

Bennie Busscher 

Tekst brief van Jens Boerrigter1 (de Keyser) uit Tilligte aan zijn vriend Jan Busscher2. Jan was tijdens de mobilisatie van 1914-1918 opgeroepen als reservist en was gelegerd in o.a. Nijmegen. Deze brief is aan hem gezonden ter gelegenheid van zijn 20e verjaardag op 19 januari 1918. Jens en Jan groeiden op op ‘Het Veldkarspel' in Tilligte en waren vrienden vanaf hun prille jeugd. Deze brief kwam in 1994 tevoorschijn uit de nalatenschap van mijn vader waarvan de letterlijke tekst wordt weergegeven.

Toen op den Morgen van den 19 Januari den jare onzes Heren 1898 der zon ten hemel rees en haare schitterende stralen verspreide tot over het rustige Kerspel. Werd daar de Vreugdige Mare verspreid. Dat den echt van Johannes Busscher en Suszanna Voskamp. Wederom was gezegend door de Geboorte van een tweelingspaar van een Zoon en Dochter. Die bij het H. Doopsel den naam erfden van Antonius Johannes en Johanna. Zij groeiden op in een goeie gezondheid tot roem van Hare Ouders. Broeders en van de geheele omgeving tot ze de Schoolklassen waren doorgelopen werden zij in één verbonden tezamen voor omstreeks 9 jaren geleden voor het eerste maal gespijzigd met het H. Brood der Engelen. Met het H. Lichaam en Bloed van onzen Heer J.C.3. Nu door de Liefde van G4. gesterkt groeiden zij verder op in Wijsheid en wetenschap en leefden zij gezellig met hun Ouders en Broeders in de innigste liefde verbonden.

Het verder verloop van de tijd en het toenemen van jaren. Brak de tijd aan Voor A.J. dat hij moest gehoorzamen en zijneJan Busscher Tilligte Dierbare betrekking moest. Vaarwel zeggen om te gehoorzaamen aan den oproep van de Wereldsche overheid om als Dienaar van H.M. Koningin Wilhelmina op te treden.

Op dezen dag nu den Verjaardag van Mijn Zeergeliefde Vriend. Die zich tans in Militaire dienst bevind Voel ik mij gedrongen om mijn goeie vriend mijne Gelukwenschen aan te bieden. Het is een gewichtige dag voor u en zeker voor uwe Dierbare Ouders en broers en zuster. Die er Mogen groot op gaan een Zoon en broer te hebben. Die als flink Dienaar van K.W.5 de wapens handteerd om ons Vaderland voor onheil te behoeden en in tijd van Oorlog zijn leven opofferd voor het Vaderland. En u mag zich zeker verheugen Dat God U een Goeie lichaamskracht heeft gegeven. Dat u Geschikt is om het grijze pakje van Ellende te dragen. Op dezen dag kom ik ook uit de verte om u mijne Gelukwenschen aan te bieden al is het dan ook per brief. Ik hoop dan dat gij uwen Verjaardag in een Gestadige gezondheid. En opgewekte Blijdschap zult vieren te meer nu gij Van Vrienden en Bloedverwanten verwijderd zijt. Mag de zegen van de Algoede God Ruimschoots over u en uw Huisgezin nederdalen.                                                                       Foto boven: Jan Busscher.

Dat God mag geven dat gij nog vele jaren in Gezondheid moge bevinden. En Steeds de roem mag zijn van uw huisgezin. Dat God u een levensloop mag geven rijk in jaren met veel voorspoed en rijksten zegen. En dat tegenspoed en onheil steeds ver van u verwijderd blijven. Dat gij in uw verdere levensjaaren moogt vinden een oppassende en Godsdienstige …….. Die dan uw huisgezin mag leiden en bestuuren. En voor u mag zijn de troost voor uw leven. Dat gij dan steeds in de innigste liefde aan elkander mag verbonden zijn.

Jens Boerrigter (de Ceijser) TilligteOok wensch ik u dat gij u nog vele jaren mag verheugen in het bezit van uwe Innig Geliefde Ouders. Die in u mogen zien een flinke zoon. Die zij van God hebben ontvangen om op te voeden als kind van God. Eindelijk wensch ik u een reeks van jaren van tenminste tachtig in getal dat gij in uw oude jaren met veel plezier op uw huisgezin mag nederzien uw brood met de uwen aan u zij steeds opgeruimd en goed gezond mag eten.

Hiernamaals wensch ik u een Gelukkige eeuwigheid. Dat gij voor uwen arbeid op deze wereld de kroon moogt ontvangen in des hemels percament. Dat op den jongsten dag tot u mag gezegd worden komt Gezegenden mijn Vaders: treed binnen in de vreugde des s Heeren opdat wij daar dan te samen den lofzang zullen zingen des Heeren. Foto links: Jens Boerrigter (de Keezer)Tilligte

Bij deze dan Beste A J hoop ik dan dat gij deze brief in Goeie gezondheid en opgeruimde blijdschap zult ontvangen. En Gods besten zegen dan over u mag neerdalen.

Dit is de Wensch van uw Toegenegen Vriend die zich noemt J W Boerrigter Tilligte.

Hij leve lang Hij leve lang

Hiep, hiep, hoera hiep, hiep, hoera

Duizendmaal Gefeliciteerd
 
 
Noten.
1.Johannes Wilhelmus (Jens) Boerrigter is geboren op 05-04-1896 in Tilligte nr 46 (de Keyser), oudste zoon van Johannes Martinus (Jans) Boerrigter en Maria (Mei) Zegger. Hij overleed op 15-02-1939 slechts 42 jaar oud. Hij trouwde op 28-08-1925 met Geertruida Aleida (Trui) Tijink geboren 25-08-1900 van het erf Stegman in Agelo. Trui hertrouwde met Gradus Bernardus (Gerard) ten Dam (1904-1993) van erf ‘Nijhoes' in Tilligte. Zij is overleden op 04-01-1986, 85 jaar oud.
2.Antonius Johannes (Jan) Busscher is geboren op 19-01-1898 op het Veldkarspel in Tilligte, als 7e kind en 5e zoon van Johannes (Jens) Busscher en Susanna (San) Voskamp. Hij is overleden op 21-05-1994 om 06:00 in Lattrop (Beerninkbaks) op de gezegende leeftijd van 96 jaar. Jan trouwde, 44 jaar oud, op 04-09-1942 in Denekamp met Maria Geertruida (Marie) Ruël, 29 jaar oud. Marie is geboren op 08-06-1913 om 06:00 in Lattrop 71 (Reulke), dochter van Bernardus (Bernard) Ruël en Geertruida Maria (Trui) Scholten. Zij overleed op 07-11-1989, 76 jaar oud.
3. Jezus Christus
4. God
5. Koningin Wilhelmina